Ansvarsfullt investerande

Vi kan alla påverka vårt eget koldioxidfotavtryck och vår miljöbelastning via de dagliga val vi gör. Boendet, mat och transport står för en stor del av detta avtryck. Det kan vara bra att komma ihåg att våra påverkningsmöjligheter inte begränsas till de val vi gör som konsumenter utan vi kan även påverka via våra placeringar. Genom att placera i fonder som beaktar miljön, samhället och god förvaltningssed i sina placeringsbeslut kan vi alla vara med och stöda samhällets utveckling i hållbar och rätt riktning.

Ansvarsfullt investerande betyder inte att vi skulle ge upp en del av den förväntade avkastningen. Tvärtom, grunden för våra principer är övertygelsen att företag som utövar sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med hållbara normer, på lång sikt är lönsammare och har en positivare riskprofil än sådana företag som inte gör det. Samtidigt innebär ansvarsfullt investerande för oss att vi strävar till att uppnå möjligast god avkastning på den valda risknivån.

Översikt över ansvarsfullt investerande 02/2019

Läs mer om hur detta syns i portföljförvaltningen i praktiken här.