Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
På grund av en tekniskt fel i Aktias korttjänster har det uppstått obefogade täckningsreservationer på brukskontot. Detta kräver inga åtgärder från kortinnehavaren och de obefogade täckningsreserveringarna försvinner automatiskt inom en vecka. Vi beklagar de olägenheter som detta har medfört.
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera
Ansvarsfullt investerande

Ansvarsfullt investerande

Vi tror att bolag som utövar sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och enligt hållbara normer på lång sikt är lönsammare än bolag som inte agerar ansvarsfullt. För oss betyder ansvarsfullt investerande att vi strävar efter att nå en så bra avkastning som möjligt på den valda risknivån.

Ansvarsfullhet är en integrerad del av vår normala investeringsverksamhet. Vi har till exempel inte ett enskilt fondurval där vi följer principerna för ansvarsfullt investerande utan principerna tillämpas i alla fonder som vi förvaltar. Principerna för ansvarsfullt investerande följs också i vår diskretionära kapitalförvaltning och andra placeringstjänster. 

Med ansvarsfull investeringsverksamhet menar vi alla åtgärder med vilka man beaktar faktorer relaterade till miljön, samhället och god förvaltningssed (s.k. ESG-faktorer). Sättet att tillämpa ansvarsfullhet i praktiken varierar något mellan tillgångsslagen men utgångspunkten är den samma oberoende av tillgångsslag: 

  • uteslutande
  • beaktande av ESG-faktorer i placeringsbesluten
  • normbaserad screening
  • ansvarsfullt ägarskap och ansvarsfull inverkan
  • inverkan på utvecklingen av samhället.

Mer om ämnet

Genom att påverka ESG-riskerna för våra investeringsobjekt bygger vi en hållbarare värld där man inte behöver ge avkall på avkastningen

Våra principer och metoder

Aktia har haft sina egna principer för ansvarsfullt investerande sedan 2006. Utöver våra egna principer har vi också undertecknat principer för ansvarsfullt investerande som FN stöder (Principles of Responsible Investment – PRI), vi är medlem i FINSIF (Finland´s Sustainable Investment Forum), en finsk organisation som främjar ansvarsfullt investerande, och vi har undertecknat både CDP:s klimat-, vatten- och skogsinitiativ och Climate Action 100+-klimatförändringsinitiativet. 

Vi rapporterar årligen till PRI-organisationen om våra metoder för ansvarsfullt investerande och våra verksamhetsmodeller. I bedömningen av PRI-rapporteringen år 2020 fick Aktia av PRI den bästa möjliga bedömningen A+ i modulen som beskriver strategin för ansvarsfullt investerade samt i fråga om direkta aktieplaceringar, för beaktandet av ESG-faktorer. 

Ansvarsfullt investerade begränsas inte endast till investeringsverksamhet, där vi själva fattar placeringsbeslut, utan det sträcker sig också till verksamhet där vi söker externa fonder och kapitalförvaltare för att sköta ett visst delområde i helhetslösningen som Aktia tillhandahåller.

Våra principer och metoder

Hur påverkar vi?

Aktivt ägarskap och bolagspåverkan är viktiga metoder med vars hjälp Aktia i sin investeringsverksamhet strävar efter att inverka på ansvarsfullheten för placeringsobjekten. Ägarstyrningen är också en faktor som kan användas för att främja god förvaltning i de företag som man placerar i samt för att främja förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i placeringsobjekten eller placeringsportföljerna.


Aktia kan delta i bolagstämmor för de bolag som det placerar i antingen genom att använda en företrädare det själv har utnämnt eller med hjälp av en samarbetspartner via proxy voting-tjänsten.
Aktia träffar företrädare för bolag som Aktia placerar i och diskuterar i tillräcklig utsträckning sådana frågor som gäller bolagens affärsverksamhet och strategi som en del av uppföljningen av bolagens verksamhet. Syftet med diskussionerna som förs direkt med bolagen är i första hand att skaffa information som ger stöd i att bilda en uppfattning om investeringsverksamheten. 

Ämnena och målsättningarna för de direkta påverkanssamtalen är ofta bransch- och företagsspecifika. Temat som oftast diskuteras är klimatförändringen samt åtgärderna i anknytning till stävjandet av den och anpassningen till den. Oberoende av bransch fäster vi alltid uppmärksamhet vid diskussionsvärda frågor som gäller förvaltningen i bolagen.
En tjänsteleverantör som vi valt för påverkanssamtal för Aktias räkning med sådana bolag som inte har lyckats förfara enligt FN:s Global Compact-normer. I diskussionerna strävar man vanligtvis efter att få bolagen att rapportera om sina problem och korrigera dem eller att vidta åtgärder för att säkerställa att motsvarande problem inte längre uppkommer.
Att bygga upp ett nätverk av förhållanden är en del av tillväxtmarknadernas ESG-strategi eftersom den främjar påverkanssamtalen med institutionerna i olika länder. Agendan för påverkanssamtalen bestäms i enlighet med det ifrågavarande landets svagheter och styrkor. Därutöver är regelbundna samtal med institutionerna i olika länder en väsentlig del av landsundersökningen eftersom de för fram förvaltningens vilja att reagera på eventuella problem.

Placerarinitiativ

Aktia utövar även placerarpåverkan genom att delta i placerarinitiativ i samarbete med andra placerare till exempel inom ramen för Aktias klimatpolicy.

Som undertecknare av klimatförändringsinitiativen uppmuntrar vi bolag till exempel till att rapportera om växthusutsläppen på vederbörligt sätt, minska sina växthusutsläpp och annan miljöbelastning samt riskerna relaterade till dessa. Vi rapporterar koldioxidavtrycket av våra direkta aktiefonder halvårsvis. Dessa uppgifter finns i varje aktiefonds månadsrapport. 

Också de andra centrala internationella konventionerna och normerna, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebasen för ansvarsfullt placerande i Aktias kapitalförvaltningsverksamhet.

Placerarinitiativ

Placerarinitiativ som Aktia deltar i

Bättre avkastning i en bättre värld

Climate Action 100+

CDP non-disclosure-kampanjen

CDP Science Based Targets-initiativet

Global Statement to Governments on Climate Change

PRI statement on SEC’s proposed rules on shareholder proposals and

proxy advisers

Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon

Bättre avkastning i en bättre värld

Utlåtande om hållbarhetsrisker

Detta utlåtande gäller allt beslutsfattande i fråga om placeringar samt placerings- och försäkringsrådgivning i Aktiakoncernen, när det gäller förvaltningen av såväl fonder och övriga kundtillgångar som Aktia Bank Abp:s och Aktia Livförsäkring Ab:s egen investeringsverksamhet.

Läs utlåtandet i sin helhet här

Utlåtande om hållbarhetsrisker

Impact-profilerna för Aktias placeringsfonder

För att sänka impact-profilerna för våra aktie- och företagslånefonder använder vi det inhemska bolaget Upright Projects modell. I impact-profilerna för tillväxtmarknadernas räntefonder har vi däremot använt FN:s mål för hållbar utveckling som referensram. 

Bekanta dig med impact-profilerna för Aktias placeringsfonder genom att läsa vår senaste rapport Quarterly Impact Report Aktia's Mutual Funds (på engelska) här:

Quarterly Impact Report Aktia's Mutual Funds