Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Hur vår kapitalförvaltning påverkar

Hur vår kapitalförvaltning påverkar

Vi vill vara en ledande och respekterad kapitalförvaltare, som är känd för att vara en föregångare.

Påverkansinvesterande och aktivt ägarskap och inflytande är en del av vår metod för ansvarsfullt investerande.

Dessa metoder är avgörande när man bygger en hållbar framtid. Vi deltar aktivt i främjandet av  ansvarsfullhet och uppmuntrar andra företag att införa mer ansvarsfulla arbetssätt och mer transparent hållbarhetsrapportering. Vi deltar också i olika initiativ och påverkanskampanjer för placerare tillsammans med andra aktörer i branschen.

Påverkansinvesterande och aktivt ägarskap och inflytande är en del av vår metod för ansvarsfullt investerande.
Vaellusporukka

Påverkansinvesterande

Vi bygger en mer hållbar framtid genom påverkan och ansvar över olika tillgångsslag. Påverkansinvesterande är en del av helheten i ansvarsfullt investerande och är ett starkt växande nytt sätt att placera. Med påverkansinvesterande eftersträvas förutom ekonomisk avkastning också mätbar miljömässig eller samhällelig nytta – i impact investing räcker det inte med att placeringarna inte ska orsaka skada i sina affärsverksamheter, de ska också bidra med positivt effekt.

I enlighet med Aktias principer för ansvarsfullt investerande tillämpas påverkansinvesterande inom många olika tillgångsslag. Aktias Impact-fond och räntefonderna på tillväxtmarknaderna lägger särskild vikt vid påverkansinvesterande.

Vi rapporterar för våra fonder helheten av deras påverkan på samhället, kunskapsskapande och -delande, för vad de tillför människans hälsa och vad deras påverkan är för miljön. För att sänka impact-profilerna för våra aktie- och företagslånefonder använder vi det inhemska bolaget Upright Projects modell. I impact-profilerna för tillväxtmarknadernas räntefonder har vi däremot använt FN:s mål för hållbar utveckling som referensram. Utöver det publicerars en särskild påverkansrapport för Aktias Impact-fond årligen.

 

Aktivt ägarskap och aktiv påverkan

Aktivt ägarskap och bolagspåverkan är viktiga metoder, med vars hjälp Aktia i sin investeringsverksamhet strävar efter att ha inflytande på ansvarsfullheten hos placeringsobjekten. Ägarstyrningen är också en faktor som kan användas för att främja god förvaltning i de företag som man placerar i, samt att främja förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i placeringsobjekten eller placeringsportföljerna.

Vi deltar också i olika initiativ och påverkanskampanjer för placerare tillsammans med andra aktörer i branschen. 

Aktia kan delta i bolagstämmor för de bolag som det placerar i antingen genom att använda en företrädare det själv har utnämnt eller med hjälp av en samarbetspartner via proxy voting-tjänsten.
Aktia träffar företrädare för bolag som Aktia placerar i och diskuterar i tillräcklig utsträckning sådana frågor som gäller bolagens affärsverksamhet och strategi som en del av uppföljningen av bolagens verksamhet. Syftet med diskussionerna som förs direkt med bolagen är i första hand att skaffa information som ger stöd i att bilda en uppfattning om investeringsverksamheten. 

Ämnena och målsättningarna för de direkta påverkanssamtalen är ofta bransch- och företagsspecifika. Temat som oftast diskuteras är klimatförändringen samt åtgärderna i anknytning till stävjandet av den och anpassningen till den. Oberoende av bransch fäster vi alltid uppmärksamhet vid diskussionsvärda frågor som gäller förvaltningen i bolagen.
En tjänsteleverantör som vi valt för påverkanssamtal för Aktias räkning med sådana bolag som inte har lyckats förfara enligt FN:s Global Compact-normer. I diskussionerna strävar man vanligtvis efter att få bolagen att rapportera om sina problem och korrigera dem eller att vidta åtgärder för att säkerställa att motsvarande problem inte längre uppkommer.
Att bygga upp ett nätverk av förhållanden är en del av tillväxtmarknadernas ESG-strategi eftersom den främjar påverkanssamtalen med institutionerna i olika länder. Agendan för påverkanssamtalen bestäms i enlighet med det ifrågavarande landets svagheter och styrkor. Därutöver är regelbundna samtal med institutionerna i olika länder en väsentlig del av landsundersökningen eftersom de för fram förvaltningens vilja att reagera på eventuella problem.