Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Avkastningsmöjligheter för olika marknadssituationer

Alternativa placeringar

Avkastningsmöjligheter för olika marknadssituationer

Vare sig du är en ny eller erfaren placerare anser vi att en väldiversifierad portfölj alltid vid sidan av aktier och räntor ska ha en tredje stöttepelare i form av så kallade alternativa placeringar i lämpligt förhållande till din egen riskprofil.

Alternativa placeringar, som under senaste tiden starkt ökat i popularitet bland placerare, har allt mer börjat intressera också småplacerare. De alternativa placeringarnas uppgift är att komplettera portföljens så kallade traditionella aktie- och ränteplaceringar genom att balansera och effektivera diversifieringen och skapa attraktiva avkastningsalternativ särskilt när marknadssituationen är utmanande, såsom när räntorna är låga eller när utvecklingen på aktiemarknaden är osäker. 

Vad är alternativa placeringar?

Alla de placeringar som inte är traditionella aktie- och ränteplaceringar är alternativa placeringar. Dessa kan vara till exempel fonder som placerar i fastigheter eller infrastruktur samt olika strukturerade placeringsprodukter. 

Alternativa fonder

Med alternativa fonder avses fonder som placerar på ett sätt som avviker från normal reglering. Alternativa fonder passar i allmänhet för långsiktigt placerande och kan innefatta olika specialvillkor till exempel vad gäller teckningstidpunkten.

Aktia Bostäder+ är en specialplaceringsfond som placerar i bostadsfastigheter

Genom Aktia Bostäder+ kan en investerare även med mindre kapital ta del av en diversifierad fastighetsportfölj och på så sätt komma in på marknaden.
Aktia Bostäder+ är en specialplaceringsfond som placerar i bostadsfastigheter

Specialplaceringsfonden Aktia Impact

Avkastning som gör skillnad

Impact investing är ett ansvarsfullt alternativ som verkligen gör äkta skillnad, för dig som vill placera i objekt som skapar konkret och mätbar nytta för samhället och miljön.

Bekanta dig med Impact

Avkastning som gör skillnad

Specialplaceringsfonden Aktia Affärsfastigheter

Jämn avkastning från fastigheter

Specialplaceringsfonden Aktia Affärsfastigheter erbjuder ett smidigt sätt att öka spridningen i din portfölj och ta del av fastighetsmarknaden också med en mindre engångsplacering.

Bekanta dig med fonden

Jämn avkastning från fastigheter

Specialplaceringsfonden Aktia Alternativa Investeringar

Alternativa placeringar i en och samma lösning

Fonden gör alternativa tillgångsslag som tidigare endast riktats till professionella placerare tillgängliga för en allt större grupp placerare.

Alternativa placeringar i en och samma lösning

”Struxar” med många möjligheter 

Strukturerade produkter är lösningar som skräddarsytts specifikt för olika marknadssituationer och som erbjuder en kombination av avkastning och risk som kompletterar de traditionella aktie- och ränteplaceringarna. Placeraren kan till exempel dra nytta av uppgången på aktiemarknaden utan den förlustrisk som förknippas med en traditionell aktieplacering.

Produkterna erbjuds enligt den aktuella marknadssituationen. Placeraren bör alltid försäkra sig om att produkten lämpar sig för de egna behoven.

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Avkastningsrisk

Avkastningen på placeringen beror på utvecklingen av den underliggande tillgången under placeringstiden. Risken förknippat med utvecklingen av den underliggande tillgången under placeringstiden bärs av placeraren. Med icke kapitalskyddade produkter kan placeraren förlora det insatta kapitalet antingen delvis eller i sin helhet. Placeringen avviker från en direkt placering i det underliggande instrumentet. Placeraren bör ta i beaktande att de underliggande bolagens dividender inte nödvändigtvis syns i produktens avkastning. 

Emittentrisk

En skild säkerhet har inte ställts för lånet, vilket innebär att återbetalningen av det placerade kapitalet och avkastningen är beroende av emittentens återbetalningsförmåga. Även om betalningen av avkastning på strukturerade produkter och återbetalningen av kapital i första hand är beroende av utvecklingen av den underliggande tillgången och strukturen på den strukturerade produkten, är det emittenten som i slutändan ansvarar för återbetalning av den eventuella avkastningen och kapitalet. Då kan en placerare förlora det placerade kapitalet och den eventuella avkastningen delvis eller i sin helhet. För att ge en bedömning av emittentrisken ger programbladet information om emittentens ekonomiska ställning. Emittentrisken gäller även kapitalskyddade placeringar. 

Kreditrisk

Med kreditrisk avses en situation där referensbolaget råkar ut för en kredithändelse under placeringstiden. Placeraren kan förlora placeringens kapital och avkastningen devis eller i sin helhet till följd av en kredithändelse, det vill säga en allvarlig betalningsstörning, omstrukturering av skulder eller konkurs. 

