Verovelvollisuus USA:ssa (FATCA)

Suomi ja Yhdysvallat ovat sopineet yhdysvaltalaista FATCA-lainsäädäntöä koskevasta (Foreign Account Tax Compliance Act) tiedonvaihdosta. Tarkoituksena on estää yhdysvaltalaisten henkilöiden veronkierto. Ns. FATCA-sopimuksen mukaan rahoituslaitosten, kuten esimerkiksi pankkien, rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden, tulee tunnistaa yhdysvaltalaiset asiakkaansa ja raportoida heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan Yhdysvaltojen veroviranomaiselle (Internal Revenue Service IRS) Suomen Verohallinnon kautta. Sopimus on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön keväällä 2015.
 
Yhdysvaltalaisina henkilöinä (US person) pidetään muun muassa Yhdysvaltain kansalaisia (myös kaksoiskansalaisuus), henkilöitä, joilla on pysyvä oleskelulupa tai jotka asuvat pysyvästi Yhdysvalloissa sekä Yhdysvalloissa rekisteröityjä yrityksiä. Lisäksi yhdysvaltalaiseksi henkilöksi voidaan luokitella yrityksiä, joiden omistaja on yhdysvaltalainen henkilö.
 
Jos saat Aktiasta FATCAa koskevan kirjeen, pyydämme sinua täyttämään kirjeen mukana saamasi lomakkeen ja palauttamaan sen vastauskuoressa tai vaihtoehtoisesti täyttämään jonkin alla olevista lomakkeista. Mikäli emme saa pyytämäämme lakisääteistä lisätietoa, emmekä voi hallussamme olevien tietojen perusteella sulkea pois, että asiakkaan verotuksellinen asuinmaa on Yhdysvallat, asiakas luokitellaan yhdysvaltalaiseksi.

Asiakas IRS:n lomake IRS:n ohje
Henkilöt, jotka eivät ole verovelvollisia Yhdysvalloissa Lomake W-8BEN Instructions W-8BEN
Yhteisöt, jotka eivät ole verovelvollisia Yhdysvalloissa Lomake W-8BEN-E Instructions W-8BEN-E
Henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat verovelvollisia Yhdysvalloissa Lomake W-9 Instructions W-9

Aktia ei voi antaa FATCAa koskevaa neuvontaa eikä myöskään neuvoja siitä, tulisiko sinun antaa lisätietoja IRS:lle. Mikäli haluat kysyä verotuksesta, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa IRS:n verkkosivuilta.

Kysymyksiä ja vastauksia FATCAsta

Mikä on FATCA?

FATCA on osa Yhdysvalloissa vuonna 2010 voimaan tullutta lainsäädäntöpakettia. Sen tarkoituksena on estää yhdysvaltalaisten henkilöiden veronkiertoa kansainvälisten sijoitusten ja talletusten avulla. FATCAa sovelletaan kaikkiin rahoituslaitoksiin maailmassa. Jotta ne täyttäisivät FATCA-vaatimukset, USA on tehnyt verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen monien maiden kanssa. Mm. Suomi ja Yhdysvallat ovat sopineet tiedonvaihdosta (ns. FATCA-sopimus). FATCA on lyhennys sanoista Foreign Account Tax Compliance Act.

Sopimus on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön keväällä 2015.

Kuka on yhdysvaltalainen henkilö?

Yhdysvaltalaisina henkilöinä (US person) pidetään muun muassa Yhdysvaltain kansalaisia (myös kaksoiskansalaisuus), henkilöitä, joilla on pysyvä oleskelulupa tai jotka asuvat pysyvästi Yhdysvalloissa sekä Yhdysvalloissa rekisteröityjä yrityksiä. Lisäksi yhdysvaltalaiseksi henkilöksi luokitellaan tietyt muut yritykset, joiden omistaja on yhdysvaltalainen henkilö.

Miten FATCA vaikuttaa?

FATCA-sopimuksen mukaan rahoituslaitosten, kuten esimerkiksi pankkien, rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden, tulee tunnistaa yhdysvaltalaiset asiakkaansa ja raportoida näiden sijoituksista ja talletuksista Yhdysvaltojen veroviranomaiselle (Internal Revenue Service IRS) Suomen Verohallinnon kautta.

Tästä syystä Aktian tulee tarkistaa kaikkien nykyisten ja uusien asiakkaidensa FATCA-status. Aktia ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaisiin lisätietojen saamiseksi. FATCAan perustuvien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi Aktiassa on lisäksi alettu kysyä mm. asiakkaan syntymäpaikkaa ja ulkomaista veronumeroa.

Korvaako FATCA muut yhdysvaltalaiset verosäädökset?

Ei. FATCA ja sitä koskevat paikalliset lainsäädännöt koskevat vain rahoituslaitoksilta vaadittavaa prosessia ja asiakkaan tuntemiseen liittyvää raportointia. Se ei vaikuta verolakeihin, jotka sinun on muuten otettava huomioon.

Aktia suosittelee, että pyydät neuvoa veroasiantuntijalta, jos sinulla on verolainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä.

