Ohjeita Asiakkaan tunteminen -lomakkeen täyttämiseen

Mitä tietoja lomakkeella kysytään?

Meidän on kaikissa tilanteissa tunnistettava asiakkaamme. Tunnistaminen varmistetaan yleensä hyväksymiemme henkilöllisyystodistusten avulla, ja lomakkeessa kysytään myös voimassa olevan henkilöllisyystodistuksesi tiedot.

Meillä on myös lain mukaan oltava riittävät tiedot mm. toiminnastasi, taloudellisesta tilanteestasi ja varojesi alkuperästä sekä siitä, missä maassa sinua verotetaan. Käsittelemme kaikkia antamiasi tietoja luottamuksellisesti soveltuvien salassapitosäännösten mukaan. Lue lisää siitä, miten henkilötietoja käsitellään Aktiassa tästä.

Velvollisuutemme on myös tietää, mikäli olet poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen liikekumppani.

Muistathan, että kysymykset esitetään oman turvallisuutesi vuoksi.

Mitkä henkilöllisyystodistukset Aktia hyväksyy?

Suomalaisen viranomaisen myöntämät

  • passi
  • Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
  • 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti

Ulkomaisen viranomaisen myöntämä matkustusasiakirja:

  • Euroopan talousalueella, Sveitsissä, San Marinossa tai muussa Aktian sisäisissä säännöissä erikseen määritetyssä valtiossa tai hallintoalueella myönnetty passi
  • Euroopan talousalueen, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus.

Henkilöllisyystodistuksen tulee olla ehjä ja voimassa.

Kysyykö Aktia asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyviä kysymyksiä kaikilta asiakkailtaan?

Kyllä. Näitä kysymyksiä esitetään kaikille pankkimme asiakkaille - sekä asiakassuhteen alussa että myöhemmin asiakassuhteen jatkuessa. Niitä ei kuitenkaan välttämättä kysytä kaikilta asiakkailtamme samaan aikaan.

Miksi kysytte tällaisia kysymyksiä?

Suomen lainsäädännön mukaan kaikkien pankkien tulee tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Asiakkaan henkilöllisyys tulee varmistaa virallisesta ja voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Asiakkaan henkilötietojen lisäksi pankilla tulee olla riittävät tiedot asiakkaansa toiminnasta, taloudellisesta asemasta, asioinnista sekä palvelujen käyttötarkoituksesta. Lainsäädäntö edellyttää myös, että pankki tietää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhteistyökumppani.

Kysyvätkö kaikki pankit tällaisia kysymyksiä?

Viranomaisvaatimukset ja lainsäädäntö koskevat kaikkia pankkeja. Pankkien välillä on kuitenkin eroja siinä, miten asiakkaan tunteminen toteutetaan.

Onko minun vastattava näihin kysymyksiin?

Kyllä, pankkimme asiakkuuteen kuuluu näihin kysymyksiin vastaaminen. Asiakkaan tunteminen edellyttää riittävien ja tarkoituksenmukaisten tietojen hankkimista ja pankeilla on lain mukaan oikeus kieltäytyä asiakassuhteen avaamisesta tai jatkamisesta, mikäli asiakkaalta ei saada riittäviä tuntemistietoja. Kaikkia pankille annettuja asiakirjoja ja tietoja käsitellään luottamuksella ja pankkisalaisuuden sääntöjen mukaisesti.

Miksi asiakkaan tuntemistietoihin liittyen kysytään, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP/Politically Exposed Person)? Mitä tarkoitetaan poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä?

Suomen lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaan tuntemiseksi pankin tulee myös olla tietoinen siitä, onko asiakas kotimaassa tai ulkomailla poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, PEP) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana esim. valtionpäämiehenä, ministerinä, kansanedustajana, ylimmän oikeusasteen jäsenenä, valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, kenraalikuntaan kuuluvana upseerina tai valtio-omisteisen yrityksen johtotehtävissä. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat puolisot ja vanhemmat sekä lapset ja heidän puolisonsa.

Miksi verotustietoja, mm. verotusmaata ja ulkomaista verotunnistetta, kysytään tässä yhteydessä?

Kansainväliset sopimukset säätelevät sitä, mitä verotukseen liittyviä tietoja pankkien ja muiden finanssilaitosten on kerättävä asiakkaistaan ja raportoitava Verohallinnolle. Verohallinto raportoi puolestaan saadut tiedot eteenpäin niille valtioille, joiden kanssa Suomella on sopimuksia. Veroraportointilainsäädännön johdosta kysymme asiakkaan verovelvollisuutta ulkomailla (verotuksellinen asuinmaa) ja mahdollista ulkomaista verotunnistenumeroa, mikäli maa on jokin muu kuin Suomi. Mikäli on epävarmaa, missä maissa olet verovelvollinen, pyydämme kääntymään veroviranomaisen puoleen. Emme saa toimia neuvonantajana verolainsäädäntöön tai esim. verotusmaan määräytymiseen liittyen.