Det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)

Ändringar i betaltjänstlagstiftningen för med sig förnyelser och nytta för våra kunder.

 
PSD2, d.v.s. betaltjänstdirektivet 2 (Payment Service Directive 2) är EU:s direktiv, vars mål är att utveckla marknaderna för elektroniska betalningar inom EU och att främja konkurrensen. PSD2 förbättrar konsumenternas rättigheter och det tjänsteutbud de erbjuds då direktivet öppnar betalmarknaderna för nya aktörer som kan erbjuda tjänster såsom kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster.
 
Förändringar som direktivet kräver i den nationella betaltjänstlagen trädde i kraft i januari 2018 men de implementeras i faser. PSD2 träder i kraft i sin helhet i september 2019, varefter våra kunder erbjuds alla möjligheter att utnyttja de fördelar direktivet medför.
 

Nya betaltjänster i framtiden – det är alltid kunden som tar beslutet om att ta i bruk tjänsten

 
Vi kan vänta oss att också utvecklingen av nya betalningssätt tar fart efter september 2019 och att vi genom PSD2 utöver bankernas nuvarande kreditkort, nätbetalknappar och mobilbetalningar får se betalningssätt som är oberoende av bankerna. Förutom bankerna kan tjänsterna i framtiden erbjudas av till exempel stora företag i andra branscher eller så kallade Fintech-aktörer. 
 
I framtiden kommer vi att erbjuda våra kunder en möjlighet att använda dessa tjänster som utvecklats av tredje tjänsteleverantörer och som på ett tryggt sätt med kundens samtycke utnyttjar t.ex. saldo- och betalningsuppgifter på kundkonton. Vi utvecklar också våra egna kundorienterade tjänster som PSD2 möjliggör. 
 
Det finns alltså förändringar och möjligheter att vänta men framtiden visar hur betalmarknaderna utvecklas och hurdana tjänster blir tillgängliga för våra kunder. Lagstiftningen säkerställer att dessa eventuella tjänster kommer att vara trygga och att det alltid är kunden som tar beslutet om att ta i bruk dem.
 

I januari 2018 trädde följande förmådelar för kunderna i kraft:

  • Kundens betalningsansvar för ansvar som grundar sig på oaktsamhet minskar från 150 till 50 euro. 
  • Kunden har rätt att få svar på eventuella kundklagomål inom 15 dagar.
  • Kunderna får mer information om valutaväxlingskurser- och kostnader då de använder betaltjänster som kräver valutaväxling.
  • Butikernas möjlighet att debitera kunderna för användning av de vanligaste korten, såsom Mastercard-kort, föll bort.
  • Säkerhetskrav som gäller elektroniska betalningar samt kravet på stark autentisering minskar risken för bedrägerier.
 
Följ med kommande nyheter inom betala på Aktias webbplats www.aktia.fi/psd2.
Mera information i ämnet finns också bl.a. på Finanssiala.fi och Finansinspektionen.
 

Du som är tjänsteutvecklare – Aktias utvecklarportal har öppnats

 
Vi har lanserat en utvecklarportal riktat till tredje tjänsteleverantörer på adressen aktia.fi/openbanking. Utvecklarportalen påverkar inte kundernas användning av sina dagliga banktjänster i Aktias kanaler. Med hjälp av utvecklarportalen kan tredje tjänsteutvecklare utveckla eventuella framtidens tjänster.