Det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)

PSD2 medför förändring

  • PSD2, d.v.s. det andra europeiska betaltjänstdirektivet (Payment Services Directive 2), är EU:s direktiv vars mål är att utveckla marknaderna för elektroniska betalningar inom EU och att främja konkurrensen.
  • Direktivets syfte är att förbättra konsumenternas rättigheter och det tjänsteutbud de erbjuds.
  • Övriga aktörer än bankerna, kan med kundens samtycke erbjuda nya tjänster som utnyttjar kontoinformation.

Direktivets förändringar trädde i kraft i januari 2018 i den nationella betaltjänstlagen. Direktivet implementeras dock i faser och PSD2 trädde i kraft i sin helhet 14.9.2019.

 

PSD2-direktivet medför förändring

  • Kundens betalningsansvar för ansvar som grundar sig på oaktsamhet minskade från 150 till 50 euro.
  • Kunden har rätt att få svar på eventuella kundklagomål inom 15 dagar.
  • Kunderna får mer information om valutaväxlingskurser- och kostnader då de använder betaltjänster som kräver valutaväxling.
  • Butikernas möjlighet att debitera kunderna för användning av de vanligaste korten, såsom Mastercard-kort, föll bort.
  • Säkerhetskraven som gäller elektroniska betalningar samt kravet på stark autentisering minskar risken för bedrägerier och missbruk.

Från och med 14.9.2019 förutsätter PSD2 stark autentisering av kunden vid bekräftelse av nätbetalningar

Stark autentisering krävs från och med 14.9.2019 när kontoinformations- och betalningstjänster används på datanätet både i bankens tjänster och i tjänster som tredje parter erbjuder. Således krävs stark autentisering t.ex. då man gör en girering i nätbanken och då man betalar med kort på nätet.

När PSD2 träder i kraft i sin helhet kan man endast i undantagssituationer betala nätköp enbart med kortuppgifter.

Nya autentiseringssätt underlättar tryggt betalande

Nya betalningstjänster är att förvänta

Vi kan vänta oss att utvecklingen av nya betalningssätt tar fart efter PSD2 träder i kraft i sin helhet och att vi utöver bankernas nuvarande kreditkort, nätbetalning och mobilbetalningar får se betalningssätt som är oberoende av bankerna. Förutom bankerna kan tjänsterna i framtiden erbjudas av till exempel företag i andra branscher eller så kallade fintech-företag som fokuserar på finansteknologi.

I framtiden kommer vi att erbjuda våra kunder en möjlighet att använda dessa tjänster som utvecklats av tredje parter och dessutom utvecklar vi våra egna kundorienterade tjänster som PSD2 möjliggör.

Det finns alltså förändringar och möjligheter att vänta men framtiden visar hur betalmarknaderna utvecklas och hurdana tjänster blir tillgängliga för våra kunder. Nya lagstiftningen som PSD2-direktivet för med sig säkerställer att dessa eventuella tjänster kommer att vara trygga. Det är alltid kunden som tar beslutet om att ta i bruk dem.

Mer information i ämnet finns också bl.a. på Finans Finlands (FA) och Finansinspektionens hemsidor.


Kuluttajan oikeudet kun maksat Euroopassa (på finska)

Your rights when making payments in Europe (på engelska)

Den svenskspråkiga broschyren är inte ännu tillgänglig för den finska marknaden. Broschyren publiceras på svenska genast när den är tillgänglig.

 

Är du en tjänsteutvecklare? Aktias utvecklarportal har öppnats.

 
Vi har lanserat en utvecklarportal riktat till tjänsteleverantörer på adressen aktia.fi/openbanking. Utvecklarportalen gör det möjligt för tredje tjänsteutvecklare att få tillgång till Aktias programmeringsgränssnitt och de kan således utveckla framtidens tjänster. Öppnandet av utvecklarportalen påverkar inte kundernas användning av sina dagliga banktjänster i Aktias kanaler.