Verovelvollisuus ulkomailla (CRS/DAC2 ja FATCA -sopimukset)

Kansainväliset sopimukset säätelevät sitä, mitä verotukseen liittyviä tietoja pankkien ja muiden finanssilaitosten on kerättävä ja raportoitava Verohallinnolle asiakkaistaan. Verohallinto raportoi puolestaan saadut tiedot eteenpäin niille valtioille, joiden kanssa Suomella on sopimuksia. Tästä syystä kysymme asiakkailtamme tietoja mm. verotusmaata ja ulkomaista verotunnistenumeroa koskien. Mikäli olet epävarma siitä, missä maissa olet verovelvollinen, pyydämme kääntymään veroviranomaisen puoleen. Emme saa toimia neuvonantajana verolainsäädäntöön tai esim. verotusmaan määräytymiseen liittyen.  

Suomella on Yhdysvaltojen kanssa nk. FATCA -sopimus, jonka lisäksi Suomi kuuluu OECD -maiden yhteisen raportointistandardin, CRS:n, ja sitä vastaavan Euroopan unionin direktiivin, DAC2:n piiriin.
 

CRS, DAC2

OECD:n yhteinen raportointistandardi CRS ja sitä vastaava EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskeva direktiivi DAC2 sitouttavat Suomea. Siten suomalaisten pankkien ja muiden finanssilaitosten on tunnistettava muualle verovelvolliset asiakkaansa ja raportoitava Verohallinnolle tiedot näiden asiakkaiden tuloista ja varoista. Nämä velvoitteet vastaavat pääosin FATCA -velvoitteita.

Raportointistandardi ja direktiivi koskevat kaikkia yksityishenkilöitä ja yrityksiä, joiden verotuksellinen asuinvaltio/verotusmaa on jokin muu kuin pankin tai muun finanssilaitoksen taikka Yhdysvallat.
 

FATCA

Suomi on sopinut tietojenvaihdosta liittyen Yhdysvaltain ulkomaisten tilien verotusta koskevaan lakiin (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act). Sopimuksen mukaan pankkien ja muiden finanssilaitosten on tunnistettava yhdysvaltalaisten henkilöiden suoraan tai epäsuorasti omistamat tilit ja sijoitusvarallisuus, ja raportoitava niistä paikallisille veroviranomaisille, jotka raportoivat tiedot edelleen Yhdysvaltain verovirastolle (IRS).

FATCA koskee yhdysvaltalaisia henkilöitä, koska he ovat verovelvollisia Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaisilla henkilöillä tarkoitetaan muun muassa Yhdysvalloissa asuvia henkilöitä, Yhdysvaltain kansalaisia, kaksoiskansalaisia, pysyvän oleskeluluvan, Green Cardin, haltijoita ja Yhdysvaltoihin rekisteröityjä yrityksiä. FATCA:n raportoinnin piirissä ovat myös yhteistilit.

Henkilöasiakkaan itse annettu todistus FATCA ja CRS/DAC2 -tietojen selvittämiseksi

 

Verotusmaa,
verotuksellinen asuinvaltio (Tax Residency)

Luonnollisen henkilön verotusmaa, verotuksellinen asuinvaltio on pääsääntöisesti se, jossa hän pääasiallisesti oleskelee ja jossa hänen varsinainen asuntonsa sijaitsee. Suomessa yleisesti verovelvollisena voidaan pitää henkilöä, jolla on varsinainen koti tai joka oleskelee yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukauden ajan Suomessa. Suomen kansalaista voidaan pääasiallisesti pitää ulkomaille muutosta huolimatta verotuksellisesti Suomessa asuvana vielä muuttovuoden lisäksi kolmen seuraavan vuoden ajan. Suomessa Verohallinto tekee kansalaisiaan koskevia päätöksiä rajoitetusta verovelvollisuudesta. Valtiot noudattavat omia verotuksellista asumista koskevia säännöksiä, joista saa lisätietoa paikallisilta veroviranomaisilta.

