Siirry sisältöön Siirry chattiin
Yleisiä tietoja asuntoluotoista ja asuntovakuudellisista kuluttajaluotoista

Yleisiä tietoja asuntoluotoista ja asuntovakuudellisista kuluttajaluotoista

Luotonantajan nimi ja käyntiosoite

Aktia Pankki Oyj

Käyntiosoite

Mihin tarkoitukseen asuntoluottoa ja asuntovakuudellista kuluttajaluottoa myönnetään?

Asuntoluottoa myönnetään asunnon ja vapaa-ajan asunnon hankintaan sekä yhtiölainaosuuden poismaksuun.

Asuntovakuudellista kuluttajaluottoa (luotto, jonka vakuudeksi pantataan asunto) voidaan myöntää muihin käyttötarkoituksiin esim. asuinkiinteistön tai vapaa-ajan kiinteistön peruskorjaukseen, auton tai veneen hankintaan jne.

Vakuudet

Asuntovakuutena voi olla Suomessa sijaitseva, vakituiseen asuinkäyttöön tai vapaa-ajan asunnoksi tarkoitettu asuinkiinteistö tai asunto-osake. Myös mm. asumisoikeutta voidaan käyttää asuntovakuutena. Asuntolainaan on mahdollista liittää valtion takaus tai Aktian asuntolainatakaus.

Muuna vakuutena voidaan käyttää esim. rahasto-osuuksia ja pörssinoteerattuja osakkeita samoin kuin talletuksia.

Laina-aika

Laina-aika räätälöidään asiakkaan kokonaistilanteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Asuntoluoton laina-aika on yleensä selkeästi pidempi kuin muiden luottojen. Valtion takaus rajoittaa asuntoluoton laina-ajan 25 vuoteen.

Korkovaihtoehdot

Asiakas voi valita lainaan joko vaihtuvan tai kiinteän koron tai niiden yhdistelmän.

Vaihtuvakorkoisen lainan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Vaihtuvakorkoisen lainan takaisinmaksuerä tai laina-aika voi muuttua riippuen viitekoron muutoksista ja valitusta takaisinmaksutavasta. Mikäli lainan takaisinmaksutapa on tasaerä, viitekoron nousu laina-aikana kasvattaa lainan viimeistä maksuerää. Viitekoron laskiessa laina lyhenee suunniteltua nopeammin. Viitekorko ehtii yleensä vaihdella laina-aikana molempiin suuntiin. 

Pankin lainasopimuksissa lainan korko voi olla sidottu Euribor-nimiseen viitekorkoon. Euriboria hallinnoi European Money Market Institute (EMMI) Brysselissä, Belgiassa. Viitekorko noteerataan 3, 6 tai 12 kuukauden jaksossa, joka mainitaan nimen yhteydessä.

Lainanottajalle viitekoron käyttö tarkoittaa, että lainanottajan maksama koro voi vaihdella viitekoron mukaan (huomioiden mahdolliset erillisesti sovitut korkolattiat ja -katot). Mekanismi kuvataan lainasopimuksessa. Lainasopimuksessa on lisäksi korvaavan koron määrittelemistä koskeva ehto siltä varalta, että viitekorkoa ei enää noteerattaisi.

Aktia Prime -korko on pankin oma viitekorko, jonka muutoksista pankki tekee itse päätöksen. Kulloinkin voimassa oleva viitekoron arvo on saatavilla pankin toimipaikoissa tai pankin verkkosivuilla. Lainan kokonaiskorko muuttuu Prime-koron muutoksen verran ja muutos huomioidaan lainan korossa tarkistuspäivästä lukien.

Kiinteä korko on pankin määrittelemä kokonaiskorko, joka sovitaan tietyksi ajaksi tai koko laina-ajaksi. Kiinteän koron vaihtoehdot ovat 3, 5 tai 10 vuotta. Lainan korko ei muutu kiinteän korkojakson aikana, eli markkinakorkojen vaihtelut eivät vaikuta siihen. Kiinteäkorkoista lainaa ei voi vaihtaa viitekorkoiseksi kiinteän korkojakson aikana. Asiakas saattaa joutua maksamaan pankille ylimääräisistä lyhennyksistä ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta ennenaikaisen takaisinmaksun korvausta.

Valuuttaluotto

Asuntoluotto ja asuntovakuudellinen kuluttajaluotto myönnetään euromääräisenä valuuttaluottona, mikäli luotonottaja saa tulonsa muussa valuutassa kuin euroissa, tai mikäli luotonottajan varat, joilla luotto on tarkoitus maksaa pois, ovat muussa valuutassa kuin euroissa.

Luotonottajan tulee euromääräisen luoton ottoa harkitessaan ja maksukykyään arvioidessaan varautua siihen, että tulovaluutan kurssi suhteessa euroon saattaa heiketä.

Valuuttakurssien muutokset voivat lisätä velallisen maksettavaksi tulevaa velan kokonaismäärää siinä valuutassa, jossa velallisella on tuloja tai varoja, joilla velka on tarkoitus maksaa takaisin. Valuuttakurssimuutoksista aiheutuva riski on velallisen vastuulla eikä luottosopimukseen liity valuuttakurssisuojausta.

Esimerkki asuntoluotosta

Luoton määrä: 170 000 euroa

Laina-aika: 25 vuotta

Korko: 4,28 %

Todellinen vuosikorko: 4,50 %

Todelliseen vuosikorkoon sisältyy 600 euron toimitusmaksu sekä maksuerän automaattisesta veloituksesta 2,90 €/kk.

