Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Dataskyddsförordning

Dataskyddsförordning

Dataskyddsförordning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR = General Data Protection Regulation) tillämpas för behandling av personuppgifter. Syftet med dataskyddsförordningen är att förenhetliga och trygga behandlingen av personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss och vi vill ge transparent information om hur dina personuppgifter behandlas. På denna sida hittar du den mest centrala informationen gällande dataskydd i Aktia

Bästa kund

Aktia Bank Abp och dess dotterbolag erkänner och respekterar dina förväntningar på integritetsskydd. Vi bär ansvar för behandlingen av dina personuppgifter och ditt integritetsskydd i vår verksamhet. Vi följer gällande personuppgiftslagstiftning och respekterar också god bank- och försäkringssed. Alla uppgifter vi får av dig förblir konfidentiella. Förtroende och ansvar är hörnstenen i vår koncerns verksamhet och därför är det vår främsta prioritet att våra kunder förstår och får transparent information om hur vi använder deras personuppgifter.

På den här sidan ger vi dig en helhetsbild av hur vi behandlar dina personuppgifter i Aktiakoncernen. Genom att klicka på underrubrikerna hittar du information om till exempel för vilka ändamål vi använder personuppgifter, om den rättsliga grunden för behandlingen, om vårt registers innehåll och om dina rättigheter som registrerad. Om du inte hittar den information du söker eller om det är något du undrar över svarar vi gärna på dina frågor. Du kan kontakta oss till exempel via responsblanketten, via nätbanken eller genom att ringa vår kundservice.

Vi ber dig observera att när lagstiftningen ändras och tekniken utvecklas kan vår integritetspolicy också ändras. På den här sidan hittar du alltid aktuell information. Vi informerar om eventuella betydande ändringar i de situationer och på det sätt som förutsätts i lagen. Denna integritetspolicy är gemensam för hela Aktiakoncernen. Observera att dotterbolagen har sina egna dataskyddsbeskrivningar som innehåller närmare information om hur personuppgifter används gällande de produkter och tjänster som respektive bolag erbjuder. Dessutom kan de produkter och tjänster som vi erbjuder ha sina egna villkor och beskrivningar gällande dataskydd. Dessa uppgifter är alltid primära i förhållande till denna text.

Närmare information hittar du i dataskyddsbeskrivningarna:

Aktia Bank Abp, Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning

Med vänlig hälsning,
Aktia Bank

Vilka är dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätt att korrigera dina uppgifter, rätt att begära radering av dina uppgifter, rätt att begränsa och motsätta dig behandling, rätt att begära att uppgifterna flyttas från ett system till ett annat (dataportabilitet) samt rätt att återta ett samtycke. Lägg märke till att vi är tvungna att identifiera dig för att du skall kunna använda dina rättigheter. Identifieringen görs alltid med hjälp av sådana identifieringsförfaranden som vi har godkänt, såsom att logga in i nätbanken eller genom att identifiera dig på vårt kontor med ett identifikationsdokument som är godkänt av oss.

Du kan utöva denna rättighet på två sätt:

  • Du kan logga in i nätbanken och fylla i blanketten för dataskyddsförfrågan. Du hittar blanketten under mellanbladet Meddelanden och Tjänster, under rubriken Dataskyddsförfrågan.
  • Du kan besöka vårt kontor och fylla i en motsvarande blankett. Du kan också printa ut blanketten och fylla i den färdigt hemma.

Observera att vår funktionär ska identifiera dig om du väljer alternativ två. Du behöver alltså en identitetshandling som är godkänd av oss, såsom ett pass eller identitetskort, då du besöker kontoret.

Svar på förfrågan ges beroende på kanalen på följande sätt:

