Avkastning på masslån

På din placering får du alltid den nominella ränta som återges i villkoren. På indexlån kan du även få tilläggsavkastning. Om du är privatperson betalar du källskatt på avkastningen på samma sätt som för depositioner.

Traditionella masskuldebrevslån

I traditionella masskuldebrevslån är risken inte betydligt större än i depositioner, men avkastningen är högre. Den räntebärande avkastningen är lätt att räkna ut på förhand eftersom du vet räntan från början. Du kan sälja din placering när du vill under lånetiden, men då till det rådande marknadspriset.

Teckningskursen inverkar på avkastningen. Kursen kan vara jämnt, under eller över 100 % av masskuldebrevslånets nominella belopp. Om teckningskursen är under 100 % höjer det på avkastningen, och på motsvarande sätt sjunker avkastningen då teckningskurser är över 100 %. Teckningskursen fastställs av emittenten enligt rådande marknadsläge.

Indexlån

På din placering i indexlån kan du få en aktiebunden avkastningsandel. Tilläggsavkastningen är beroende av aktiers eller index värdestegring, men även om aktiekurserna skulle sjunka får du tillbaka minst den i villkoren definierade andelen av kapitalet, oftast 100 %.