Företagarens och arbetstagarnas pensionslösningar

Du ansvarar som företagare både för ditt eget och dina anställdas pensionsskydd.

Grunden för företagarens pensionsskydd och sociala trygghet utgörs av företagarens arbetspensionsförsäkring eller den s.k. FöPL-försäkringen.

I företagarens FöPL-pensionsförsäkring är den fastställda arbetsinkomsten grund för försäkringspremien. Med arbetsinkomsten avses inte företagsverksamhetens finansiella resultat eller den lön som företagaren lyfter från företaget, utan värdet av företagarens arbetsinsats. Man kan justera arbetsinkomsten när företagarverksamheten utvecklas, men man kan inte göra det retroaktivt. Därför är det viktigt att se till att FöPL-arbetsinkomsten från första början är på rätt nivå.

Företagare som för första gången inleder företagarverksamhet får 22 procent rabatt på sin FöPL-avgift under de fyra första verksamhetsåren. FöPL-försäkringsavgifterna är i sin helhet avdragsgilla i beskattningen.

En frivillig pensionsförsäkring ersätter inte det skydd som den lagstadgade pensionsförsäkringen ger. FöPL-försäkringen kan påverka ditt liv redan långt innan du når pensionsåldern. FöPL utgör nämligen också grunden för din sjukdagpenning, din moderskaps- eller faderskaps- och föräldrapenning samt ditt arbetslöshetsskydd. Den frivilliga pensionsförsäkringen kompletterar väl den lagstadgade ålderspensionen.
 

Företagaren ansvarar också för de anställdas arbetspensionsförsäkring

En företagare ska teckna en arbetspensionsförsäkring för sina 18–67-åriga anställda ifall deras månadsinkomst överstiger 55,59 euro (2013). Med arbetstagarens pensionsförsäkring eller den s.k. ArPL-försäkringen sköter arbetsgivaren sina anställdas pensionsskydd.

ArPL-försäkringsskyddet kan också kompletteras med frivilliga pensionsförsäkringar. Det engagerar och motiverar personalen. Vi har ett brett utbud av pensionsförsäkringar för företagare och anställda. Företagets frivilliga individuella pensionsförsäkring är ett långsiktigt sätt att spara. Företaget eller de försäkrade kan själv påverka försäkringens avkastning genom sitt val av fonder.

De lagstadgade FöPL- och ArPL-försäkringarna tecknar vi åt dig hos vår samarbetspartner Veritas Pensionsförsäkring.

Boka tid hos oss

Du är alltid välkommen att boka tid på något av våra kontor om du vill diskutera vilka pensionslösningar som passar ditt företag. Välkommen!

Kontakta ditt närmaste Aktiakontor för att få veta mer om de lagstadgade pensionslösningarna

Bekanta dig med pensionsförsäkringarna. Se till att ditt företag har rätt försäkringar från början! / Företagets pensionsförsäkringar