Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Helheter som skräddarsys enligt marknadsläget

Strukturerade produkter

Helheter som skräddarsys enligt marknadsläget

Strukturerade produkter erbjuder ofta flera alternativ med olika risknivåer för olika avkastningsmål och kompletterar traditionella placeringar. En placerare kan till exempel dra nytta av uppgången på aktiemarknaden utan den förlustrisk som förknippas med en traditionell aktieplacering.

Aktia strävar efter att kombinera både vår marknadssyn och produktkännedom, dvs. struktureringskunskap, i varje enskild strukturerad produkt. Vi erbjuder strukturerade produkter enligt marknadsläget. Det är alltid bra för en placerare att försäkra sig om att en produkt lämpar sig för de egna behoven.

Strukturerade produkter i korthet

  • En strukturerad produkt är ett skräddarsytt obligationslån i värdeandelsform. Villkoren skräddarsys för att uppnå det önskade placeringsmålet.
  • Produkterna byggs upp utgående från marknadssynen. Avkastningen på strukturerade produkter binds till hur de valda underliggande tillgångarna eller kombinationer av dem utvecklas. Vanligtvis är de underliggande tillgångarna från aktiemarknaden. 
  • Aktia delar upp sina strukturerade produkter i sex olika produktkategorier beroende på hur avkastningen och risken bildas, dvs. på kategorins avkastningsprofil.
  • En produkt som kapitalförvaltningen strukturerar för en kund kan också skräddarsys i samarbete med kunden.
Strukturerade produkter i korthet

Produktkategorier för Aktias strukturerade produkter

De mest typiska produktkategorierna som används på Aktia är aktieobligationer, autocall-produkter och, särskilt på kapitalförvaltningen, kreditkorgar. 

En aktieobligation är en kapitalskyddad placering som strävar efter att kombinera de goda sidorna i aktie- och ränteplaceringar. Produkten har en aktiebunden avkastning, vars villkorsenliga avkastning bildas på aktiemarknaden och avkastningens storlek beror på aktiemarknadens utveckling. Aktieobligationer inbegriper återbäring av kapital som traditionellt har bundits till placeringar i obligationer, där en på förhand fastställd andel av det nominella värdet återbetalas.

Autocall saknar kapitalskydd. Den innehåller utan undantag ett förtida förfallovillkor, där förfallodagen är villkorlig till utvecklingen av den underliggande tillgången och ofta förfaller den före den egentliga förfallodagen. Autocall-produktens positiva avkastning förutsätter i regel inte en värdeökning i den underliggande tillgången under placeringstiden och avkastningen är ett på förhand fastställt fast belopp som typiskt beror på kupongvillkoret som tillämpas på den och den förverkligade placeringstiden. 

Även kreditkorgen saknar kapitalskydd. I kreditkorgen baserar sig avkastningen och risken på räntetillgångsslaget samt dess undersektorer. Ofta används tilläggsvillkor i kreditkorgarna genom vilka man eftersträvar placeringsfunktionell nytta. Som en kombination av dessa ger kreditkorgarna tilläggsförmåner jämfört med mer traditionella placeringssätt. Kreditkorgarna kan förverkligas indexbundna, som en referensbolagskorg eller bundna till ett enskilt referensbolag.

Våra strukturerade produkter

I tabellen nedan presenterar vi strukturerade produkter som är/har varit allmänt till salu. I tabellen ingår också förfallna produkter som förfallit för mindre än ett år sedan. Mer information om produkterna finns på de produktspecifika sidorna. 

Tilläggsinformation

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Avkastningsrisk

Avkastningen på placeringen beror på utvecklingen av den underliggande tillgången under placeringstiden. Risken förknippat med utvecklingen av den underliggande tillgången under placeringstiden bärs av placeraren. Med icke kapitalskyddade produkter kan placeraren förlora det insatta kapitalet antingen delvis eller i sin helhet. Placeringen avviker från en direkt placering i det underliggande instrumentet. Placeraren bör ta i beaktande att de underliggande bolagens dividender inte nödvändigtvis syns i produktens avkastning. 

