Ansvarsfullt investerande

Vi kan alla påverka vårt eget koldioxidfotavtryck och vår miljöbelastning via de dagliga val vi gör. Boendet, mat och transport står för en stor del av detta avtryck. Det kan vara bra att komma ihåg att våra påverkningsmöjligheter inte begränsas till de val vi gör som konsumenter utan vi kan även påverka via våra placeringar. Genom att placera i fonder som beaktar miljön, samhället och god förvaltningssed i sina placeringsbeslut kan vi alla vara med och stöda samhällets utveckling i hållbar och rätt riktning.

Ansvarsfullt investerande betyder inte att vi skulle ge upp en del av den förväntade avkastningen. Tvärtom, grunden för våra principer är övertygelsen att företag som utövar sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med hållbara normer, på lång sikt är lönsammare och har en positivare riskprofil än sådana företag som inte gör det. Samtidigt innebär ansvarsfullt investerande för oss att vi strävar till att uppnå möjligast god avkastning på den valda risknivån.

Ansvarsfullhet som en del av vår investeringsverksamhet

I Aktias kapitalförvaltningsverksamhet har vi inkluderat ansvarsfullhet som en del av vår normala investeringsverksamhet. Därmed har vi inga skilda fonder där ansvarsfullhet skulle beaktas utan vi tillämpar våra principer för ansvarsfullt investerande i alla fonder vi förvaltar. Vi följer de här principerna för ansvarsfullt investerande såväl i Aktia Fondbolag Ab:s placeringsfonder som vid diskretionär kapitalförvaltning och övriga investeringstjänster för institutionella investerare.  

Med ansvarsfullt investerande avser vi alla åtgärder som tas för att beakta miljöaspekter, samhälleliga faktorer och god förvaltningssed (sk. ESG-faktorer).

Sätt att påverka

Utöver våra egna principer har Aktia undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt investerande (Principles of Responsible Investment – PRI), är medlem i den finländska organisationen FINSIF (Finland's Sustainable Investment Forum) som främjar ansvarsfullt investerande, samt har undertecknat CDP:s och ClimateAction100+ klimatförändringsinitiativ.

Som undertecknare av klimatförändringsinitiativ uppmuntrar vi också företag att rapportera sina klimatutsläpp på ett tillbörligt sätt, minska sina klimatutsläpp och övriga miljöbelastning, och hantera relaterade risker. Aktia rapporterar koldioxidfotspåret för våra egna direkta aktiefonder två gånger per år. Dessa uppgifter hittar man i alla fonders månadsrapporter.

De centrala internationella konventionerna och normerna, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och motsvarande FN-konventioner, FN:s målsättningar för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner, och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, utgör värdegrunden för ansvarsfullheten i Aktias kapitalförvaltningsverksamhet.

Sättet hur vi tillämpar ansvarsfullhet varierar något mellan olika tillgångsslag, men oberoende av tillgångsslag är vårt utgångsläge detsamma.

Våra metoder för ansvarsfullt investerande är:

  • uteslutning
  • beaktan av ESG-faktorer i investeringsbeslut
  • normbaserad screening
  • ansvarsfullt ägande och företagspåverkan
  • inverkan på samhällets utveckling

Läs mer om hur detta syns i portföljförvaltningen i praktiken här.

Du kan bekanta dig med våra principer för ansvarsfullt investerande här.