Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Regelbundet fondsparande

Regelbundet fondsparande

Genom att teckna fondandelar i en fond du valt får du rätt till fondens avkastning. Fonderna skiljer sig från direkta placeringar till exempel i börsaktier på det sättet att en fondplacering på en gång ger diversifiering i flera olika värdepapper. Regelbundet månadssparande gör det möjligt att dra nytta av både kursuppgångar och -nedgångar.

Fördelar med fondplacerande

Placeringsfonderna består oftast av olika värdepapper, såsom börsaktier och olika ränteinstrument. I vissa fall kan fonderna även placera i fast egendom, såsom fastigheter. En fond som placerar i andra fonder kallas för en fond i fond.  

Smidighet

Sakkunniga portföljförvaltare sköter dina placeringar aktivt och professionellt.

Diversifiering

I fonden får dina medel alltid en omfattande diversifiering av risker.

Likviditet

Du kan sälja de medel som du placerat i fonderna enkelt och snabbt om du så önskar.

Varför fondspara regelbundet?

Genom att regelbundet spara i fonder jämnar du ut kursfluktuationerna på marknaden. När kurserna sjunker tecknar du fondandelar till ett lägre pris och du får flera andelar för den summa du månatligen placerar. Då kurserna stiger igen stiger även värdet på dina fondandelar.

Hur väljer jag rätt placeringsfond?

Fondsparande utgår från dina utgångspunkter. I valet av placeringsfond är det viktigaste att man beaktar sin egen risktålighet. Fondens risk beskrivs med en riskskala där den lägsta risknivån beskrivs med siffran 1 och den högsta risknivån beskrivs med siffran 7. Risknivån beräknas i regel på basis av fondandelens värdeutveckling under de fem senaste åren. I fråga om fonder med hög risk för värdeförändringar är även den förväntade avkastningen hög. Därför spelar placeringstiden en stor roll då man väljer placeringsobjekt. Om du vill spara på lång sikt är det ofta mer lönsamt att välja en fond vars förväntade avkastning är hög. I aktivt förvaltade fonder följer portföljförvaltaren med marknaderna, placerar medel som placerats i fonden enligt fondens placeringspolicy och strävar med hjälp av sin kompetens efter en bättre avkastning än jämförelseindexets. Fonder som passivt följer med sitt jämförelseindex kallas indexfonder. Avkastningen för dem är helt och hållet bunden till utvecklingen av indexet.

Bekanta dig med vårt fondurval

Börja fondspara regelbundet nu

Om du är Aktias kund kan du göra ett avtal om fondsparande i nätbanken. Om du inte är Aktias kund, lämna en kontaktbegäran via meddelandefunktionen i Aktias nätbank. Du kan logga in med alla finländska bankers bankkoder.

Logga in i nätbanken

Förvaltningsportföljer

Letar du efter en färdig helhetslösning för ditt sparande?

Om du inte själv vill följa med marknaderna och fundera över diversifieringen av dina placeringar i olika fonder är våra fondbaserade Förvaltningsportföljer en enkel helhetslösning. Du väljer en portfölj som passar din egen situation och vi fattar besluten för dig. Du har alltid en professionellt förvaltad portfölj som diversifierats i enlighet med marknadssituationen. 
Letar du efter en färdig helhetslösning för ditt sparande?

Dokument

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer. 

Aktia Webinar

Aktian pohjoismaiset pienyhtiörahastot (på finska)

Se inspelningen av webinariet Aktian pohjoismaiset pienyhtiörahastot (på finska).

Portföljförvaltarna Jan Brännback och Janne Lähdesmäki berätta om hemligheten bakom lyckad portföljförvaltning och varför de tror på marknaden också under det kommande årtiondet.

 

Detta material är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. De uppgifter som presenteras i dettamaterial gäller den situation som rådde under tidpunkten för författandet av publikationen och uppgifterna kan ändras eller kan ha ändrats. De uppgifter som presenterats i materialet ger inte en fullständig beskrivning av placeringsobjektet eller de risker som förknippas med placeringsobjektet.

Placeringar är förknippade med risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Utgående från exempelberäkningen kan inga pålitliga antaganden om framtida avkastnings- eller värdeutveckling göras. Det finansiella instrumentets historiska avkastning är ingen garanti för dess framtida utveckling.

Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. faktabladet, lånespecifika villkor och grundprospektet. Aktia Bank Abp ansvarar inte för en direkt eller indirekt förlust eller skada som orsakas av att kunden använt publikationen som grund för sina placeringsbeslut. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet.

Faktabladet, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi