Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Utrikeshandel

Utrikeshandel

Varje import- eller exportaffär är unik och kan ibland kräva många olika slags villkor. Det är därför av största vikt att komma fram till rätt lösning i varje enskilt fall. Genom ett samarbete mellan ditt företag och Aktia kan vi lyckas med det.

Betalningssätt och garantier varierar från land till land. Om ditt företag är verksamt på den internationella marknaden är det viktigt att analysera riskerna inom utrikeshandeln:


• Hurdan är köparens betalningsförmåga?
• Är motpartens hemland politiskt och ekonomiskt stabilt?
• Hur skyddar man sig mot valutakursrisker? 

Ditt företag behöver också känna till hur ni kan minska eller eliminera riskerna, vilka garantier det behövs för att säkra betalningarna eller försäkra sig om att rätta varor anländer vid rätt tidpunkt. Är riskerna stora eller acceptabla och kan företaget bära riskerna själv? 

 

Importhandel

När ditt företag importerar varor och tjänster ställs du inför en rad frågeställningar. Som köpare behöver du säkerställa
• att du får den vara som du har beställt
• att varan levereras vid rätt tidpunkt och säkert
• att du får den dokumentation som möjliggör införsel i landet
• att du får så förmånliga betalningsvillkor och/eller säkerheter som möjligt
• att du kan skydda dig mot valutakursrisker.

 

 

Direkt betalning (Clean Payment) innebär att säljaren, efter det att varan har levererats, skickar en faktura samt eventuella övriga skeppningsdokument direkt till köparen. Köparen i sin tur betalar fakturan via sin bank med betalningsorder eller check. Vid direkt betalning bedrivs handel på öppen kontokredit (Open Account Terms).

Vid direkt betalning tar säljaren alltid risken att köparen inte betalar beroende på betalningsoförmåga eller betalningsovillighet. Säljaren kan skydda sig mot risken genom att kräva att köparens bank utfärdar en bankgaranti som säkerhet för betalning av köpesumman (payment guarantee).        
Det är också möjligt att använda en standby-remburs som säkerhet för betalning av köpesumman.

Om betalning sker före leveransen av varan är det fråga om förhandsbetalning (Advance Payment). Köparen kan skydda sig genom att kräva att säljarens bank utfärdar en förhandsbetalningsgaranti (Advance Payment Guarantee) eller standby-remburs. Garantin innebär att köparen får tillbaka köpesumman om varan inte levereras.
 
Betalning i efterskott är ett lämpligt betalningssätt när
• köparen och säljaren känner varandra väl
• båda bedriver affärsverksamhet i utvecklade industriländer med stabila bank- och betalningssystem
• köparen och säljaren har ett långt affärsförhållande och ett ömsesidigt förtroende så att handel sker på öppen kredit (Open Account Terms).

Det är möjligt att säljaren kräver en betalningsgaranti eller standby-remburs av köparens bank som säkerhet för betalning av köpesumman. Säljaren kan genom garantin kräva betalning av den bank som utfärdat den ifall köparen inte uppfyller sin betalningsskyldighet.
 
Säljaren kräver förhandsbetalning när
• köparen är ny och okänd för säljaren
• köparen befinner sig i ett land, vars banksystem är bristfälligt
• köparen befinner sig i ett land där det ekonomiska och politiska läget är instabilt.

Vid förhandsbetalning finns det skäl för köparen att överväga om han ska kräva en förhandsbetalningsgaranti av säljarens bank. Genom garantin skyddar köparen returneringen av förhandsbetalningen ifall ingen leverans äger rum.
 
Dokumentinkasso är ett lämpligt betalningssätt när
• köparen och säljaren känner varandra och är pålitliga samarbetspartners
• det politiska, ekonomiska och juridiska läget i köparens land är stabilt
• säljaren inte har några tvivel gällande köparens betalningsförmåga
• man inte begränsar eller reglerar utlandsbetalningar i köparens land.

Dokumentinkasso används vid import av varor och är en säkrare betalningsform än direkt betalning för både köparen och säljaren. Säljare får betalt i samband med att du som köpare/importör får tillgång till dokumenten. Avsikten med inkasso är att säkra betalning enligt överenskomna villkor innan de dokument som berättigar till varan överlåts till köparen.

Importinkasso används vid import av varor och är en säkrare betalningsform än direkt betalning för både köpare och säljare. Säljaren kan få betalt i samband med att du som köpare/importör får tillgång till dokumenten.

Dokumentinkasso (Documentary Collection) innebär att säljaren ger sin egen bank i uppdrag att sända dokumenten till köparen via dennas bank. Banken överlåter dokumenten till köparen antingen mot kontantbetalning eller mot godkännande av växel. Ifall parterna har kommit överens om betalningstid sker betalningen först på förfallodagen.

Ifall det finns ett havskonossement (Bill of Lading, B/L) bland dokumenten som berättigar till varan, kan säljaren säkerställa att köparen inte får dokumenten till sitt förfogande innan köparen har betalat eller godkänt växeln. Säljaren riskerar dock även i detta fall att köparen inte betalar och säljaren måste begära varorna i retur på egen bekostnad.

Banken förbinder sig inte att betala och kan inte heller påverka situationen, om köparen är betalningsoförmögen eller ovillig att betala.

