Det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)

Ändringar i betaltjänstlagstiftningen för med sig förnyelser och nytta för våra kunder.

 
Lagändringar i betaltjänstlagen som en följd av EU:s nya betaltjänstdirektiv (Payment Service Directive 2) trädde i kraft i januari2018. Direktivet implementeras i två stadier och vissa bestämmelser kommer i kraft som förordningar först senare. Syftet med direktivet är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar inom EU. Som en del av detta ökas konkurrensen genom att öppna betalningsmarknaderna för nya aktörer som kan erbjuda tjänster såsom betalningsinitieringstjänster, kontoinformationstjänster och kortbaserade betalningsinstrument.
 
Vi kan vänta oss att utvecklingen av nya betalningssätt tar fart och att vi genom PSD2 utöver de nuvarande kreditkorten, nätbetalningarna och mobilbetalningarna får se betalningssätt som är oberoende av bankerna. Förutom bankerna kan tjänster i framtiden erbjudas av till exempel stora företag i andra branscher eller så kallade fintech-aktörer. PSD2 för alltså med sig både förändringar och nya möjligheter såväl för konsumenterna, företagen och bankerna.

 

Förändringarna för våra kunder från början av januari 2018:

  • Stränga säkerhetskrav för elektroniska betalningar och krav på stark autentisering minskar risk för bedrägerier.
  • Extra avgifter som köpmännen har kunnat debitera vid användning av de vanligaste betalkorten bortfaller.
  • Kunden som använder betaltjänster får mera information om valutakurser och -avgifter vid betaluppdrag som kräver valutaväxling.
  • Kundens ansvar för obehörig användning av betalningsinstrument sjunker från 150 euro till 50 euro. Denna begränsning tillämpas dock inte om kunden har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst.
  • Kunden får mera rättigheter, såsom att få eventuella kundklagomål behandlade inom 15 bankdagar.

Framtiden visar hur betalmarknaderna utvecklas
 

När alla bestämmelser från betaltjänstedirektivet har kommit i kraft i nationell lagstiftning kommer kunderna att kunna till alla delar utnyttja de fördelar direktivet för med sig. Aktia fortsätter att utveckla sina egna tjänster med beaktande av möjligheterna som betaltjänstlagen ger för att skapa pålitliga och kundorienterade tjänster oberoende av servicekanal.
 
Vi har lanserat en utvecklarportal riktat till tredje tjänsteleverantörer på adressen aktia.fi/openbanking. Utvecklarportalen påverkar inte kundernas användning av sina dagliga banktjänster i Aktias kanaler. I framtiden kommer vi att erbjuda våra kunder en möjlighet att använda nya tjänster som utvecklats av tredje tjänsteleverantörer och som på ett tryggt sätt utnyttjar t.ex. saldo- och betalningsuppgifter på våra kundkonton. Beslut om ibruktagningen av eventuella nya tjänster fattas alltid av kunden.
Följ med kommande nyheter inom betalningar på Aktias webbplats aktia.fi/psd2.
 
Följ med kommande nyheter inom betala på Aktias webbplats www.aktia.fi/psd2.
Mera information i ämnet finns också bl.a. på Finanssiala.fi och Finansinspektionen.