Lainat

Bolån

Hur mycket måste jag spara själv för att få bolån?

Enligt Finansinspektionens rekommendation ska du själv ha sparat 10 % av bostadens anskaffningspris, 5 % om du köper din första bostad.

Jag har hittat en bostad som jag skulle vilja ge en offert på. Vad ska jag göra?

Om du redan har förhandlat om ett bolån med Aktia, ska du kontakta kontoret som du förhandlat med, och be att få ett uppdaterat finansieringsförslag. Om du inte har ett gällande förslag, kan du fylla i låneansökan här.

Hur får jag statsborgen på mitt bolån?

Om statsborgen överenskoms i samband med låneförhandlingarna på banken. Den bostad som belånas ska skaffas för eget bruk (stadigvarande bostad) och det av staten godkända bolånet, det s.k. HAL-lånet, kan vara högst 85 % av bostadens köpesumma eller 90 % om du får BSP-lån. Statsborgens maximibelopp är 50 000 euro och det kan utgöra högst 20 % av lånebeloppet. För borgen uppbär staten en avgift som är 2,5 % av borgensbeloppet. Avgiften uppbärs i samband med att lånet lyfts, en BSP-låntagare får borgen utan avgift för BSP-lånets del. Man kan få statsborgen också om man inte köper sin första bostad. Statsborgen beviljas inte för placerings- eller fritidsbostäder.

Säkerheter och borgen

Vad är säkerheter? Hur mycket behöver man?

Banken behöver säkerheter för att säkerställa att krediten återbetalas. Säkerheten för ett bolån är i regel den aktielägenhet eller fastighet som köps. Som säkerhet kan man också använda sin sommarstuga, insättningar eller fondandelar. Säkerheten kan vara kredittagarens eller ställas av någon annan.

Säkerhetsvärdet för egendomen som pantsätts värderas på banken utgående från säkerhetsobjektet. Aktielägenheter och bostadsfastigheter ges t.ex. ett säkerhetsvärde på 70 %. Om du saknar egen finansieringsandel kan du få tilläggssäkerhet antingen via statsborgen (www.ara.fi) eller Aktia Bolånegaranti.

Kan jag få lån utan säkerhet?

Vi rekommenderar en självfinansieringsandel på 5–10 % av bostadens anskaffningspris eller att du kan få realsäkerhet t.ex. av dina föräldrar. Om möjlighet till tilläggssäkerhet inte finns kan vi från fall till fall använda Aktia Bolånegaranti, som är en avgiftsbelagd tilläggssäkerhetsprodukt för bolån som man tar för att skaffa en bostad för bostadsbruk, utan annan tilläggssäkerhet. Ansök om bolån.

Du kan välja att ansöka om brukslån utan säkerhet. Brukslånet förutsätter inga säkerheter. Läs mer om brukslån. Kortkrediter och brukslån är krediter utan säkerhet, de står till ditt förfogande med samma avtal.

Vem kan vara borgensman?

Om borgen har köpts som tilläggssäkerhetsprodukt är borgensmannen försäkringsaktiebolagen Garantia. Personborgen kan man få en av fysisk person eller av en sådan juridisk person som banken godkänner som borgensman.

När upphör borgensmannens ansvar?

Borgensmannens ansvar upphör när lånet för vilket personborgen har beviljats har återbetalats i sin helhet.

Räntor

Vad är referensränta?

Euriborränta
Euribor är referensräntan för penningmarknaden inom euroområdet och namnet är en förkortning av orden Euro Interbank Offered Rate. Euriborräntan räknas för 1 vecka och för perioder på 1–12 månader. För bolån används i allmänhet en euriborränta som räknats ut för en period på 12 månader. Om lånet har bundits till euribor kontrolleras räntan efter en avtalad period, t.ex. med tre månaders mellanrum. Räntan noteras dagligen.

Fast ränta
Enligt överenskommelse kan räntan på en kredit även vara fast under en period på 3, 5 eller 10 år. I ett lån med fast ränta är den ränta som kunden betalar densamma under en viss tidsperiod. När det gäller t.ex. 5 års fast ränta förändras räntan inte under en period på 5 år även om marknadsräntornas fluktuerar. Efter en period med fast ränta ändras räntan till den referensränta som man kom överens om i låneförhandlingarna + en kundspecifik marginal. Man kan även komma överens om en ny period av fast ränta.

Primeränta
Primeränta är en bankspecifik referensränta, och banken beslutar om ändringar i den. Förändringarna i primeräntan baserar sig på marknadsräntornas väntade utveckling, förväntad inflation och allmänna ekonomiska utsikter. Primeräntan följer marknadsräntorna i en lugn takt och representerar således en stabilare ränteutveckling. När primeräntan förändras, förändras också låneräntan. Om ränteförändringar informeras minst 14 dagar innan förändringen träder i kraft bl.a. på tidningarnas ekonomisidor. Aktias primeränta heter Aktia Prime.

Vad är räntetak?

