Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Ränteplaceringar

Ränteplaceringar

Traditionellt är ränteplaceringar vid sidan av aktier den andra grundpelaren i en placeringsportfölj. Räntornas funktion i den diversifierade portföljen är att både balansera aktieplaceringarnas värdeförändringar och minska risken. Ränteplaceringarnas värdeförändringar är måttligare än på aktiemarknaderna och räntor är i regel en god placering när aktiekurserna sjunker.

Räntefonder

Räntefonder placerar i huvudsak i ränteinstrument. Fördelen med fondplaceringar är att man redan med små belopp kan diversifiera placeringen i många olika objekt. 

Räntefonder kan delas in i långa och korta räntefonder beroende på deras placeringsobjekt. Eftersom riskerna med räntefonder i regel är mindre än med aktiefonder, kan långa räntefonder vara ett lämpligt alternativ då man placerar på medellång sikt. Korta räntefonder lämpar sig även som kortsiktiga placeringar. 

Bekanta dig med vårt omfattande urval av räntefonder
Förutom i statslånefonder kan du placera till exempel i räntefonder som placerar enbart i tillväxtekonomier eller företagsobligationer. Den historiska förväntade avkastningen på långa räntefonder är på lång sikt ca 2–6 procent per år beroende på fondens placeringsinriktning. Räntefonder tillhör i regel riskklasserna 1–4.
Räntefonder

Direkta ränteplaceringar

Direkta ränteplaceringar är till exempel traditionella depositioner och masskuldebrevslån som i regel med rätt låg risk erbjuder bättre avkastning är depositioner. 

Masskuldebrevslån är skuldebrevslån som emitteras av t.ex. staten, en kommun eller en bank och som erbjuds till allmänheten. De lämpar sig bäst för sparande som sker under några års tid. Masskuldebrevslånen delas in i sådana som avkastar ränta och sådana som är bundna till aktier eller index (s.k. indexlån). Aktias masskuldebrevslån är i värdeandelsform och de förvaras i Aktia utan avgift.

På en placering som gjorts i ett traditionellt masskuldebrevslån betalas årlig ränta. Du kan enkelt beräkna avkastningen i förväg enligt räntan som nämns i villkoren för det ifrågavarande masskuldebrevslånet.

På en placering som gjorts i indexlån kan man därutöver få en aktiebunden avkastningsandel. Denna avkastningsandel bestäms enligt aktiernas eller indexens värdehöjning. Fastän aktiekurserna skulle sjunka, får du alltid tillbaka minst den del av kapitalet som nämns i villkoren för indexlånet, vilket oftast är 100 %. 

Direkta ränteplaceringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Nyckelfigurer producerad av Morningstar © 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.