Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Användande av övergångsregler och rapport om den ekonomiska ställningen

Försäkringar

Användande av övergångsregler och rapport om den ekonomiska ställningen

Aktia Livförsäkring Ab har Finansinspektionens tillstånd att använda övergångsregler i solvensberäkningen fram till 1.1.2032.

Lägesrapporten om bolagets solvens och finansiella ställning, enligt kapitel 8 a § 1 i försäkringsbolagslagen, har publicerats för 2020. Läs rapporten nedan.

 

Sammanfattning 2020

Aktia Livförsäkring Ab:s (i fortsättningen ”bolaget”, ”livbolaget” eller Aktia Livförsäkring) affärsidé är att bedriva försäkringsverksamhet och bolaget har koncession att bedriva försäkring som hör till livförsäkringsklasserna 1 (livförsäkring), 3 (fondförsäkring) och 6 (kapitaliseringsavtalsverksamhet) samt skadeförsäkringsklasserna 1 (olycksfall) och 2 (sjukdom).

I den här rapporten beskrivs utförligt bolagets solvens och finansiella ställning. Bolagets företagsstyrsystem beskrivs, liksom bolagets riskprofil, samt hur bolaget hanterar sina väsentligaste risker.

För 2020 uppvisar bolaget i bokslutet (FAS) en vinst om 8,7 (2019: 8,7) mn euro. Bolagets operativa lönsamhet var på en god nivå och bolaget hade en omkostnadsprocent på 88,0 % (73,9 %). Omkostnadsprocenten ökade något med anledning av övertagandet av Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandias (i fortsättningen ”Liv-Alandia”) försäkringsbestånd, vilket skedde 31.5.2020, samt på grund av ökade provisionskostnader. Skadekvoten för riskförsäkringar var på en god nivå och uppgick till 57 % (61 %). Avkastningen på bolagets placeringar enligt marknadsvärde var 3,8 % (3,9 %) för 2020. Utan beaktande av de kapitallån som tecknades i samband med övertagandet av Liv-Alandias försäkringsbestånd var placeringsavkastningen 0,5 % år 2020.

Bolagets strategi gällande nyförsäljning är att fokusera på placeringsbundna spar- och pensionsförsäkringar, livförsäkringar, samt försäkringar för temporär och bestående arbetsoförmåga, och från början av år 2020 även försäkringar för allvarlig sjukdom. Som run-off-försäkringsbestånd finns även exempelvis frivilliga räntebundna pensionsförsäkringar och sjukkostnadsförsäkringar. Bokslutets räntebundna ansvarsskuld, för försäkringar som ger en fast avkastning på besparingarna, ökade i samband med övertagandet av Liv-Alandias försäkringsbestånd med 67,0 mn euro, och uppgick vid årets slut totalt till 427,3 (396,4) mn euro. Ansvarsskulden för placeringsbundna försäkringar uppgick vid årets slut till 969,8 (869,4) mn euro.

Bolaget ingår som helägt dotterbolag i Aktiakoncernen (i fortsättningen ”koncernen” eller Aktiakoncernen) och tillämpar därmed koncernens interna policy, dokument och administrativa beskrivningar, som styr verksamheten och som lagstiftningen förutsätter. För områden inom företagsstyrningen som är specifika för försäkringsverksamheten har bolaget utarbetat separata styrdokument som revideras regelbundet eller vid behov. 

Internkontrollen i koncernen ska säkerställa att verksamheten efterlever de krav som ställs av regleringen och de riktlinjer som koncernstyrelsen fastslagit. Internkontrollen implementeras inom organisationens alla nivåer. Koncernstyrelsen fastställer principer, instruktioner, riskstrategier och riskaptit i koncernen och ansvarar för att riskhanteringen verkställs ändamålsenligt och att Aktiakoncernen har arbetssätt som garanterar att affärsverksamheten är lagenlig. 

Juha Hammarén har fungerat som bolagets styrelseordförande under året. Övriga styrelsemedlemmar är Outi Henriksson och Juha Volotinen som ersatte Riikka Luukko 1.9.2020. Seppo Sibakov har varit bolagets verkställande direktör fram till 31.8.2020 och Riikka Luukko fr.o.m. 1.9.2020. Sam Olin upptogs i operativa ledningsgruppen 27.3.2020. 

Riskkontrollfunktionen, den interna revisionen och fr.o.m. 1.4.2020 även compliance, är utlagda till koncernen för livbolagets del.

Riskaptiten för livbolaget bestäms dels av bolagets egna, dels av koncernens helhetsintressen, och speciellt av koncernens förmåga att klara av strängare kapital- och myndighetskrav i en hårdnande konkurrensmiljö. 

