Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Allmänt om bostadskrediter och konsumentkrediter med bostadssäkerhet

Allmänt om bostadskrediter och konsumentkrediter med bostadssäkerhet

Kreditgivarens namn och besöksadress

Aktia Bank Abp

Besöksadress

För vilket ändamål beviljas bostadskredit och konsumentkredit med bostadssäkerhet?

Bostadskredit beviljas för anskaffning av en bostad eller fritidsbostad samt för att betala bort bolagslåneandel.

Konsumtionskredit med bostadssäkerhet (bostaden pantsätts som säkerhet för krediten) kan beviljas för andra användningsändamål, t.ex. för renovering av bostadsfastighet eller fritidsfastighet, för anskaffning av bil eller båt osv.

Säkerheter

Bostadssäkerheten kan utgöras av en bostadsfastighet eller bostadsaktie som är avsedd för stadigvarande bruk som bostad eller fritidsbostad och som är belägen i Finland. Som bostadssäkerhet kan också bl.a. bostadsrätt användas. Till bostadskrediten kan kopplas statsborgen eller Aktias bolånegaranti.

Som övriga säkerheter kan användas t.ex. fondandelar, börsnoterade aktier eller insättningar.

Lånetid

Lånetiden fastställs enligt kundens övergripande situation och användningsändamålet. I bostadskrediter är lånetiden i regel klart längre än i övriga krediter. Statsborgen begränsar lånetiden till 25 år.

Räntealternativ   

Kunden kan för sin kredit välja en rörlig eller en fast ränta eller en kombination av dessa.

Räntan på en kredit med rörlig ränta består av en referensränta och en marginal. I krediter med rörlig ränta kan återbetalningen och lånetiden variera enligt förändringar i referensräntan och det valda återbetalningssättet. Om krediten återbetalas i jämna rater och referensräntan stiger blir den sista delbetalningen större. Om referensräntan sjunker amorteras krediten snabbare än planerat. Referensräntan hinner i regel variera i båda riktningarna under lånetiden.

I bankens låneavtal kan räntan på lånet vara bunden till en referensränta som heter Euribor. Euribor administreras av European Money Markets Institute (EMMI) i Byssel, Belgien. Referensräntan noteras för en viss maturitet, 3, 6 eller 12 månader, som anges i anslutning till namnet.

För låntagaren innebär användningen av referensräntan att den ränta som låntagaren skall betala varierar i takt med referensräntan (med beaktande av sådana räntagolv och -tak som eventuellt separat överenskommis). Mekanismen beskrivs i låneavtalet. I låneavtalet finns det dessutom villkor om hur en ersättande ränta fastställs, ifall noteringen av referensräntan skulle upphöra.

Aktia Prime är Aktias egen referensränta, och banken beslutar om ändringar i den. Information om den vid var tid gällande referensräntans värde finns på bankens verksamhetsställen eller bankens webbplats. Totalräntan förändras enligt Primeräntan och förändringen beaktas i låneräntan från och med justeringsdagen.

Fast ränta är en totalränta som banken definierar och som fastställs för en viss tid eller för hela lånetiden. Alternativen är 3, 5 eller 10 års fast ränta. Låneräntan förändras inte under en fastränteperiod, dvs. den påverkas inte av fluktuationer i marknadsräntorna. Det går inte att byta räntebindningen från fast ränta till referensränta under en fastränteperiod. Kunden kan ibland bli tvungen att betala banken ersättning för extra amorteringar och förtida återbetalning.

Valutakredit

Bostadskredit och konsumentkredit med bostadssäkerhet beviljas som en valutakredit i euro om kredittagaren får sin inkomst i annan valuta än euro eller om kredittagarens tillgångar, som krediten är avsedd att återbetalas med, är i annan valuta än euro.

När kredittagaren överväger att ta en kredit i euro och uppskattar sin betalningsförmåga ska hen förbereda sig på att inkomstvalutan kan försvagas mot euron.

Valutakursförändringar kan påverka det totala skuldbelopp som gäldenären ska återbetala i den valuta som gäldenären har inkomster eller tillgångar i och som gäldenären avser återbetala skulden med. Risken som föranleds av valutakursförändringar ligger på gäldenärens ansvar och kreditavtalet inbegriper inget valutakursskydd.

Exempel på bostadskredit

Kreditens belopp: 170 000 euro

Lånetid: 25 år

Ränta: 4,32 %

Effektiv ränta: 4,54 %

I den effektiva räntan ingår en expeditionsavgift på 600 euro och 2,90 €/mån. för automatisk debitering av delbetalningar.

Delbetalningarna totalt: 300 st.

