Frågor och svar

Hur tecknar man fonder?

Kund med Aktias nätbank
Logga in i Nätbanken och gå till sidan Sparande. I balken till höger väljer du Fonder och sedan Teckna fonden. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Bekräfta till sist transaktionen med dina nätbankskoder. Vi har nu mottagit din teckning och skickar en bekräftelse på teckningen till din nätbank. Kom ihåg att bekanta dig med det förenklade fondprospektet och fondens stadgar.

Kund med nätbank i en annan bank än Aktia
Gå till nätsidan www.aktia.fi och välj länken "nätbanken". Tryck på din egen banks ikon och logga in med de nätbankskoder du har till banken ifråga. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Bekräfta transaktionen. Ett verifikat över verkställt uppdrag levereras till Aktias nätbank, som du kan logga in på samma sätt som när du tecknar. 

Vad är A- och B-andelar?

När det gäller Aktias fonder kan man välja mellan avkastnings- (A) och tillväxtandelar (B). För A-andelarna utbetalas årligen en del av fondens eventuella vinst som utdelning, medan vinsten för B-andelarna hålls kvar i fonden och ingår i andelens värdestegring. Vissa Aktiafonder har dessutom C-avkastningsandelar och D-tillväxtandelar. Fondens C- och D-andelar har lägre förvaltningsprovision men högre minimirat än fondens A- eller B-andelar. C- och D-andelar kan inte tecknas via Nätbanken.

Kan jag i min Nätbank se fondandelar som tecknats med en annan persons personbeteckning eller värdeandelar på en annan persons värdeandelskonto?

Ja, du kan ha rätt att se en annan persons placeringar eller ha dispositionsrätt till dem i din nätbank. För detta ändamål ska du fylla i en placeringsfullmakt som definierar din rätt att göra placeringar i en annan persons namn. Av placeringsfullmakten framgår också om du endast har rätt att se den andra personens placeringar i din nätbank.

Du behöver dessutom den andra personens samtycke eller, om det är fråga om ditt minderåriga barn, barnets andra intressebevakares samtycke. I nätbanken hittas den andra personens uppgifter på sidan Sparande.

Rätt att se innebär att du kan enbart se den andra personens innehav i din nätbank.

Dispositionsrätt betyder att personen i fråga har befullmäktigat dig att sköta sina placeringar i din nätbank. Detta förutsätter att du dessutom har dispositionsrätt till personens konto.

På vårt kontor får du en fullmakt för olika behov, till exempel en placeringsfullmakt eller en fullmakt som avser ett konto.

Definitioner av de valigaste nyckeltalen 

Volatilitet: Mått på hur fondens avkastning varierat under ett år och därmed även ett mått på fondens risk. Ju större volatilitet, desto större är osäkerheten förknippad med avkastningen. Om fondens förväntade avkastning är 10 % och volatiliteten 14 %, ligger årsavkastningen under ca två av tre år mellan 10 % +/- 14 %, d.v.s. mellan - 4 % och + 24 %.

Sharpe Ratio: Mäter fondens riskjusterade avkastning i förhållande till en riskfri deposition. Sharpe Ratio räknas genom att man subtraherar avkastningen för en riskfri deposition från fondens avkastning och dividerar resultatet med fondens volatilitet. Som riskfri avkastning används 3 månaders euribors 365-avkastning. Fondens avkastning och volatilitet räknas på basis av de senaste 12 månadernas dagsobservationer. Ju större Sharpe-tal, desto bättre har fonden avkastat i förhållande till sin egen risk.

Beta: Mäter fondens utveckling i förhållande till sitt jämförelseindex. Till exempel om fondens Beta är 0,8 och jämförelseindexets värde förändras med 1 %, förändras fondens värde i medeltal i snitt 0,8 % i samma riktning.

Portföljens omsättningshastighet: Anger den genomsnittliga omsättningen av värdepappren i portföljen per år. T.ex. talet 1,5 ggr/år betyder att fondens värdepapper har bytts ut i genomsnitt 1,5 gånger under ett år. Omsättningshastigheten räknas enligt riktlinjer givna av Finlands Fondförening:

Portföljens omsättningshastighet = ((X + Y) - (S + T)) / M x 100

Förklaringar:
X = Köp av värdepapper
Y = Försäljning av värdepapper
S = Emission av fondens fondandelar/teckningar
T= Makulering av fondens fondandelar/inlösen
M = Genomsnitt av fondens nettotillgångar

TER-tal: Fondens totala kostnadsandel anger de totala kostnaderna som avdras från fonden i procent på årsnivå. Den totala kostnadsandelen innehåller alla kostnader som uppbärs på fondkapitalet, såsom förvaltnings- och förvarsprovisionerna, men den innehåller inte transaktionskostnader som uppstår vid värdepappershandel. TER-talet räknas med hjälp av följande formel

TER = A + B + C + D

Förklaringar:
A = Förvaltningsprovision i procent p.a. som dras av från fondens förmögenhet
B = Förvarsinstitutets provision i procent p.a. som dras av från fondens förmögenhet
C = Från fondens förmögenhet möjligen avdragna kontoskötsel- och övriga bankkostnader
D = Eventuella övriga kostnader som man enligt fondens stadgar kan dra av direkt ur fondens förmögenhet. I fonder registrerade i Finland finns inte dylika kostnader frånsett transaktionskostnader vid värdepappersaffärer. Däremot kan fonder registrerade i övriga länder ha kostnader som kan dras av från fondens förmögenhet, såsom producering av lagstadgat material (fondprospekt, års- och halvårsredovisningar), produktionskostnader, informationskostnader, juridiska kostnader, revisorernas arvoden mm.

