Dödsboets bankärenden

Tiden efter en nära anhörigs bortgång är tung, men trots sorgen är det många praktiska saker som måste skötas. Här behandlas de vanligaste ärendena gällande skötseln av dödsboet.

Den avlidnas medel och skulder formar tillsammans en helhet som kallas för ett dödsbo. Dödsboets delägare är bl.a. legala arvingar, universell testamentstagare och eventuell efterlevande make. Dödsbodelägare sköter dödsboets förmögenhet tillsammans.

Infobrevet om skötsel av dödsboets bankärenden och saldointyget skickas automatiskt till den avlidnas senaste hemadress. Saldointyget för den efterlevande maken kan beställas genom att ringa vår kundservice.

Då en person har avlidit avslutar banken automatiskt den avlidnas kort, nätbank och avlägsnar alla dispositionsrättigheter till den avlidnas konton genast då banken har fått vetskap om dödsfallet.

 

Så här sköter du dödsboets bankärenden

1. Så här betalar du dödsboets räkningar om dödsboet har ett brukskonto i Aktia

Tillsammans med saldointyget får du kuvert till betalningstjänsten som du kan använda för att skicka dödsboets räkningar för betalning. Man skall skriva på räkningen det Aktia brukskontonummer som räkningen skall betalas ifrån. Avsändaren bör underskriva räkningen. Man kan skicka flera räkningar i ett och samma betalningstjänstkuvert.

Betalningstjänstkuvert används tills dödsbokontrollen är slutförd och kontot har anslutits till delägarens nätbank. Avgifter för betalningstjänsten debiteras enligt den aktuella prislistan.

2. Lämna in behövliga dokument för dödsbokontroll

Inlämnande av dödsboets handlingar sker lättast och snabbast elektroniskt.

Skicka dokumenten


Alternativt kan handlingarna även sändas per post. Vänligen notera att detta förlänger behandlingstiden.

 

Lämna in kopior på åtminstone följande dokument för bankens dödsbokontroll:

  • Kontaktblankett
  • Bouppteckningsinstrument med bilagor
  • Fullständig släktutredning över den avlidna (en obruten kedja av ämbetsbetyg från året då den avlidna fyllde 15 år till dödsdagen) om bouppteckningens delägarförteckning inte har fastställts av magistraten
  • Ämbetsbetyg på dödsbodelägare
  • Eventuella testamenten inklusive delgivningar

För övrigt kräver banken äktenskapsförord, avvittringsinstrument, tingsrättens beslut om boutrednings- och skiftesmannaförordnande eller skiftesinstrument efter den avlidnas tidigare avlidne make i fall sådant finns.

Aktia förbehåller sig rätten att begära tilläggsuppgifter som anknyter sig till dödsboets handlingar.

Banken står för portot och du kan skicka kopiorna per post till följande adress:

Aktia Bank Abp
Dödsbo
Info 4101
5001763
00003 Svarsförsändelse

3. Ge en fullmakt för att sköta dödsboets bankärenden

Dödsboets delägare kan elektroniskt ge en fullmakt till en viss person för att sköta dödsboets bankärenden. Fullmakten kan göras med en finsk banks nätbankskoder och blanketten hittar du nedan. Varje delägare bör fylla i en elektronisk fullmakt med sina egna personliga nätbankskoder.

Vi rekommenderar att fullmakten fylls i först efter att du har bekantat dig med dödsboet samt kommit överens om fullmaktens innehåll med andra delägare.

Du kan också skriva ut fullmakten från länken nedan och skicka fullmakten i original per post till:

Aktia Bank Abp
Dödsbo
Info 4101
5001763
00003 Svarsförsändelse

Fyll i elektronisk fullmakt

Skriv ut fullmakt (pdf)

4. Så här ger du ett uppdrag i anslutning till ett dödsbo

Banken bör enligt sin aktsamhetsplikt veta dödsboets delägare, så att den kan försäkra sig om att alla delägare har gett sitt samtycke till åtgärder som gäller dödsboets egendom. Efter att dödsboets handlingar har granskats och godkänts, skickas en anmälan om godkännande av handlingarna till dödsboets representant, antingen per e-post eller per post beroende på vilket kontaktsätt kunden har valt.

Efter att banken har godkänt handlingarna, kan den befullmäktigade sköta de bankärenden i anslutning till dödsboet, som kräver samtycke av dödsboets alla delägare. Sådana åtgärder är bl.a. att ta ut kontomedel, göra kontoöverföringar, betala räkningar, ge dispositionsrätt till ett konto, ansluta dödsboets konto till den befullmäktigades nätbank, överföra värdepapper, ändra på dödsboets adressuppgifter samt att avsluta tjänster.

Det snabbaste och enklaste sättet att sköta dessa åtgärder är via meddelandefunktionen i Aktias nätbank, genom att logga in med en finsk banks nätbankskoder. Om du inte har nätbankskoder, vänligen kontakta vår Kundservice.