Verotunniste, Taxpayer Identification Number (TIN)

Verotunniste tai vastaava tunniste on valtion myöntämä henkilökohtainen kirjain- tai numeroyhdistelmä, jota käytetään kyseisessä valtiossa verotusmenettelyyn liittyvässä henkilön tunnistamisessa. Jotkut valtiot eivät myönnä tai käytä verotunnisteita. Nämä valtiot kuitenkin käyttävät jotain muuta vastaavan tunnistustason mahdollistavaa numeroa tai muuta tunnistetta.

Esimerkkejä TIN numeroista DK: CPR -numero (Henkilöasiakkaat). SE: Henkilötunnus (Henkilöasiakkaat) NO: Kansalaistunnus (henkilöasiakkaat) tai D-numero (väliaikainen tunnus). FI: Henkilötunnus (henkilöasiakkaat).

Pitääkö verotietoihin liittyviin kysymyksiin vastata?

Pankkien ja muiden finanssilaitosten asiakkaat ovat velvoitettuja antamaan näille itsestään lisätietoja, jotta asiakkaan verotuksellinen asuinvaltio voidaan tunnistaa. Mikäli emme saa pyytämäämme lakisääteistä lisätietoa, emmekä voi hallussamme olevien tietojen perusteella sulkea pois, että asiakkaan verotuksellinen asuinmaa on joku muu kuin Suomi, asiakas luokitellaan muualla verovelvolliseksi FATCA ja CRS/DAC2-raportoinnissa. Voimme joutua rajoittamaan palvelujamme, mikäli emme saa pyydettyjä tietoja.

 

Verovelvollisuus USA:ssa (FATCA)

Suomi ja Yhdysvallat ovat sopineet yhdysvaltalaista FATCA-lainsäädäntöä koskevasta (Foreign Account Tax Compliance Act) tiedonvaihdosta. Tarkoituksena on estää yhdysvaltalaisten henkilöiden veronkierto. Ns. FATCA-sopimuksen mukaan rahoituslaitosten, kuten esimerkiksi pankkien, rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden, tulee tunnistaa yhdysvaltalaiset asiakkaansa ja raportoida heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan Yhdysvaltojen veroviranomaiselle (Internal Revenue Service IRS) Suomen Verohallinnon kautta. Sopimus on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön keväällä 2015.
 
Yhdysvaltalaisina henkilöinä (US person) pidetään muun muassa Yhdysvaltain kansalaisia (myös kaksoiskansalaisuus), henkilöitä, joilla on pysyvä oleskelulupa tai jotka asuvat pysyvästi Yhdysvalloissa sekä Yhdysvalloissa rekisteröityjä yrityksiä. Lisäksi yhdysvaltalaiseksi henkilöksi voidaan luokitella yrityksiä, joiden omistaja on yhdysvaltalainen henkilö.
 
Jos saat Aktiasta FATCAa koskevan kirjeen, pyydämme sinua täyttämään kirjeen mukana saamasi lomakkeen ja palauttamaan sen vastauskuoressa tai vaihtoehtoisesti täyttämään jonkin alla olevista lomakkeista. Mikäli emme saa pyytämäämme lakisääteistä lisätietoa, emmekä voi hallussamme olevien tietojen perusteella sulkea pois, että asiakkaan verotuksellinen asuinmaa on Yhdysvallat, asiakas luokitellaan yhdysvaltalaiseksi.

Asiakas IRS:n lomake IRS:n ohje
Henkilöt, jotka eivät ole verovelvollisia Yhdysvalloissa Lomake W-8BEN Instructions W-8BEN
Yhteisöt, jotka eivät ole verovelvollisia Yhdysvalloissa Lomake W-8BEN-E Instructions W-8BEN-E
Henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat verovelvollisia Yhdysvalloissa Lomake W-9 Instructions W-9

Aktia ei voi antaa FATCAa koskevaa neuvontaa eikä myöskään neuvoja siitä, tulisiko sinun antaa lisätietoja IRS:lle. Mikäli haluat kysyä verotuksesta, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa IRS:n verkkosivuilta.

