Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Aktia strävar efter att garantera tillgängligheten av sina digitala tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aktias nättjänster.

Aktias nättjänsters tillgänglighet

Nättjänster uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Allmänt

 • Användaren varnas inte innan nätbankens webbsession avslutas. (WCAG-standardens riktlinjer 2.2.1)
 • Källkodens struktur
 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • De olika HTML-rubriknivåerna utnyttjas inte alltid på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • På vissa tabeller är kolumnrubrikerna inte markerade i sidans HTML-källkod på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • Flikarna och dragspelsmenyerna är inte markerade rätt i källkoden. På grund av detta kan det vara svårt för användare med skärmläsare att begripa de olika elementens typ och nuvarande läge. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Sidorna saknar individuella titlar. Placeringsassistentsidan har ingen titel alls. (WCAG 2.4.2)
 • Språkinställningarna för tjänstens språkversioner och språklänkar är inte definierade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Aktiva navigeringselement är inte markerade i källkoden. (WCAG 4.1.2)

Visuell struktur

 • I vissa fall är den visuella layouten strukturerad som en tabell, vilket gör att läsordningen inte alltid är logisk för skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • En del av innehållen och funktionerna blir delvis dolda om man zoomar in på texterna eller använder tjänsten med en liten skärm. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
 • Fokusindikatorn syns inte på vissa av knapparna. (WCAG 2.4.7)

Navigering

 • Vissa element går inte att använda med tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • Tangentbordets fokus flyttas inte alltid logiskt i dragspelsmenyerna. (WCAG 2.4.3)
 • Länktermerna är inte alltid beskrivande. Användaren informeras inte på förhand att vissa länkar öppnar en PDF-fil eller öppnar en ny flik i webbläsaren. (WCAG 2.4.4)

Formulär

 • Formulären använder i vissa fall listelement för innehåll som inte motsvarar listor. (WCAG 1.3.1)
 • Fält som ber om personuppgifter är inte rätt definierade i koden och stöder inte automatisk ifyllning. (WCAG 1.3.5)
 • Fältens etiketter är inte alltid markerade rätt i källkoden, vilket betyder att flera av formulären inte går att fylla i med skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Obligatoriska fält är inte alltid definierade i källkoden eller visuellt utmärkta. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Sökfunktion
 • Kontouppgifternas sökfunktion fungerar dynamiskt, men detta meddelas inte till användaren på förhand. Det finns dessutom ingen skild sökknapp. (WCAG 3.2.2)

PDF-filer

 • Det finns flera brister i PDF-filernas tillgänglighet. (WCAG flera kriterier)

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 16 december 2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 17 december 2020.

Aktia strävar efter att garantera tillgängligheten av sina digitala tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aktias identifieringstjänst och e-betalning (nätbetalning).

Identifieringstjänst

Identifieringstjänsten uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG-standardens riktlinjer 1.4.3, 1.4.11)
 • Länkar är ibland svåra att urskilja från brödtexten. (WCAG 1.4.1)
 • Fokusindikatorn syns inte på knapparna. (WCAG 2.4.7)
 • Språkinställningarna för tjänstens språkversioner och språklänkar är inte definierade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Webbplatsen saknar en huvudrubrik på h1-nivå. (WCAG 1.3.1)
 • Innehållets struktur är inte alltid markerat på rätt sätt i programkoden. (WCAG 1.3.1)
 • Webbplatsens titlerubriker är inte markerade på rätt sätt i programkoden. (WCAG 2.4.2, 4.1.1)
 • Skärmläsare läser inte rubrikerna på enkäterna. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • E-betalning (nätbetalning)
 • E-betalning (nätbetalning) uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 17 september 2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida nättjänsten uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 21 september 2020.

Aktia åtar sig att göra sin ersättningsansökan tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller ersättningsansökan.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 på nivå AA. Bristerna samt eventuella undantag förtecknas nedan.

Otillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av:

Bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Allmänt

Det går inte att redigera eller förlänga sessionens längd – man loggas ut från tjänsten automatiskt efter en viss tid. Det går inte heller att ta bort tidsgränsen. (WCAG 2.2.1)