Koncernens målsättning för livbolaget är att hålla kapitalbufferten tillräckligt stor för uppfyllandet av de krav som solvensregelverket ställer. Dividend utbetalades inte för år 2020, och räkenskapsperiodens vinst förstärkte därmed kapitalbasen. På sikt är målsättningen att kapitaltäckningen är på en tillräckligt hög nivå även utan beaktande av den övergångsregel som bolaget för tillfället använder sig av.

Läget på placeringsmarknaden är fortfarande utmanande. För att kunna uppnå en tillräcklig avkastning samtidigt som myndighetskrav uppfylls, har bolagets limitstruktur uppluckrats till att även omfatta mer riskfyllda placeringsslag i portföljen. Samtidigt har ytterligare vikt lagts på planeringen av placeringsverksamheten och förutom portföljförvaltare och riskkontroll deltar numera också koncernens nya ALM-enhet i planeringsarbetet. Även om bolaget beträffande enskilda tillgångar blivit mer tillåtande mot placeringar med större risk, så finns ändå en vilja att begränsa marknadsrisken som helhet, och strategier för skyddande av ränterisken har utarbetats.

Marknadsrisken är den största risken för bolaget, och ränterisken är den mest betydande av marknadsriskens delrisker. Andra betydande marknadsrisker är kreditspreadrisk och fastighetsrisk.

Bolagets officiella bokslut uppgörs enligt FAS-bokföringsregler. Aktiakoncernens bokslut uppgörs enligt IFRS-redovisningsprinciper, för vilket ändamål också korrigeringar för vissa relevanta poster för livbolaget görs. För de flesta poster utöver portföljtillgångar och ansvarsskuld sammanfaller dessa två redovisningsprinciper, men för de poster var IFRS-korrigeringar gjorts, används dessa som utgångspunkt vid värderingen för solvensändamål. 

Portföljtillgångarna värderas enligt best effort-princip möjligast nära ett marknadsvärde som kan härledas från en aktiv och likvid marknad. För tillgångsklasser var det här inte är möjligt, t.ex. för investeringarna i klasserna Private Equity, fastighetsfonder samt direkt ägda fastigheter, används alternativa värderingsmetoder.

De försäkringstekniska avsättningarna värderas för solvensändamål till ett marknadsvärde enligt vilket de förväntas kunna överlåtas till ett annat försäkringsbolag. Värdet beräknas som summan av bästa skattning och en riskmarginal. Bästa skattningen motsvarar ett diskonterat nuvärde av de estimerade framtida kassaflödena som försäkringsförpliktelserna förväntas ge upphov till. För diskontering används de räntesatser som EIOPA (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) publicerat. För de räntebundna försäkringarnas bästa skattning tillämpas räntesatser med tillägg för s.k. volatilitetsjustering, och för en del av bestånden tillämpas därtill övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar.

Bolagets kapitalbasmedel uppgick 31.12.2020 till 159,1 (31.12.2019: 166,3) mn euro, och bestod i sin helhet av primärkapital på nivå 1, som kan användas för täckning av både solvenskapitalkravet (SCR) och minimikapitalkravet (MCR). 

Solvenskapitalkravet uppgick 31.12.2020 till 109,0 (86,6) mn euro och minimikapitalkravet till 28,2 (24,2) mn euro. Kapitalbasmedlen överskred således SCR-kravet med 50,1 (79,7) mn euro och MCR-kravet med 130,9 (142,1) mn euro. Kapitalbasmedlens förhållande till SCR-kravet var 146 % (192 %) och till MCR-kravet 564 % (688 %). 

Bolaget tillämpar ett avdrag från de försäkringstekniska avsättningarna under en övergångsperiod, med tillåtelse från Finansinspektionen.Tillämpningen av övergångsregeln för de försäkringstekniska avsättningarna ökar betydligt på bolagets kapitalbasmedel. I slutet av 2020 var ökningen i kapitalbasmedel 42,9 (46,1) mn euro. Inverkan avtar årligen lineärt så att den är noll från början av 2032. 

Utan tillämpning av övergångsregler skulle SCR-kravet 31.12.2020 ha uppgått till 119,3 (98,3) mn euro och MCR-kravet till 29,8 (25,9) mn euro. Kapitalbasmedlen utan övergångsregler var 116,2 (120,2) mn euro, vilket innebär ett överskott jämfört med SCR-kravet på -3,2 (21,8) mn euro, och jämfört med MCR-kravet på 86,4 (94,2) mn euro. Utan övergångsregler skulle kapitalbasmedlens förhållande till SCR-kravet ha varit 97 % (122 %) och till MCR-kravet 389 % (464 %). 

Försämringen i kapitaltäckningen under året beror huvudsakligen på beståndsöverföringen från Liv-Alandia, vilket höjde på kapitalkraven i enlighet med bolagets förväntningar. Nedgången i räntenivån har samtidigt minskat på kapitalbasmedlen och utan tillämpning av övergångsregler skulle kapitaltäckningen alltså ha varit otillräcklig ännu vid årsskiftet.