Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det förekom en störning i Aktias identifieringstjänst på tisdag 24.1. Störningen är över och tjänsten övervakas noga.

Vi beklagar det inträffade djupt. Läs mer.

Användande av övergångsregler och rapport om den ekonomiska ställningen

Försäkringar

Användande av övergångsregler och rapport om den ekonomiska ställningen

Aktia Livförsäkring Ab har Finansinspektionens tillstånd att använda övergångsregler i solvensberäkningen fram till 1.1.2032.

Lägesrapporten om bolagets solvens och finansiella ställning, enligt kapitel 8 a § 1 i försäkringsbolagslagen, har publicerats för 2021. Läs rapporten nedan.

 

Sammanfattning 2021

Aktia Livförsäkring Ab:s (i fortsättningen ”bolaget”, ”livbolaget” eller Aktia Livförsäkring) affärsidé är att bedriva försäkringsverksamhet och bolaget har koncession att bedriva försäkring som hör till livförsäkringsklasserna 1 (livförsäkring), 3 (fondförsäkring) och 6 (kapitaliseringsavtalsverksamhet) samt skadeförsäkringsklasserna 1 (olycksfall) och 2 (sjukdom).

I den här rapporten beskrivs utförligt bolagets solvens och finansiella ställning. Bolagets företagsstyrsystem beskrivs, liksom bolagets riskprofil, samt hur bolaget hanterar sina väsentligaste risker.

För 2021 uppvisar bolaget i bokslutet (FAS) en vinst om 9,3 (2020: 8,7) mn euro. Bolagets operativa lönsamhet var på en god nivå och bolaget hade en omkostnadsprocent på 98,9 % (88,0 %). Ökningen av omkostnadsprocenten beror delvis på övertagandet av Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandias försäkringsbestånd i maj 2020, samt på ökade personalkostnader i samband med satsningen på ökad försäljning. Skadekvoten för riskförsäkringar var på en god nivå och uppgick till 49 % (57 %). Avkastningen på bolagets placeringar enligt marknadsvärde var 1,3 % (3,8 %) för 2021.

Bolagets strategi är att växa lönsamt genom att styra nyförsäljningen mot lönsamma och mindre kapitalkrävande försäkringsprodukter. Inom riskförsäkringar har bolaget fokuserat på nyförsäljning av livförsäkringar, försäkringar för temporär och bestående arbetsoförmåga samt försäkring gällande allvarlig sjukdom. Enligt den uppdaterade strategin kommer fokus inom bolagets produktutveckling att alltmer vinklas mot utveckling av mångsidiga sparförsäkringslösningar samt flexibla risk- och gruppensionsförsäkringar. Som run-off-försäkringsbestånd finns även exempelvis frivilliga räntebundna pensionsförsäkringar och sjukkostnadsförsäkringar. Bokslutets räntebundna ansvarsskuld, för försäkringar som ger en fast avkastning på besparingarna uppgick vid årets slut totalt till 405,9 (427,3) mn euro. Ansvarsskulden för placeringsbundna försäkringar uppgick vid årets slut till 1 153,8 (969,8) mn euro.

Bolaget ingår som helägt dotterbolag i Aktiakoncernen (i fortsättningen ”koncernen” eller Aktiakoncernen) och tillämpar därmed koncernens interna policy, dokument och administrativa beskrivningar, som styr verksamheten och som lagstiftningen förutsätter. För områden inom företagsstyrningen som är specifika för försäkringsverksamheten har bolaget utarbetat separata styrdokument som revideras regelbundet eller vid behov.

Internkontrollen i koncernen ska säkerställa att verksamheten efterlever de krav som ställs av regleringen och de riktlinjer som koncernstyrelsen fastslagit. Internkontrollen implementeras inom organisationens alla nivåer. Koncernstyrelsen fastställer principer, instruktioner, riskstrategier och riskaptit i koncernen och ansvarar för att riskhanteringen verkställs ändamålsenligt och att Aktiakoncernen har arbetssätt som garanterar att affärsverksamheten är lagenlig.

Juha Hammarén har fungerat som bolagets styrelseordförande under året. Övriga styrelsemedlemmar är Outi Henriksson och Anssi Huhta som ersatte Juha Volotinen 22.3.2021. Riikka Luukko har varit bolagets verkställande direktör. Under året upptogs Anu Koskenvuo fr.o.m. 25.10.2021, Ville Niiranen fr.o.m. 8.11.2021 och Ville Hemmilä fr.o.m. 16.12.2021 i bolagets operativa ledningsgrupp.

Riskkontrollfunktionen, den interna revisionen och compliance, är utlagda till koncernen för livbolagets del.

Riskaptiten för livbolaget bestäms dels av bolagets egna, dels av koncernens helhetsintressen, och speciellt av koncernens förmåga att klara av strängare kapital- och myndighetskrav i en hårdnande konkurrensmiljö.

Koncernens målsättning för livbolaget är att hålla kapitalbufferten tillräckligt stor för uppfyllandet av de krav som solvensregelverket ställer. Dividend utbetalades inte under år 2021, och räkenskapsperiodens vinst förstärkte därmed kapitalbasen. Kapitalbasen förstärktes dessutom ytterligare betydligt genom att bolaget i november 2021 utfärdade ett Tier 2-kapitallån på 56 miljoner euro.

För att kunna uppnå en tillräcklig avkastning samtidigt som myndighetskrav uppfylls, har bolagets limitstruktur uppluckrats till att även omfatta mer riskfyllda placeringsslag i portföljen. Samtidigt har ytterligare vikt lagts på planeringen av placeringsverksamheten och förutom portföljförvaltare och riskkontroll deltar numera också koncernens ALM-enhet i planeringsarbetet. Även om bolaget beträffande enskilda tillgångar blivit mer tillåtande mot placeringar med större risk, så finns ändå en vilja att som helhet begränsa marknadsrisken, som är den största risken för bolaget. Ränterisken är den mest betydande av marknadsriskens delrisker, och den har minskat betydligt under året då skyddsåtgärder ingåtts genom användning av derivat.

