Fullmakt

Fullmakt

Juniorfullmakt, för vårdnadshavare

Juniorfullmakt, för vårdnadshavare

För att tjänster ska kunna öppnas för ett minderårigt barn behövs det alltid tillstånd av båda vårdnadshavarna. Barnets föräldrar fungerar vanligtvis som barnets vårdnadshavare. Den här fullmakten kan användas då man vill ge rätt åt den ena vårdnadshavaren att ensam sköta den minderårigas ärenden. Med samma fullmakt kan man också bestämma hur vardera vårdnadshavaren sköter den minderårigas ärenden, i detta fall krävs att båda vårdnadshavarna ger samtycke med sina egna bankkoder.

Fullmakt för minderåriga

Fullmakt för skötsel av minderårigas bankärenden (annan än intressebevakaren)

Med denna fullmakt kan intressebevakarna ge rätt åt varandra eller åt en tredje person att sköta den minderårigas ärenden. Fullmakten kan också användas på engångsbasis när intressebevakarna vill ge rätt åt en tredje person att öppna någon tjänst åt barnet. Fullmakten kan begränsas till att gälla en viss produkt och även där bara vissa åtgärder. Båda intressebevakarna godkänner fullmakten med sina egna bankkoder.

Fullmakt för vuxna

Fullmakt för personer under intressebevakning

Fullmakt för skötsel av bankärenden för en person under intressebevakning

Om en person har utsetts en intressebevakare fungerar domstolens beslut som fullmakt. Den person som utses till kundens intressebevakare i ekonomiska frågor har rätt att sköta kundens ekonomiska frågor självständigt, därmed krävs ingen fullmakt. Denna fullmakt används om intressebevakaren bemyndigar en tredje part att hantera kundens ärenden.

Uppgifter om kundkontroll, minderårig privatkund