Vad är skogen värd?

Oavsett om du ska köpa, sälja eller på annat sätt överlåta en skogsfastighet är det viktigt att veta dess värde. Du kan både som överlåtare och övertagare av en skogsfastighet beställa en värdering. Men du måste alltid ha ägarens samtycke.

Skogsvärderingen beställer du av din lokala skogsvårdsförening/skogsrevir eller av skogscentralen. Den görs av en skogsfackman och den metod som vanligtvis används kallas summa-metoden.

I summa-metoden värderas skilt följande delar: 

  • trädbeståndets avverkningsvärde
  • trädbeståndets förväntningsvärde
  • värdet på plantbestånden
  • råmarkens värde.

Den totala summan av ovan nämnda delar korrigeras med ett så kallat bruttoavdrag som vanligen är 10-50 % av den totala summan. I avdraget beaktas outförda skogsvårdsarbeten, kvaliteten på trädbeståndet, andelen plantskogar och deras kvalitet, andelen bestånd med förväntningsvärde, andelen torv-, steniga - och försumpade marker, storleken på fastigheten och var den är belägen, skogsbilvägar och dess skick samt kostnader som hänför sig till fastighetens administration.

Byggnader, stränder, tomter, odlingsmark mm värderas skilt och ingår inte i själva skogsvärderingen men inverkar förstås på hela skogsfastighetens värde.

Köpa eller sälja skogsfastighet

Våra lokala fastighetsförmedlingar har erfarenhet av att förmedla jord- och skogsbruksfastigheter - låt dem ta hand om förmedlingen!

Till fastighetsförmedlingen