Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Genom att påverka ESG-riskerna för våra investeringsobjekt bygger vi en hållbarare värld där man inte behöver ge avkall på avkastningen

Genom att påverka ESG-riskerna för våra investeringsobjekt bygger vi en hållbarare värld där man inte behöver ge avkall på avkastningen

Den 16 juni 2021 Bloggar och artiklar

Ett aktivt ägarskap är för Aktia ett centralt sätt att främja ansvarsfullheten för placeringarna, minska deras risker och främja byggandet av en mer hållbar värld. Ett lyckat exempel på detta är den påverkanskampanj med fokus på klimatrisker som genomfördes år 2020.

Som en del av det ansvarsfulla ägarskapet genomförde Aktia år 2020 en påverkanskampanj med fokus på klimatrisker. Vi närmade oss 25 bolag, som vid scenarioanalysen kommit fram i negativt ljus med avseende på klimatrisker och särskilt så kallade övergångs- eller transitionsrisker. Vi uppmanade de här bolagen att förbättra sin rapportering och verksamhet med avseende på klimatrisker samt hantera klimatrisker på ett ansvarsfullt sätt.

Vid en uppföljning som sedan gjordes våren 2021 kunde vi konstatera, att mätt med indikatorer för klimattransitionsrisk hade samtliga bolag förbättrat sig. 23 av bolagen hade samtidigt stigit till en bättre klassificeringskategori, till kategorin medium performer (20 bolag) eller rentav outperformer (3 bolag).

ESG-faktorer spelar en allt viktigare roll vid investeringsbeslut

Ur ett investerarperspektiv är det centralt att investeringsobjektens egen riskhantering håller hög nivå. Intresset kring ESG-faktorer (faktorer relaterade till miljö, samhälle och god förvaltning) har stigit på investeringsmarknaderna allt eftersom medvetenheten om sambandet mellan affärsverksamhet och ansvarsfullhet har ökat. Aktia har sedan länge varit en föregångare inom ansvarsfullt investerande. Beaktandet av ESG-faktorer är en integrerad del av kapitalförvaltningens investeringsprocess.

Intresset kring ESG-faktorer (faktorer relaterade till miljö, samhälle och god förvaltning) har stigit på investeringsmarknaderna allt eftersom medvetenheten om sambandet mellan affärsverksamhet och ansvarsfullhet har ökat. 

Beaktan av ESG-faktorer inom investeringsprocessen handlar framför allt om hur de bidrar till helhetssynen på investeringsobjekten, inte enbart om nivån på enskilda datapunkter. Vid bedömningen spelar investeringsobjektens egna kommunikation, liksom också möten och diskussioner med bolagens ledning och andra representanter, en värdefull roll. Detta syns också i bolagens kommunikation och rapportering. Bolagen publicerar för varje år allt mer omfattande och bättre ansvarsfullhetsrapporter och ansvarsfullheten innehar en alltmer central roll också på agendan för olika typer av investerarmöten och -konferenser samt bolags kapitalmarknadstillfällen.

Aktia har säkerställt att portföljförvaltningen har tillgång till omfattande och mångsidig ESG-information via specialiserade partners, utöver investeringsobjektens egen kommunikation. Vi använder oss till exempel av både ISS som levererar mångsidiga rapporter och tillhandahåller en databas med traditionellt ESG-data, och Upright Projects banbrytande Impact-verktyg, med vilket vi kan granska våra placeringsobjekts inverkan på deras ekologiska och sociala miljö.

Bolag som agerar ansvarsfullt är mer attraktiva investeringsobjekt

Allt eftersom intresset för ESG-faktorer och transparensen ökar, höjs också förväntningarna gentemot bolagen att agera mer ansvarsfullt och utveckla sin riskhantering. Då små positiva förändringar samverkar vänds bolagens verksamhet steg för steg i en allt hållbarare riktning. Samtidigt har investeringsobjektens egna förbättrade hantering av ESG-risker i genomsnitt en positiv inverkan på aktiernas risk-avkastningsprofil. På så sätt kombineras en utveckling mot en hållbarare värld med konkurrenskraftig avkastning för placeraren.

Läs mer om ansvarsfullt investerande på Aktia