Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.

Specialplaceringsfond som placerar i affärsfastigheter

Aktia Affärsfastigheter passar dig som

  • vill diversifiera dina placeringar i fastighetsmarknader
  • söker ett enkelt sätt att investera i fastigheter
  • uppskattar att avkastning utbetalas regelbundet
  • känner fastighetsmarknadens särdrag och accepterar att fonden använder kredit vid investering
  • har en lång investeringshorisont.

Investering i affärsfastigheter har traditionellt varit möjligt endast för yrkesmässiga investerare på grund av det kräver mycket kapital. Nettohyresavkastningen för affärsfastigheter har historiskt sett varit högre än för bostadsplaceringar samtidigt som den på lång sikt har ökat jämnt. Aktia Affärsfastigheter erbjuder dig en möjlighet att komma in på affärsfastighetsmarknaden med ett lägre kapital. Du får en diversifierad fastighetsportfölj med en placering.

Denna fond är en produkt som främjar miljömässiga egenskaper. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -faktorer i investeringsprocessen. Mer detaljerad information om hur vi identifierar och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid investeringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvarsfullt investerande finns i fondprospektet.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens Faktablad-dokument innan teckningen görs.

Kursutveckling

Avkastningshistoriken tar hänsyn till fondens löpande kostnader (nettoavkastning) och eventuell avkastningsbaserad provision. Den slutliga avkastningen påverkas av de tecknings-, inlösen- och handelsprovisioner som är förknippade med fondinvesteringen samt av kundens personliga beskattning. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Fondandelens utveckling baseras på värden som inkluderar utdelningen.

Grunduppgifter

För inlösen uppbärs en handelsprovision som tillfaller fonden. Handelsprovisionens storlek är 1-5 % beroende på placeringstiden. Tilläggsinformation om arvoden finns tillgänglig i fondprospektet.

Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab.

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Active Share

Aktiefonder publicerar ofta ett Active share –nyckeltal. Active share anges som ett procenttal mellan 0-100. Ju större talet är, desto mer avviker fonden från sitt jämförelseindex. 

Alpha

Alfa anger hur mycket placeringen har avkastat över eller alternativt under i förhållande till sin marknadsrisk och beskriver vilken inverkan portföljförvaltarens placeringsbeslut har på fondens avkastning. Alpha används allmänt som fonders lönsamhetsmätare. Ett positivt alphatal indikerar att fonden avkastat mer än jämförelseindexet.

Beta

Beta är en riskmätare, som mäter fondens marknadsrisk och hur känslig fondens värde är för ändringar på marknaden.  Fondens jämförelseindex används ofta för att framställa ändringar i marknadensvärden. Beta beskriver hur mycket fondens värde ändras procentuellt i medeltal, då marknaderna ändras med en procentenhet. Ifall beta är högre än ett, stiger fondandelens värde i en stigande marknad i medeltal mera än marknaden.

Till exempel om fondens beta är 1,2 och jämförelseindexets värde stiger med 1 %, stiger fondens värde i medeltal med 1,2 % och omvänt, ifall jämförelseidexet sjunker med 1 %, sjunker fondandelens värde i medeltal med 1,2 %.

Estimerad dividendavkastning

Anges i procent och visar hur mycket placeringarna i fonden antas ge utdelning. Talet baserar sig på aktieanalytikernas utsikter om fondernas placeringsmål.

Fondens NAV (Net Asset Value)

Värdet på en enskild fondandel, vilket anger värdet för den egendom som motsvarar en andel i fonden.

Hållbarhetsklassificering

Hållbarhetsklassificering beskriver hur Aktias fonder uppfyller SFRD-anmälningsskyldigheten i EU:s regler för hållbar finansiering.

Artikel 6. Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsrisker kan dock beaktas i dessa fonder.

Artikel 8. Finansieringsprodukter enligt artikel 8 främjar bland annat miljö eller samhällsrelaterade egenskaper eller kombinationer av dessa, och de företag som är föremål för placeringar följer god förvaltningssed.

Artikel 9. De fonder som avses i artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar, ska främja miljö- och samhälleliga mål och får inte orsaka betydande skada för övriga hållbarhetsindikatorer.

Informationskvot (Information Ratio)

Informationskvoten är fondens och indexets avkastningsdifferens, alltså alphas förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som tagits. En högre informationskvot indikerar en bättre effektivitet än genomsnittligt.

Kostnader för värdepappershandel

För fonden uppstår transaktionskostnader för värdepappersförmedling och valutaväxling, och de debiteras från fondens tillgångar.

Transaktionskostnaderna redovisas som procent per år och anger i vilken grad transaktionskostnaderna inverkar på fondens värde på årsbasis.

Fondens transaktionskostnader beräknas genom att de faktiska transaktionskostnaderna under de senaste 12 månaderna divideras med fondens högsta marknadsvärde under motsvarande tidsperiod.