Documents against Payment, CAD, D/P = avistainkasso
Documents against Acceptance, D/A = inkasso med betalningstid

Fördelar med dokumentinkasso för köparen
I dokumenten kan köparen kontrollera att varan har skeppats innan han betalar eller godkänner växeln.

Dirigera importinkassot till Aktia
För att snabba på dokumenten och betalningen ska köparen meddela sin bankförbindelse enligt följande:

Aktia Bank plc
Trade Finance
Mannerheimintie 14 A, 00100 Helsinki, Finland
SWIFT: HELSFIHH

Aktia meddelar kunden per brev om ett anlänt inkasso. Inkassodokumenten kan köparen lösa ut på sitt kontor mot betalning eller mot godkännande av växeln. Banken svarar inte för dokumentens riktighet. Köparen kan granska dokumenten i banken innan han löser ut dem. Banken följer den utländska uppdragsgivarens instruktioner. Alla ändringar kräver den utländska uppdragsgivarens godkännande.   

Internationella regler
Bankerna följer vid inkassohanteringen den Internationella handelskammarens enhetliga inkassoregler (ICC Uniform Rules For Collections; URC 522). Reglerna kan beställas på www.icc.fi.
 
Att använda remburs passar när
• köparen och säljaren har ett nytt affärsförhållande
• det  ekonomiska och politiska läget i köparens eller säljarens land är instabilt
• säljaren inte känner till köparens betalningsförmåga
• köparen vill försäkra sig om att varan levereras vid rätt tidpunkt
• föremål för affären är specialtillverkade varor eller varor som tillverkas på beställning
• behov av finansiering finns och då möjliggör rembursen betalningstid för köparen och fungerar som finansieringsinstrument för säljaren.

Rembursen är ett betalningssätt inom utrikeshandeln som används mest i handel med fjärran länder. Men även i handel med Europa, ifall handelssumman är stor, om affärsförhållandet är nytt eller det gäller varor som tillverkas på beställning.

Vid behandling av remburser följer man Internationella handelskammarens enhetliga rembursregler. (ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits; UCP600), www.icc.fi

Fördelar för köparen
• Köparen ställer villkoren i rembursen och kan därför betona sådant som är viktigt för honom samt övervaka leveransen av varorna.
• Risken att ingen leverans sker elimineras då det krävs ett transportdokument varav det framgår att varan har skickats enligt avtal.
• Finansieringsmöjlighet vid användandet av tidsremburs
• I de fall säljaren beviljar betalningstid öppnas en remburs med betalningstid, där betalningen sker på en förfallodag angiven i rembursen, till exempel 90 dagar efter skeppningen.

Vid remburs förbinder sig banken att för köparen betala köpesumman till säljaren då säljaren presenterar till banken dokument som uppfyller rembursens villkor och av vilka det framgår att leveransen har skett till köparen. Genom att använda remburs som betalningssätt strävar bägge parterna i affären att säkra sina egna intressen: säljaren riskfri mottagning av pengar och köparen avtalsenlig leverans.

Vid användning av remburs som betalningssätt strävar bägge handelsparterna efter att säkra sina intressen - säljaren en riskfri penningtrafik och köparen leverans enligt avtalet. Remburs innebär att banken förbinder sig att på köparens vägnar betala köpesumman efter att säljaren presenterat till banken dokument som uppfyller rembursvillkoren och visar att varan har levererats.
En remburs är köparens banks oåterkalleliga förbindelse att betala köpesumman åt säljaren. Förbindelsen ges redan före varuleverans när själva rembursen öppnas och som oåterkallelig säkrar den betalningen åt säljaren.

För att den öppnande banken oåterkalleligt ska förbinda sig kräver banken av säljaren rembursens belopp kontant (täckt remburs) eller säkerhet (remburs med kredit). I det senare fallet krävs alltid kreditbehandling i köparens egen bank.

Betalningen under en remburs är alltid villkorlig. Betalningen överförs inte till säljaren innan denna har uppfyllt sina förpliktelser, det vill säga sänt varorna samt presenterat dokument som uppfyller rembursens villkor till banken. Bankerna granskar endast dokumenten och inte själva varan, tjänsten eller prestationen.

Köparen ställer villkoren i rembursen men de baserar sig på köpekontraktet. Därför bör man i köpeförhandlingarna noggrant fundera på vilka köpevillkor det är skäl att beakta i rembursvillkoren, eftersom remburserna är från köpe- och andra avtal fristående förbindelser, och såna avtal förbinder inte bankerna även om man hänvisar till dem i rembursen.

Rembursöppningen skickas till säljaren via säljarens bank. När varorna har skeppats och nödvändiga dokument (handelsfaktura, transportdokument m.m.) har samlats ihop, säljaren presenterar dem till sin egen bank inom den i rembursen angivna presentationstiden.

Både säljarens och köparens bank kontrollerar dokumenten och därmed betalningens riktighet.
Om dokumenten inte följer villkoren i rembursen kan köparen antingen godkänna eller förkasta de avvikande dokumenten. Köparen får tillgång till dokumenten först efter att de har godkänts.Betalningen sker enligt villkoren i rembursen, antingen genast (avista) eller på förfallodagen (tidsremburs).