Onko Aktia ainoa pankki, joka tekee näin?

Ei. Kaikkien suomalaisten rahoituslaitosten täytyy noudattaa FATCA-sopimusta. Eri rahoituslaitoksissa voidaan kuitenkin toimia eri tavoin vaatimusten täyttämiseksi.

Toinen pankki otti minuun yhteyttä. Miksi sieltä pyydettiin erilaisia asiakirjoja kuin Aktiasta?

Rahoituslaitoksilla voi olla erilaisia käytäntöjä tietojen keräämiseksi asiakkailtaan näiden FATCA-statuksen varmistamiseksi, ja ne voivat käyttää eri lomakkeita kuin Aktia.

Aktia ei voi antaa FATCA-statusta tai Yhdysvaltojen verotusta koskevia neuvoja. Lisätietoja FATCAsta on Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla, Verohallinnon verkkosivuilla ja IRS:n verkkosivuilla.

Mitä Aktian on tehtävä noudattaakseen FATCAn vaatimukset?

Aktialla on mm. seuraavat velvoitteet:

 • Aktian on käytävä läpi nykyiset ja uudet asiakkaat ja tunnistettava asiakkaat, joita FATCAn mukainen raportointivelvollisuus koskee.
 • Aktian on raportoitava yhdysvaltalaisten asiakkaiden sijoitukset ja talletukset Yhdysvaltojen veroviranomaiselle Internal Revenue Servicelle (IRS) Suomen Verohallinnon kautta.

Mitä tietoja Aktia raportoi veroviranomaisille?

Vuodelta 2014 raportoitaviin tietoihin sisältyvät yhdysvaltalaisen henkilön nimi, osoite ja verotustunnus sekä tilinumerot ja tilien saldot.

Vuodelta 2015 raportoitaviin tietoihin sisältyvät sijoitusten osalta myös koron, osingon ja muun tulon bruttomäärät, talletusten osalta myös koron bruttomäärä sekä vakuutusten osalta myös maksun bruttomäärä mukaan lukien lunastusmaksu.

Vuodelta 2016 raportoitaviin tietoihin sisältyvät myös sijoitusten bruttotuotot myyntien ja lunastusten osalta.

Miten tämä vaikuttaa yksittäisiin henkilöihin?

Aktia saattaa ottaa yhteyttä asiakkaisiin tunnistaessaan yhdysvaltalaisia asiakkaitaan. FATCA-sopimuksen mukaan erilaiset tiedot voivat osoittaa asiakkaan olevan yhdysvaltalainen henkilö. Jos asiakas täyttää minkä tahansa seuraavista tunnusmerkeistä, Aktiasta saatetaan olla häneen yhteydessä lisätietojen saamiseksi:

 • Yhdysvaltain kansalaisuus tai asuinpaikka Yhdysvalloissa
 • syntynyt Yhdysvalloissa
 • työlupa (Green Card)
 • henkilö viettää vuosittain merkittävän osan ajastaan Yhdysvalloissa
 • yhdysvaltalainen osoite asiakasrekisterissä
 • yhdysvaltalainen puhelinnumero asiakasrekisterissä
 • toistuvia maksuja Yhdysvalloissa olevalle tilille
 • valtakirja tai allekirjoitusoikeus annettu henkilölle, jolla on yhdysvaltalainen osoite
 • asiakasrekisterissä on ainoastaan c/o-osoite

Näin ollen saatamme ottaa yhteyttä myös henkilöihin, jotka eivät ole yhdysvaltalaisia.

Huomaa, että jos sinulla on yhteinen tili yhdysvaltalaisen henkilön kanssa, tiliin sovelletaan FATCA-sopimusta.

Miten tämä vaikuttaa yrityksiin ja yhteisöihin?

Aktia saattaa ottaa yhteyttä asiakkaisiin tunnistaakseen yhdysvaltalaiset asiakkaansa. FATCA-sopimuksen mukaan erilaiset tiedot voivat osoittaa asiakkaan olevan yhdysvaltalainen henkilö. Tämä ei koske vain yhdysvaltalaisia yrityksiä vaan myös yrityksiä, joiden toisasiallinen edunsaaja (omistaja) on yhdysvaltalainen henkilö.

Minkälaisia asiakirjoja minun on toimitettava?

Aktia ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaisiin ja kertoo, mitä tietoja tarvitaan ja mitä lomakkeita on täytettävä. Ne voivat olla pankin tai Yhdysvaltain veroviranomaisen lomakkeita tai verotodistuksia (W-lomakkeita).

Mitä Aktia tekee, jos en toimita FATCAn edellyttämiä tietoja?

Mikäli emme saa pyytämäämme lakisääteistä lisätietoa, emmekä voi hallussamme olevien tietojen perusteella sulkea pois, että asiakkaan verotuksellinen asuinmaa on Yhdysvallat, asiakas luokitellaan yhdysvaltalaiseksi. Aktian on silloin raportoitava asiakkaan sijoitukset ja talletukset.