Exportremburs som finansieringsinstrument

Genom att finansiera exportrembursens betalningstid  kan du, enligt vissa förutsättningar, erbjuda din kund längre betalningstid utan att utnyttja din egen likviditet.

Diskonteringen förutsätter att

  • säljaren har beviljat köparen betalningstid och till förmån för säljaren har det öppnats en remburs med betalningstid eller tidsremburs
  • exportrembursen är bekräftad av exportörens bank, varvid den bekräftande banken har tagit de risker som hänför sig till den öppnande bankens land- och bankrisk på sitt konto liksom dokumentrisken m.a.o. har den bekräftande banken förbundit sig att betala för rembursen till säljaren förutsatt att dokument som uppfyller rembursvillkoren presenteras.

Diskontering

  • Efter skeppningen presenterar säljaren dokumenten till den bekräftande banken. Om banken konstaterar att rembursvillkoren uppfylls är diskonteringen möjlig.
  • Exportören skickar en skriftlig begäran om diskontering till den bekräftande banken som innehåller transport av fordran till banken.
  • Den bekräftande banken diskonterar, med andra ord betalar åt säljaren rembursens belopp med de egna kostnader avdragna (provisioner, ränte- och diskonteringskostnader m.m.) som slutlig betalning för rembursen.
  • Den bekräftande banken får betalningen för rembursen av den öppnande banken på den förfallodag som är angiven i rembursen.

Exportrembursens användning som finansieringsinstrument kräver alltid att exportörens egen bank fattar ett beslut om bekräftelsen. Därför finns det skäl för exportören att, redan under förhandlingsskedet, säkerställa att hans egen bank är villig att ta den aktuella land- och bankrisk som råder, i synnerhet om risktiden är lång.

En bekräftad tidsremburs kan från fall till fall användas för såväl kortfristig som långsfristig finansiering beroende på land, bank och produkt.

Läs också om exportremburs som produkt

Vill du veta mera? Kontakta Aktia Trade Finance angående exportremburs