Behandling av importremburs i Aktia
När ditt företag vill öppna en importremburs behövs ett kreditbeslut. Ta därför kontakt med din kundansvarige i Aktia Bank. Samtidigt kan du be om tillgång till rembursansökningsblanketten i elektronisk form. Ditt företag kan  sköta sin importremburs via nätbanken efter att ha ingått ett avtal med Aktia beträffande detta.

Som köpare ger du uppdraget att öppna en remburs genom att fylla i ansökningsblanketten där du definierar villkoren samt dokumenten som krävs. När kreditbeslutet har fattats öppnar Aktia på basis av uppgifterna i ansökan själva rembursen och förbinder sig att betala åt den utländska säljaren enligt villkoren. Rembursen aviseras till säljaren via säljarens bank.

När säljaren har sänt varorna på det sätt som fastställts i rembursen presenterar säljaren de dokument som krävs i rembursen till sin egen bank, som i sin tur förmedlar dem vidare till Aktia, som kontrollerar att dokumenten är enligt rembursvillkoren. Du som köpare får tillgång till dokumenten först efter att dokumenten har godkänts och vid avistaremburs betalningen debiterats från kundens konto. Vid remburs med betalningstid sker betalningen på den förfallodag som definierats i rembursen.

En importremburs kan även öppnas som täckt remburs och då debiteras kundens konto med rembursens belopp i samband med rembursöppningen.

 
Vid affärer med utlandet kan du minska riskerna med garantier för importhandel. 

Köparen som garantitagare
Betalningsgaranti - Payment Guarantee
• Garanti som ges till säljaren som säkerhet för betalning av köpesumman

Köparen som garantins förmånstagare
Förhandsbetalningsgaranti - Advance Payment Guarantee
• Exportören kan komma överens om att delvis finansiera sin leverans med köparens förhandsbetalning. Köparen förutsätter då säkerhet för återbetalningen av förskottet om leveransen eller projektet avbryts eller det inte sker avtalsenligt
• I garantitexten konstateras att garantin enbart kan tas i bruk genom att påvisa att det garantienliga förskottet faktiskt har kommit in på ett specifikt konto som exportören/banken har förutsatt   

Prestations- eller leveransgaranti - Performance Guarantee/Bond
• Som säkerhet för leverans och/eller förverkligandet av ett projekt enligt kontraktet. Skador för utebliven leverans eller om projektet inte förverkligas ersätts.
• Garantins belopp är  5 - 10 % av kontraktets belopp
• Ibland kan det vara nödvändigt att förknippa ibruktagande av garantin med någon faktor eller händelse som är beroende av motpartens åtgärder.

Till exempel att garantin, enligt garantitexten, börjar gälla först efter det att beställaren har öppnat den remburs som förutsätts i kontraktet

Garantitida garanti - Warranty Guarantee/Bond, Maintenance Guarantee
• Som säkerhet för reparation av fel eller brister under garantitiden
• Garantins belopp är 2 - 5 % av leveransens värde

Behandling av utländska garantier i Aktia
Så här behandlar Aktia en utländsk bankgaranti när ett företag är tagare av garantin eller garantins förmånstagare.

Företaget som tagare av garanti
Det behövs ett kreditbeslut för att ge ut en bankgaranti. Företaget bör därför kontakta den kundansvarige i Aktia Bank. När kreditbeslutet har fattats utarbetar Aktia garantin på basis av uppdragsgivarens begäran.

Garantin vidarebefordras
Direkt garanti
Aktia eller uppdragsgivaren (kunden) förmedlar garantin direkt till förmånstagaren
 
Förmedlad garanti
Aktia skickar garantin som ett swift meddelande till sin korrespondentbank i förmånstagarens land, som i sin tur förmedlar den till förmånstagaren
 
Uppdragsgaranti
Aktia ger sin korrespondentbank ett uppdrag, som innefattar Aktias motgaranti till nämnda bank, att utfärda den egentliga garantin till förmånstagaren. 
Företaget som garantins förmånstagare
Den ankommande garantin gällande importhandel förmedlar Aktia till importören enligt den utländska bankens (garant-bankens) instruktioner, utan ansvar för egen del men bekräftande dess äkthet.

Aktia kan även på basis av den utländska bankens uppdragsgaranti utfärda en egen garanti, som gör att importören undkommer land- och bankrisk. I ett sådant fall är det skäl för importören att komma överens om fördelningen av kostnaderna vid uppgörandet av affärskontraktet.   

     
 
En standby-remburs är till karaktären en garantiförbindelse som används som säkerhet på samma sätt som en bankgaranti. I stället för att presentera ett krav sker betalningen på basis av de dokument som presenteras till standby-rembursen.

En standby-remburs (Standby Letter of Credit) har ett flertal användningsområden och dess innehåll bestäms av parternas behov och ömsesidiga överenskommelse. Meningen med en kommersiell remburs är att den aktivt utnyttjas, medan standby-rembursens mening är att fungera som en passiv säkerhet – den utnyttjas först vid behov att realisera säkerheten.

En standby-remburs är den öppnande bankens oåterkalleliga självständiga förbindelse, fristående från andra avtal. Förmånstagarens bank kan bekräfta standbyn, varvid förmånstagaren inte mera bär risker som hänför sig till den öppnande banken och landet.

