Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
En föregångare inom ansvarsfullt investerande och impact investing

En föregångare inom ansvarsfullt investerande och impact investing

Vi bygger en mer hållbar framtid genom påverkan och ansvar över olika tillgångsslag.

Vi tror att bolag som utövar sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och enligt hållbara normer på lång sikt är lönsammare än bolag, som inte agerar ansvarsfullt. Ansvarsfullt investerande betyder för oss att vi strävar efter att nå en så bra avkastning som möjligt på den valda risknivån.

Med ansvarsfull investeringsverksamhet menar vi alla åtgärder med vilka man beaktar faktorer relaterade till miljön, samhället och god förvaltningssed (s.k. ESG-faktorer).

Vår metod för ansvarsfullt investerande baserar sig på ESG-integration, uteslutning, normbaserad screening, aktivt ägarskap och inverkan samt påverkansinvesterande.

Ansvarsfullt investerande i Aktia

Vi har främjat ansvarsfullt investerande på lång sikt. Vi har haft våra egna principer för ansvarsfullt investerande sedan 2006. Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande. 

Hållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet och principerna för ansvarsfullt investerande följs i alla fonder vi förvaltar. Principerna för ansvarsfullt investerande följs också i vår diskretionära kapitalförvaltning och i andra placeringstjänster. Sättet att tillämpa ansvarsfullhet i praktiken varierar något mellan tillgångsslagen, men utgångspunkten är den samma oberoende av tillgångsslaget. 

I september 2021 lanserade Aktia sin klimatstrategi. Våra klimatmål sträcker sig fram till 2050 och kommer från och med nu att styra hela koncernens framtida verksamhet. Målsättningen är koldioxidneutralitet i placeringsportföljerna före 2050 om verksamhetsmiljön så tillåter.

Påverkan genom medlemskap, initiativ och samarbete

Utöver våra egna principer har vi också undertecknat principer för ansvarsfullt investerande som FN stöder (Principles of Responsible Investment – PRI). Aktia är ockås engagerad i olika investerarinitiativ och ansvarsfrämjande nätverk.

Vi deltar aktivt i främjandet av ansvarsfullhet och uppmuntrar andra företag att införa mer ansvarsfulla arbetssätt och mer transparent hållbarhetsrapportering.

Vi deltar i olika initiativ och påverkanskampanjer för placerare tillsammans med andra aktörer i branschen. Vi medverkar i initiativ som Climate Action 100+, Science Based Targets (SBTi) och Net Zero Asset Managers Initiative vars mål är att bromsa klimatförändringarna.

UNPRI
FINSIF
FIBS
CDP
Net Zero Asset Managers Initiative
AIMA (Alternative Investment Management Association)
ASCOR (Assessing Sovereign Climate related opportunities and risks)
Green Building Council Finland
SBAI (Standards Board for Alternative Investments)