Marknadsrisk

En del av de strukturerade placeringarna är förknippade med en marknadsrisk som hänför sig till utvecklingen av den underliggande tillgången. Marknadsrisken uppstår från den allmänna ekonomiska utvecklingen. Avkastningen av underliggande tillgången kan vara beroende av utvecklingen på till exempel aktie-, ränte-, råvaru-, eller valutamarknaden. Kapitalskyddade placeringar är inte utsatta för marknadsrisk men placeraren bör beakta risken för emittentens återbetalningsförmåga. 

Risk med andrahandsmarknad

De strukturerade placeringarna är i första hand avsedda att hållas fram till förfallodagen. Det är dock i regel möjligt att sälja dem under placeringstiden. När placeringen säljs före förfallodagen kan andrahandsmarknadspriset vara högre eller lägre än det nominella värdet och placeraren får nödvändigtvis inte tillbaka det placerade kapitalet i sin helhet. Emittenten upprätthåller en andrahandsmarknad för produkten och ger ut köpnoteringar under normala marknadsomständigheter, men kan inte garantera en andrahandsmarknad för produkten. 

Risk med överkurs
Produkten köps till en överkurs när emissionspriset överskrider 100%. Man kan gå miste om den betalda överkursen delvis eller i sin helhet. Det uppstår en förlust om avkastningen på placeringen förblir mindre vid förfallodagen än den betalda överkursen. Vid en nollavkastning på återbetalningsdagen motsvarar placerarens förlust den betalda överkursen. Den slutgiltiga totala förlusten beror på avkastningens och kursförlustens beskattning. 

Ränterisk

Ränterisken uppstår av att placeringens värde ändras till följd av förändringar i marknadsräntan. Ränterisken kan förverkligas om placeraren säljer placeringen före förfallodagen. En förhöjning i den allmänna räntenivån mellan teckningen och försäljningstidpunkten sänker på värdet medan en sänkning i den allmänna räntenivån i sin tur höjer på värdet. 

Avkastning

Placeringstidens avkastning för obligationen bestäms på återbetalningsdagen och beror på teckningskursen och eventuellt indexgottgörelse som utbetalas på återbetalningsdagen.

Deltagandegrad

Deltagandegraden visar hur stor del av uppgången av referensenheten placeraren får ta del av på återbetalningsdagen. Om deltagande graden är 50% och uppgången på den underliggande tillgången är 40%, blir avkastningen 20% för placeraren.

Emissionskurs / Teckningspris

Placeringsproduktens emissionskurs är placeringsobligationen emissionspris i förhållande till det nominella värdet. Det vill säga, priset till vilket placeringsobligationen kan tecknas.

Icke kapitalskyddade Certifikat

Ett brett begrepp omfattande placeringsprodukter som inte har ett kapitalskydd oberoende av underliggande tillgångens utveckling. Certifikaten möjliggör mångsidigare kombinationer av avkastning och risk än traditionella placeringar i aktier och räntor, och lämpar sig där med för olika placeringsbehov. Precis som med direkta placeringar är återbetalningen av avkastning och det nominella kapitalet hos Certifikaten bundna till utvecklingen av underliggande tillgången. Men avkastnings- och riskprofilen avviker ändamålsenligt från traditionella instrument och bjuder på diversifieringsnytta och möjlighet att dra nytta av en viss marknadssyn.

Kapitalskyddade Placeringsobligationer

En kapitalskyddad placeringsobligation gör det möjligt att dra nytta av en eventuell framtida marknadsuppgång utan risk att förlora det nominella beloppet ifall det underliggande instrumentet utvecklas ofördelaktigt. För kapitalskyddade placeringsobligationer ansvarar emittenten för utbetalningen av det nominella beloppet på återbetalningsdagen.

Kredithändelse

Med en kredithändelse avses en situation där det enligt emittentens bedömning är frågan om omstrukturering av lån, en allvarlig betalningsstörning eller konkurs hos referensbolaget.

Maturitet

Placeringsobligationens lånetid eller löptid, vartefter lånet återbetalas.

Underliggande tillgång
Den underliggande tillgången kan vara till exempel aktier, aktieindex, valutakurser, råvaror eller råvaruindex. Avkastningen av en placeringsobligation är beroende av värdeutvecklingen av en viss underliggande tillgång eller en korg av flera underliggande tillgångar.

Värderingsdag

Med värderingsdag avses den tidpunkt enligt vilken underliggande tillgångens start och slutvärde bestäms. Värderingsdagar som används för att beräkna start och slutvärdet kan bestå av en eller flera dagar beroende på produkten.