När man använder standby-remburs för att garantera betalningen levererar säljaren varan och skickar exportdokumenten direkt till köparen, som betalar till säljaren med direkt betalning enligt betalningsvillkoren i köpekontraktet. Om köparen inte betalar räkningen som en direkt betalning enligt köpekontraktet, får säljaren sina pengar genom att presentera de dokument som krävs i standby-rembursen under dess giltighetstid.

Idén bakom standby-rembursen är, som redan namnet säger, att finnas i bakgrunden som säkerhet. Standby-rembursen tas enbart i bruk om det sker ett kontraktsbrott - i detta fall att köparen inte uppfyller sin betalningsförpliktelse.

Det är skäl för parterna att definiera inom vilken tid från räkningens förfallodag du kan presentera ett krav (de i standby-rembursen angivna dokumenten) samt om delanvändningar är tillåtna.

Med en standby-remburs garanteras du vanligen inte enbart betalning av en enskild affär utan betalningar som sker inom en viss tid. En standby passar till exempel som säkerhet för betalning av affärer som görs på basis av ett årskontrakt, när man på förhand kan uppskatta varumängden som levereras och antalet betalningar som i genomsnitt är öppna.

Till sin utformning är standby-rembursen lika en kommersiell remburs och vid behandlingen av den tillämpas den Internationella Handelskammarens (International Chamber of Commerce, ICC)  enhetliga rembursreglerna (UCP 600) till lämpliga delar eller International Standby Practices, ISP98, vilka uttryckligen har skrivits för att mera detaljerat täcka förfarandet i samband med standby-remburser. www.icc.fi

En standby-remburs kan i likhet med övriga garantier även användas som:
• offertgaranti (bid bond, tender guarantee)
• förhandsbetalningsgaranti (advance payment guarantee)
• leveransgaranti (performance bond)
• garanti för garantitiden (guarantee for a guarantee period)
• som säkerhet för ett lån/checkräkning (collateral for a loan/credit line)
• som säkerhet för olika kommersiella eller ekonomiska ändamål.
 
Aktia hjälper ditt företag att finansiera er import. Våra produkter för finansiering av import kräver alltid ett kreditbeslut.

Importgaranti
Vid affärer med utlandet kan du minska riskerna med garantier för importhandel.

Importremburs
Vid användning av remburs som betalningssätt strävar bägge handelsparterna efter att säkra sina intressen - köparen leverans enligt avtalet och säljaren en riskfri penningtrafik.

Standby-remburs
En standby-remburs används som säkerhet på samma sätt som en bankgaranti.
 

Exporthandel

Som exportör ställs du inför en rad olika frågor. Det kan handla om hur och när betalningen ska ske och när medlen står till ditt företags förfogande eller hur du kan minska eventuella risker. Nedan följer några frågor som kan vara bra att tänka på.

• Är köparen känd från tidigare?
• Kan du lita på köparen?
• Vilken marknad bedriver köparen?
• Vad är det för politiskt och ekonomiskt läge?
• Hur snabb och säker är betalningen?
• Vad finns det för finansieringsbehov?
• Finns skydd mot valutakursrisker?

 

Direkt betalning (Clean Payment) innebär att säljaren, efter det att varan har levererats, skickar en faktura samt eventuella övriga skeppningsdokument direkt till köparen. Köparen i sin tur betalar fakturan via sin bank med betalningsorder eller check. Vid direkt betalning bedrivs handel på öppen kontokredit (Open Account Terms).

Vid direkt betalning tar säljaren alltid risken att köparen inte betalar beroende på betalningsoförmåga eller betalningsovillighet. Säljaren kan skydda sig mot risken genom att kräva att köparens bank utfärdar en bankgaranti som säkerhet för betalning av köpesumman (payment guarantee).        
Det är också möjligt att använda en standby-remburs som säkerhet för betalning av köpesumman.

Om betalning sker före leveransen av varan är det fråga om förhandsbetalning (Advance Payment). Köparen kan skydda sig genom att kräva att säljarens bank utfärdar en förhandsbetalningsgaranti (Advance Payment Guarantee) eller standby-remburs. Garantin innebär att köparen får tillbaka köpesumman om varan inte levereras.
 
Betalning i efterskott passar bra när
• säljaren och köparen är kända för varandra
• båda bedriver affärsverksamhet i utvecklade industriländer med stabila bank- och betalningssystem
• de har ett långt affärsförhållande från tidigare och det råder ömsesidigt förtroende så de idkar affärer på öppen kredit (open account terms).

Säljaren kan kräva att köparens bank utfärdar en betalningsgaranti som säkerhet, det är också möjligt att använda standby-remburs som säkerhet för betalning av köpesumman.
 
Förhandsbetalning passar när
• köparen är ny och okänd
• köparen befinner sig i ett land vars banksystem är bristfälligt och/eller det ekonomiska och politiska läget är instabilt.

Vid förhandsbetalning kan köparen kräva att säljarens bank utfärdar en förhandsbetalningsgaranti för att skydda returneringen av förhandsbetalningen vid utebliven leverans.
 
