Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Användande av övergångsregler och rapport om den ekonomiska ställningen

Försäkringar

Användande av övergångsregler och rapport om den ekonomiska ställningen

Aktia Livförsäkring Ab har Finansinspektionens tillstånd att använda övergångsregler i solvensberäkningen fram till 1.1.2032.

Lägesrapporten om bolagets solvens och finansiella ställning, enligt kapitel 8 a § 1 i försäkringsbolagslagen, har publicerats för 2022. Läs rapporten nedan.

 

Sammanfattning 2022

Aktia Livförsäkring Ab (nedan "bolaget", "livbolaget" eller Aktia Livförsäkring) är ett solvent finländskt livförsäkringsbolag med lång och gedigen erfarenhet av livförsäkring i Finland. Försäkringsbeståndet består av ca 100 000 försäkringar som tecknats av privat- och företagskunder och bolaget har flera samarbetspartner inom finansbranschen. Bolaget har ca 70 anställda. Aktia Livförsäkring är Aktia Bank Abp:s helägda dotterbolag och hör till Aktiakoncernen.

Bolagets marknadsmiljö förändrades markant 2022. Rysslands anfallskrig mot Ukraina som bröt ut i början av året var en bidragande orsak till att centralbankerna stramade åt sin penningpolitik för att dämpa inflationen. Räntorna började stiga efter en paus på flera år och hade en negativ effekt på marknadsvärdet för bolagets räntebetonade placeringsportfölj. Ränteförändringen stärkte dock bolagets solvens markant. Osäkerheten på placeringsmarknaden påverkade kundernas placeringsaptit som tog sig uttryck i en lägre premieinkomst från fondförsäkringar än året innan. Riskförsäkringsverksamheten var fortsatt stabil, vilket berodde på en god utveckling inom nyförsäljningen.

Utvecklingen av affärsverksamheten fortsatte enligt strategin. Under året lanserade bolaget på marknaden bland annat skydd i händelse av allvarlig sjukdom, det första som kan tecknas helt digitalt. Distributionssamarbetet inom risklivförsäkringar utvecklades vidare. Det placeringsanknutna utbudet breddades med nya placeringsobjekt. Andra betydande affärsutvecklingsprojekt var förknippade med bokföringsstandarden IFRS 17 samt en förnyelse av bolagets försäkringsdatasystem. Dessutom satsade bolaget stort på att utveckla kund-, distributörs- och personalupplevelsen. Bolaget beslutade att avstå från sjukkostnadsförsäkringsverksamheten; nyförsäljningen har avslutats redan för några år sedan. På grund av detta och den förändrade verksamhetsmiljön genomförde bolaget i slutet av året omställningsförhandlingar enligt samarbetslagen i god anda. Den nya organisationen trädde i kraft 1.1.2023.

Bolagets bokslut (FAS) för år 2022 uppvisade ett negativt resultat på 6,7 miljoner euro (2021: en vinst om 9,3 miljoner euro). Förlusten beror i huvudsak på bolagets ränteskydd. Bolagets operativa lönsamhet var dock på en god nivå och omkostnadsprocenten var 106,8 (98,9 %). Ökningen i omkostnadsprocenten beror delvis på högre provisionskostnader samt på ökade personalkostnader i samband med satsningen på ökad försäljning. Skadekvoten för riskförsäkringar var på en god nivå och uppgick till 56 % (49 %). Avkastningen på bolagets placeringar enligt marknadsvärde var -10,2 % (1,3 %) år 2022.

Sammansättningen av bolagets ledningsgrupp kompletterades i slutet av 2021. Bolagets förvaltningssystem, inklusive bland annat ledningsgruppsmedlemmarnas uppgifter, ansvar och mötespraxis, har preciserats under rapporteringsperioden.

Till bolagets styrelse valdes en fjärde medlem, Karri Varis, som inledde sitt mandat 17.3.2022.

Riskaptiten för livbolaget bestäms dels av bolagets egna, dels av koncernens helhetsintressen, och speciellt av koncernens förmåga att klara av strängare kapital- och myndighetskrav i en hårdnande konkurrensmiljö. Koncernens målsättning för livbolaget är att hålla kapitalbufferten tillräckligt stor för att uppfylla de krav som solvensregelverket ställer. 

På grund av målsättningarna i koncernens nuvarande strategi har vissa riskhanteringsåtgärder intensifierats, eftersom förändringarna i strategin kan utsätta bolaget för risker som inte tidigare varit aktuella. Mer specifikt har det bredare utbud av investeringsprodukter som erbjuds under försäkringsskalen möjliggjort förekomsten av icke-likvida och potentiellt svårförståeliga produkter även inom den portfölj som täcker de placeringsbundna försäkringarna. Även om riskerna för bolaget inte förväntas öka på grund av detta, måste det beaktas i riskhanteringen. 

