Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Regelbundet fondsparande

Regelbundet fondsparande

Genom att teckna fondandelar i en fond du valt får du rätt till fondens avkastning. Fonderna skiljer sig från direkta placeringar till exempel i börsaktier på det sättet att en fondplacering på en gång ger diversifiering i flera olika värdepapper. Regelbundet månadssparande gör det möjligt att dra nytta av både kursuppgångar och -nedgångar.

Fördelar med fondplacerande

Placeringsfonderna består oftast av olika värdepapper, såsom börsaktier och olika ränteinstrument. I vissa fall kan fonderna även placera i fast egendom, såsom fastigheter. En fond som placerar i andra fonder kallas för en fond i fond. 

Smidighet
Sakkunniga portföljförvaltare sköter dina placeringar aktivt och professionellt.

Diversifiering
I fonden får dina medel alltid en omfattande diversifiering av risker.

Likviditet
Du kan sälja de medel som du placerat i fonderna enkelt och snabbt om du så önskar.

Fördelar med fondplacerande

Varför fondspara regelbundet?

Genom att regelbundet spara i fonder jämnar du ut kursfluktuationerna på marknaden. När kurserna sjunker tecknar du fondandelar till ett lägre pris och du får flera andelar för den summa du månatligen placerar. Då kurserna stiger igen stiger även värdet på dina fondandelar.

Hur väljer jag rätt placeringsfond?

Fondsparande utgår från dina utgångspunkter. I valet av placeringsfond är det viktigaste att man beaktar sin egen risktålighet. Fondens risk beskrivs med en riskskala där den lägsta risknivån beskrivs med siffran 1 och den högsta risknivån beskrivs med siffran 7. Risknivån beräknas i regel på basis av fondandelens värdeutveckling under de fem senaste åren. I fråga om fonder med hög risk för värdeförändringar är även den förväntade avkastningen hög. Därför spelar placeringstiden en stor roll då man väljer placeringsobjekt. Om du vill spara på lång sikt är det ofta mer lönsamt att välja en fond vars förväntade avkastning är hög. I aktivt förvaltade fonder följer portföljförvaltaren med marknaderna, placerar medel som placerats i fonden enligt fondens placeringspolicy och strävar med hjälp av sin kompetens efter en bättre avkastning än jämförelseindexets. Fonder som passivt följer med sitt jämförelseindex kallas indexfonder. Avkastningen för dem är helt och hållet bunden till utvecklingen av indexet.

Bekanta dig med vårt fondurval

Börja fondspara regelbundet nu

Om du är Aktias kund kan du göra ett avtal om fondsparande i nätbanken. Om du inte är Aktias kund, lämna en kontaktbegäran via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Du kan logga in med alla finländska bankers bankkoder.

Vänligen observera att detta inte är en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Beräkningen tar inte hänsyn till avgifter relaterade till uppdrag eller placeringsobjekt. Den slutliga avkastningen påverkas av de tecknings-, inlösen- och handelsprovisioner som är förknippade med placeringarna samt av kundens personliga beskattning. Grafen visar ett exempel på värdeförändringen under placeringstiden.

Förvaltningsportföljer

Letar du efter en färdig helhetslösning för ditt sparande?

Om du inte själv vill följa med marknaderna och fundera över diversifieringen av dina placeringar i olika fonder är våra fondbaserade Förvaltningsportföljer en enkel helhetslösning. Du väljer en portfölj som passar din egen situation och vi fattar besluten för dig. Du har alltid en professionellt förvaltad portfölj som diversifierats i enlighet med marknadssituationen. 
Letar du efter en färdig helhetslösning för ditt sparande?

Dokument

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.