Dokumentinkasso passar som betalning när
• köparen och säljaren känner varandra och vet att motparten är en pålitlig samarbetspartner
• det råder ett stabilt politiskt, ekonomiskt och juridiskt läge i köparens land
• säljaren inta har några tvivel gällande köparens betalningsförmåga eller -vilja
• man inte begränsar eller reglerar utlandsbetalningar i köparens land.

Avsikten med inkasso är att  säkra betalning enligt överenskomna villkor innan de dokument som berättigar till varan överlåts till köparen. Dokumentinkasso (Documentary Collection) är ett betalningssätt som är en säkrare betalningsform än direkt betalning för både köpare och säljare.  Du som säljare kan få betalt i samband med en köpare/importör får tillgång till dokumenten

Exportinkasso innebär att du som säljare ger din egen bank i uppdrag att sända dokumenten till köparen via dennas bank. Banken överlåter dokumenten till köparen antingen mot kontantbetalning, documents against payment D/P, eller mot godkännande av växel, ifall parterna kommit överens om en betalningstid, documents against acceptance D/A.

Ifall det finns ett havskonossement (Bill of Lading, B/L) bland dokumenten som berättigar till varan, kan säljaren säkerställa att köparen inte får dokumenten till sitt förfogande innan köparen har betalat eller godkänt växeln. Säljaren riskerar dock även i detta fall att köparen inte betalar och säljaren måste begära varorna i retur på egen bekostnad.

Banken förbinder sig inte att betala och kan inte heller påverka situationen, ifall köparen är betalningsoförmögen eller ovillig att betala. Användning av inkasso förutsätter alltid noggrann bedömning av köparens betalningsförmåga.

Bankerna följer den Internationella handelskammarens enhetliga inkassoregler (ICC Uniform Rules for Collections; URC 522) www.icc.fi

Förklaring
Documents against payment, D/P = avistainkasso
Documents against acceptance, D/A = inkasso med betalningstid

 
Remburs som betalningsalternativ passar om
• det är ett nytt kundförhållande, säljaren känner inte till köparens betalningsförmåga och/eller -vilja
• det råder instabilt ekonomiskt och politiskt läge i köparens land
• säljaren exporterar till länder med begränsad tillgång till utländsk valuta
• föremål för försäljningen är specialtillverkade varor och/eller varor som tillverkas på beställning
• säljaren har möjlighet att bevilja köparen betalningstid och själv kan använda rembursen som finansieringsinstrument.

Vid remburs förbinder sig banken att, för köparens del, betala köpesumman till säljaren då denna presenterar dokument som uppfyller rembursens villkor för banken och av vilka det framgår att varan har levererats. Genom att använda remburs som betalningssätt strävar parterna i affären till att säkra sina egna intressen; Säljaren får riskfri mottagning av pengarna och köparen avtalsenlig leverans.

En remburs är det säkraste betalningssättet både för dig som säljare och för köparen. Den kan minska risker när du gör affärer och passar speciellt bra om det är fråga om ett nytt kundförhållande, om föremålen för försäljningen är specialtillverkade varor eller varor som tillverkas på beställning eller det råder instabilt ekonomiskt och politiskt läge i köparens land.

Att använda rembursen som betalningssätt är ofta ett krav från säljaren. Säljaren vill ha sina pengar helst före varan levereras för att säkerställa betalningen. I praktiken är dock köparen ovillig att betala på förhand utan han vill försäkra sig om att han får det han betalat för. Genom att använda remburs som betalningssätt kan man uppfylla båda parternas krav. Rembursen fungerar samtidigt som ett betalningsförmedlingsinstrument samt som "garant" för betalningen. Bankerna övervakar betalningen och överlåtandet av dokumenten som visar utförd leverans. Samtidigt kan rembursen också fungera som finansieringsinstrument för bägge parter.

Rembursen är köparens banks skriftliga förbindelse att betala köpesumman åt säljaren. Förbindelsen är oåterkallelig och kan inte ändras utan alla inblandades medgivande. Betalningen under rembursen är alltid villkorlig. Säljaren får betalningen först efter att ha uppfyllt rembursens villkor, med andra ord efter att ha levererat varan och presenterat dokumenten som uppfyller villkoren till banken.

På grund av detta kan rembursen som öppnas till förmån för säljaren inte användas som säkerhet till exempel för finansiering under tillverkningstiden. Om dokument som uppfyller rembursvillkoren aldrig presenteras under rembursens giltighetstid, förfaller rembursen outnyttjad och bankens förbindelse upphör.

Rembursöppningen förmedlas till säljaren via den egna banken eller någon annan korrespondentbank. I öppningen bes säljarens bank avisera rembursen utan bekräftelse eller bekräftad. När banken fattar sitt beslut att bekräfta rembursen utvärderar banken den land- och bankrisk som hänför sig till ifrågavarande land och bank samt övriga risker som hänför sig till bekräftelsen. När banken aviserar rembursen som bekräftad, innebär detta att säljaren banks förbinder sig att betala rembursen på samma sätt som den öppnande banken, m.a.o. undviker köparen land- och bankrisk.

Emedan enbart presentationen av rembursenliga dokument garanterar att säljaren får betalning på basen av rembursen, ska säljaren noggrant granska villkoren i rembursöppningen innan han godkänner rembursen som säkerhet för affären.

