Kysymykset ja vastaukset

Miten merkitsen rahastoja? Voiko toisen pankkiryhmän asiakkaana merkitä Aktian rahastoja omassa verkkopankissani?

Aktian verkkopankkiasiakas
Kirjaudu sisään verkkopankkiin ja valitse "Säästäminen ja sijoittaminen"-sivu. Vasemmalla olevasta valikosta valitse Rahastot ja edelleen Merkitse rahastoa. Valitse haluamasi rahasto ja täytä huolellisesti pyydetyt tiedot. Vahvista lopuksi tapahtuma omilla pankkitunnuksillasi, jolloin olemme vastaanottaneet merkintäsi. Lähetämme sinulle vahvistuksen merkinnästä verkkopankkiisi. 

Muun pankin verkkopankkiasiakas
Valitse sivulta www.aktia.fi kohta verkkopankki. Kirjaudu sisään oman pankkisi linkistä oman pankkisi verkkopankkitunnuksilla. Vasemmalla olevasta valikosta valitse Rahastot ja edelleen Merkitse rahastoa. Valitse haluamasi rahasto ja täytä huolellisesti pyydetyt tiedot. Vahvista lopuksi tapahtuma. Lähetämme tapahtumatositteen Aktian verkkopankkiin, johon kirjaudut oman pankkisi tunnuksilla. 

 

 

Mitä ovat A- ja B-osuudet?

Aktian rahastoissa on valittavana joko tuotto- (A) tai kasvuosuuksia (B). A-osuuksille pyritään maksamaan osa rahaston mahdollisesta voitosta tuottona vuosittain, kun taas B-osuuksilla koko voitto jää rahastoon ja se sisältyy rahasto-osuuden arvonnousuun. Muutamissa Aktian rahastoissa on lisäksi C-tuotto-osuuksia ja D-kasvuosuuksia. Rahaston C- ja D-osuuksilla on pienemmät hallinnointipalkkiot mutta suuremmat minimierät kuin rahaston A- tai B-osuuksilla. Rahastojen C- ja D-osuuksia ei ole mahdollista merkitä Verkkopankin kautta.

Voinko Verkkopankissa nähdä toisen henkilön henkilötunnuksella merkittyjä rahastoja tai toisen henkilön arvo-osuustilillä olevat arvo-osuudet?

Kyllä, sinulla voi olla toisen henkilön sijoituksiin joko katselu- tai käyttöoikeus omassa verkkopankissasi. Tätä varten sinun tulee täyttää sijoitusvaltakirja, jolla määritellään oikeus sijoituksien tekemiseen toisen henkilön nimissä. Sijoitusvaltakirjalla valitaan myös onko sinulla pelkästään katseluoikeudet toisen henkilön sijoituksiin omassa verkkopankissasi.

Tarvitset myös tämän toisen henkilön suostumuksen tai mikäli on kyse alaikäisestä lapsestasi, lapsesi toisen huoltajan suostumuksen. Verkkopankissa toisen henkilön tiedot löytyvät Säästäminen ja sijoittaminen välilehdellä, Valitse asiakkuus toiminnon alta.

Katseluoikeus tarkoittaa, että voit ainoastaan katsella toisen henkilön omistuksia omassa verkkopankissasi.

Käyttöoikeus tarkoittaa, että tämä kyseinen henkikö on valtuuttanut sinut hoitamaan sijoituksiaan omassa verkkopankissasi. Tämä edellyttää, että sinulla on myös käyttöoikeus kyseisen henkilön tiliin.

Saat konttoreistamme valtakirjan eri tarpeisiin kuten tiliin liittyvän valtakirjan ja sijoitusvaltakirjan.