  • Förfrågan i nätbanken: Svar i nätbanken
  • Förfrågan på kontoret: Svar per post till hemadressen
Om du lägger märke till brister eller fel i dina uppgifter, ta kontakt med vår kundservice eller ditt närmaste kontor. Dina uppgifter korrigeras utan obefogat dröjsmål.
Du har i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade, men på grund av lagstiftningen har vi en lagstadgad skyldighet att förvara dina personuppgifter under hela den tid kundförhållandet varar och ännu efter att det har slutat. Du har inte rätt att få dina uppgifter raderade om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en för finansbranschen gällande lagstadgad skyldighet som förutsätter behandling eller om uppgifter behandlas för att uppgöra, framföra eller försvara ett rättsligt anspråk. Ifall du önskar att få dina uppgifter raderade, kan du ta kontakt med vår kundservice eller besöka vårt kontor.
I vissa situationer har du rätt att få den aktiva behandlingen av dina uppgifter begränsad. Till exempel om du bestrider att dina personuppgifter är korrekta, ska behandlingen begränsas för den tid under vilken vi kan försäkra oss om att uppgifterna är korrekta. Ifall du önskar att begränsa behandlingen av dina uppgifter, kan du ta kontakt med vår kundservice eller besöka vårt kontor.
Vår rätt att behandla uppgifter baserar sig på flera rättsliga grunder. Du har i vissa fall rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter, då uppgifter behandlas på basis av berättigat intresse. Om du till exempel inte vill få direktmarknadsföring om våra produkter och tjänster kan du förbjuda direktmarknadsföring i nätbanken eller vara i kontakt med vår kundservice eller ett serviceställe. Om du vill göra invändningar mot annan behandling, kan du kontakta vår kundservice eller ett serviceställe.
För att be att få dina uppgifter flyttade från ett system till ett annat bör du logga in i nätbanken där du hittar blanketten dataskyddsförfrågan. Du hittar blanketten under mellanbladet Meddelanden och Tjänster, under rubriken Dataskyddsförfrågan. Efter att du har fyllt i blanketten behandlar vi din begäran och skickar dina uppgifter i maskinläsbart format till nätbanken.
Du har alltid rätt att återta ett samtycke som du givit till behandling av dina personuppgifter. Du kan göra det genom att kontakta vår kundservice eller besöka vårt kontor. I nätbanken kan du även tillåta eller förbjuda elektronisk och annan direktmarknadsföring. Du kan göra det under mellanbladet Meddelanden och Tjänster, under rubriken Samtycken.

Användning av cookies

Här berättar vi om principerna enligt vilka Aktia använder cookies. Vissa delar av våra webbtjänster och nätbanken använder cookies och genom att använda våra tjänster godkänner du användningen av cookies. Du godkänner till exempel att chat-cookies sparas på din dator då du börjar använda chat-applikationen. Vi förvaltar själv den informationen som samlas in med cookies.

Dessa principer gäller på följande av våra webbsidor: 

Aktias website (aktia.fi), Nätbanken (auth.aktia.fi), Aktia Wallet, Aktia Group (aktia.com)

En cookie är en liten text- eller sifferfil som webbläsaren sparar på användarens terminalutrustning. Cookies ändrar eller skadar inte användarens maskin på något sätt, den installerar inga program på användarens terminalutrustning och är inte annars heller farlig för användarens maskin.

Cookies berättar inte för oss vem som besöker vår webbsida, de känner bara igen webbläsare. Om du använder flera webbläsare kan vi koppla ihop informationen från webbläsarna och rikta marknadsföring till dig på basis av webbläsarnas aktivitet och/eller sättet att surfa på. Du blir däremot inte identifierad.

Om du identifierar dig med nätbankskoder, kan vi identifiera dig och förknippa webbläsarens aktivitet med dig. Detta möjliggör visandet av så intressant information möjligt och riktad marknadsföring. Samtidigt kan vi också få information om exempelvis marknadsföringens effektivitet.

Cookies är en central del av användarupplevelsen. De kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera. De gör det till exempel tekniskt möjligt att skicka chat -meddelanden och underlättar användningen av tjänsterna. Cookies används t.ex. då man vill spara språkval när användaren surfar sig från en sida till en annan i nättjänsten. Med cookies kan vi också följa upp att vår webbplats fungerar.
Ja, det kan du. Användning av cookies kan förbjudas antingen helt eller delvis och de kan också raderas i slutet av en websession så att webbläsaren glömmer användaren. Du kan radera cookies från datorn före eller efter användning av tjänsterna. Kom dock ihåg att om du förbjuder webbsidan att använda cookies kommer några delar av våra tjänster inte att fungera ordentligt. En sådan tjänst är exempelvis chatten. Webbsidans funktioner fungerar inte heller på önskat sätt och t.ex. språkval glöms. Det finns olika sätt att hantera cookies beroende på vilken webbläsare du använder dig av (Safari, Chrome, Firefox osv.). Mera information om webbläsarens konfiguration får du på webbläsartillverkarens sida. Vi ansvarar dock inte för innehållet på dessa sidor.

