Aktia debenturlån 4/2016

För den som uppskattar en stabil avkastning. Aktia debenturlån 4/2016 är ett traditionellt och lätt sätt att placera. Vi betalar en 2,00 % årlig ränta på din placering. Lånetiden är 5,22 år och första räntebetalningsdagen är 11.11.2017. 
 
Läs mera här 
 

Lånet i korthet: 

Emittent: Aktia Bank Abp
 
Teckningstid: 22.8.2016 – 10.11.2016 
 
Ränta:  2,00 %.
 
Räntebetalningsdagar: 11.11.2017, 11.11.2018, 11.11.2019, 11.11.2020, 11.11.2021
 
Teckningskurs: Rörlig, förväntad: 100 %
 
Teckningsavgift: 0 %
 
Avkastning: 2,00 % då teckningskursen är 100 %
 
Lånetid: 22.8.2016 – 11.11.2021. Bulletlån, vilket innebär att hela det nominella beloppet återbetalas vid lånets maturitet.
 
Skuldebrevens nominella värde: 1 000 euro (minimiteckning) 
 
Lånets prioritetsställning: Debentur. Lånet har sämre förmånsrätt än emittentens övriga förbindelser frånsett sådana lån eller andra förbindelser som enligt sina egna villkor har lika eller sämre förmånsrätt än debenturen. Debenturens belopp kan inte användas till kvittning av en motfordran.
 
Säkerhet: För lånet har inte ställts säkerhet.
 
Lånespecifika risker: Riskerna för detta värdepapper framgår ur riskfaktorbeskrivningen i grundprospektet s. 29-31, punkt 2.3. Till lånet hänför sig bl.a. en emittentrisk, dvs. risken för att emittenten inte kan uppfylla sina åtaganden på återbetalningsdagen och en likviditetsrisk, dvs. en risk för att lånet inte kan säljas eller köpas vid en given tidpunkt, om det inte finns tillräckligt efterfrågan eller utbud på marknaden. Lånets teckningskurs är rörlig och då kan lånet emitteras till överkurs. I detta fall bör investeraren observera att återbetalning inte garanteras till betald överkurs. Investeraren bör observera att en överlåtelseförlust kan uppstå ifall lånet säljs före förfallodagen.
 
 

Beskattning: 

Emittenten innehåller källskatt från ränta på debenturlånet som utbetalas till fysiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland eller till inhemska dödsbon. Vid teckningstidens början är källskatteprocenten på ränteinkomst 30 %. Den källskattepliktiga ränteinkomsten är inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen. Ränteinkomsten och lånekapitalet behöver inte i dessa fall uppges i den förhandsifyllda skattedeklarationen. För samfund är räntan skattepliktig inkomst, ifall det inte är frågan om skattefri verksamhet.