Emittentrisk

En skild säkerhet har inte ställts för lånet, vilket innebär att återbetalningen av det placerade kapitalet och avkastningen är beroende av emittentens återbetalningsförmåga. Även om betalningen av avkastning på strukturerade produkter och återbetalningen av kapital i första hand är beroende av utvecklingen av den underliggande tillgången och strukturen på den strukturerade produkten, är det emittenten som i slutändan ansvarar för återbetalning av den eventuella avkastningen och kapitalet. Då kan en placerare förlora det placerade kapitalet och den eventuella avkastningen delvis eller i sin helhet. För att ge en bedömning av emittentrisken ger programbladet information om emittentens ekonomiska ställning. Emittentrisken gäller även kapitalskyddade placeringar. 

Kreditrisk

Med kreditrisk avses en situation där referensbolaget råkar ut för en kredithändelse under placeringstiden. Placeraren kan förlora placeringens kapital och avkastningen devis eller i sin helhet till följd av en kredithändelse, det vill säga en allvarlig betalningsstörning, omstrukturering av skulder eller konkurs. 

Marknadsrisk

En del av de strukturerade placeringarna är förknippade med en marknadsrisk som hänför sig till utvecklingen av den underliggande tillgången. Marknadsrisken uppstår från den allmänna ekonomiska utvecklingen. Avkastningen av underliggande tillgången kan vara beroende av utvecklingen på till exempel aktie-, ränte-, råvaru-, eller valutamarknaden. Kapitalskyddade placeringar är inte utsatta för marknadsrisk men placeraren bör beakta risken för emittentens återbetalningsförmåga. 

Risk med andrahandsmarknad

De strukturerade placeringarna är i första hand avsedda att hållas fram till förfallodagen. Det är dock i regel möjligt att sälja dem under placeringstiden. När placeringen säljs före förfallodagen kan andrahandsmarknadspriset vara högre eller lägre än det nominella värdet och placeraren får nödvändigtvis inte tillbaka det placerade kapitalet i sin helhet. Emittenten upprätthåller en andrahandsmarknad för produkten och ger ut köpnoteringar under normala marknadsomständigheter, men kan inte garantera en andrahandsmarknad för produkten. 

Risk med överkurs
Produkten köps till en överkurs när emissionspriset överskrider 100%. Man kan gå miste om den betalda överkursen delvis eller i sin helhet. Det uppstår en förlust om avkastningen på placeringen förblir mindre vid förfallodagen än den betalda överkursen. Vid en nollavkastning på återbetalningsdagen motsvarar placerarens förlust den betalda överkursen. Den slutgiltiga totala förlusten beror på avkastningens och kursförlustens beskattning. 

Ränterisk

Ränterisken uppstår av att placeringens värde ändras till följd av förändringar i marknadsräntan. Ränterisken kan förverkligas om placeraren säljer placeringen före förfallodagen. En förhöjning i den allmänna räntenivån mellan teckningen och försäljningstidpunkten sänker på värdet medan en sänkning i den allmänna räntenivån i sin tur höjer på värdet. 

Avkastning 
Avkastningen för placeringstiden framgår på återbetalningsdagen och beror på teckningskursen och eventuell villkorsenlig avkastning som betalas på återbetalningsdagen. När det gäller warranter är avkastningen på sysselsatt kapital skillnaden mellan köp- och säljkurserna.

Avkastningskoefficient 
Avkastningskoefficienten anger den relativa andel som placeraren får av den underliggande tillgångens utveckling enligt villkoren. Till exempel om avkastningskoefficienten är 120 % och den underliggande tillgångens utveckling är 30 %, uppgår placerarens avkastning på det nominella kapitalet till 36 % (30 %* 120 %). 

Betalda kuponger
Betalda kuponger är summan av kuponger som placeringen betalat under placeringstiden.