De försäkringstekniska riskerna för sjukförsäkringarna minskade avsevärt, då en ny tolkning av kontraktsgränserna för dem togs i bruk från 31.12.2021.

Bolagets officiella bokslut uppgörs enligt FAS-bokföringsregler. Aktiakoncernens bokslut uppgörs enligt IFRS- redovisningsprinciper, för vilket ändamål också korrigeringar för vissa relevanta poster för livbolaget görs. För de flesta poster utöver portföljtillgångar och ansvarsskuld sammanfaller dessa två redovisningsprinciper, men för de poster var IFRS-korrigeringar gjorts, används dessa som utgångspunkt vid värderingen för solvensändamål.

Portföljtillgångarna värderas enligt best effort-princip möjligast nära ett marknadsvärde som kan härledas från en aktiv och likvid marknad. För tillgångsklasser var det här inte är möjligt, t.ex. för investeringarna i klasserna Private Equity, fastighetsfonder samt direkt ägda fastigheter, används alternativa värderingsmetoder.

De försäkringstekniska avsättningarna värderas för solvensändamål till ett marknadsvärde enligt vilket de förväntas kunna överlåtas till ett annat försäkringsbolag. Värdet beräknas som summan av bästa skattning och en riskmarginal. Bästa skattningen motsvarar ett diskonterat nuvärde av de estimerade framtida kassaflödena som försäkringsförpliktelserna förväntas ge upphov till med beaktande av kontraktsgränserna i enlighet med regelverkets krav. För diskontering används de räntesatser som EIOPA (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) publicerat. För de räntebundna försäkringarnas bästa skattning tillämpas räntesatser med tillägg för s.k. volatilitetsjustering, och för en del av bestånden tillämpas därtill övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar.

Bolagets kapitalbasmedel uppgick 31.12.2021 till 245,8 (31.12.2020: 159,1) mn euro, och bestod i sin helhet av primärkapital. Det medräkningsbara primärkapitalet för täckning av solvenskapitalkravet (SCR) uppgick totalt till 244,7 (159,1) mn euro och bestod av 190,2 (159,1) mn euro kapital på nivå 1 och 54,4 (0,0) mn euro kapital på nivå 2. Det medräkningsbara primärkapitalet för täckning av minimikapitalkravet (MCR) uppgick totalt till 195,8 (159,1) mn euro och bestod av 190,2 (159,1) mn euro kapital på nivå 1 och 5,5 (0,0) mn euro kapital på nivå 2.

Solvenskapitalkravet uppgick 31.12.2021 till 108,9 (109,0) mn euro och minimikapitalkravet till 27,5 (28,2) mn euro. De medräkningsbara kapitalbasmedlen överskred således SCR-kravet med 135,8 (50,1) mn euro och MCR-kravet med 168,2 (130,9) mn euro. De medräkningsbara kapitalbasmedlens förhållande till SCR-kravet var 225 % (146 %) och till MCR-kravet 711 % (564 %).

Bolaget tillämpar ett avdrag från de försäkringstekniska avsättningarna under en övergångsperiod, med tillåtelse från Finansinspektionen. Tillämpningen av övergångsregeln för de försäkringstekniska avsättningarna ökar betydligt på bolagets kapitalbasmedel. I slutet av 2021 var ökningen i kapitalbasmedel 39,0 (42,9) mn euro. Inverkan avtar årligen lineärt så att den är noll från början av 2032.

Utan tillämpning av övergångsregler skulle SCR-kravet 31.12.2021 ha uppgått till 118,6 (119,3) mn euro och MCR-kravet till 29,7 (29,8) mn euro. Kapitalbasmedlen utan övergångsregler var 206,8 (116,2) mn euro. Det medräkningsbara primärkapitalet för täckning av SCR-kravet uppgick utan övergångsregler totalt till 206,8 (116,2) mn euro och bestod av 151,2 (116,2) mn euro kapital på nivå 1 och 55,6 (0,0) mn euro kapital på nivå 2, vilket innebär ett överskott jämfört med SCR-kravet på 88,1 (-3,2) mn euro. Det medräkningsbara primärkapitalet för täckning av MCR-kravet uppgick utan övergångsregler totalt till 157,1 (116,2) mn euro och bestod av 151,2 (116,2) mn euro kapital på nivå 1 och 5,9 (0,0) mn euro kapital på nivå 2, vilket innebär ett överskott jämfört med MCR-kravet på 127,5 (86,4) mn euro. Utan övergångsregler skulle de medräkningsbara kapitalbasmedlens förhållande till SCR-kravet ha varit 174 % (97 %) och till MCR-kravet 530 % (389 %).

Den förbättrade kapitaltäckningen under året beror främst på det utfärdade kapitallånet, men även uppgången i räntenivån har haft en klar positiv inverkan på kapitalbasmedlen.

Efter rapporteringstidpunkten har bolagets styrelse i februari 2022 lagt fram ett förslag till bolagsstämman om en dividendbetalning på 20 mn euro. Detta minskar på kapitalbasmedlen med samma belopp, vilket kombinerat med den planenliga årliga minskningen av övergångsregelns inverkan sänker SCR-nivån med uppskattningsvis ca 23 procentenheter till drygt 200 %. Utan övergångsregler uppskattas SCR-nivån sjunka med ca 16 procentenheter till lite under 160 %. Betalningen förväntas ske under första kvartalet av 2022.