Siirry sisältöön Siirry chattiin
Finnair Visa -sovelluksen aktivoinnissa käytettävä kertakäyttöinen vahvistuskoodi ei tällä hetkellä saavu asiakkaille.

Vikaa korjataan parhaillaan. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.

Markkinatilanteisiin räätälöityjä kokonaisuuksia

Strukturoidut tuotteet

Markkinatilanteisiin räätälöityjä kokonaisuuksia

Strukturoidut tuotteet tarjoavat usean eri riskitason vaihtoehtoja eri tuottotavoitteisiin ja täydentävät perinteistä sijoittamista. Sijoittaja voi esimerkiksi hyötyä osakemarkkinoiden noususta ilman vastaavaa perinteiseen osakesijoitukseen liittyvää tappioriskiä.

Aktia pyrkii yhdistämään jokaisessa yksittäisessä strukturoidussa tuotteessa sekä markkinanäkemyksemme että Aktian tuote- eli strukturointiosaamisen. Tuomme strukturoituja tuotteita tarjolle markkinatilanteen mukaan. Sijoittajan on aina hyvä varmistua tuotteen soveltuvuudesta omiin tarpeisiinsa.

Strukturoidut tuotteet lyhyesti

  • Strukturoitu tuote on räätälöity, arvo-osuusmuotoinen joukkovelkakirjalaina. Ehdot räätälöidään halutun sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.
  • Tuotteet rakennetaan hyödyntäen markkinanäkemystä. Strukturoitujen tuotteiden tuotto sidotaan valittujen kohde-etuuksien tai niiden yhdistelmien kehitykseen. Tyypillisesti kohde-etuudet ovat osakemarkkinoilta. 
  • Aktia jakaa omat strukturoidut tuotteensa kuuteen eri tuoteluokkaan sen mukaan miten tuotto ja riski muodostuu eli mikä tuottoprofiili kullakin luokalla on.
  • Varainhoidon asiakkaalle strukturoitu tuote voidaan räätälöidä myös yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Strukturoidut tuotteet lyhyesti

Aktian strukturoitujen tuotteiden tuoteluokat

Tyypillisimmät Aktiassa käytettävät tuoteluokat ovat osakeobligaatiot, autocallit ja erityisesti varainhoidossa luottokorit. 

Osakeobligaatio on pääomaturvattu sijoitus, joka pyrkii yhdistämään osake- ja korkosijoittamisen hyvät puolet. Tuotteessa on osakesidonnainen tuotto, jonka ehtojen mukainen tuotto muodostuu osakemarkkinoilla ja tuoton määrän määrittää osakemarkkinoiden kehitys. Osakeobligaatiot pitää sisällään joukkovelkakirjasijoituksiin perinteisesti liitetyn pääoman palautumisen, jossa etukäteen ehdoissa määrätty osuus nimellisarvosta palautuu.

Autocall on pääomaturvaamaton. Se sisältää poikkeuksetta ennenaikaisen erääntymisehdon, jossa erääntyminen on ehdollinen kohde-etuuden kehitykselle ja usein erääntyminen tapahtuu ennen varsinaista eräpäivää. Autocall -tuotteen positiivinen tuotto ei lähtökohtaisesti edellytä kohde-etuuden arvonnousua sijoitusaikana ja tuotto on etukäteen määrätty kiinteä määrä, joka tyypillisesti riippuu siihen sovellettavasta kuponkiehdosta ja toteutuneesta sijoitusajasta. 

Myös luottokori on pääomaturvaamaton. Luottokorissa tuotto ja riski pohjautuvat korko-omaisuusluokkaan sekä sen alasektoreihin. Usein luottokoreissa käytetään lisäehtoja, joilla tavoitellaan sijoitustoiminnallista hyötyä. Näiden yhdistelmänä luottokorit tuovat lisäetuja perinteisempiin sijoitustapoihin verrattuna. Luottokorit voidaan toteuttaa indeksisidonnaisena, viiteyhtiökorina tai yksittäiseen viiteyhtiöön sidottuna.

Strukturoidut tuotteemme

Alla olevassa taulukossa esitämme yleisessä myynnissä olevat ja olleet strukturoidut tuotteet. Kyseinen taulukko pitää sisällään myös erääntyneet tuotteet, jotka ovat erääntyneet alle vuosi sitten. Lisätietoja tuotteista löytyy tuotekohtaisilla sivuilla. 

