Export

Som exportör ställs du inför en rad olika frågor. Det kan handla om hur och när betalningen ska ske och när medlen står till ditt företags förfogande eller hur du kan minska eventuella risker. Nedan följer några frågor som kan vara bra att tänka på.

 • Är köparen känd från tidigare?
 • Kan du lita på köparen?
 • Vilken marknad bedriver köparen?
 • Vad är det för politiskt och ekonomiskt läge?
 • Hur snabb och säker är betalningen?
 • Vad finns det för finansieringsbehov?
 • Finns skydd mot valutakursrisker?


Olika betalningssätt och säkerhet

Välj betalningssätt efter marknad, relation och säkerhet.

Betalning i efterskott

Betalning i efterskott passar bra när

 • säljaren och köparen är kända för varandra
 • båda bedriver affärsverksamhet i utvecklade industriländer med stabila bank- och betalningssystem
 • de har ett långt affärsförhållande från tidigare och det råder ömsesidigt förtroende så de idkar affärer på öppen kredit (open account terms).

Säljaren kan kräva att köparens bank utfärdar en betalningsgaranti som säkerhet, det är också möjligt att använda standby-remburs som säkerhet för betalning av köpesumman.


Förhandsbetalning

Förhandsbetalning passar när

 • köparen är ny och okänd
 • köparen befinner sig i ett land vars banksystem är bristfälligt och/eller det ekonomiska och politiska läget är instabilt.

Vid förhandsbetalning kan köparen kräva att säljarens bank utfärdar en förhandsbetalningsgaranti för att skydda returneringen av förhandsbetalningen vid utebliven leverans.

Läs mera
Direkt betalning (Clean payment) 
Exportgarantier
Standby-remburs


Dokumentinkasso (Documentary Collection)

Dokumentinkasso passar som betalning när

 • köparen och säljaren känner varandra och vet att motparten är en pålitlig samarbetspartner
 • det råder ett stabilt politiskt, ekonomiskt och juridiskt läge i köparens land
 • säljaren inta har några tvivel gällande köparens betalningsförmåga eller -vilja
 • man inte begränsar eller reglerar utlandsbetalningar i köparens land.

Avsikten med inkasso är att  säkra betalning enligt överenskomna villkor innan de dokument som berättigar till varan överlåts till köparen.

Läs även om exportinkasso


Remburs

Remburs som betalningsalternativ passar om

 • det är ett nytt kundförhållande, säljaren känner inte till köparens betalningsförmåga och/eller -vilja
 • det råder instabilt ekonomiskt och politiskt läge i köparens land
 • säljaren exporterar till länder med begränsad tillgång till utländsk valuta
 • föremål för försäljningen är specialtillverkade varor och/eller varor som tillverkas på beställning
 • säljaren har möjlighet att bevilja köparen betalningstid och själv kan använda rembursen som finansieringsinstrument.

Vid remburs förbinder sig banken att, för köparens del, betala köpesumman till säljaren då denna presenterar dokument som uppfyller rembursens villkor för banken och av vilka det framgår att varan har levererats.

Genom att använda remburs som betalningssätt strävar parterna i affären till att säkra sina egna intressen; Säljaren får riskfri mottagning av pengarna och köparen avtalsenlig leverans.
Läs mera om exportremburs
 

Olika garantier som används i utrikeshandel

 • Offertgaranti = Bid Bond, Tender Guarantee
 • Förhandsbetalningsgaranti = Advance Payment Guarantee
 • Betalningsgaranti = Payment Guarantee link
 • Leveransgaranti = Performance Bond/Guarantee
 • Garanti för garantitiden = Guarantee for Warranty Period, Warranty Guarantee, Maintenance Guarantee

Läs mera om exportgarantier


Standby-remburss (Standby Letter of Credit)

Som säkerhet kan standby-remburs även användas. Standby-rembursen är en remburs av garantityp, som används som säkerhet istället för en vanlig bankgaranti.
Standby-rembursen tillämpar sig för olika användningsändamål och dess innehåll bestäms på basis av parternas behov och det ömsesidiga avtalet.

Läs mera om standby-remburs

 

Kontakta Aktia Trade Finance angående exportfrågor.

Så skyddar du dig mot valutakursrisker

Terminologi