Löpande kostnader 

Löpande kostnader anger fondens totala kostnader per år. Förvaltningsprovision och förvarsarvode ingår i de löpande kostnaderna. Löpande kostnader innehåller inte fondens handelskostnader eller eventuella avkastningsbundna provisioner. I fondens faktablad benämns löpande kostnader som förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader.

Modifierad duration

Ett nyckeltal som mäter ränterisken. Ju större tal, desto känsligare är fonden för värdeförändringar. Om till exempel den modifierade durationen för fondens placeringar är fem, betyder en procentenhets ändring i ränteläget att ränteplaceringarnas värde i fonden ändras med fem procent.

Morningstar hållbarhetsrating

I Morningstars hållbarhetsrating beskriver globerna Morningstars bedömning av fondernas hållbarhetsrisker (ESG-risker) och hur väl ESG-riskerna har beaktats i fondernas placeringsobjekt. Ju fler glober, desto mindre är fondens ESG-risker i förhållande till fondens referensgrupp. ESG-riskerna kan bli ekonomiskt betydande risker. Hållbarhetsratingen, dvs. sustainability rating, bildas när Morningstars data täcker minst 67 % av portföljen.

Morningstar kolriskrating

The Morningstar® Low Carbon Designation™-märket ges till fonder med låg kolrisk och låg exponering mot icke-förnybara bränslen. Kolriskerna kan realiseras som förluster av ekonomiskt värde när samhället går mot en mer koldioxidsnål ekonomi och om placeringarnas affärsverksamhet är beroende av t.ex. fossila bränslen. Kolriskratingen bildas när Morningstars data täcker minst 67% av fondens placeringar.

Morningstar-stjärnklassificering

Morningstar är ledande företag som producerar oberoende placeringsforskning och bland annat månatligen publicerar rating av fonder. Morningstar klassificerar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt tillgångsslag, geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. Rangordningen baserar sig på fondens långsiktiga riskjusterade avkastning. I varje grupp ställs fonderna i rangordning och ges 1–5 stjärnor. Bästa 10 % får 5 stjärnor och svagaste 10 % får 1 stjärna. Fonden bör ha 3 års avkastningshistorik.

P/B (Price per Book value)

P/B-talet anger aktiekursens förhållande till eget kapital per aktie, dvs aktiens värde jämförs med företagets bokföringsvärde. Det vill säga, om P/B-talet är större än 1, är företagets marknadsvärde högre än dess bokföringsvärde.

P/E-tal (Price-to-Earnings

P/E- talet, dvs. vinstmultipeln, anger hur många år det tar att med vinsten betala aktiens pris. Talet räknas genom att en akties aktuella börskurs delas med den prognostiserade eller senast publicerade vinsten per aktie. En placeringsfonds P/E-tal är ett vägt medelvärde av P/E-talet för fondens placeringar.

Ett företag med ett högt P/E- tal förväntas allmänt ha kraftig tillväxt det kommande året, och då är man också redo att betala ett relativt högt pris för företagets aktier. Ett högt P/E-tal kan också indikera att aktien är övervärderad.

Portföljens omsättningshastighet

Anger den genomsnittliga omsättningen av värdepappren i portföljen per år. T.ex. talet 1,5 ggr/år betyder att värdepappren in fonden har bytts ut i genomsnitt 1,5 gånger under ett år. I beräkningen beaktas handelsaktiviteten som består av aktiv portföljförvaltning eller av penningflöden som förorsakats av teckningar och inlösen av fonden.

En låg omsättningshastighet indikerar att fondens handelsaktivitet huvudsakligen styrts av penningflödet. Om fondens penningflöde är större än det sammanräknade värdet av köp och försäljning är omsättningshastigheten negativ.

Portföljens omsättningshastighet räknas enligt följande:

Omsättningshastighet = ((Summa 1 - Summa 2)/M) x 100

X = Köp av värdepapper
Y = Försäljning av värdepapper
Summa 1 = X + Y


S = Teckning av fondandelar
T= Inlösen av fondandelar
Summa 2 = S + T

Siffrorna beaktar inte derivat.

Provisionsandel till närförmedlare

Nyckeltalet beskriver hur stor andel av värdepappershandeln utförs med en förmedlare inom samma koncern.

Running yield

Running yield eller löpande avkastning används för att värdera placeringarnas årliga avkastning. Running yield är placeringens årliga avkasting (räntor) dividerat med det rådande marknadsvärdet. 

Sharpe (Sharpe Ratio)

Sharpe mäter den riskjusterade avkastningen och anger hur mycket tilläggsavkastning fonden har avkastat i relation till avkastningens volatilitet. Positivt sharpetal indikerar att fondens risktagning har varit lönsam och ju högre sharpetal, desto bättre har fonden avkastat i förhållande till sin egen risk.