Brister i källkoden

 • Tekniskt sett består webbtjänsten endast av en sida (dvs. det är en ”SPA”). De olika ”sidorna” i tjänsten saknar ”title”-definitioner (WCAG 2.4.2), och fokuset fungerar inte konsekvent (WCAG 2.4.3). Användare med skärmläsare får ingen indikation då sidan flyttar från en ”sida” till en annan (WCAG 4.1.3). 
 • En del av texterna liknar rubriker, men är inte markerade i källkoden som rubriker (WCAG 1.3.1)
 • En del av bilderna saknar textmotsvarigheter eller har inte markerats i koden att de går att hoppa över med skärmläsare (WCAG 1.1.1, 1.4.5)
 • Språkvalsknappen är kapslad fel i koden (WCAG 4.1.1). Själva knapparna har inte språk definierat i koden (WCAG 3.1.2).
 • Då man placerar muspekaren över en informationsknapp (tooltip) eller fokuserar på knappen med tangentbord öppnas dess innehåll i en textbubbla, men bubblan täcker annat innehåll på sidan. Bubblan försvinner om man flyttar pekaren bort från knappen. Bubblan döljs däremot inte om man trycker på ESC-knappen (WCAG 1.4.13). Informationsknappens namn är inte beskrivande, och knappen har ingen egentlig funktion. Innehållet i textbubblan läses inte alltid rätt med olika skärmläsare (WCAG 4.1.2).  
 • Det finns genomstruken text på sidan som syns visuellt, men detta går inte att upptäcka med skärmläsare (WCAG 1.3.1)
 • Det finns ett osynligt ”check”-element på sidan som endast presenteras till användare med skärmläsare (WCAG 1.3.1)
 • Notifikationselementets hela innehåll går inte att läsa med skärmläsare (WCAG 4.1.2). Notifikationens rubrik är inte markerad som rubrik i koden (WCAG 1.3.1).
 • Tjänstens HTML-kod har ett antal brister i olika delar av sidan (WCAG 4.1.1).

Visuell struktur

 • En del av kontrasterna i texterna (WCAG 1.4.3) och de grafiska elementen är för låga (WCAG 1.4.11)
 • Tjänstens layout är inte helt begriplig om man endast förstorar texten med 200 % (WCAG 1.4.4). Tjänstens hela layout går dock att använda genom att zooma hela sidan.

Navigering

 • H1-rubriker, hopplänkar och landmärke, som tillsammans hjälper användare hoppa över återkommande innehåll, används inte konsekvent i alla delar av tjänsten (WCAG 2.4.1)
 • Då logga ut-dialogrutan är framme (och därmed döljer annat innehåll på sidan) är inte fokuseringen begränsad till rutans innehåll (WCAG 2.4.3)
 • Det finns inte en klar ram runt på alla komponenter (bl.a. språk- och utloggningsknapparna) man kan fokusera på. Vissa komponenter har en ram, men kontrasten är för svag (WCAG 2.4.7)
 • Användare med skärmläsare får inte all återkoppling om alla förändringar som sker i tjänsten utan att flytta på fokuset (WCAG 4.1.3)

Formulär

 • Formulärets rullgardinslistor (HTML <select>-elementen) har formulärfält och etiketter (labels), men de är inte kopplade ihop. Därmed kan etiketterna läsas endast visuellt men inte när man placerar fokuset på dem med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • En del av formulärets element innehåller instruktioner, men de är inte kopplade ihop med själva elementen i koden (WCAG 1.3.1)
 • En del av formulärfälten kräver att man matar in datan i ett visst format, men denna information är inte kopplad ihop med fältet i koden (WCAG 1.3.1)
 • Ettvalsknapparna som hör ihop saknar gruppdefinition samt gemensam etikett i sidans kod (WCAG 1.3.1)
 • Försäkringens ersättningssumma-element ger ingen återkoppling till användare med skärmläsare, då man ändrar på värdet från knapparna (WCAG 4.1.3). Knapparnas namn är inte tillräckligt beskrivande (WCAG 4.1.2).
 • Medborgarskap-elementet går inte att användas tillförlitligt med alla skärmläsare (WCAG 4.1.2) och dess etikett är inte klar med tanke på dess struktur (WCAG 2.4.6)
 • Valrutornas etiketter är så långa, att alla skärmläsare inte läser dem. I vissa fall tolkas valrutan som ett tomt element då man flyttar fokuset på ett det med skärmläsare (WCAG 1.3.1, 2.4.6).
 • Obligatoriska element i formuläret är markerade som obligatoriska endast i koden (WCAG 1.3.1). Ettvalsknapparna och valrutorna är inte markerade som obligatoriska vare sig visuellt eller i källkoden (WCAG 3.3.2).
 • Felmeddelanden läses inte upp av skärmläsare utan att flytta på fokuset då de dyker upp (WCAG 4.1.3). Felmeddelanden är inte kopplade i koden till de fält som de hör ihop med (WCAG 1.3.1). Fält som använder validering saknar attributet aria-invalid (WCAG 3.3.1). En del av elementens felstatus kommuniceras endast genom att ändra på färgen (WCAG 1.4.1, 3.3.1). ”Bor du fast bosatt i Finland”-elementets felmeddelande läses inte tillförlitligt av alla skärmläsare om man inte själv flyttar på fokuset (WCAG 4.1.2, 4.1.3).
 • De skrivskyddade fältens textkontrast är för låg, då användaren granskar sin egen information från dem (WCAG 1.4.3)
 • I formuläret finns fält som samlar in användarens egen information, men deras syfte har inte definierats i koden (WCAG 1.3.5)

PDF-filer

 • PDF-filerna man kan ladda från tjänsten är inte taggade, och de har flera tillgänglighetsbrister (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.2, 2.1.1)

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes 9.2.2022. Utlåtandet baserar sig på en bedömning av webbplatsens förenlighet med kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019, som utfördes av en utomstående expertorganisation (Eficode).