Määritelmät yleisimmin käytetyille tunnusluvuille

Volatiliteetti: Mittaa rahaston arvon vaihtelua vuoden aikana ja täten myös rahaston riskiä. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tulevaan tuottoon liittyvä epävarmuus. Mikäli rahaston tuotto-odotus on 10 % ja volatiliteetti 14 %, on rahaston tuotto noin kahtena vuotena kolmesta 10 % +/- 14 % eli - 4 %:n ja + 24 %:n välillä. Volatiliteetti lasketaan viimeisten 12 kuukauden päivähavainnoista.

Sharpe Ratio: Mittaa rahaston riskikorjattua tuottoa suhteessa riskittömään talletukseen. Sharpe Ratio lasketaan vähentämällä riskittömän sijoituksen tuotto rahaston tuotosta ja jakamalla tulos rahaston volatiliteetilla. Riskittömänä tuottona käytetään 3 kk:n euribor 365 -tuottoa. Rahaston tuotto ja volatiliteetti lasketaan viimeisten 12 kuukauden päivähavainnoista. Mitä suurempi Sharpe-luku, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Beta: Mittaa rahaston arvon kehitystä suhteessa vertailuindeksiin. Esimerkiksi jos rahaston Beta on 0,8 ja vertailuindeksin arvo muuttuu 1 %:lla, rahaston arvo muuttuu keskimäärin 0,8 % samaan suuntaan.

Rahaston kiertonopeus: Ilmaisee arvopapereiden keskimääräisen vaihtuvuuden rahastossa vuoden aikana. Esim. luku 1,5 krt/v tarkoittaa, että rahaston arvopaperit ovat vaihtuneet keskimäärin 1,5 kertaa vuoden aikana. Kiertonopeus lasketaan Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaan seuraavasti:

Kiertonopeus = ((X + Y) - (S + T)) / M x 100

Selitykset:
X = Arvopaperien ostot
Y = Arvopaperien myynnit
S = Rahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskut/merkinnät
T = Rahaston rahasto-osuuksien mitätöinnit/lunastukset
M = Nettovarojen keskimääräinen kokonaisarvo

TER-luku: Kulujen kokonaissuhde, ilmaisee rahastoon kohdistuvat kokonaiskulut prosentteina vuositasolla. Kulujen kokonaissuhde pitää sisällään kaikki rahaston varoista perittävät kulut, kuten hallinnointi- ja säilytyspalkkiot, mutta ei rahaston kaupankäyntipalkkiota. TER-luku lasketaan seuraavalla kaavalla:

TER = A + B + C + D

Selitykset:
A = Rahaston pääomasta veloitettava hallinnointipalkkio ilmaistuna prosentteina p.a.
B = Rahaston pääomasta mahdollisesti erikseen veloitettava säilytyspalkkio ilmaistuna prosentteina p.a.
C = Rahaston pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut
D = Mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahastojen sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa tällaisia kuluja ei kaupankäyntikulujen lisäksi ole, mutta muualla rekisteröidyissä rahastoissa tällaisia kuluja voivat olla esim. lakisääteisteisten dokumenttien (rahastoesite, osavuosi- ja vuosikatsaus) tuotantokulut, muut tiedottamiskulut, juridiset palkkiot, tilintarkastuspalkkiot ym.

Tracking error: Tracking error eli aktiivinen riski mittaa, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Aktiivisella tuotolla tarkoitetaan sijoituksen ja vertailuindeksin tuottoeroa. Korkea aktiivinen riski tarkoittaa, että rahaston tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että rahaston tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa.

P/E-luku (Price-to-Earnings): Kertoo kuinka monta vuotta menee siihen, että sijoitus on maksanut itsensä takaisin, olettaen että tuotto pysyy nykyisellä tasollaan. Lasketaan päivän osakekurssilla jaettuna seuraavan jakson odotetulla tuotolla (forward P/E). Rahaston P/E-luku on painotettu keskiarvo rahaston sijoitusten P/E-luvuista.