Kysymyksiä ja vastauksia FATCAsta

Mikä on FATCA?

FATCA on osa Yhdysvalloissa vuonna 2010 voimaan tullutta lainsäädäntöpakettia. Sen tarkoituksena on estää yhdysvaltalaisten henkilöiden veronkiertoa kansainvälisten sijoitusten ja talletusten avulla. FATCAa sovelletaan kaikkiin rahoituslaitoksiin maailmassa. Jotta ne täyttäisivät FATCA-vaatimukset, USA on tehnyt verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen monien maiden kanssa. Mm. Suomi ja Yhdysvallat ovat sopineet tiedonvaihdosta (ns. FATCA-sopimus). FATCA on lyhennys sanoista Foreign Account Tax Compliance Act.

Sopimus on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön keväällä 2015.

Kuka on yhdysvaltalainen henkilö?

Yhdysvaltalaisina henkilöinä (US person) pidetään muun muassa Yhdysvaltain kansalaisia (myös kaksoiskansalaisuus), henkilöitä, joilla on pysyvä oleskelulupa tai jotka asuvat pysyvästi Yhdysvalloissa sekä Yhdysvalloissa rekisteröityjä yrityksiä. Lisäksi yhdysvaltalaiseksi henkilöksi luokitellaan tietyt muut yritykset, joiden omistaja on yhdysvaltalainen henkilö.

Miten FATCA vaikuttaa?

FATCA-sopimuksen mukaan rahoituslaitosten, kuten esimerkiksi pankkien, rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden, tulee tunnistaa yhdysvaltalaiset asiakkaansa ja raportoida näiden sijoituksista ja talletuksista Yhdysvaltojen veroviranomaiselle (Internal Revenue Service IRS) Suomen Verohallinnon kautta.

Tästä syystä Aktian tulee tarkistaa kaikkien nykyisten ja uusien asiakkaidensa FATCA-status. Aktia ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaisiin lisätietojen saamiseksi. FATCAan perustuvien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi Aktiassa on lisäksi alettu kysyä mm. asiakkaan syntymäpaikkaa ja ulkomaista veronumeroa.

Korvaako FATCA muut yhdysvaltalaiset verosäädökset?

Ei. FATCA ja sitä koskevat paikalliset lainsäädännöt koskevat vain rahoituslaitoksilta vaadittavaa prosessia ja asiakkaan tuntemiseen liittyvää raportointia. Se ei vaikuta verolakeihin, jotka sinun on muuten otettava huomioon.

Aktia suosittelee, että pyydät neuvoa veroasiantuntijalta, jos sinulla on verolainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä.

Onko Aktia ainoa pankki, joka tekee näin?

Ei. Kaikkien suomalaisten rahoituslaitosten täytyy noudattaa FATCA-sopimusta. Eri rahoituslaitoksissa voidaan kuitenkin toimia eri tavoin vaatimusten täyttämiseksi.

Toinen pankki otti minuun yhteyttä. Miksi sieltä pyydettiin erilaisia asiakirjoja kuin Aktiasta?

Rahoituslaitoksilla voi olla erilaisia käytäntöjä tietojen keräämiseksi asiakkailtaan näiden FATCA-statuksen varmistamiseksi, ja ne voivat käyttää eri lomakkeita kuin Aktia.

Aktia ei voi antaa FATCA-statusta tai Yhdysvaltojen verotusta koskevia neuvoja. Lisätietoja FATCAsta on Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla, Verohallinnon verkkosivuilla ja IRS:n verkkosivuilla.

Mitä Aktian on tehtävä noudattaakseen FATCAn vaatimukset?