Det finns inga planer på att aktivt öka på risktagningen i portföljen för räntebundna försäkringar, även om exempelvis aktie- och fastighetsrisken kommer att öka under året på grund av att mer kapital kommer att kallas in enligt avtal till tidigare gjorda investeringar. Samtidigt har bolaget aktivt börjat undersöka möjligheterna att avyttra större enskilda investeringar på ett kontrollerat sätt i takt med att den räntebundna ansvarsskulden och motsvarande placeringsportföljen minskar. 

När det gäller försäkringsprodukterna, kommer bolaget att utöver placeringsbundna försäkringar fortsätta fokusera på lönsamma riskförsäkringsprodukter. Bolaget kommer också att förbättra sin riskhantering när det gäller distributionen av dessa försäkringar, till exempel gällande målgruppskoncentrationer. Inom ramen för detta arbete har en ny försäkringspolitik uppgjorts under året.

Bolagets officiella bokslut uppgörs enligt FAS-bokföringsregler. Aktiakoncernens bokslut uppgörs enligt IFRS-redovisningsprinciper och för de poster var IFRS-korrigeringar gjorts, används dessa som utgångspunkt vid värderingen för solvensändamål.

Portföljtillgångarna värderas för solvensändamål enligt best effort-princip möjligast nära ett marknadsvärde som kan härledas från en aktiv och likvid marknad. För tillgångsklasser var det här inte är möjligt, t.ex. för investeringarna i klasserna Private Equity, fastighetsfonder samt direkt ägda fastigheter, används alternativa värderingsmetoder.

De försäkringstekniska avsättningarna värderas för solvensändamål till ett marknadsvärde enligt vilket de förväntas kunna överlåtas till ett annat försäkringsbolag. Värdet beräknas som summan av bästa skattning och en riskmarginal. Bästa skattningen motsvarar ett diskonterat nuvärde av de estimerade framtida kassaflödena som försäkringsförpliktelserna förväntas ge upphov till med beaktande av kontraktsgränserna i enlighet med regelverkets krav. Bolaget ändrade i slutet av 2022 sin tolkning av kontraktsgränserna för de placeringsbundna försäkringarna så att kommande premier och de kassaflöden som dessa medför inte längre beaktas i denna beräkning. För diskontering används de räntesatser som EIOPA (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) publicerat. För de räntebundna försäkringarnas bästa skattning tillämpas räntesatser med tillägg för s.k. volatilitetsjustering, och för en del av bestånden tillämpas därtill övergångsregeln för försäkringstekniska avsättningar.

Bolagets kapitalbasmedel uppgick 31.12.2022 till 194,6 (31.12.2021: 245,8) mn euro, och bestod i sin helhet av primärkapital. 

Det medräkningsbara primärkapitalet för täckning av solvenskapitalkravet (SCR) uppgick i slutet av år 2022 totalt till 183,2 (244,7) mn euro då SCR-kravet var 75,2 (108,9) mn euro, vilket medför att förhållandet mellan dessa var 243 % (225 %). Det medräkningsbara kapitalet för täckning av minimikapitalkravet (MCR) uppgick i slutet av år 2022 totalt till 149,9 (195,8) mn euro då MCR-kravet var 21,8 (27,5) mn euro, alltså var förhållandet mellan dessa 688 % (711 %). Av det medräkningsbara kapitalet för täckning av kapitalkraven (både SCR och MCR) var 145,6 (190,2) mn euro kapital på nivå 1 och resten kapital på nivå 2.

Bolaget tillämpar ett avdrag från de försäkringstekniska avsättningarna under en övergångsperiod, med tillåtelse från Finansinspektionen.Tillämpningen av övergångsregeln ökade i slutet av år 2022 på kapitalbasmedlen med 35,5 (39,0) mn euro. Inverkan avtar årligen lineärt så att den är noll från början av 2032.

Utan tillämpning av övergångsregeln skulle förhållandet mellan de medräkningsbara kapitalbasmedlen och SCR-kravet vid årsskiftet ha varit 181 % (174 %) och förhållandet mellan de medräkningsbara kapitalbasmedlen och MCR-kravet skulle ha varit 496 % (530 %). I avsnitt E beskrivs närmare hur övergångsregeln inverkar på bolagets solvens.

Minskningen i kapitalbasmedel beror i första hand på de dividender som betalts, vilket nu efter många års uppehåll igen kan göras ifall kapitaltäckningen möjliggör en dividendbetalning. Minskningen i SCR-kravet beror på många orsaker och de beskrivs närmare i avsnitten C och E.

Efter rapporteringstidpunkten har bolagets styrelse i februari 2023 lagt fram ett förslag till bolagsstämman om en dividendbetalning på 6,3 mn euro, vilket minskar på kapitalbasmedlen med samma belopp. Betalningen förväntas ske under första kvartalet av 2023. 

Inom bolagets strategi är målsättningen att årligen betala ut 60-80% av IFRS-resultatet som dividend. Samtidigt skall ändå kapitalkraven uppfyllas. Bolagets målsättningsnivåer för en betryggande solvensgrad är 150-200% utan övergångsregler och 175-200% med övergångsregler.