Överkurs

Ifall placeraren betalar överkurs för lånet (emissionskurs över 100%), kan man gå miste om den betalda överkursen delvis eller i sin helhet. Överkursen ger dock samtidigt en möjlighet till större avkastning. Förlust uppstår ifall lånets avkastning förblir mindre än den betalda överkursen på förfallodagen. Om avkastningen förblir noll på förfallodagen motsvarar placerarens förlust den betalda överkursen. Den slutgiltiga förlusten beror på beskattningen av vinsten och kursförlusten.

Kapitalfonder erbjuder imponerande alternativ för långsiktiga placerare

För en erfaren placerare kan kapitalfonder erbjuda attraktiva avkastningsmöjligheter och en chans att ta del av intressanta projekt. Gällande kapitalfonder ska man ta i beaktande att placeringshorisonten är relativt lång och att fonden är under tiden illikvid.

Vårt samarbetsavtal med Taaleri Abp ger oss ensamrätt till distribution av kapitalfonder inom särskilda tillgångsslag med tyngdpunkt inom hållbar utveckling. Våra andra partners sortiment väljer vi genom vår princip för öppen arkitektur. 

 

Aktia Solvind III Kb

Aktia Solvind III Kb är en sluten kapitalfond i kommanditbolagsform, vars enda placeringsobjekt är Taaleri SolarWind III Ky som förvaltas av Taaleri Energia. Taaleri Energias kunniga team har lång erfarenhet av att utveckla, anskaffa, bygga och driva projekt inom förnybar energi. 

Mottagarfonden har som mål att göra placeringar i jordvinds- och solenergiparker i industriell skala samt energilagringsanläggningar främst i Europa och USA. Syftet med dessa placeringar är att finansiera bygget av en produktionskapacitet för förnybar energi på ca 1,9 GW, vilket motsvarar energiförbrukningen hos ca 1,3 miljoner hushåll. Den eftersträvade produktionen minskar CO2-utsläppen med cirka 2,3 miljoner ton per år, vilket motsvarar koldioxidavtrycket för cirka 225 000 genomsnittsfinländare.

Fonden erbjuder en möjlighet att placera i bygget av förnybar energi vid sidan av stora institutioner. Fondens mandatperiod är 10 år och den målsatta storleken är 200 miljoner euro. Fonden Aktia Solvind III har den högsta artikel 9-hållbarhetsklassificeringen.

Aktia Bioindustri I Kb

Aktia Bioindustri I Kb är en sluten kapitalfond vars enda placeringsobjekt är Taaleri Bioindustry Fund I Ky som fokuserar på bioindustriella projekt. Mottagarfonden placerar i produktionsanläggningar i industriell skala som antingen är färdiga eller befinner sig i byggnadsfasen, och med vilka man kan påskynda ökningen av produktionen inom bioindustrin i Finland och utomlands. 

Fonden är en föregångare inom påverkansinvesterande och klassificeras som en så kallad mörkgrön fond i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Med hjälp av Mottagarfondens placeringar möjliggörs de teknologier och innovationer som behövs för att bygga upp en mer hållbar framtid. Placeringarna stöder också finskt företagande och finska innovationer, skapar arbetstillfällen i Finland och stöder tillväxten på den inhemska bioindustrimarknaden. Mottagarfonden inledde sin placeringsverksamhet 2022.

Fonden erbjuder tillgång till en professionellt förvaltad bioindustriprojektportfölj. Fondens mandatperiod är 10 år. Fonden överträffade sitt ursprungliga mål genom att uppnå en storlek på nästan 90 miljoner euro. Fonden infordrar kapital av placerarna i rater i enlighet med de kapitalinfordringar som den fått från Mottagarfonden.

Fonden har stängts för nya teckningar och andelar kan inte längre köpas.

Aktia Bostadsfond VIII Kb

Aktia Bostadsfond VIII Kb är Aktias öppning inom produktsegmentet kapitalfonder. Genom en enkel kapitalfondsplacering kan placeraren delta i värdeskapandet för denna professionellt förvaltade bostadsportfölj. Målet med lösningen är att svara på den ökande efterfrågan på hyresbostäder i de största tillväxtcentrumen i Finland och att även svara på samhällets klimatmål genom att bygga moderna och energieffektiva hyresbostäder.

Taaleri, som förvaltar fondens enda placeringsobjekt Taaleri Asuntorahasto VIII Ky, har lång erfarenhet av fastighetsmarknaden och en övertygande avkastningshistoria från tidigare bostadsfonder. Genom Aktias kapitalfond har placeraren möjlighet att få en fastighetsportfölj som förvaltas av en professionell organisation.

Fonden har stängts för nya teckningar och andelar kan inte längre köpas.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.