Fördelar för säljaren
• Betalningen garanteras förutsatt att villkoren uppfylls.
• Säljaren kan undvika eventuell land- och bankrisk genom att be att rembursen bekräftas av den egna banken
• Snabbheten vid mottagningen av betalning.
• Genom att bevilja köparen betalningstid (som i vissa fall kan vara ett konkurrensmedel) kan säljaren efter leverans diskontera sin fordon på basen av rembursen om det är fråga om en bekräftad remburs med betalningstid.

Bägge parter i rembursen har fördel av att betalningen och dokumenten passerar via en pålitlig och neutral part, banken, som har kännedom beträffande komplicerade betalningsarrangemang.

Behandlingen av remburser baserar sig på den Internationella Handelskammarens Enhetliga rembursregler (International Chamber of Commerce, ICC) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits; UCP600. Reglerna kan beställas från ICC Palvelu Oy, www.icc.fi

Exportremburs som finansieringsinstrument
Genom att finansiera exportrembursens betalningstid  kan du, enligt vissa förutsättningar, erbjuda din kund längre betalningstid utan att utnyttja din egen likviditet.

Diskonteringen förutsätter att
• säljaren har beviljat köparen betalningstid och till förmån för säljaren har det öppnats en remburs med betalningstid eller tidsremburs
• exportrembursen är bekräftad av exportörens bank, varvid den bekräftande banken har tagit de risker som hänför sig till den öppnande bankens land- och bankrisk på sitt konto liksom dokumentrisken m.a.o. har den bekräftande banken förbundit sig att betala för rembursen till säljaren förutsatt att dokument som uppfyller rembursvillkoren presenteras.

Diskontering
• Efter skeppningen presenterar säljaren dokumenten till den bekräftande banken. Om banken konstaterar att rembursvillkoren uppfylls är diskonteringen möjlig.
• Exportören skickar en skriftlig begäran om diskontering till den bekräftande banken som innehåller transport av fordran till banken.
• Den bekräftande banken diskonterar, med andra ord betalar åt säljaren rembursens belopp med de egna kostnader avdragna (provisioner, ränte- och diskonteringskostnader m.m.) som slutlig betalning för rembursen.
• Den bekräftande banken får betalningen för rembursen av den öppnande banken på den förfallodag som är angiven i rembursen.

Exportrembursens användning som finansieringsinstrument kräver alltid att exportörens egen bank fattar ett beslut om bekräftelsen. Därför finns det skäl för exportören att, redan under förhandlingsskedet, säkerställa att hans egen bank är villig att ta den aktuella land- och bankrisk som råder, i synnerhet om risktiden är lång.

En bekräftad tidsremburs kan från fall till fall användas för såväl kortfristig som långsfristig finansiering beroende på land, bank och produkt.
 

 
Vid affärer med utlandet kan du minska riskerna med garantier för exporthandel. 

Säljaren som garantitagare
Förhandsbetalningsgaranti - Advance Payment Guarantee
• exportören kan komma överens om att delvis finansiera sin leverans med köparens förhandsbetalning. Köparen förutsätter då säkerhet för återbetalningen av förskottet om leveransen eller projektet avbryts eller de inte sker avtalsenligt
• i garantitexten konstateras att garantin enbart kan tas i bruk genom att påvisa att det garantienliga förskottet faktiskt har kommit in på ett specifikt konto som exportören/banken har förutsatt

Prestations- eller leveransgaranti - Performance Guarantee/Bond
• som säkerhet för leverans och/eller förverkligandet av ett projekt enligt kontraktet
• skador för utebliven leverans eller om projektet inte förverkligas ersätts
• garantins belopp är 5 - 10 % av kontraktets belopp
• ibland kan det vara nödvändigt att förknippa ibruktagande av garantin med någon faktor eller händelse som är beroende av motpartens åtgärder

Till exempel att garantin, enligt garantitexten, börjar gälla först efter det att beställaren har öppnat den remburs som förutsätts i kontraktet

Garantitida garanti - Warranty Guarantee/Bond, Maintenance Guarantee
• som säkerhet för reparation av fel eller brister under garantitiden
• garantins belopp är 2 - 5 % av leveransens värde

Offertgaranti - Tender Guarantee / Bid
• ett företag som deltar i en internationell offerttävling bör samtidigt som offerten ges ordna en offertgaranti, som ersätter beställaren om exportören orsakar skada genom att
o dra sig tillbaka från offerten innan tidsfristen har gått ut
o inte underteckna kontraktet
o inte arrangera den säkerhet för leveranstiden som krävs, fastän kontraktet är undertecknat 
• staten eller ett statligt bolag är ofta beställaren 
• garantins belopp är ca 2 -5 % av offertens belopp
• ett kännetecken för denna garanti är att den ofta leder till förpliktelsen att under projektets fortskridning ge de garantier som krävs, ifall kontraktet ingås. Detta bör beaktas redan vid utfärdandet av offertgarantin.