 

Lisätietoja

Kaikkea sijoitustoimintaamme ohjaa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme ja ilmastostrategiamme. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta täältä.

Jälkimarkkinariski
Strukturoidut sijoitukset on ensisijaisesti tarkoitettu pidettäväksi eräpäivään asti. Niiden myynti on kuitenkin pääsääntöisesti mahdollista myös kesken sijoitusajan. Kun sijoitus myydään ennen eräpäivää voi jälkimarkkinahinta olla korkeampi tai matalampi kuin nimellisarvo, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin sijoittamaansa pääomaa kokonaisuudessaan. Liikkeeseenlaskija ylläpitää tuotteelle jälkimarkkinaa ja antaa tuotteelle ostonoteerauksia normaalien markkinaolosuhteiden vallitessa, mutta ei takaa tuotteelle jälkimarkkinoita. 

 

Korkoriski
Korkoriski aiheutuu siitä, että sijoituksen arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy sijoituksen ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu ostohetken ja myyntihetken välisenä aikana laskee arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa arvoa. 

 

Liikkeeseenlaskijariski
Tuotteelle ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Strukturoidun tuotteen tuotonmaksu ja pääomanpalautus riippuvat kohde-etuuden kehityksestä ja tuotteen rakenteesta, mutta liikkeeseenlaskija vastaa viime kädessä mahdollisen tuoton ja pääoman takaisinmaksusta. Tällöin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Myös pääomaturvattuun tuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskijariski. 

 

Luottoriski
Luottoriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa tuotteen kohdeyhtiö kohtaa luottovastuutapahtuman sijoitusaikana. Luottovastuutapahtuman, eli vakavan maksuhäiriön, velkojen uudelleenjärjestelyn tai konkurssin seurauksena sijoittaja voi menettää sijoituksen pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. 

 

Markkinariski
Osaan strukturoiduista tuotteista liittyy kohde-etuuteen liittyvä markkinariski, joka on peräisin yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Kohde-etuuden tuotto voi olla riippuvainen esimerkiksi osake-, korko-, raaka-aine- tai valuuttamarkkinoiden kehityksestä. Pääomaturvatuissa sijoituksissa ei ole markkinariskiä mutta on hyvä huomioida liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski. 

 

Tuottoriski
Sijoituksen tuotto riippuu lainan alla olevan kohde-etuuden kehityksestä sijoitusaikana. Sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden arvon kehityksestä sijoitusaikana. Pääomaturvaamattomissa tuotteissa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan. Sijoitus poikkeaa suorasta sijoituksesta kohde-etuuteen. Sijoittajan tulee huomioida, että hän ei välttämättä hyödy tuotteen kohde-etuuksina olevien yhtiöiden osingoista. 

 

Ylikurssiriski
Tuotteen emissiokurssin ollessa yli 100 % maksetaan tuotteesta ylikurssia ostohetkellä. Maksetun ylikurssin voi menettää osittain tai kokonaan. Tappiota syntyy, jos sijoituksen tuotto eräpäivänä jää maksettua ylikurssia pienemmäksi. Tuoton jäädessä nollaan eräpäivänä vastaa sijoittajan tappio maksettua ylikurssia. Tappion lopullinen määrä riippuu tuoton ja kurssitappion verokohtelusta.

Kohde-etuus
Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakeindeksi, valuuttakurssi, hyödyke tai hyödykeindeksi. Ehtojen mukainen tuotto on sidottu tietyn kohde-etuuden tai kohde-etuuksista muodostetun korin arvon kehitykseen. 

Luottovastuutapahtuma
Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan sijoitustuotteen viiteyhtiöön liittyvän maksukyvyttömyysriskin realisoitumista. Luottovastuutapahtumaksi toteaminen perustuu lähtökohtaisesti ISDA:n (International Swaps and Derivatives Association) määritelmiin ja maksukyvyttömyyden toteamista koskevaan sääntöpohjaiseen käsittelyyn. Luottovastuutapahtumia ovat esimerkiksi viiteyhtiön lainojen uudelleenjärjestely, vakava maksuhäiriö tai konkurssi. 

