Det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)

PSD2 för med sig förnyelser och nytta för våra kunder.

 • PSD2, d.v.s. det andra europeiska betaltjänstdirektivet (Payment Services Directive 2), är EU:s direktiv vars mål är att utveckla marknaderna för elektroniska betalningar inom EU och att främja konkurrensen.
 • Direktivet förbättrar konsumenternas rättigheter och det tjänsteutbud de erbjuds.
 • Då betalmarknaderna öppnas för nya aktörer som är oberoende av banken, kan de med kundens samtycke erbjuda nya tjänster som utnyttjar kontoinformation.

Förändringar som direktivet kräver i den nationella betaltjänstlagen trädde i kraft i januari 2018. Direktivet implementeras dock i faser och PSD2 träder i kraft i sin helhet 14.9.2019.

 

Fördelar som PSD2-direktivet för med sig

 • Kundens betalningsansvar för ansvar som grundar sig på oaktsamhet minskade från 150 till 50 euro.
 • Kunden har rätt att få svar på eventuella kundklagomål inom 15 dagar.
 • Kunderna får mer information om valutaväxlingskurser- och kostnader då de använder betaltjänster som kräver valutaväxling.
 • Butikernas möjlighet att debitera kunderna för användning av de vanligaste korten, såsom Mastercard-kort, föll bort.
 • Säkerhetskraven som gäller elektroniska betalningar samt kravet på stark autentisering minskar risken för bedrägerier och missbruk.

Från och med 14.9.2019 förutsätter PSD2 stark autentisering av kunden vid bekräftelse av nätbetalningar

Stark autentisering krävs från och med 14.9.2019 när kontoinformations- och betalningstjänster används på datanätet både i bankens tjänster och i tjänster som tredje parter erbjuder. Således krävs stark autentisering t.ex. då man gör en girering i Aktia Mobilbanken eller nätbanken och då man betalar med kort på nätet.

När PSD2 träder i kraft i sin helhet kan man endast i undantagssituationer betala nätköp enbart med kortuppgifter.

Nya autentiseringssätt underlättar tryggt betalande

 • Då man betalar med kort på nätet fungerar stark autentisering smidigare och tryggare än med ett traditionellt nyckeltalskort via Aktia Wallet-applikationens Wallet-verifikation.

  Läs mer om Aktia Wallet

 • Att betala räkningar och göra gireringar lyckas lättare och tryggare utan nyckeltalskort på Aktia Mobilbanken.

  Bekanta dig med Aktia Mobilbanken

 • För vissa betalningar som gjorts i nätbanken tar vi i bruk under 2019 en tilläggsbekräftelsekod som skickas med sms.

  Läs mer om tillägsbekräftelsen

Helt nya betalningstjänster på kommande

Vi kan vänta oss att utvecklingen av nya betalningssätt tar fart efter PSD2 träder i kraft i sin helhet och att vi utöver bankernas nuvarande kreditkort, nätbetalning och mobilbetalningar får se betalningssätt som är oberoende av bankerna. Förutom bankerna kan tjänsterna i framtiden erbjudas av till exempel stora företag i andra branscher eller så kallade fintech-företag som fokuserar på finansteknologi.

I framtiden kommer vi att erbjuda våra kunder en möjlighet att använda dessa tjänster som utvecklats av tredje parter och dessutom utvecklar vi våra egna kundorienterade tjänster som PSD2 möjliggör.

Det finns alltså förändringar och möjligheter att vänta men framtiden visar hur betalmarknaderna utvecklas och hurdana tjänster blir tillgängliga för våra kunder. Nya lagstiftningen som PSD2-direktivet för med sig säkerställer att dessa eventuella tjänster kommer att vara trygga. Det är alltid kunden som tar beslutet om att ta i bruk dem.

Mer information i ämnet finns också bl.a. på Finans Finlands (FA) och Finansinspektionens hemsidor.

 

Är du en tjänsteutvecklare? Aktias utvecklarportal har öppnats.

 
Vi har lanserat en utvecklarportal riktat till tjänsteleverantörer på adressen aktia.fi/openbanking. Syftet med utvecklarportalen är att göra möjligt att tredje tjänsteutvecklare har tillgång till Aktias programmeringsgränssnitt och att de således kan utveckla framtidens tjänster. Öppnandet av utvecklarportalen påverkar inte kundernas användning av sina dagliga banktjänster i Aktias kanaler.