Ulåtandet granskades senast 25.2.2022.

E-betalning (nätbetalning)

Identifieringstjänsten uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

 • Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.
 • Kontrasten mellan text och bakgrund är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3)
 • Länkar är ibland svåra att urskilja från brödtexten. (WCAG 1.4.1)
 • Språkinställningarna för tjänstens språkversioner och språklänkar är inte definierade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • De olika rubriknivåerna utnyttjas inte alltid på rätt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • Skärmläsare läser inte alltid rubrikerna på enkäterna. (WCAG 1.1.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Obligatoriska fält i enkäterna är inte definierade i programkoden. (WCAG 3.3.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Användaren varnas inte innan nätbetalningens webbsession avslutas. (WCAG 2.2.1)

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 17 september 2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida nättjänsten uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 21 september 2020.

Den nya webbsidan togs i bruk 2.3.2021. Den första publicerade versionen av webbsidan uppfyller delvis kraven för nivå AA i riktlinjerna för webbinnehåll WCAG 2.1. Tjänsten vidareutvecklas och optimeras. Tillgänglighetsbedömningen gjordes 27.2.2021 internt och gäller sidorna under domänen aktia.fi. Vid bedömningen granskades sidan via ett brett urval av enheter och webbläsare. Bedömningen utfördes med hjälp av NVDA-skärmläsare och Lighthouse-verktyget.

Identifierade brister i tillgängligheten

 • Alla visuella innehåll har inte textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • Namngivningen av länkar innehåller ställvis brister. Användaren informeras inte alltid på förhand om att länken öppnar ett pdf-dokument eller ett nytt fönster i webbläsaren. (WCAG 2.4.4)
 • En del bilder och texter saknar tillräcklig kontrast. (WCAG 1.4.3)
 • Breadcrumb-navigationen är inte alltid konsekvent. (WCAG 3.2.4)
 • En del ARIA-attribut innehåller skrivfel vilket försvårar användningen av stödteknologi.

Aktia Mobilbank uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Allmänt

Användaren varnas inte innan webbsession avslutas. (WCAG-standardens riktlinjer 2.2.1)

Källkodens struktur

 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • På Android-applikationen är rubrikerna inte markerade som rubriker i källkoden. (WCAG 1.3.1)
 • Listelement har stundvis använts för innehåll som inte motsvarar listor. (WCAG 1.3.1)
 • Läsordningen av innehållen och elementen är inte alltid logisk. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • På vissa knappar motsvarar det tillgängliga namnet inte den synliga texten på knappen. (WCAG 2.5.3)
 • På iOS-applikationen finns det stundvis brister i språkdefinitionerna. (WCAG 3.1.1)
 • På vissa element är det svårt att begripa deras typ och nuvarande läge med skärmläsare. (EN 11.5.2.5, 11.5.2.7)

Visuell struktur

 • Applikationen fungerar endast i porträttläge. (WCAG 1.3.4)
 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt olika gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • På iOS-applikationen går det inte att öka på textens storlek. (WCAG 1.4.4)

Navigering

 • Vissa element går inte att använda med skärmläsare. (EN 11.5.2.12)
 • Det finns flera brister i kodmarkeringarna i huvudmenyn och andra knappar, speciellt på iOS-versionen. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3, 2.4.4, EN 11.5.2.5)
 • Fokuset på skärmläsaren flyttas inte alltid logiskt i modala dialogrutor. (WCAG 2.4.3)
 • Länkarnas texter är inte alltid beskrivande. Det står inte alltid klart om en länk öppnar en PDF-fil. (WCAG 2.4.4)

Formulär

 • De olika elementens namnlappar är inte alltid rätt markerade i källkoden. (EN 11.5.2.8)
 • Formulärelement som hör ihop är inte alltid grupperade i källkoden. (WCAG 1.3.1)
 • Obligatoriska fält i formulären är inte definierade i programkoden och är inte heller visuellt utmärkta. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Felmeddelande och feedback är svåra att uppmärksamma med skärmläsare och i vissa fall också för färgblinda personer. (EN 11.5.2.15, WCAG 3.3.1)
 • Felmeddelandena stöder inte alltid åtgärdandet av felet. (WCAG 3.3.3)

PDF-filer

 • Det finns flera brister i PDF-filernas tillgänglighet. (WCAG flera kriterier, t.ex. 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.4.3, 2.1.1, 2.4.6) 

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 19 december 2019. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 17 december 2020.