Maksetut kupongit
Maksetut kupongit ovat sijoituksen sijoitusaikana maksamien kuponkien summa.

Maturiteetti
Laina- eli juoksuaika, jonka päättyessä sijoitus maksetaan takaisin. 

Merkintähinta
Sijoitustuotteen liikkeeseenlaskukurssi, eli merkintähinta suhteessa nimellisarvoon.

Nimellisarvo
Sijoituksen alkuperäinen pääoma, jolle ehtojen mukainen tuotto lasketaan. Nimellisarvoa käytetään viitteenä myös silloin, kun sijoitustuotteella käydään kauppaa.

Pääoman palautus
Pääoman palautus tarkoittaa eräpäivänä palautettua pääomaa. Pääomaturvatuissa sijoituksissa tämä on pääomaturvan taso ja luottoriskilainoissa luottovastuutapahtumien vaikutuksella vähennetty pääoma.

Pääomaturvaamattomat strukturoidut tuotteet
Pääomaturvaamattomat tuotteet mahdollistavat perinteisiä osake- ja korkosijoituksia monipuolisemmat tuoton- ja riskin yhdistelmät ja sopivat siksi erityyppisiin sijoittajatarpeisiin. Tuotteiden avulla voidaan sijoittaa esim. korkean tuottopotentiaalin yrityslainamarkkinoille, tai hyötyä korkealla tuottokertoimella osakemarkkinoiden positiivisesta kehityksestä. 

Pääomaturvatut strukturoidut tuotteet
Pääomaturvatut tuotteet sopivat hyvin riskiä kaihtavalle sijoittajalle osana muita sijoituksia. Suorista rahastosijoituksista poiketen pääomaturva mahdollistaa sen, että vaikka kohde-etuus kehittyisi negatiivisesti nimellispääoma palautetaan kuitenkin eräpäivänä. Nimellispääoman takaisinmaksusta eräpäivänä vastaa liikkeeseenlaskija. 

Tarkastelupäivä
Tarkastelupäivillä tarkoitetaan ehtojen mukaisia päiviä, jolloin kohde-etuudelle määritetään tuotteeseen liittyvien ehtojen tarkastelussa käytettävät arvot. Alku- ja loppuarvon laskentaan käytettäviä tarkastelupäiviä voi olla tuotteesta riippuen yksi tai useampia. Joissain tuotetyypeissä tarkastelupäiviä voi olla läpi tuotonlaskentajakson esimerkiksi vuosittain tai puolivuosittain. 

Tuotto
Sijoitusajalta saatava tuotto selviää takaisinmaksupäivänä ja se riippuu merkintäkurssista sekä mahdollisesta takaisinmaksupäivänä maksettavasta ehtojen mukaisesta tuotosta. Warrantien osalta sijoitetun pääoman tuotto on osto- ja myyntikurssien erotus.

Tuottokerroin
Tuottokerroin kertoo sen suhteellisen osuuden, jonka sijoittaja saa kohde-etuuden ehtojen mukaisesta kehityksestä. Esimerkiksi, jos tuottokerroin on 120 % ja kohde-etuuden kehitys 30 %, on sijoittajan saama tuotto nimellispääomalle 36 % (30 % * 120 %). 

Ylikurssi
Mikäli sijoittaja maksaa lainasta ylikurssia (emissiokurssi yli 100 %), voi hän menettää maksamansa ylikurssin osittain tai kokonaan. Ylikurssi mahdollistaa samalla suuremman tuoton tavoittelun. Tappiota syntyy, jos sijoituksen tuotto eräpäivänä jää maksettua ylikurssia pienemmäksi.

Ohjelmaesitteet 2024

BARCLAYS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALEBNP
OhjelmaesiteOhjelmaesiteOhjelmaesite
Ohjelmaesitteen täydennys 1/14.6.2024  

