Frivillig bilförsäkring

Med en frivillig bilförsäkring får du ersättning om du får skador på din bil.

Kaskoförsäkringsalternativ

Du kan välja mellan fyra olika försäkringsalternativ där Brand- och stöldförsäkringen ger det minsta skyddet och Superkaskon det mest omfattande.

Utgå från din egen situation och bilens ålder. För nyare bilar rekommenderar vi Kasko- eller Superkaskoförsäkring.

Superkaskoförsäkringen ger ett mera omfattande skydd vid inlösen. Om din personbil skadas så illa att den ersätts genom inlösen får du en helt ny bil om bilen är nyare än 2 år, körd under 50 000 km och reparationskostnaderna beräknas bli minst 40 % av en ny bils värde.

(+) innebär att det kan tecknas som ett merskydd.
* Avbrottsförsäkringen kan vid behov väljas bort. Avbrottsförsäkringen ingår inte i s.k. trafikkaskoförsäkringar som säljs via finansieringsinstitut.

Kaskoförsäkringens skydd

Kollision – som kollisionsskador räknas olyckor som direkt drabbat den egna bilen genom krock, körning av vägen eller genom annan plötslig yttre omständighet.

Älgkrock – direkt sammanstötning med älg, hjort eller ren.

Dikeskörning – körning av vägen vid väjning för älg, hjort eller ren.

Brand – bränder är skador som orsakats på grund av att eld kommit lös eller på grund av kortslutning i en el-anordning i bilen.

Stöld och inbrott – stölder och inbrott är fall där bilen blir stulen, någon bryter sig in i den eller skadar den under inbrottsförsöket.

Skadegörelse – med skadegörelse avses att någon uppsåtligt skadar bilen utan tydliga avsikter att t.ex. bryta sig in.

Rättsskydd – juristhjälp, upp till det belopp som nämns i försäkringsbrevet, i tviste-, brott- och ansökningsmål gällande den försäkrade bilen.

Bilräddning – bogsering till närmaste verkstad vid avbruten resa, t.ex. vid en trafikolycka eller motorstopp. Kunden kan ringa till nödtjänsten 0800 12 88 00 om resan avbryts för att få bärgningshjälp.

Glasförsäkring – en merskyddsförsäkring som ersätter ifall stenskott skadar rutan så att den av trafiksäkerhetsskäl måste repareras eller förnyas.

Avbrottsförsäkring – försäkringen betalar en viss dagsersättning för den förlorade användningstid då bilen står på verkstad till följd av annan ersättningsbar skada.
 

Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Se också Aktia bilförsäkring och trafikförsäkring.
Räkna ut vad bilförsäkringen kostar. Till Försäkringsräknare
Vill du läsa mer om försäkringen? Till Produktbeskrivning för Bilförsäkring
Försäkringsvillkor för Bilförsäkring