Granskningsdag
Granskningsdagar avser de datum enligt villkoren då de värden som används för granskning av produktrelaterade villkor fastställs för den underliggande tillgången. Antalet granskningsdagar som används för beräkning av start- och slutvärdet kan vara en eller flera, beroende på produkten. För vissa produkttyper kan det finnas granskningsdagar under hela beräkningsperioden för avkastningen, till exempel årligen eller halvårsvis. 

Icke kapitalskyddade strukturerade produkter
Icke kapitalskyddade produkter möjliggör mångsidigare kombinationer av avkastning och risk än traditionella placeringar i aktier och räntor, och lämpar sig därför för olika behov hos placerarna. Med hjälp av produkterna är det möjligt att placera t.ex. på företagsobligationsmarknaden med hög avkastningspotential eller dra nytta av en positiv utveckling på aktiemarknaden med hjälp av en hög avkastningskoefficient. 

Kapitalskyddade strukturerade produkter
Kapitalskyddade produkter lämpar sig väl som en del av andra placeringar för en placerare som vill undvika risk. Till skillnad från direkta fondplaceringar gör kapitalskyddet det möjligt att återbetala det nominella kapitalet på förfallodagen även om den underliggande tillgången utvecklas negativt. Emittenten ansvarar för återbetalningen av det nominella kapitalet på förfallodagen. 

Kredithändelse
Med kredithändelse avses att den insolvensrisk som är förknippad med referensbolaget för placeringsprodukten realiseras. Konstaterandet av en kredithändelse baserar sig i princip på ISDA:s (International Swaps and Derivatives Association) definitioner och på den regelbaserade behandlingen av konstaterande av insolvens. Kredithändelser är t.ex. omstrukturering av lån, en allvarlig betalningsstörning eller konkurs hos referensbolaget. 

Maturitet
Den låne- eller löptid efter vilken placeringen återbetalas. 

Nominellt värde
Placeringens ursprungliga kapital för vilket den villkorsenliga avkastningen beräknas. Det nominella värdet används också som referens vid handel med placeringsprodukten.

Teckningspris
Placeringsproduktens emissionskurs, dvs. teckningspriset i förhållande till det nominella värdet.

Underliggande tillgång
Den underliggande tillgången kan vara till exempel en aktie, ett aktieindex, en valutakurs, en råvara eller ett råvaruindex. Den villkorsenliga avkastningen är bunden till värdeutvecklingen av en viss underliggande tillgång eller en korg med underliggande tillgångar. 

Återbetalning av kapital
Återbetalningen av kapital innebär det återbetalade kapitalet på förfallodagen. I kapitalskyddade placeringar är detta nivån på kapitalskyddet och i kreditrisklån kapitalet med avdrag för kredithändelsernas påverkan.

Överkurs 
Om placeraren betalar överkurs för lånet (emissionskursen över 100 %), kan placeraren helt eller delvis förlora den betalda överkursen. Överkursen ger dock samtidigt en möjlighet till större avkastning. Förlust uppkommer om avkastningen på placeringen på förfallodagen är mindre än den betalda överkursen.

Grundprospekt 2024

BARCLAYSSOCIÉTÉ GÉNÉRALEBNP
GrundprospektGrundprospektGrundprospekt
Tillägg till grundprospekt 1/ 1/14.6.2024  