Ohjelmaesitteet 2023

BARCLAYSSOCIÉTÉ GÉNÉRALEBNPMORGAN STANLEY B.V.
OhjelmaesiteOhjelmaesiteOhjelmaesiteOhjelmaesite
Ohjelmaesitteen täydennys 1/26.9.2023Ohjelmaesitteen täydennys 1/4.8.2023 Ohjelmaesitteen täydennys 1/Notes/23.8.2023Ohjelmaesitteen täydennys 1/27.7.2023  
Ohjelmaesitteen täydennys 2/17.10.2023Ohjelmaesitteen täydennys 2/25.10.2023 Ohjelmaesitteen täydennys 2/Notes/30.11.2023Ohjelmaesitteen täydennys 2/11.8.2023
Ohjelmaesitteen täydennys 3/16.11.2023Ohjelmaesitteen täydennys 3/15.1.2024Ohjelmaesitteen täydennys 3/Notes/23.2.2024Ohjelmaesitteen täydennys 3/6.10.2023
Ohjelmaesitteen täydennys 4/13.12.2023Ohjelmaesitteen täydennys 4/8.2.2024Ohjelmaesitteen täydennys 4/Notes/9.4.2024Ohjelmaesitteen täydennys 4/25.10.2023
Ohjelmaesitteen täydennys 5/8.2.2024Ohjelmaesitteen täydennys 5/25.3.2024Ohjelmaesitteen täydennys 5/Notes/2.5.2024Ohjelmaesitteen täydennys 5/27.10.2023
  Ohjelmaesitteen täydennys 1/Certificates/23.8.2023Ohjelmaesitteen täydennys 6/13.11.2023
  Ohjelmaesitteen täydennys 2/Certificates/30.11.2023Ohjelmaesitteen täydennys 7/7.12.2023
  Ohjelmaesitteen täydennys 3/Certificates/23.2.2024Ohjelmaesitteen täydennys 8/22.1.2024
  Ohjelmaesitteen täydennys 4/Certificates/9.4.2024Ohjelmaesitteen täydennys 9/8.3.2024
  Ohjelmaesitteen täydennys 5/Certificates/2.5.2024Ohjelmaesitteen täydennys 10/23.4.2024
   Ohjelmaesitteen täydennys 11/17.5.2024
   Ohjelmaesitteen täydennys 12/14.6.2024

 

 

Ohjelmaesitteet 2022

BARCLAYS
Ohjelmaesite
Ohjelmaesitteen täydennys 1/19.8.2022
Ohjelmaesitteen täydennys 2/12.12.2022
Ohjelmaesitteen täydennys 3/20.12.2022
Rekisteröintiasiakirja 
Rekisteröintiasiakirjan täydennys 1/24.8.2022
Rekisteröintiasiakirjan täydennys 2/7.10.2022

 

Ohjelmaesitteet 2021

DANSKE BANKNORDEABNP
OhjelmaesiteOhjelmaesiteOhjelmaesite
Ohjelmaesitteen täydennys 1/26.7.2021 Ohjelmaesitteen täydennys 1/18.8.2021
Ohjelmaesitteen täydennys 2/ 1.11.2021 Ohjelmaesitteen täydennys 2/30.9.2021
Ohjelmaesitteen täydennys 3/3.2.2022  Ohjelmaesitteen täydennys 3/25.11.2021
  Ohjelmaesitteen täydennys 4/21.2.2022
  Ohjelmaesitteen täydennys 5/11.4.2022

 

Ohjelmaesitteet 2020

DANSKE BANK
Ohjelmaesite
Ohjelmaesitteen täydennys 1/22.7.2020
Ohjelmaesitteen täydennys 2/9.11.2020
Ohjelmaesitteen täydennys 3/8.2.2021
Ohjelmaesitteen täydennys 4/29.4.2021

 

Ohjelmaesitteet 2019

DANSKE BANK
Ohjelmaesite
Tiivistelmä
Ohjelmaesitteen täydennys 1/26.7.2019
Ohjelmaesitteen täydennys 2/12.11.2019
Ohjelmaesitteen täydennys 3/18.12.2019
Ohjelmaesitteen täydennys 4/13.2.2020
Ohjelmaesitteen täydennys 5/8.5.2020

Pääoman palautus tarkoittaa eräpäivänä palautettua pääomaa. Pääomaturvatuissa sijoituksissa tämä on pääomaturvan taso ja luottokoreissa luottovastuutapahtumien vaikutuksella vähennetty pääoma. Maksetut kupongit ovat sijoituksen sijoitusaikana maksamien kuponkien summa. Warrantien osalta sijoitetun pääoman tuotto on osto- ja myyntikurssien erotus.

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.