Aktia Wallet uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 till vissa delar. Innehåll som inte uppfyller kraven samt tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Allmänt

 • Användaren varnas inte innan webbsession avslutas. (WCAG-standardens riktlinjer 2.2.1)

Källkodens struktur

 • Det finns inte textmotsvarigheter för allt visuellt innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • På Android-applikationen är rubrikerna inte markerade som rubriker i källkoden. (WCAG 1.3.1)
 • På Android-versionen är läsordningen av innehållen och elementen inte alltid logisk. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
 • På vissa element är det svårt att begripa deras typ och nuvarande läge med skärmläsare. (EN 11.5.2.5, 11.5.2.7)

Visuell struktur

 • Applikationen fungerar endast i porträttläge. (WCAG 1.3.4)
 • Kontrasten mellan text och bakgrund samt olika gränssnittskomponenter är inte alltid tillräckligt hög. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • På iOS-versionen går det inte att öka på textens storlek. (WCAG 1.4.4)

Navigering

 • Vissa element går inte att använda med skärmläsare. (EN 11.5.2.12)
 • Huvudmenyns element är inte alltid rätt markerade i källkoden. (WCAG 1.3.1, EN 11.5.2.5)
 • Fokuset på skärmläsaren flyttas inte alltid logiskt i modala dialogrutor och dragspelsmenyer. (WCAG 2.4.3)
 • Länkarnas och knapparnas texter är inte alltid beskrivande, och en del av dem finns endast på engelska. (WCAG 2.4.4)

Formulär

 • De olika elementens namnlappar är inte alltid rätt markerade i källkoden. (EN 11.5.2.8)
 • På iOS-versionen är fält som ber om personuppgifter inte rätt definierade i koden och stöder inte automatisk ifyllning. (WCAG 1.3.5)
 • Felmeddelanden och feedback är svåra att lägga märke till med skärmläsare och de försvinner dessutom ibland. (EN 11.5.2.15, 3.3.1, 3.3.3)
 • Obligatoriska fält är inte alltid definierade i källkoden eller visuellt utmärkta. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 17 december 2020. Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en utomstående organisation om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 17 december 2020.

Applikationen Aktia ID uppfyller delvis kraven för nivå AA i riktlinjerna för tillgänglighet (WCAG) 2.1. Försummelser att iaktta kraven nämns nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Allmänt

Applikationens språkval förmedlas inte till hjälpmedelstekniken (WCAG 3.1.1, 3.1.2)

Programstruktur

Rubrikerna är bristfälliga, särskilt i iOS-applikationen (WCAG 2.4.2)
En del viktigt innehåll är inte tillgängligt för hjälpmedelstekniken (WCAG 2.1.1)
Applikationens statusmeddelanden är bristfälliga (WCAG 4.1.3)

Visuell struktur

Applikationen fungerar endast lodrätt. (WCAG 1.3.4)
Det finns brister i kontrasterna mellan gränssnittskomponenterna när omvända färger används. (WCAG 1.4.3)
Ändring av textstorleken mitt under en åtgärd kan leda till att innehållet blir osynligt (WCAG 1.4.4)

Navigering

Det finns flera brister i de programmässiga markeringarna i menyn och knapparna, särskilt i iOS-applikationen. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.3, 2.4.4, 4.1.2)
Det finns brister i funktionernas etiketter (WCAG 3.3.2, 4.1.2)
Skärmläsaren flyttas inte alltid logiskt (WCAG 2.4.3)
Användaren informeras inte alltid i förväg om en länk öppnar en PDF-fil. (WCAG 2.4.4)

Formulär

Formulärelementens etiketter har inte alltid markerats programmässigt korrekt. (WCAG 2.4.6, 3.3.2)
En del indata tillhandahålls med element som avviker från standarden och användningen av dem är inte alltid tydlig och de saknar tydliga etiketter (WCAG 1.3.1, 1.3.5, 2.4.6, 3.3.2)

PDF-dokument

PDF-filer som tillhandahålls som bilagor är inte tillgängliga. (Flera WCAG-kriterier)

Utarbetning av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 10.11.2023. Utlåtandet grundar sig på systemleverantörens bedömning av hur webbplatsen uppfyller de krav som fastställs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 15.3.2019/306.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Kontakta oss så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen. Du kan kontakta oss antingen med hjälp av webblanketten: Respons till Aktia

Kundservice ansvarar för Aktias tjänsters tillgänglighet och hantering av respons.

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi

Anmäl bristande tillgänglighet -formulär

Telefonnummer till växeln 0295 016 000