Integritetsskydd

Vi samlar in bara nödvändiga uppgifter om dig.

Då du köper tjänster av oss samlar vi till exempel in grunduppgifter om dig, de uppgifter som lagstiftningen förutsätter och uppgifter som gäller ibruktagning av tjänsten. Vi samlar in uppgifter också då du använder våra tjänster eller sköter ärenden genom att besöka vårt kontor, använda våra nättjänster eller ringa vår kundservice.

Vi kan spela in inkommande och utgående samtal samt nätmöten för att förbättra kundservicen och säkerheten men också för att uppfylla lagstadgade skyldigheter. Inspelningar kan användas för att verifiera uppdrag. Inspelningarna kan dessutom utnyttjas för att utveckla kundservicen och förbättra tjänsterna.

Vi samlar in uppgifter genom att observera nätbeteendet med hjälp av analytik för att förbättra funktioner på vår webbsida. I våra kundlokaler använder vi inspelande kameraövervakningssystem för att skydda kunderna, personalen och egendomen.

Vi behandlar information om kunderna för kundservice och skötsel av kundrelationen, för kundkommunikation, för att identifiera och individualisera kunden, för att säkerställa att avtal mellan oss och kunden efterföljs, för riskhantering och för rapportering till behörig myndighet.


Användning av dina personuppgifter är också nödvändigt för att kunna uppfylla våra skyldigheter, som baserar sig på lagstiftningen och myndigheternas bestämmelser och instruktioner, såsom att garantera informationssäkerhet, monitorera och övervaka verksamheten samt förebygga, utreda och förhindra missbruk.


Vi använder personuppgifter också för marknadsföring. Vi använder dina uppgifter för att erbjuda dig produkter och tjänster samt för att producera och utveckla dessa. Med hjälp av de uppgifter som vi har samlat in lär vi oss att bättre förstå våra kunders behov och kan erbjuda dem intressanta produkter och tjänster. Vi kan också rikta marknadsföring på basis av ditt beteende och dina val. Vi använder uppgifter också för att producera och utveckla tjänster såsom för att förbättra produktutbudet.


Dina uppgifter kan användas för analys och profilering så att vi kan skapa profiler till stöd för tjänst-, produkt- och konceptutveckling samt för marknadsföringsändamål. Profilerna kan dessutom användas för att kunna sända riktat innehåll på vår webbsida, i elektroniska nyhetsbrev och i mobilbanken i form av individuell reklam och marknadsföring.


Vi kan profilera också i riskklassificeringssyften, kundklassificeringssyften och kreditvärdighetssyften. Denna information är nödvändig enligt lagen men också för att utveckla högklassiga tjänster, för att bedöma lämplighet och för riskhantering.

Behandlingen av personuppgifter ska stödja sig på en grund i lagen. I dataskyddslagstiftningen kallas detta för rättslig grund för behandling. Det finns flera rättsliga grunder för behandling och då vi behandlar dina personuppgifter stödjer vi oss ofta på flera grunder samtidigt. Nedan beskriver vi de rättsliga grunder som vi stöder oss på då vi behandlar dina personuppgifter.
Utöver varje grund för behandling begränsas behandlingen av personuppgifter också av kravet på uppgifternas nödvändighet samt andra krav i lag.

Avtal

Personuppgifter behandlas för det första på basis av ett avtal. Detta är en central rättslig grund för behandling av personuppgifter eftersom de flesta av våra produkter och tjänster förutsätter ett avtalsförhållande med kunden. Då du till exempel ingår ett avtal med oss om att öppna ett konto kan vi behandla sådana personuppgifter som behövs för att öppna och upprätthålla kontot. Med andra ord ger ett avtal om en produkt eller tjänst oss tillstånd att behandla uppgifter som är nödvändiga för att erbjuda produkten eller tjänsten.

Samtycke

I vissa fall stödjer sig behandlingen av personuppgifter på den rättsliga grunden uttryckligt samtycke från vår kund eller från en person som är intresserad av våra tjänster. Till exempel elektronisk direktmarknadsföring kräver enligt huvudregeln samtycke från den elektroniska direktmarknadsföringens mottagare. Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter kan användas för ett visst uttryckligt användningsändamål kan vi inte använda uppgifterna för något annat om inte en annan rättslig grund för behandling också gäller dessa uppgifter. Till exempel kan ett telefonnummer användas såväl för marknadsföring via textmeddelande, då grunden för behandling är samtycke, som för annan kommunikation som gäller våra tjänster, då behandlingsgrunden kan vara ett avtal, ett berättigat intresse eller en lagstadgad skyldighet (se nedan).

