Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Användarvillkor

Användarvillkor

Allmänna användarvillkor

Allmänt

1.1 Dessa användarvillkor innehåller Allmänna användarvillkor för användning av Aktia Bank Abp:s (nedan Aktia) under adresserna www.aktia.fi, ebank.www.aktia.fi och www.aktia.com underhållna webbservice (nedan Service). All datakommunikation krypteras med SSL-kryptering. Genom att börja använda Servicen godkänner användaren (nedan Användare) dessa Allmänna användarvillkor och förbinder sig att följa dem.

1.2 Aktia upprätthåller Servicen samt producerar och redigerar dess innehåll. Servicen innehåller och via den kan nås även produkter och tjänster producerade av Aktias samarbetspartners (nedan Samarbetspartners).

1.3 Att använda Servicen förutsätter inte registrering förutom för vissa delar av Servicen, vilka förutsätter både registrering och godkännande av Speciella användarvillkor. Servicen innehåller dessutom delar som kan användas bara om man sluter ett avtal om användningen av den ifrågavarande tjänsten med Aktia (t.ex. aktiehandel på Internet).  Användningen av Samarbetspartners produkter och tjänster kan dessutom förutsätta godkännande av skilda användarvillkor.

1.4 Aktias nätbank och webbplats baserar sig på standard webbläsartekniker som inte kräver att någon specifik tillämpning laddas ner eller installeras i smarttelefonen eller webbläsaren. Nätbanken installerar inte heller någon tillämpning eller utvidgad webbläsare i användarens telefon.

1.5 Informationen i Servicen är av allmän natur om inte annat uttryckligen meddelas, och den kan inte som sådan tillämpas i enskilda fall. Informationen ska heller inte anses som en av Aktia till Användaren given bindande offert om annat inte uttryckligen meddelas. En rättshandling med Aktia eller Samarbetspartner förutsätter att Servicen sten har en uttrycklig funktion för rättshandling vid ifrågavarande tjänst.

1.6 Äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter tillhör Aktia eller annan part som meddelas separat; se Copyright.

1.7 Aktia förbehåller sig rätten att när som helst förändra innehållet i Servicen, dess tillgänglighet samt krav på anordningar och program som användningen av Servicen förutsätter. Aktia har dessutom rätt att när som helst ändra de till Servicen hänförande Allmänna användarvillkoren.

1.8 Användningen av Servicen kan till vissa delar förutsätta användning av till webbläsare anslutna tilläggsprogram. Servicen är planerad att fungera bäst med webbläsare Chrome, Firefox, Edge och Safari (MacOS, iOS). Användning av vissa delar/program/tillämpningar och utnyttjande av deras egenskaper förutsätter att man godkänner användning av Javascript och cookies.

Användarens ansvar och förpliktelser

2.1 Användaren ansvarar för anskaffning och underhåll av anordningar, program och telekommunikationsförbindelser samt för andra av användning av Servicen föranledda kostnader. Användaren ska se till att operativsystemet han använder är up-to-date och att datasäkerhetsuppdateringar görs regelbundet. Därtill ska användaren säkerställa att programmen i terminalen genomgår regelbundna datasäkerhetsuppdateringar.

2.2 Användaren är skyldig att använda Servicen enligt lag, god sed samt villkoren och avtalen enligt punkt 1.3. Servicen får inte användas på ett sätt som skadar eller kränker Aktia, dess Samarbetspartner, annan Användare eller tredje part.

2.3 Användaren svarar till fullt belopp för den skada som han förorsakat Aktia, Samarbetspartner, annan Användare eller tredje part genom användning av Servicen mot lag, god sed eller villkoren eller avtalen i punkt 1.3.

Begränsning av Aktias ansvar

3.1 Aktia svarar inte för riktigheten, pålitligheten eller andra egenskaper i innehållet hos de tjänster som nås via Servicen oberoende av om tjänsten har producerats av Aktia eller Samarbetspartner. Texter, bilder, räknare, ljudfiler, animationer eller andra filer som publiceras i Servicen kan innehålla tekniska eller innehållsliga fel. Aktia ansvarar inte för att information/filer som nås via Servicen lämpar sig för ett visst ändamål. Aktia garanterar inte att Servicen fungerar felfritt och utan avbrott.

3.2 Utan att på något sätt begränsa det som anförts ovan svarar Aktia inte för direkta eller indirekta skador orsakade av felaktigt innehåll, störning i datasystem eller skadliga program (virus, maskar osv.) i tjänster som nås via Servicen. Aktia svarar inte heller för skada i det fall att Aktia eller dess representant hade haft vetskap om felet i Servicen. Detta villkor tillämpas oberoende av om kravet på ersättning angående skadan baserar sig på avtalsförhållande, vårdslöshet eller eventuell annan skadeersättningsgrund.

3.3 Aktia poängterar speciellt att också de sektioner i Servicen som innehåller placeringsinformation (t.ex. analyser, börskurser) är allmänna till sitt informationsinnehåll och den erhållna informationen kan till ingen del betraktas som placeringsrådgivning, köp- eller försäljningsoffert på värdepapper eller annan uppmaning till placeringsåtgärder. Aktia eller Samarbetspartner svarar inte för lämpligheten av information/filer som erhålls via Servicen för Användarens ändamål och inte heller för resultatet av de på basis av dem gjorda placeringsbesluten.

Copyright

Äganderätten till dessa www-sidor samt upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter tillhör Aktia Bank Abp (nedan Aktia) eller en separat angiven annan part. Användaren av sidorna har inte, förutom för privat bruk, rätt att sprida ut, publicera, kopiera, göra tillgänglig för allmänheten eller annars utnyttja skyddat material på sidorna utan uttryckligt skriftligt tillstånd av Aktia eller annan rättsinnehavare. Ifall kopiering, publicering, spridning eller tillgängliggörande för allmänheten är i specialfall med stöd av lagstiftning tillåtet, bör författaren eller annan rättsinnehavare alltid omnämnas.

Aktia ID användarvillkor

Aktia ID användarvillkor, pdf