Maksuerät yhteensä: 300 kpl

Maksutapa: annuiteetti

Kuukausierä: 924,20 euroa

Maksettava kokonaismäärä: 280 281,12 euroa

Luotonoton yhteydessä saattaa luottokustannusten lisäksi syntyä muita kustannuksia

Luoton oton yhteydessä syntyy varsinaisten luottokustannusten lisäksi usein muita kustannuksia, jotka yleensä aiheutuvat vakuusjärjestelyistä ja vaihtelevat sen mukaan, mitä luotolle tulee vakuudeksi.  Vakuudeksi tuleva kiinteistö on vakuutettava vahinkojen varalta. Kiinteistörekisteristä hankittavista todistuksista sekä lainhuudon ja kiinnitysten hausta aiheutuu kustannuksia, samoin osakevakuuden rekisteröinnistä ja isännöitsijäntodistuksen hankkimisesta. Luotolle tulevasta valtion takauksesta menee takausmaksu valtiolle. Myös vakuutusyhtiöiden myöntämät takaukset ovat maksullisia, samoin lainan takaisinmaksua yllättävissä tilanteissa turvaamaan otettu lainaturvavakuutus. Edellä mainitut kustannukset ovat esimerkinomaisia, eikä niitä välttämättä synny jokaisessa luototuksessa, ja toisaalta luoton oton yhteydessä saattaa syntyä kustannuksia, joita ei ole edellä mainittu.

Lisäpalvelut

Asiakkaalle annettava yksilöity lainaehdotus tai tarjous voi sisältää pankin tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamia, asiakkaan kokonaistilanteeseen sopivia lisäpalveluita, joilla voi olla vaikutusta luoton hinnoitteluun. Muualta otettuina lisäpalveluilla ei välttämättä ole vaikutusta luoton hintaan.

Takaisinmaksuvaihtoehdot  

Mikäli edellä kohdassa Esimerkki asuntoluotosta mainitun luoton takaisinmaksuaika on 25 vuotta ja luottoa maksetaan takaisin tasalyhennyksin kuukausittain, tulee luotolle 300 maksuerää, joissa lyhennyksen määrä on aina 567 euroa. Luoton pääoma alenee joka kuukausi tasalyhennyksen määrän.

Maksuerän kokonaismäärä vaihtelee luoton pääoman ja luotolle valitun korkotyypin (esim. 12 kk euribor) vaihtelun mukaan.

Mikäli luoton takaisinmaksutavaksi on valittu kuukausittain maksettava tasaerä, tulee luotolle 25 vuoden takaisinmaksuajalla 300 kpl 931 euron suuruista maksuerää. Viitekoron nousu laina-aikana kasvattaa lainan viimeistä maksuerää, viitekoron lasku taas lyhentää laina-aikaa.

Mikäli luoton takaisinmaksutavaksi on valittu annuiteetti ja luottoa maksetaan takaisin kuukausittain, tulee luotolle 300 kpl 924,20 euron suuruista maksuerää. Viitekoron lasku laina-aikana pienentää maksuerää ja nousu vastaavasti nostaa sitä.  

Ennenaikainen takaisinmaksu

Velallisella on oikeus maksaa luotto tai sen osa ennenaikaisesti takaisin ilmoittamalla siitä pankille. Jos velallinen maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti takaisin, vähennetään pankin saatavasta se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset perustamiskulut.

Pankilla on oikeus saada korvaus kaikista vakuusjärjestelyistä aiheutuneista kuluista siitä huolimatta, että luotto maksetaan ennenaikaisesti pois kokonaan tai osittain.

Pankin oikeus saada korvaus asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta

Jos velallinen maksaa asuntoluoton tai sen osan ennenaikaisesti takaisin, pankki saa periä korvauksena korkotason alenemisesta johtuvan tappion, jos luottoa on myönnetty yli 20 000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta. Pankki toimittaa velalliselle laskelman, josta käy ilmi vaaditun korvauksen määrä ja sen laskennassa käytetyt perusteet ja oletukset.

Pankin oikeus saada korvaus muun kuin asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta

Pankilla on oikeus saada korvaus velalliselta tämän maksaessa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, jos luoton korkoa ei ole sidottu viitekorkoon (kiinteä korko). Korvaus on enintään yksi prosentti takaisinmaksetun luoton määrästä tai, jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä luottosopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin yksi vuosi, puoli prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvauksena peritään kuitenkin enintään koron määrä ennenaikaisen takaisinmaksun ja luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta. Pankilla ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta, jos luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10 000 euroa tai takaisinmaksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla. Asuntovakuudellisen kuluttajaluoton osalta pankki toimittaa velalliselle laskelman, josta käy ilmi vaaditun korvauksen määrä ja sen laskennassa käytetyt perusteet ja oletukset.

Vakuudeksi tulevan asunto-omaisuuden arviointi

Asuntoluoton yhteydessä ei arviokirjaa yleensä tarvitse hankkia. Kiinteistövälittäjän arviokirja saattaa olla tarpeen joissakin tilanteissa, kun asiakas hakee luottoa ennestään omistamaansa asuntovakuutta vastaan, varsinkin jos vakuus sijaitsee pankin toimialueen ulkopuolella. Arvioinnin tilaa asiakas, joka myös yleensä vastaa arviointikustannuksista. 

Luottoon liittyvien sitoumusten laiminlyöminen

Jos velallinen laiminlyö luottosopimuksen mukaisia velvoitteita, kuten esimerkiksi sovittujen maksuerien mukaisten maksujen suorittamisen osittain tai kokonaan, pankilla on oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa ja kuluja. Maksurästit saattavat johtaa luoton eräännyttämiseen ja luottotietorekisterimerkintään.