Säljaren som garantins förmånstagare
Betalningsgaranti - Payment Guarantee
• garanti som ges till köparen som säkerhet för betalning av köpesumman

Val av garantityp
När ditt företag bedriver utrikeshandel kan du använda följande garantityper

Demand garanti (Demand guarantee)
• självständig förbindelse av banken som utfärdar garantin, avskild från kontrakt, varor samt tjänster även om man hänvisar till dem i garantitexten
• ingen koppling till huvudkontraktet
• banken som utfärdar garantin betalar på första anspråk mot ett krav som är formellt riktigt utformat och presenterat inom utsatt tid (first demand)
• banken som utfärdat garantin undersöker inte om kontraktsbrott skett
• vid demandgaranti man man följa Internationella handelskammarens (International Chamber of Commerce, ICC) regler Uniform Rules for Demand Guarantees (ORDG4589),  www.icc.fi

Proprieborgen (som för egen skuld) (Suretyship/Surety Bond/Accessory Guarantee)
• kopplad till huvudkontraktet
• borgensman betalar inte omedelbart utan först klargörs om fordran är oomtvistad
• begränsad användning i utrikeshandeln

Obs! Som säkerhet i utrikeshandel kan du även använda standby-remburs.
 
 
Som säkerhet kan standby-remburs även användas. Standby-rembursen är en remburs av garantityp, som används som säkerhet istället för en vanlig bankgaranti. I stället för att presentera ett krav sker betalningen på basis av de dokument som presenteras till standby-rembursen.

En standby-remburs har ett flertal användningsområden och dess innehåll bestäms av parternas behov och ömsesidiga överenskommelse. Meningen med en kommersiell remburs är att den aktivt utnyttjas, medan standby-rembursens mening är att fungera som en passiv säkerhet – den utnyttjas först vid behov att realisera säkerheten.

En standby-remburs är den öppnande bankens oåterkalleliga självständiga förbindelse, fristående från andra avtal. Förmånstagarens bank kan bekräfta standbyn, varvid förmånstagaren inte mera bär risker som hänför sig till den öppnande banken och landet.

När man använder standby-remburs för att garantera betalningen levererar säljaren varan och skickar exportdokumenten direkt till köparen, som betalar till säljaren med direkt betalning enligt betalningsvillkoren i köpekontraktet. Om köparen inte betalar räkningen som en direkt betalning enligt köpekontraktet, får säljaren sina pengar genom att presentera de dokument som krävs i standby-rembursen under dess giltighetstid.

Idén bakom standby-rembursen är, som redan namnet säger, att finnas i bakgrunden som säkerhet. Standby-rembursen tas enbart i bruk om det sker ett kontraktsbrott - i detta fall att köparen inte uppfyller sin betalningsförpliktelse.

Det är skäl för parterna att definiera inom vilken tid från räkningens förfallodag du kan presentera ett krav (de i standby-rembursen angivna dokumenten) samt om delanvändningar är tillåtna.

Med en standby-remburs garanteras du vanligen inte enbart betalning av en enskild affär utan betalningar som sker inom en viss tid. En standby passar till exempel som säkerhet för betalning av affärer som görs på basis av ett årskontrakt, när man på förhand kan uppskatta varumängden som levereras och antalet betalningar som i genomsnitt är öppna.

Till sin utformning är standby-rembursen lika en kommersiell remburs och vid behandlingen av den tillämpas den Internationella Handelskammarens (International Chamber of Commerce, ICC)  enhetliga rembursreglerna (UCP 600) till lämpliga delar eller International Standby Practices, ISP98, vilka uttryckligen har skrivits för att mera detaljerat täcka förfarandet i samband med standby-remburser. www.icc.fi

En standby-remburs kan i likhet med övriga garantier även användas som:
• offertgaranti (bid bond, tender guarantee)
• förhandsbetalningsgaranti (advance payment guarantee)
• leveransgaranti (performance bond)
• garanti för garantitiden (guarantee for a guarantee period)
• som säkerhet för ett lån/checkräkning (collateral for a loan/credit line)
• som säkerhet för olika kommersiella eller ekonomiska ändamål.
 
Aktia hjälper ditt företag att finansiera er export. Våra produkter för finansiering av export kräver alltid ett kreditbeslut eller limiter som är giltiga. Kontakta din kundansvariga hos Aktia så hjälper vi dig. Om det gäller bekräftelse av exportremburs kan du kontakta Aktia Trade Finance.

Exportgaranti
Vid affärer med utlandet kan du minska riskerna med garantier för exporthandel.

Exportremburs
En remburs är det säkraste betalningssättet både för dig som säljare och för köparen. Den kan minska risker när du gör affärer och passar speciellt bra om det är fråga om en ny köpare eller projekthandel eller om de ekonomiska och/eller politiska förhållandena i motpartens hemland är instabila.

Standby-remburs
En standby-remburs används som säkerhet på samma sätt som en bankgaranti.
 

 

Skydda dig mot valutarisker

 

Det uppstår en valutarisk när ditt företag köper eller säljer i valuta, eller innehar valuta. Här ser du två sätt att skydda ditt företag mot valutarisker.

Valutatermin

Ditt företag kan skydda framtida valutaflöden genom att köpa eller sälja valuta i förväg med en valutatermin. Terminkursen bildas av valutaparens spotkurs (avistakurs) och terminpoäng. Terminpoängen formas av räntedifferensen mellan valutorna på ifrågavarande tidsperiod.