I ett lån med räntetak drar du nytta av räntefluktuationer och får den säkerhet som en fast ränta ger. Lånets totalränta kan inte stiga så att den blir högre än det överenskomna räntetaket inom en period på 3 eller 5 år enligt ditt val. Du får ändå nyttan av eventuella räntesänkningar och kan göra extra amorteringar på lånet.

Räntetak passar dig som uppskattar säkerhet och det att låneskötselkostnaderna inte kan stiga över en viss gräns. Det är mycket viktigt att ha ett ränteskydd åtminstone för en del av lånet.

Vad betyder effektiv ränta?

Syftet med effektiv ränta är att ge kredittagaren information om lånets totala kostnader. När den effektiva räntan räknas ut beaktar man utöver skuldkapital och ränta också betalningstidtabellen samt kostnaderna för att lyfta lånet och dess skötselavgifter, t.ex. expeditionsavgift och avgifter som uppbärs för direktdebitering av lånet under hela lånetiden. Med hjälp av den effektiva räntan kan du jämföra låneofferter.

Låneamortering

Vad betyder annuitet?

Annuitet betyder att betalningsraten endast förändras i samband med att räntan ändras. När räntan stiger blir betalningsraten större och när räntan sjunker minskar också betalningsraten. Lånetiden förändras inte.

Vad betyder jämn amortering?

I ett lån med jämn amortering är amorteringen alltid lika stor, och räntans andel varierar enligt ränteläget. Räntornas andel minskar varje månad. Det betyder att betalningsraten är större i början av lånetiden, men lånetiden förändras inte.

Vad betyder jämna rater?

Amortering i jämna rater betyder att betalningsraten är lika stor under hela lånetiden. Förändringar i räntan inverkar inte på betalningsratens storlek. Om räntan ändras så mycket att betalningsraten inte räcker till för att amortera lånet inom överenskommen tid, debiteras det resterande lånebeloppet tillsammans med den sista betalningsraten.

Vad ska jag göra om det uppstår problem med återbetalningen av mitt lån?

Om det har skett förändringar som inverkar på ekonomin i ditt liv och du får svårigheter med att betala lånet ska du ta kontakt med kontoret i god tid före lånets nästa förfallodag. Problemet kan i de flesta fall lösas genom att ändra betalningsplanen för lånet. Du kan till exempel komma överens om amorteringsfrihet för en tid och betalar då endast räntan på lånet.

En oskött kredit leder till dröjsmålsräntor och i sista hand till indrivningsåtgärder. Följden är ofta också anmärkning i kreditupplysningsregistret, vilket försvårar livet på många sätt. Kreditupplysningarna kontrolleras i regel i samband med att man söker jobb, ansöker om lån, kreditkort eller hyresbostad.

Det lönar sig att garantera din återbetalningsförmåga med Låneskydd för att kunna sköta lånet om något tråkigt skulle hända.

Hur ansöker jag om amorteringsfrihet för mitt lån?

Ansök om amorteringsfrihet i nätbanken under Lån och Ansök om amorteringsfrihet. Om du ansöker om amorteringsfrihet för en längre tid än 12 månader ska du meddela det i din ansökan.

Vad är Låneskydd?

Låneskydd ger låntagaren och hens närmaste ekonomiskt skydd i oväntade situationer. Låneskyddet hjälper till vid återbetalningen om familjens inkomster minskar t.ex. på grund av dödsfall, olycksfall, allvarlig sjukdom eller arbetslöshet. Ta kontakt med kontoret, så skräddarsyr vi ett Låneskydd som passar just dig. Läs mera om Låneskydd.

Varför syns låneamorteringen inte under Betalningar som förfaller i nätbanken?

För räntornas del färdigställs faktureringen av låneraterna ett par dagar före förfallodagen. Därför syns låneamorteringar först ett par dagar före förfallodagen under Betalningar som förfaller. De övriga uppgifterna om lånet ser du behändigt i nätbanken och du kan också vid behov skriva ut dem t.ex. för att kontrollera ditt skattebeslut.

Studielån

Hur ansöker jag om studielån?

För studielån behöver du ett beslut om statsborgen, som du kan ansöka om på FPA eller din studieinrättning. Du kan lämna in ansökan om statsgaranti för lånet samtidigt som du ansöker om studiestöd och/eller bostadstillägg. Det lönar sig för dig att ansöka om borgen för hela studietiden på en gång.

Banken fattar beslut om beviljande av lånet. Du behöver inte lämna in studiestödsbeslutet till banken, eftersom vi får uppgifter om borgen elektroniskt direkt från FPA. Kontrollen av uppgifterna tar normalt en bankdag. Du kommer överens med banken om övriga lånevillkor än de som nämns i studiestödsbeslutet.

Hur ansöker jag om extra uttag?

Det lättaste sättet är att skicka ett meddelande via meddelandefunktionen i nätbanken. Det godkänns som underskrift för det extra uttaget när du har identifierat dig med dina nätbankskoder.

När ska studielånet betalas tillbaka?

Återbetalningen av studielån börjar 2 år från att du blivit färdig, och för lånet görs en betalningsplan upp på banken.