Tracking error

Tracking Error anger hur noggrant fondens avkastning har följt jämförelseidexets avkastning.  Ett högt tracking error indikerar att fondens avkastning har varierat kraftigt i förhållande till jämförelseidexet. I aktivt förvaltade fonder är tracking error ofta högt medan indexfonders tracking error i regel är nära noll.

Volatilitet

Volatilitet är en riskmätare som beskriver hur mycket fondens avkastning varierat under ett år. Ju större volatilitet, desto större osäkerhet förknippas med avkastningen. Vanligen räknas volatiliteten från dagsavkastningens standardavvikelse och anges i procent på årsbasis.

Till exempel om fondens förväntade avkastning är 10 % och volatilitet 14 %, ligger årsavkastningen under två av tre år mellan - 4 % och + 24 %.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Placeringar kan ha både positiva och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Genom att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i placeringsverksamheten strävar man efter att så väl som möjligt förstå placeringsobjektens negativa konsekvenser för miljön eller samhället. Redogörelsen för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beskriver hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i Aktias placeringsverksamhet. För detta används också termen PAI-statement. 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Sammanfattning

Sammanfattning för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (pdf) 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade egenskaper, men har inte som mål att göra hållbara investeringar, och även om den inte har hållbar investering som mål kommer den att placera en del av sitt andelsvärde i hållbara investeringar.

I beslutsprocessen och investeringsstrategin för den finansiella produkten beaktas hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling (PAI). Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), FN:s Riodeklaration om miljö och utveckling, ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande för den finansiella produkten. Den finansiella produkten efterföljer och främjar minimiskyddsåtgärderna enligt EU:s ram för att underlätta hållbara investeringar (2020/852), FN:s Global Compact-principer samt försiktighetsprincipen. Praxis för god styrning som minimikrav samt efterlevnaden av kraven på minimiskyddsåtgärder säkerställs genom en omfattande DD-process.

Miljörelaterade eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

Den finansiella produkten iakttar informationsskyldigheterna enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och främjar miljörelaterade egenskaper vid sidan av andra egenskaper. Den finansiella produkten tar hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i beslutsprocessen som gäller investeringar. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen.

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande och fondförvaltarens hållbarhetspolicy. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande. Den finansiella produkten följer också Aktias klimatstrategiska mål. Fondförvaltarens hållbarhetsprinciper finns tillgängliga i hållbarhetspolicyn.

I investeringsprocessen för den finansiella produkten analyseras praxis för god styrning hos de företag som utgör investeringsobjekt innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden. Praxis för god styrning analyseras i enlighet med Aktias principer för ansvarsfullt investerande och enligt fondförvaltarens hållbarhetspolicy. När det gäller investeringsobjekten förväntar man sig och följer upp att de företag som utgör investeringsobjekt respekterar de mänskliga rättigheterna, behandlar sina anställda på ett korrekt och jämlikt sätt, hanterar miljöpåverkan och följer praxis för god styrning i enlighet med för verksamheten tillämpliga internationella normer samt de minimikrav som definierar god affärssed som offentliggjorts av till exempel FN, ILO, OECD och EU. Före investeringen görs tillbörliga och noggranna ESG-, handels- och skattebedömningar samt ekonomiska bedömningar och juridiska due diligence-bedömningar som ska uppfylla de förutsatta kriterierna. Bolagen som utgör investeringsobjekt ska dessutom förbinda sig att införa processer i enlighet med praxis för god styrning samt dokumentera genomförandet av dessa processer. Att följa praxis för god styrning är ett minimikrav.  

AIF-förvaltaren för ett kontinuerligt nära samarbete med investeringsobjekten för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förenligt med de kriterier som tillämpas och stöder utvecklingen av investeringsverksamheten genom aktivt ägarskap.

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande, fondförvaltarens hållbarhetspolicy och den finansiella produktens investeringsstrategi. Den finansiella produkten iakttar informationsskyldigheterna enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och främjar miljörelaterade egenskaper vid sidan av andra egenskaper. Den finansiella produkten tar hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i beslutsprocessen som gäller investeringar. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen.

Målet för den finansiella produktens investeringsverksamhet är att genom aktiv portföljförvaltning på lång sikt uppnå en så hög och jämn årlig avkastning som möjligt genom att investera medlen i enlighet med dessa stadgar. Avkastningen utgörs främst av hyresintäkter från objekt som ägs av den finansiella produkten samt värdeförändringar. Den finansiella produkten har inget jämförelseindex. 

Beaktandet av hållbarhetsfaktorerna är en integrerad del av investeringsbesluten. Aktias metoder för ansvarsfullt investerande beskrivs närmare i Aktias principer för ansvarsfullt investerande, fondförvaltarens hållbarhetsprinciper beskrivs närmare i fondförvaltarens hållbarhetspolicy, och den finansiella produktens placeringsstrategi beskrivs närmare i faktabladet.

