Bolagsformer och val av bolagsform

När du har skrivit ner din preliminära affärsverksamhetsplan och utgångspunkterna för affärsrörelsen är klara, kan du börja tänka över vilken bolagsform som skulle passa ditt företag.

Bland annat följande faktorer inverkar på vilken bolagsform som passar ditt företag bäst:

  • ägarnas ansvar för företagets skulder
  • hur flexibelt beslutsfattandet är
  • antal ägare
  • eventuellt behov av startkapital
  • fördelning av vinst och förlust
  • hur företaget beskattas

 

Bolagsformerna i Finland

De olika bolagsformerna i Finland är firma, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag och andelslag. Den vanligaste bolagsformen i Finland är aktiebolag.
 

Enskild firma

Det lättaste sättet att starta ett företag är att göra det som företagare, dvs. som en enskild näringsidkare. Något krav på minimikapital finns inte och företagaren fattar själv alla beslut om företagets verksamhet. Firmans penningmedel är en del av företagarens personliga tillgångar och företagaren är personligt ansvarig för firmans eventuella skulder.
 

Öppet bolag

Ett öppet bolag kan bildas av två eller flera personer. Bolagsmännen är inbördes jämställda i fråga om besluten om bolagets angelägenheter och var och en ansvarar för bolagets alla skulder också med sin personliga egendom.
 

Kommanditbolag

I ett kommanditbolag finns förutom de ansvariga bolagsmännen en eller fler tysta bolagsmän vars främsta uppgift är att finansiera verksamheten. De har ingen rätt att fatta beslut om företagets verksamhet utan ansvarar endast för det placerade kapitalet. De ansvariga bolagsmännen har samma ställning som bolagsmän i ett öppet bolag.
 

Aktiebolag

Aktiebolaget erbjuder de bästa möjligheterna för en omfattande rörelse. Aktiebolagets tillgångar är åtskilda från ägarna och bolaget svarar för sina förbindelser med sina tillgångar. Jämfört med de andra bolagsformerna är bestämmelserna om bildande och förvaltning av aktiebolag mera detaljerade. Bland annat ska beslut om andra ärenden än de löpande fattas på styrelsens möten, och mötena ska protokollföras. Bolagets aktiekapital skall uppgå till minst 2 500 euro. Aktiebolaget måste i vissa fall ha en godkänd revisor och måste upprätta en årsredovisning varje år.
 

Andelslag

Ett andelslag är till sin karaktär en ekonomisk förening, en öppen sammanslutning, vars medlemsantal och kapital inte är bestämda på förhand. Exempel på andelslag är t.ex. vatten- eller vägandelslag. Syftet är att bedriva ekonomisk verksamhet för att stöda medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning så att medlemmarna nyttjar andelslagets tjänster med hjälp av en dottersammanslutning eller på annat sätt. Medlemmarna i ett andelslag har i regel inte personligt ansvar för andelslagets förpliktelser.

 

Bekanta dig också med Patent- och registerstyrelsens hemsidor

Bekanta dig också med Företags- och organisationsdatasystemets (FODS) hemsidor.