Grundprospekt 2023

BARCLAYSSOCIÉTÉ GÉNÉRALEBNPMORGAN STANLEY B.V.
GrundprospektGrundprospektGrundprospektGrundprospekt
Tillägg till grundprospekt 1/26.9.2023Tillägg till grundprospekt 1/4.8.2023 Tillägg till grundprospekt 1/Notes/23.8.2023Tillägg till grundprospekt 1/27.7.2023  
Tillägg till grundprospekt 2/17.10.2023Tillägg till grundprospekt 2/25.10.2023 Tillägg till grundprospekt 2/Notes/30.11.2023Tillägg till grundprospekt 2/11.8.2023
Tillägg till grundprospekt 3/16.11.2023Tillägg till grundprospekt 3/15.1.2024Tillägg till grundprospekt 3/Notes/23.2.2024Tillägg till grundprospekt 3/6.10.2023
Tillägg till grundprospekt 4/13.12.2023Tillägg till grundprospekt 4/8.2.2024Tillägg till grundprospekt 4/Notes/9.4.2024Tillägg till grundprospekt 4/25.10.2023
Tillägg till grundprospekt 5/8.2.2024Tillägg till grundprospekt 5/25.3.2024Tillägg till grundprospekt 5/Notes/2.5.2024Tillägg till grundprospekt 5/27.10.2023
  Tillägg till grundprospekt 1/Certificates/23.8.2023Tillägg till grundprospekt 6/13.11.2023
  Tillägg till grundprospekt 2/Certificates/30.11.2023Tillägg till grundprospekt 7/7.12.2023
  Tillägg till grundprospekt 3/Certificates/23.2.2024Tillägg till grundprospekt 8/22.1.2024
  Tillägg till grundprospekt 4/Certificates/9.4.2024Tillägg till grundprospekt 9/8.3.2024
  Tillägg till grundprospekt 5/Certificates/2.5.2024Tillägg till grundprospekt 10/23.4.2024
   Tillägg till grundprospekt 11/17.5.2024
   Tillägg till grundprospekt 12/14.6.2024

 

 

Grundprospekt 2022

BARCLAYS
Grundprospekt
Tillägg till grundprospekt 1/19.8.2022
Tillägg till grundprospekt 2/12.12.2022
Tillägg till grundprospekt 3/20.12.2022
Registreringsdokument
Tillägg till registreringsdokumentet 1/24.8.2022
Tillägg till registreringsdokumentet 2/7.10.2022

 

Grundprospekt 2021

DANSKE BANKNORDEABNP
GrundprospektGrundprospektGrundprospekt
Tillägg till grundprospekt 1/26.7.2021 Tillägg till grundprospekt 1/18.8.2021
Tillägg till grundprospekt 2/ 1.11.2021 Tillägg till grundprospekt 2/30.9.2021
Tillägg till grundprospekt 3/3.2.2022 Tillägg till grundprospekt 3/25.11.2021
  Tillägg till grundprospekt 4/21.2.2022
  Tillägg till grundprospekt 5/11.4.2022


Grundprospekt 2020

DANSKE BANK
Grundprospekt
Tillägg till grundprospekt 1/22.7.2020
Tillägg till grundprospekt 2/9.11.2020
Tillägg till grundprospekt 3/8.2.2021
Tillägg till grundprospekt 4/29.4.2021

 

Grundprospekt 2019

DANSKE BANK
Grundprospekt
Abstrakt
Tillägg till grundprospekt 1/26.7.2019
Tillägg till grundprospekt 2/12.11.2019
Tillägg till grundprospekt 3/18.12.2019
Tillägg till grundprospekt 4/13.2.2020
Tillägg till grundprospekt 5/8.5.2020

Kapitalåterbetalning innebär det nominella kapitalet som betalas tillbaka på förfallodagen. I kapitalgaranterade investeringar är detta nivån på kapitalskyddet och i kreditkorgar det nominella kapitalet reducerat med effekten av kredithändelser. Betalade kuponger är summan av de kuponger som placeringen betalat under placeringstiden. För warranter är avkastningen på placerat kapital skillnaden mellan köp- och försäljningskursen.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningsutvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdet på investeringarna kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora de placerade medlen delvis eller i sin helhet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktabladet innan några investeringsbeslut fattas. Broschyrer och faktasidor finns tillgängliga på den produktspecifika sidan för varje produkt på adressen aktia.fi/sv/sijoituskohteet Innehållet ska inte betraktas som personliga placeringsråd eller placeringsrekommendationer.