Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Impact-fondens påverkkansrapport för år 2022 har publicerats

Aktia Impact-fondens påverkkansrapport för år 2022 har publicerats

Den 19 juni 2023 Bloggar och artiklar

Aktia Impact-fondens påverkkansrapport har publicerats. Påverkansrapporten utreder vilken påverkan som har uppnåtts med hjälp av fondens kapital.

Påverkansinvesterande är en placeringsform där man utöver ekonomisk avkastning eftersträvar en omfattande miljömässig eller social påverkan. Aktia Impact-fonden är en produkt enligt artikel 9, alltså är den är en påverkansfond i enlighet med SFDR-aviseringsförordningen i EU:s hållbara finansförordning. Totalt finns det fem påverkansfonder i Aktias fondurval. 

Aktia Impact-fonden har placerat i vindkraftverk, solkraftverk, mikrolån, infrastruktur för hållbar trafik, projekt för grönt byggande, innovationer som främjar cirkulär ekonomi, byggande av bostäder för specialgrupper och många andra objekt som skapar påverkan och nytta och som bygger upp en hållbar framtid. Elproduktion från fondens direkta energiplaceringar är 15 262 MWh vilket motsvarar 1 708 finländska hushålls årliga elförbrukning.*

Fondens påverkan mäts i samarbete med det finländska teknikföretaget Upright Project. Impact- fonden har samarbetat med Upright sedan fonden lanserades. Upright Project är ett finländskt företag som modellerar företags nettopåverkan utifrån en kvantifieringsmodell. Modellen använder maskininlärningsteknik, en omfattande databas med vetenskapliga artiklar och offentliga databaser för att mäta företagens övergripande påverkan för samhället, för skapandet och distributionen av kunskap, för människors hälsa och för miljön. Enligt modelleringen var fondens net impact ratio, dvs. nettopåverkan, 66 %. Impact-fondens nettopåverkan är störst bland alla fonder modellerade av Upright Project.**

Aktia Impact har bland annat placeringar i mikrolån, green bonds och social bonds, finländska företag, förnybar energi samt globala innovationsföretag. Påverkan är med andra ord något som kan ske såväl lokalt som globalt och genom många tillgångsklasser. I slutet av 2022 uppgick tillgångarna till över 37 miljoner euro.

Läs rapporten

*Genomsnittliga hushållens elförbrukning är 8933 kwh/år. Källä: Vattenfall.
** Max. 100 % och min. minus oändlighet. Källa: Upright Project Upright Project, 31.12.2022 version 0.8.0.

Innan du fattar det slutgiltiga placeringsbeslutet bör du alltid bekanta dig med de lagstadgade och stadgeenliga dokumenten såsom stadgarna, fondprospektet, basfakta för investerare-dokumentet. Det är förbjudet att låna eller kopiera denna presentation eller delar av den. © Aktia Bank Abp, 2023. Mer detaljerad information om hur vi identifierar och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid investeringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvarsfullt investerande finns i
fondprospektet och Aktias webbsidor: www.aktia.fi/sv/vastuullinen-sijoittaminen. Kunden bör alltid innan ett investeringsbeslut bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur placeringsfondens faktablad och fondprospekt.