Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Aktieplaceringar

Aktieplaceringar

Aktier skapar vid sidan av ränteplaceringar en grund för en balanserad placeringsportfölj. På lång sikt har aktieplaceringar alltid varit placeringsalternativet med bäst avkastning, men även riskerna är i detta tillgångsslag störst. Därför är planmässighet och diversifiering av tillgångarna särskilt viktigt när det är fråga om aktier.

Aktiefonder

För att minska risken som förknippas med aktier är det rekommenderbart att diversifiera placeringarna i flera företag i olika branscher och geografiska områden. För detta erbjuder fonderna ett enkelt sätt där man med en liten placering kan få en omfattande diversifiering. Fonder som placerar i aktier placerar typiskt sett inom ett visst geografiskt område eller i en viss bransch i enlighet med sin placeringsstrategi.

När du placerar i aktiefonder måste du dock godkänna att fluktuationen i värdet på ditt placeringsobjekt särskilt på kort sikt kan vara mycket stark. Den historiska avkastningen för aktiefonder är på lång sikt ca 6–10 procent om året beroende på fondens placeringsinriktning. Aktiefonder tillhör i regel riskklasserna 4–7.

Aktiefonder

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är lösningar som skräddarsytts specifikt för olika marknadssituationer och som erbjuder en kombination av avkastning och risk som kompletterar de traditionella aktie- och ränteplaceringarna. Placeraren bör alltid försäkra sig om att produkten lämpar sig för de egna behoven.

Bekanta dig med strukturerade produkter

Direkta aktieplaceringar

Som placerare kan du även placera direkt i aktier i önskade bolag. I Aktias nätbank kan du öppna ett värdeandelskonto som behövs för förvaring av aktier samt handla med aktier som är listade på Helsingforsbörsen. 

Avtal om värdepapperstjänster, allmänna villkor

Se instruktioner här

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.