Aktialla on mm. seuraavat velvoitteet:

 • Aktian on käytävä läpi nykyiset ja uudet asiakkaat ja tunnistettava asiakkaat, joita FATCAn mukainen raportointivelvollisuus koskee.
 • Aktian on raportoitava yhdysvaltalaisten asiakkaiden sijoitukset ja talletukset Yhdysvaltojen veroviranomaiselle Internal Revenue Servicelle (IRS) Suomen Verohallinnon kautta.

Mitä tietoja Aktia raportoi veroviranomaisille?

Vuodelta 2014 raportoitaviin tietoihin sisältyvät yhdysvaltalaisen henkilön nimi, osoite ja verotustunnus sekä tilinumerot ja tilien saldot.

Vuodelta 2015 raportoitaviin tietoihin sisältyvät sijoitusten osalta myös koron, osingon ja muun tulon bruttomäärät, talletusten osalta myös koron bruttomäärä sekä vakuutusten osalta myös maksun bruttomäärä mukaan lukien lunastusmaksu.

Vuodelta 2016 raportoitaviin tietoihin sisältyvät myös sijoitusten bruttotuotot myyntien ja lunastusten osalta.

Miten tämä vaikuttaa yksittäisiin henkilöihin?

Aktia saattaa ottaa yhteyttä asiakkaisiin tunnistaessaan yhdysvaltalaisia asiakkaitaan. FATCA-sopimuksen mukaan erilaiset tiedot voivat osoittaa asiakkaan olevan yhdysvaltalainen henkilö. Jos asiakas täyttää minkä tahansa seuraavista tunnusmerkeistä, Aktiasta saatetaan olla häneen yhteydessä lisätietojen saamiseksi:

 • Yhdysvaltain kansalaisuus tai asuinpaikka Yhdysvalloissa
 • syntynyt Yhdysvalloissa
 • työlupa (Green Card)
 • henkilö viettää vuosittain merkittävän osan ajastaan Yhdysvalloissa
 • yhdysvaltalainen osoite asiakasrekisterissä
 • yhdysvaltalainen puhelinnumero asiakasrekisterissä
 • toistuvia maksuja Yhdysvalloissa olevalle tilille
 • valtakirja tai allekirjoitusoikeus annettu henkilölle, jolla on yhdysvaltalainen osoite
 • asiakasrekisterissä on ainoastaan c/o-osoite

Näin ollen saatamme ottaa yhteyttä myös henkilöihin, jotka eivät ole yhdysvaltalaisia.

Huomaa, että jos sinulla on yhteinen tili yhdysvaltalaisen henkilön kanssa, tiliin sovelletaan FATCA-sopimusta.

Miten tämä vaikuttaa yrityksiin ja yhteisöihin?

Aktia saattaa ottaa yhteyttä asiakkaisiin tunnistaakseen yhdysvaltalaiset asiakkaansa. FATCA-sopimuksen mukaan erilaiset tiedot voivat osoittaa asiakkaan olevan yhdysvaltalainen henkilö. Tämä ei koske vain yhdysvaltalaisia yrityksiä vaan myös yrityksiä, joiden toisasiallinen edunsaaja (omistaja) on yhdysvaltalainen henkilö.

Minkälaisia asiakirjoja minun on toimitettava?

Aktia ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaisiin ja kertoo, mitä tietoja tarvitaan ja mitä lomakkeita on täytettävä. Ne voivat olla pankin tai Yhdysvaltain veroviranomaisen lomakkeita tai verotodistuksia (W-lomakkeita).

Mitä Aktia tekee, jos en toimita FATCAn edellyttämiä tietoja?

Mikäli emme saa pyytämäämme lakisääteistä lisätietoa, emmekä voi hallussamme olevien tietojen perusteella sulkea pois, että asiakkaan verotuksellinen asuinmaa on Yhdysvallat, asiakas luokitellaan yhdysvaltalaiseksi. Aktian on silloin raportoitava asiakkaan sijoitukset ja talletukset.