Berättigat intresse

Enligt lagen kan vi behandla personuppgifter för att uppfylla våra så kallade berättigade intressen. Vi har till exempel rätt att på allmän nivå behandla personuppgifter på basis av ett kundförhållande eftersom det är vårt berättigade intresse enligt lagen. I praktiken betyder detta att vi i vissa fall har rätt att behandla våra kunders uppgifter också då behandlingen inte stödjer sig på ett direkt avtal (se ovan punkt avtal). På denna rättsliga grund använder vi våra kunders uppgifter till exempel för direktmarknadsföring. Vi har också rätt att behandla uppgifter på basis av ett kundförhållande för andra nödvändiga ändamål, till exempel för kundservice, skötsel av kundrelationen, kommunikation samt producering och utveckling av tjänster. Uppgifter används också för att hitta lösningar i problemsituationer. Vi har också ett berättigat intresse att överföra uppgifter inom Aktiakoncernen inom i lagen tillåtna gränser i enlighet med finansbranschens sekretessförpliktelser.

Lagstadgad skyldighet

Det finns flera lagstadgade skyldigheter för företag i finansbranschen. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla dessa skyldigheter. Sådana skyldigheter är till exempel förhindrande av penningtvätt, utredning av missbruk och myndighetsrapportering. Vi har också en lagstadgad skyldighet att identifiera och att känna våra kunder. Du kan läsa mera om kundkännedom och identifiering av kunder på sidan: Kundkännedom. Om dina uppgifter har samlats in bara för att uppfylla en lagstadgad skyldighet använder vi inte dessa uppgifter för andra ändamål. Det är dock bra att minnas att samma uppgifter ofta samlas in för flera olika ändamål.

Personuppgifter får behandlas enbart av de funktionärer vars arbetsuppgifter kräver det. Uppgifter behandlas också av våra tjänsteleverantörer såsom leverantörer av olika IT-tjänster. Utöver detta är vi till exempel tvungna i samband med beställning av betalkort ge de nödvändiga personuppgifterna till kortleverantören för att beställningen ska kunna leveraras. Av dessa leverantörer kräver vi konfidentialitet och att de följer personuppgiftslagstiftning. Vi tillåter inte att tredje parter säljer eller använder uppgifterna för sina egna ändamål.

Vi utbildar vår personal regelbundet så att de förstår betydelsen av personuppgifters konfidentialitet och kundens integritetsskydd. Vi har principer för hur personalen får behandla personuppgifter. Åtkomst till uppgifterna är skyddad tekniskt och fysiskt med hjälp av behörighetshantering och passerövervakning.

Vi följer de höga krav som flera olika myndigheter ställer på finansbranschen. För att uppfylla kraven på informationssäkerhet använder vi allmänna informationssäkerhetsstandarder som hindrar obehöriga att komma åt kunduppgifterna. Sådana förfaranden är bl.a. kontroll av åtkomst till system, brandväggar, nätsäkerhet, krypteringsteknik, brandskyddsskåp samt säker förstöring av obehövlig information och obehövliga dokument.

Vi anlitar tjänsteleverantörer och andra tredje parter för tjänsteproduktion. Vi förutsätter att alla tjänsterleverantörer och tredje parter följer dataskyddslagstiftningen. Vi meddelar om eventuella dataintrång på det sätt som förutsätts i regleringen. Mera information om dataskyddet hittar du på vår webbsida: Sköt ärenden tryggt

Vi överlåter personuppgifter bara till dem som enligt finansbranschens sekretessreglering har rätt att erhålla uppgifter eller med ditt samtycke. Uppgifter kan således överlämna till bolag i samma koncern för kundbetjäning, skötsel av kundförhållandet, marknadsföring och riskhantering förutsatt att mottagaren omfattas av samma sekretessplikt som den om överlämnar uppgifter.

Vi överlåter information om personer som brottsanmälts eller åtalas för brott som riktar sig mot Aktia, till gemensamma register för bank- och försäkringsbolag för att bekämpa brottslighet. Missbruksregistren är separata, vilket innebär att banker och försäkringsbolag inte korsanvänder uppgifterna.