Andel av investeringar

Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Förverkligandet av den finansiella produktens miljörelaterade egenskaper övervakas och rapporteras regelbundet. Hållbarhetsindikatorerna används som en del av investeringsbeslut, portföljförvaltning, rapportering och övervakning. För att mäta och övervaka hur egenskaperna förverkligas används kontrollmekanismer och metoder som är specifika för varje egenskap, och som bygger på antingen Aktias och fondförvaltarens egna eller en extern tjänsteleverantörs kontrollmekanismer, data och metoder.

Metoder

Uppföljningen av de miljörelaterade egenskaper som den finansiella produkten främjar sker genom insamling och rapportering av uppgifter om fondens hållbarhetsindikatorer. Dessa hållbarhetsindikatorer beskriver investeringsobjektens hållbarhetsegenskaper och hur väl investeringsobjekten överensstämmer med den finansiella produktens strategi. Den finansiella produkten följer utvecklingen och förändringen av hållbarhetsindikatorerna för fondens investeringsobjekt och indikatorerna för mätning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna under den finansiella produktens hela livscykel.

AIF-förvaltaren för ett kontinuerligt nära samarbete med investeringsobjekten för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förenligt med de kriterier som tillämpas och stöder utvecklingen av investeringsverksamheten genom aktivt ägarskap.

Praxis för god styrning och efterlevnaden av kraven på minimiskyddsåtgärder säkerställs genom en omfattande DD-process.

Miljörelaterade egenskaper samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas som en del av investeringsbesluten med hjälp av olika metoder som kan vara kvalitativa och kvantitativa samt basera sig både på Aktias samt fondförvaltarens egna metoder och på en extern tjänsteleverantörs data och metoder. Metoderna kan skilja sig åt beroende på tillgångsslag och kan utnyttjas i den mån lämpliga data och information finns tillgängliga. Förverkligandet av egenskaperna övervakas och rapporteras regelbundet. Man rapporterar om egenskaperna och metoderna till exempel halvårsvis i Aktias översikt över ansvarsfullt investerande.

Datakällor och databehandling

När det gäller den finansiella produkten används både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som Aktia och fondförvaltaren valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investerande. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Externa tjänsteleverantörer utvärderas för att fastställa vilka metoder som ska tillämpas och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Datakällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt. Vid behov försöker man komplettera bristfälliga data med andra kvalitativa och kvantitativa metoder och datakällor.

Begränsningar för metoder och data

Datakällorna varierar beroende på tillgångsslag och enligt de vid var tid gällande definitionerna i regleringen. Klimatindikatorer och andra miljöindikatorer används för att mäta förverkligandet av egenskaper i anslutning till dessa i den utsträckning relevant information finns tillgänglig. På beaktandet av miljörelaterade egenskaper samt hållbarhetsrisker inverkar även den ifrågavarande investeringsportföljens investeringshorisont, målsättningar samt övrig reglering som gäller portföljens investeringsuniversum.

Due diligence

Due diligence ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, vilket bland annat innefattar interna och externa due diligence-kontroller.

Strategier för påverkan

Aktia och fondförvaltaren använder sig av påverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning av de finansiella produkter som utgör investeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i investeringsobjekten eller investeringsportföljerna. Aktivt ägarskap och påverkan hör till metoderna för ansvarsfullt investerande.

Fondförvaltaren för ett kontinuerligt nära samarbete med investeringsobjekten för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förenligt med de kriterier som tillämpas och stöder utvecklingen av investeringsverksamheten genom aktivt ägarskap. När det gäller fastighetsbolag som ägs av den finansiella produkten, har ägaren möjlighet att påverka praxis i fråga om miljö, samhälle och god styrning och att arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet.

Påverkan idkas alltid på investeringsobjekten om man upptäcker överträdelser av minimikraven eller kritiska negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Dessutom påverkar man investeringsobjekt på urvalsbasis för att främja hanteringen av andra positiva och negativa hållbarhetsfaktorer som observerats. Sådana objekt och frågor prioriteras, där man anser sig ha den största möjligheten att genom påverkan främja hållbar utveckling. I påverkansarbetet föredras i mån av möjlighet aktiva samarbetssätt. Beroende på fallet påverkas objekten genom direkta, enskilda möten, tillsammans med andra aktieägare eller intressenter, eller till exempel genom att rösta vid bolagsstämmor. Fondförvaltaren förvaltar information om metoder, kanaler, verktyg och ansvar i fråga om aktivt ägarskap samt om dess omfattning och konsekvenser. Eventuella intressekonflikter beaktas när åtgärder planeras.

På sidan presenteras information om fondens A-andelsserie. Information om övriga andelsserier finns i fondprospektet och information om deras senaste värde får du från Aktia Fondbolag.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.