Tracking Error: Tracking error dvs. den aktiva risken mäter hur exakt fondens avkastning följer jämförelseindexets avkastning. Med aktiv risk avses avkastningsdifferensen mellan fonden och jämförelseindexet. En hög aktiv risk indikerar att fondens avkastning i förhållande till dess jämförelseindex´ avkastning har varierat kraftigt. En låg aktiv risk indikerar att fondens avkastning följer jämförelseindexets avkastning.

P/E-tal (Price-to-Earnings): Talet berättar om hur många år det tar innan investeringen återbetalat sig, förutsatt att vinsten hålls på nuvarande nivå. Beräknas som aktiekursen idag dividerat med den förväntade vinsten för nästa period (forward P/E). En placeringsfonds P/E-tal är ett vägt medelvärde av P/E-talen för fondens innehav.

PEG-tal: Företagens P/E-tal skiljer sig från varandra på grund av den förväntade avkastningens olika tillväxt. PEG-talet justerar skillnaderna i vinsttillväxt för att göra företagens värdering jämförbar. Ett lågt PEG indikerar att företaget är undervärderat i förhållande till dess estimerade vinstnivå (forward PEG).
P/B-talet (Price-to-Book) berättar om företagets marknadsvärde i förhållande till företagets bokföringsvärde. Ett lågt P/B-tal indikerar en låg värdering i förhållande till företagets tillgångar.

Div.Yield (Dividend Avkastning): Talet visar aktiens direkta avkastning vid rådande stund och är dividenden i förhållande till aktiekursen. Dividendavkastningen är ofta hög för sk. värdeaktier.

Alpha: Talet berättar om investeringen genererat en avkastning som överstiger den riskjusterade marknadsavkastningen. En positiv alpha indikerar att investeringen avkastat mer än den förväntade avkastningen med hänsyn till den valda risknivån. 

Kostnader för värdepappershandel: Med transaktionskostnader avses kostnader som uppstår vid värdepappersförmedling och valutaväxling. De faktiska transaktionskostnaderna för den senaste 12-månadersperioden före utgången av översiktsperioden delas med samma periods högsta marknadsvärde. Transaktionskostnaderna redovisas som ett procenttal av fondens marknadsvärde och beskriver i vilken grad transaktionskostnaderna inverkar på fondens värde på årsbasis.

Nyckeltalet provisionsandel till närförmedlare beskriver hur stor andel av värdepappershandeln förverkligas med en förmedlare inom samma koncern.

Vilka är kostnaderna för fondteckning?

Transaktions- och förvaltningsprovisioner för fonder som förvaltas eller förmedlas av Aktia Fondbolag Ab

Vad behöver jag för att inleda aktiehandel i Nätbanken?

  • Förvars- och värdeandelskonto i Aktia (Avtal om värdepapperstjänster)
  • Brukskonto i Aktia 
  • Nätbanksavtal (Nätbanksavtal, privatperson)
    • Du kan ge köpuppdrag i din Nätbank inom ramen för den köpkraft som definieras i de allmänna avtalsvillkoren för användning av Nätbanken och nätbankskoder. Med köpkraft avses en eurogräns inom vilken du kan idka handel och ge uppdrag. Köpkraften är dock inte en limit. Närmare information om köpkraften hittar du i Nätbanken.
  • Dator, webbläsarprogram, dataförbindelse och avtal med en Internetoperatör.

Vilken rapportering om placeringar får jag i Nätbanken?

I dagens läge får du rapporter och verifikat för uppdrag du gett och placeringar du gjort i placeringsfonder eller specialplaceringsfonder som förvaltas och marknadsförs av Aktia Fondbolag.

Du ser inte rapporter eller verifikat över transaktioner som hänför sig till överföring av befintliga fondandelar (t.ex. arv eller gåva) i din Nätbank.

Det föranleder inga skilda åtgärder från din sida att ta i bruk elektronisk rapportering, utan dina fondplaceringar omfattas automatiskt av den elektroniska rapporteringen, ifall du inte meddelar annat. Om du vill få rapporterna och verifikaten i pappersformat per post, vänligen kontakta kontoret.

Övrig värdepappersrapportering, såsom rapporter och verifikat gällande transaktioner som hänför sig till aktiehandel och sparavtal som avses i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) ingår för närvarande inte i den elektroniska rapporteringen.