Valutaswap

Det kan ske oförutsebara förändringar i ditt företags valutaflöde. Med hjälp av en valutaswap kan du antingen tidigare- eller senarelägga ett tidigare överenskommet valutaterminavtal.

 

 

Terminologi

EnglishSuomiSvenska
   
Accorssory guaranteeomavelkainen takausproprieborgen
Advance paymentennakkomaksuförskottsbetalning
Advising Bankilmoittava pankkiaviserande bank
Allowed, permittedsallittutillåten
Amendmentmuutosändring
Applicanttoimeksiantajauppdragsgivare
Applicationhakemusansökan
At sightavistaavista
Availablekäytettävissä (jossakin)disponibel
Beneficiaryedunsaaja, maksun saajaförmånstagare, mottagaren
Beneficiary bankmaksun saajan pankkimottagarens bank
Bid bondtarjoustakausoffertgaranti
Carrierrahdinkuljettajafraktförare
Collectionperittäväinkasso
Confirm the Creditvahvistaa remburssibekräfta remburs
Consigneevastaanottajamottagare
Correspondent bankvälittäjäpankkiförmedlande bank
Counter guaranteevastatakausmotgaranti
Delivery orderluovutusmääräysöverlåtelseorder
Delivery termstoimitusehtoleveransvillkor
Demand guaranteedemand-takuudemand-garanti
Description of goodstavarankuvausvarubeskrivning
Details of paymentmaksun aihebetalningsgrund
Discrepancyeroavuusavvikelse
Documentary Creditremburssiremburs
Endorsed in blankavoimesti siirrettyendosserad in blanco
Expiry dateeräpäiväförfallodag
Full settäysi sarjafull sats
Guaranteetakausgaranti
Irrevocableperuuttamatonoåterkallelig
Issuing Bankavaajapankkiöppnande bank
On boardlaivassaombord
Ordering customer / remittermaksajabetalare
Partial shipmentosatoimitusdelleverans
Performance bondtoimitustakausleveransgaranti
Performance guaranteetoimitustakausleveransgaranti
Port of dischargepurkaussatamalossningshamn
Port of loadinglastaussatamalastningshamn
Power of Attorneyvaltakirjafullmakt
Prohibitedkiellettyförbjuden
Surrety bondomavelkainen takausproprieborgen
Surretyshipomavelkainen takausproprieborgen
Tendertarjousoffert
Time Credit, Usance Creditmaksuajallinen remburssiremburs med betalningstid
Transferablesiirrettävissä olevatransferabel
Warranty periodtakuuaikagarantitid
Maintenance guaranteetakuuajan takausgarantitidsgaranti
Warranty guaranteetakuuajan takausgarantitidsgaranti
Förkortning English  SuomiSvenska
    
B/EBill of Exchangevekseli   växel
B/L   Bill of Ladingkonossementtikonossement
CAD   Cash against documentsasiakirjat maksua vastaandokument mot betalning
D/A   Documents against acceptanceasiakirjat vekselin hyväksymistä vastaandokument mot accept av växel
D/C   Documentary Creditremburssi   remburs
D/PDocuments against paymentasiakirjat maksua vastaandokument mot betalning
FCL   full container loadtäysi konttifullastad container
FCR   Forwarder's Certificate of Receipthuolitsijan vastaanottotodistusav speditören utfärdat mottagningsbevis
GSP   Generalised System of PreferencesEU:n yleinen tullietuusjärjestelmäEU:s allmänna tullpreferenssystem
L/CLetter of Creditremburssi   remburs
LCL   less container loadvajaa konttiicke fullastad container
T/T   teletrafic transfersuora maksudirekt betalning
UCP   Uniform Customs and Practice for Documentary CreditsYhdenmukaiset remburssisäännötEnhetliga rembursregler
URC    Uniform Rules for CollectionsYhdenmukaiset perittäväsäännötEnhetliga inkassoregler
URDGUniform Rules for Demand GuaranteesYhdenmukaiset demand-takuu säännötEnhetliga demand-garanti regler
ICC   International Chamber of CommerceKansainvälinen KauppakamariInternationala Handelskammaren

 

English
Suomi
Svenska
   
A.TR Movement CertificateA.TR - tavaratodistusA.TR -certifikat
Airwaybill (AWB)lentorahtikirjaflygfraktsedel
Bill of Exchangevekseliväxel
Bill of Ladingkonossementtikonossement
Certificate of Originalkuperätodistusursprungsbevis
Combined Transport Documentyhdistelmäkuljetusasiakirjamultimodalt transportdokument
Commercial Invoicekauppalaskuhandelsfaktura
Draftasetetratta
EUR. 1 Movement CertificateEUR.1 -tavaratodistusEUR.1-certifikat
Export Licencevientilisenssiexport licens
GSP Certificate of Origin, Form AGSP-alkuperätodistusGSP-ursprungsbevis
Inspection Certificatetarkastustodistusinspektionscertifikat
Insurance Policy/ Certificatevakuutuskirja/ vakuutustodistusförsäkringsbrev/intyg
International consignment note CMRautorahtikirjabilfraktsedel
Packing Listpakkausluettelopacklista
Railwaybillrautatierahtikirjajärnvägsfraktsedel