Vi överlämnar uppgifter också till myndigheter som har en lagstadgad rätt att få information till exempel för att uppfylla vår rapporteringsskyldighet eller för att svara på kundspecifika förfrågningar. Finska myndigheter kan överlämna dessa uppgifter till myndigheter i andra länder, till exempel skattemyndigheter, enligt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.

Vi förvarar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med beaktande av ditt avtal med oss, våra lagstadgade skyldigheter samt eventuella reklamationsprocesser. Dina uppgifter förvaras åtminstone under hela den tid kundförhållandet varar. Oftast har vi skyldighet att förvara dina uppgifter också efter kundförhållandet. Vi har till exempel en skyldighet att förvara de uppgifter som bokföringslagen kräver 10 år och kundens identifieringsuppgifter fem år.

En Cookie är en text-, eller sifferfil som identifierar användarnas webbläsare. Cookies är en nödvändig del av en välfungerande webbplats. När du använder vår webbplats godkänner du användningen av cookies och det att cookies sparas på den maskin du använder.

Med cookies kan statistik göras upp över hur webbsidor används och hur webbläsare rör sig på dem. Cookies förbättrar och möjliggör tekniskt användningen av webbsidor, underlättar inloggningen i nätbanken för besökare och möjliggör uppgörandet av kombinerade uppgifter om våra besökare. Du kan radera cookies från din maskin efter användning av tjänsterna. Om du blockerar cookies i webbläsaren, är det möjligt att några delar av våra tjänster inte fungerar ordentligt, såsom chatten.

Vi använder cookies för att observera och följa upp vår webbplats, för utveckling, för förbättring av densamma och för marknadsföring. Dessa uppgifter kan kopplas till en person.

Oberoende av vilket tekniskt observations- och/eller uppföljningsförfarande vi använder oss av följer vi samma regler om tystnadsplikt och integritet som då du besöker vårt kontor eller då du annars sköter ärenden med oss.

I dataskyddsbeskrivningarna hittar du bolagsspecifika uppgifter om hur personuppgifter behandlas. Dessa förklaringar presenterar de uppgifter som lagstiftningen förutsätter att den registrerade får förteckningar. Vi har strävat efter att presentera uppgifterna sammanfattat, begripligt och på ett enkelt språk. Vi ber dig beakta att innehållet i dataskyddsbeskrivningarna kan ändras om lagstiftningen, rättspraxis eller vår praxis ändras.

Aktia Förmögenhetsförvaltnings dataskyddsbeskrivningar

Vi svarar gärna på frågor om kunders integritetsskydd i Aktia.

Aktia Bank Abp | Arkadiagatan 4-6, 00100 HELSINGFORS | Kundservice (vard. 8-20) 010 247 010

Koncernens DPO: [email protected]

Chat

Vår chattfunktion är i användning på webbsidan aktia.fi. Syftet är att sköta kundservice och utveckla servicen. Vår chattrobot kan svara snabbt dygnet runt, på finska och svenska, på många av de vanligaste frågorna som våra kunder och andra besökare på webbsidan ställer. Roboten ger råd på en allmän nivå och rådger inte i personliga ärenden. Om den inte förstår frågan eller inte har något svar, uppmanar den konversatören att kontakta kundtjänst.

Samtalet är avsett att vara anonymt och vi behandlar exempelvis inte en persons IP-adress. I början av samtalet informeras det att personen inte ska uppge sina personuppgifter. Roboten frågar inte heller efter dessa. Om konversatören anger personuppgifter i det fria fältet, redigeras de så att de blir anonyma. Man kan radera samtalet genom att klicka på chattfönstrets frågetecken och välja alternativet 'Radera samtal'. Samtalets data sparas annars i sex månader och används enbart för att utveckla tjänsten. Samtalen är enbart synliga för ett fåtal namngivna personer som utvecklar tjänsten.

Våra samtal lagras i en säker databas i Europeiska unionen. Vi vet dock inte vem du är och således lagras inte dina personuppgifter någonstans. Av denna anledning kan du inte heller använda din insynsrätt eller begära att dina uppgifter överförs från ett system till ett annat.

I övrigt hänvisar vi i tillämpliga delar till den information som tillhandahålls på denna webbplats, exempelvis registerförarens kontaktuppgifter och möjligheten att anföra klagomål till dataombudsmannen.