PEG-luku (P/E / EarningsGrowth): Yritysten P/E-luvut eroavat toisistaan eri odotettujen tuotonkasvujen johdosta. PEG-luvulla säädetään tuoton kasvujen eroavaisuudet, mikä tekee yritysten arvostamisesta vertailtavan. Matala PEG-luku kertoo aliarvostuksesta odotettuun tuoton kasvuun (forward PEG).
P/B-luku (Price-to-Book): P/B-luku kertoo yrityksen markkina-arvosta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon. Matala P/B-luku kertoo matalasta arvostuksesta suhteessa yrityksen varoihin.

Div Yield: Luku kertoo osakkeen "suorasta tuotosta" kyseisenä hetkenä ja on osinko suhteessa osakekurssiin. Arvo-osakkeilla on usein korkea osinkotuotto.

Alpha: Luku kertoo, onko sijoitus tuottanut riskikorjattua markkinatuottoa enemmän. Positiivinen alpha kertoo sijoituksen tuottaneen enemmän kuin sen odotettu tuotto suhteessa valittuun riskitasoon.

Rahaston kaupankäyntikulut: Kaupankäyntikuluiksi lasketaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Tarkastusjakson päättymistä edeltävän 12 kuukauden todelliset kaupankäyntikulut jaetaan rahaston kyseisen 12 kuukauden korkeimmalla pääomalla. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosentteina rahastopääomasta. Ne kertovat, miten kaupankäyntikulut vaikuttavat rahaston arvoon vuositasolla.

Lähipiirille maksettujen välityspalkkioiden osuus palkkioista kuvastaa, miten suuri osa arvopaperikaupoista on toteutettu samaan konserniin kuuluvan välittäjän kautta.

Mitkä ovat rahastomerkinnän kustannukset?

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien tai välittämien rahastojen kaupankäynti- ja hallinnointikulut.

Mitä tarvitsen osakekaupankäynnin aloittamiseksi Verkkopankissa Aktiassa?

  • Säilytys ja arvo-osuustilin Aktiassa (Arvopaperipalvelusopimus)
  • Käyttötilin Aktiassa
  • Verkkopankkisopimuksen (Verkkopankkisopimus, yksityishenkilö)
    • Voit antaa Verkkopankin ja verkkopankkitunnusten käyttöä koskevissa yleisissä sopimusehdoissa määrittelemän ostovoiman puitteissa ostotoimeksiantoja Verkkopankissasi. Ostovoimalla tarkoitetaan euromääräistä rajaa, jonka puitteissa voit harjoittaa kaupankäyntiä ja tehdä toimeksiantoja. Ostovoima ei kuitenkaan ole limiitti. Lisätietoa ostovoimasta löydät Verkkopankistasi.
  • Tietokoneen, selainohjelman, tietoliikenneyhteyden ja sopimuksen Internet-operaattorin kanssa.

Mitä sijoittamiseen liittyvää raportointia saan Verkkopankkiini?

Tällä hetkellä saat verkkopankkiisi raportit ja tositteet tekemistäsi toimeksiannoista ja sijoituksista niihin sijoitusrahastoihin tai erikoissijoitusrahastoihin, joita Aktia Rahastoyhtiö hallinnoi tai markkinoi.

Verkkopankissasi et näe raportteja tai tositteita tapahtumista, jotka liittyvät olemassa olevien rahasto-osuuksien siirtoihin (esim. perintö tai olemassa olevien osuuksien lahjoitus).

Sähköisen raportoinnin käyttöönotto ei edellytä sinulta erillisiä toimenpiteitä, vaan rahastosijoituksesi kuuluvat automaattisesti sähköisen raportoinnin piiriin, ellet toisin ilmoita. Mikäli haluat rahastosijoituksistasi raportit ja tositteet postitse paperimuodossa, ota ystävällisesti yhteyttä konttoriimme.

Muu arvopaperiraportointi, kuten osakekaupankäyntiin ja sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain (1183/2009) mukaiseen säästämissopimukseen liittyvien tapahtumien raportit ja tositteen eivät tällä hetkellä kuulu sähköisen raportoinnin piiriin.