Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Möjlighet till lockande avkastning och grön påverkan för hela summan – Aktia Autocall Gröna Utvecklingens Europa finns nu att teckna

Möjlighet till lockande avkastning och grön påverkan för hela summan – Aktia Autocall Gröna Utvecklingens Europa finns nu att teckna

Den 12 februari 2024 Kapitalförvaltning

Aktia Autocall Gröna Utvecklingens Europa är en placering som ger möjlighet till en god avkastning redan vid en måttlig utveckling på aktiemarknaden samtidigt som det placerade kapitalet i sin helhet styrs till konkreta projekt för grön utveckling. Eeva Toivonen, ESG-chef och Aki Lakkisto, direktör för strukturerade produkter på Aktia berättar hur den intressanta placeringen fungerar. Den högst femåriga placeringen kan tecknas fram till 15.3.2024. 

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken  Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här 

– För den som är intresserad av vart kapitalet man placerar i sin helhet styrs är detta en produkt som ger bra insyn. Via emittentens ramprogram för grön finansiering styrs medlen till projekt med vilka man skapar tydlig positiv miljöpåverkan, säger Lakkisto. 

– Ramprogrammets projektkategorier till vilka finansieringen kan användas är förnybar energi, energieffektivitet, ren trafik, hållbar vatten- och avloppsvattenshantering, förebyggande och kontroll av föroreningar samt grönt byggande. Emittenten ger ut en påverkansrapport om medlens användning där man berättar om hurdana projekt man finansierat och vilken positiv miljöpåverkan man fått till stånd med dem, fortsätter Toivonen. 

Placeringen är ett obligationslån och i stället för en traditionell ränteavkastning grundar sig kupongavkastningen på utvecklingen av ett aktieindex som fungerar som referenstillgång. Lakkisto betonar också att placeringens ekonomiska villkor endast grundar sig på referensindexets utveckling. Placeraren bär på så sätt inte risken för de projekt som finansieras inom det gröna ramprogrammet. Om något projekt, till exempel en vindpark, inte lyckas, är det emittenten som tar risken och det har ingen inverkan på placeringens villkor, utbetalning av avkastning eller risk. Ramprogrammet för grön finansiering ger alltså en bättre insyn i vad medlen används till utan att ändå inverka på placeringens ekonomiska villkor. Den normala emittentrisken gäller dock även för den här placeringen.  

– Vid den här typen av produkter är det frågan om ett mycket tydligt avtal. Redan från början är det klart vilken avkastning placeringen ger, med vilka villkor den betalas eller inte betalas ut och med vilka villkor en eventuell risk realiseras, beskriver Lakkisto. 

Aktias Aki Lakkisto och Eeva Toivonen

Aki Lakkisto och Eeva Toivonen

Parisavtalets klimatmålsättningar som drivkraft för avkastningen 

Eftersom placeringens avkastning helt grundar sig på referensindexets utveckling är valet av index väsentligt. Som referenstillgång fungerar ett aktieindex som anpassats efter Parisavtalets klimatmålsättningar och som består av ledande europeiska storbolag inom de viktigaste branscherna vad kommer till minskning av koldioxidutsläpp. I indexet finns inte bolag inom till exempel energisektorn eller andra industrier som orsakar betydande utsläpp av växthusgaser.  

Indexets bolag är i linje med målsättningarna för Parisavtalet och i och med den gröna omställningen förväntas värdet på dessa bolag stiga mer än de som har ett större koldioxidavtryck. 

– I den här typen av referensram för gröna obligationslån måste man också vara särskilt noga när man väljer referenstillgång. Indexets bolag är i linje med målsättningarna för Parisavtalet och i och med den gröna omställningen förväntas värdet på dessa bolag stiga mer än de bolag som har ett större koldioxidavtryck. Därför tror vi att denna referenstillgång har goda möjligheter att utvecklas positivt under placeringstiden, betonar Lakkisto. 

Möjlighet till god avkastning på en marknad med måttlig utveckling 

– Vår aktiemarknadsutsikt är måttligt positiv och baserar sig på en mjuklandning av ekonomin. Autocall-placeringen vars avkastning inte grundar sig på hur mycket referenstillgången stiger, utan att referenstillgången under någon av de årliga observationsdagarna ligger på sin utgångsnivå eller högre, passar bra i en sådan måttlig marknadssyn, konstaterar Lakkisto. 

Placeringen är femårig men den kan årligen förfalla i förtid om indexet på observationsdagen ligger minst på sin utgångsnivå. När placeringen förfaller betalas den preliminära avkastningen på 8,5 %, dock minst 7,5 %, ut.  

Avkastningen är tämligen konkurrenskraftig till och med jämfört med den genomsnittliga avkastningen för aktiemarknaden på lång sikt.

– Avkastningen är tämligen konkurrenskraftig till och med jämfört med aktiemarknadens genomsnittliga avkastning på lång sikt och kräver ingen betydande uppgång på aktiemarknaden för att realiseras. Avkastningen är ackumulerande så även om avkastningsvillkoret under några observationsperioder inte skulle uppfyllas registreras de missade avkastningarna i minnet. Då marknaden sedan återhämtar sig och avkastningsvillkoret uppfylls på en senare observationsdag betalas den insamlade avkastningen för varje år ut på en gång.

Om avkastningsvillkoret inte uppfylls på något av årens observationsdagar ger placeringen på förfallodagen ett kapitalskydd på 30 % mot indexets nedgång. Kapitalskyddet omfattar inte teckningsprovisionen. Om nedgången på den sista observationsdagen är över 30 % förfaller placeringen med förlust direkt enligt indexets utveckling. 

– Det fina med autocall-placeringarna är att när vi hittar ett aktuellt tema, en bransch eller megatrend som verkar intressant för placeraren kan vi erbjuda en lösning där en god avkastning inte kräver en betydlig kursuppgång. Därför får man en god diversifieringsnytta i portföljen vars avkastning inte endast är beroende av hur mycket marknaden eventuellt stiger, påminner Lakkisto. 

Läs mer om placeringen

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken  Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här 

 

Aktia Autocall Gröna Utvecklingens Europa är ett 1–5-årigt placeringsinstrument som emitterats av BNP Paribas Issuance B.V., garanterad av BNP Paribas. Ingen säkerhet har ställts för autocall-placeringen. Autocall-placeringen omfattar en emittent- och garantrisk. Om risken realiseras kan emittenten och garanten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Slutsatser om framtida avkastning kan inte dras på basis av tidigare resultat. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Marknadsföringsbroschyren, basfakta för investerare, lånespecifika villkor, grundprospekt och andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga avgiftsfritt på Aktias serviceställen och på adressen www.aktia.fi.