Ansvarsfullt investerande

Vi kan alla påverka vårt eget koldioxidfotavtryck och vår miljöbelastning via de dagliga val vi gör. Boendet, mat och transport står för en stor del av detta avtryck. Det kan vara bra att komma ihåg att våra påverkningsmöjligheter inte begränsas till de val vi gör som konsumenter utan vi kan även påverka via våra placeringar. Genom att placera i fonder som beaktar miljön, samhället och god förvaltningssed i sina placeringsbeslut kan vi alla vara med och stöda samhällets utveckling i hållbar och rätt riktning.

Ansvarsfullt investerande betyder inte att vi skulle ge upp en del av den förväntade avkastningen. Tvärtom, grunden för våra principer är övertygelsen att företag som utövar sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med hållbara normer, på lång sikt är lönsammare och har en positivare riskprofil än sådana företag som inte gör det. Samtidigt innebär ansvarsfullt investerande för oss att vi strävar till att uppnå möjligast god avkastning på den valda risknivån.

Ansvarsfullhet som en del av vår investeringsverksamhet

I Aktias kapitalförvaltningsverksamhet har vi inkluderat ansvarsfullhet som en del av vår normala investeringsverksamhet. Därmed har vi inga skilda fonder där ansvarsfullhet skulle beaktas utan vi tillämpar våra principer för ansvarsfullt investerande i alla fonder vi förvaltar. Vi följer de här principerna för ansvarsfullt investerande såväl i Aktia Fondbolag Ab:s placeringsfonder som vid diskretionär kapitalförvaltning och övriga investeringstjänster för institutionella investerare.  

Med ansvarsfullt investerande avser vi alla åtgärder som tas för att beakta miljöaspekter, samhälleliga faktorer och god förvaltningssed (sk. ESG-faktorer).

Sättet hur vi tillämpar ansvarsfullhet varierar något mellan olika tillgångsslag, men oberoende av tillgångsslag är vårt utgångsläge detsamma.

Våra metoder för ansvarsfullt investerande

  • uteslutning
  • beaktan av ESG-faktorer i investeringsbeslut
  • normbaserad screening
  • ansvarsfullt ägande och företagspåverkan
  • inverkan på samhällets utveckling

Du kan bekanta dig med våra principer för ansvarsfullt investerande här.

Bekanta dig med Aktias principer för ägarstyrning här.

Sätt att påverka

Utöver våra egna principer har Aktia undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt investerande (Principles of Responsible Investment – PRI), är medlem i den finländska organisationen FINSIF (Finland's Sustainable Investment Forum) som främjar ansvarsfullt investerande, samt har undertecknat CDP:s och ClimateAction100+ klimatförändringsinitiativ.

Som undertecknare av klimatförändringsinitiativ uppmuntrar vi också företag att rapportera sina klimatutsläpp på ett tillbörligt sätt, minska sina klimatutsläpp och övriga miljöbelastning, och hantera relaterade risker. Aktia rapporterar koldioxidfotspåret för våra egna direkta aktiefonder två gånger per år. Dessa uppgifter hittar man i alla fonders månadsrapporter.

De centrala internationella konventionerna och normerna, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och motsvarande FN-konventioner, FN:s målsättningar för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner, och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, utgör värdegrunden för ansvarsfullheten i Aktias kapitalförvaltningsverksamhet.

Bekanta dig med Aktias engagement-rapport här (på engelska).

Impact profilen för Aktias placeringsfonder

Aktia startade under sommaren 2019 ett samarbete med inhemska Upright Project. Vi har nu med hjälp av deras modell räknat ut impact-profilerna för våra aktie- och företagslånefonder. För våra räntefonder som placerar på tillväxtmarknader har vi valt att använda FN:s hållbarhetsmål som ramverk. Rapporten publiceras i framtiden kvartalsvis.

Bekanta dig med impact-profilen för valda Aktias placeringsfonder genom att läsa den senaste rapporten "Quarterly Impact Report Aktia's Mutual Funds" (på engelska) här.

Översikt över ansvarsfullt investerande

Läs Aktias Översikt över ansvarsfullt investerande (på finska) här.

Quarterly Impact Report Aktia's Mutual Funds Q1 2020

Mera om fondernas impact profil kan du läsa här.

Förverkligande av principer för ägarstyrning 2019

Mera om förverkligande av principer för ägarstyrning kan du läsa här.