Betalningssätt: annuitet

Månatlig betalning: 934,75 euro

Belopp som betalas totalt: 281 295,24 euro

Utöver kreditavgifter kan det uppstå även andra kostnader

När man tar en kredit skapas det ofta utöver kreditavgifter även andra kostnader som i regel beror på säkerhetsarrangemang och varierar enligt vad som ställs som säkerhet för krediten.  En fastighet som ställs som säkerhet ska försäkras för skador. Intyg från fastighetsregistret samt ansökan om lagfart och inteckningar medför kostnader, likaså registrering av aktiesäkerhet och anskaffning av disponentintyg. För statsgaranti för krediten betalas en garantiavgift till staten. Garantier som försäkringsbolagen beviljar är avgiftsbelagda, liksom också låneskyddsförsäkringen som tryggar återbetalningen av lånet i oväntade situationer. Kostnaderna ovan är exempel och sådana uppstår inte i samband med alla lån; dessutom kan det uppstå kostnader som inte har omnämnts ovan.

Tilläggstjänster

Ett preciserat låneförslag eller en offert som ges kunden kan innehålla tilläggstjänster som tillhandahålls av banken eller dess samarbetspartner och som kan påverka prissättningen av krediten. När tilläggstjänster tas från annat håll påverkar de inte nödvändigtvis kreditens pris.

Återbetalningsalternativ

Om återbetalningstiden för krediten ovan i punkt Exempel på bostadskredit är 25 år och krediten återbetalas som jämn amortering varje månad, är delbetalningarna 300 till antalet och amorteringen uppgår alltid till 557 euro. Kapitalet minskar varje månad med ett belopp som motsvarar den jämna amorteringen.

Totalbeloppet för delbetalningen varierar enligt variationen i kreditkapitalet och den valda räntetypen (ex. 12 mån. euribor).

Om kunden väljer jämna rater som återbetalningssätt betalas krediten tillbaka i 300 st. delbetalningar på 931 euro under en återbetalningstid på 25 år. Om referensräntan stiger under lånetiden blir den sista delbetalningen större, medan en nedgång i referensräntan gör lånetiden kortare.

Om annuitet har valts som återbetalningssätt och krediten betalas tillbaka varje månad, är antalet delbetalningar på 924,20 euro 300 st. Om referensräntan sjunker under lånetiden minskar delbetalningen och om den stiger ökar delbetalningen.  

Förtida återbetalning

Gäldenären har rätt att återbetala krediten eller en del av den i förtid genom att meddela banken detta. Om gäldenären återbetalar hela skulden eller en del av den i förtid avdras den del av kreditkostnaderna som gäller den outnyttjade kredittiden från bankens återstående fordran. Banken har dock rätt att i sin helhet ta ut faktiska kostnader för uppläggning av krediten, vilka specificeras i kreditavtalet.


Banken har rätt till ersättning för alla kostnader som medförts av säkerhetsarrangemang oberoende av om hela krediten eller del av den betalas tillbaka i förtid.

Bankens rätt till kompensation för återbetalning av bostadskredit i förtid

Om gäldenären återbetalar bostadskrediten eller en del av den i förtid får banken som kompensation uppbära den förlust som uppkommer till följd av sänkningen av räntenivån, om den beviljade krediten överstiger 20 000 euro och räntan på krediten är fast eller referensräntans bestämningsperiod är minst tre år. Banken tillställer gäldenären en kalkyl varav beloppet för kompensationen som krävs samt grunderna och antagandena som den baserar sig på framgår.

Bankens rätt till kompensation för återbetalning i förtid av annan kredit än bolån

Banken har rätt till kompensation av gäldenären om denne betalar tillbaka krediten eller en del av den i förtid, om krediträntan inte har bundits till en referensränta (fast ränta). Kompensationen är högst en procent av det återbetalade kreditbeloppet eller, om det vid tidpunkten för återbetalningen i förtid återstår mindre än ett år tills kreditavtalet upphör, en halv procent av det återbetalade kreditbeloppet. Som kompensation tar vi dock ut högst beloppet av räntan för tiden mellan den förtida återbetalningen och den dag då kreditavtalet upphör. Banken har inte rätt till kompensation om högst 10 000 euro av krediten återbetalats i förtid under det senaste året eller om återbetalningen görs med stöd av en låneskyddsförsäkring. När det gäller en konsumentkredit med bostadssäkerhet tillställer banken gäldenären en kalkyl varav beloppet för kompensationen som krävs samt grunderna och antagandena som den baserar sig på framgår.

Värdering av bostadsegendom som ställs som säkerhet

Något värderingsdokument behöver i regel inte skaffas i samband med bostadskrediter. Fastighetsmäklarens värderingsdokument kan behövas i vissa situationer när kunden ansöker om kredit mot en bostadssäkerhet hen redan äger, speciellt om säkerheten befinner sig utanför bankens verksamhetsområde. Kunden beställer värderingen och svarar i regel också för värderingskostnaderna.

Försummelse av förbindelser som gäller krediten

Om gäldenären försummar sina skyldigheter enligt kreditavtalet, t.ex. att helt eller delvis erlägga överenskomna delbetalningar, har banken enligt kreditvillkoren bl.a. rätt att ta ut dröjsmålsränta och kostnader. Obetalda delbetalningar kan leda till att krediten låts förfalla och till en anmärkning i kreditupplysningsregistret för kunden.