Siirry sisältöön Siirry chattiin
Palvelun käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Yleistä

1.1 Nämä käyttöehdot sisältävät Aktia Pankki Oyj:n (jäljempänä Aktia) osoitteissa www.aktia.fi, ebank.www.aktia.fi ja www.aktia.com ylläpitämän Internet-palvelun (jäljempänä Palvelu) käyttöä koskevat Yleiset käyttöehdot. Kaikki tietoliikenne salataan SSL-salausmenetelmällä. Ryhtyessään käyttämään Palvelua käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) hyväksyy nämä Yleiset käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1.2 Aktia ylläpitää Palvelua sekä tuottaa ja koostaa sen sisällön. Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Aktian yhteistyökumppaneitten (jäljempänä Yhteistyökumppanit) tuottamia tuotteita ja palveluita.

1.3 Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä lukuun ottamatta Palvelun tiettyjä osioita, jotka edellyttävät sekä rekisteröitymistä että sen yhteydessä määriteltyjen Erityisten käyttöehtojen hyväksymistä. Palvelussa on myös osioita, joiden käyttäminen edellyttää kyseistä palvelua koskevan asiakassopimuksen tekemistä Aktian kanssa (esim. Internet-osakekauppa). Yhteistyökumppaneitten tuottamien tuotteiden ja palveluiden käyttäminen saattaa lisäksi edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

1.4 Aktian verkkopankki ja verkkosivut perustuvat yleisesti käytössä oleviin standardeihin selaintekniikoihin, jotka eivät edellytä minkään erillisen sovelluksen lataamista tai asentamista älypuhelimiin ja www-selaimiin.  Verkkopankki ei myöskään asenna käyttäjän puhelimeen mitään sovellusta tai selainlaajennusta.

1.5 Palvelussa oleva informaatio on yleisluontoista, ellei toisin nimenomaisesti mainita, eikä sitä sellaisenaan voi soveltaa yksittäiseen tapaukseen. Informaatiota ei ole myöskään pidettävä Aktian Käyttäjälle antamana sitovana tarjouksena ellei toisin ole ilmoitettu. Oikeustoimen tekeminen Aktian taikka Yhteistyökumppanin kanssa edellyttää, että Palvelussa on nimenomainen toiminto oikeustoimen tekemiselle kyseisen palvelun kohdalla.

1.6 Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Aktialle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle; katso Copyright.

1.7 Aktialla on milloin tahansa oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, sen saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. Aktialla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun Yleisiä käyttöehtoja.

1.8 Palvelun käyttö saattaa osittain edellyttää selaimeen liitettävien lisäohjelmien käyttöä. Palvelu on suunniteltu parhaiten toimimaan selaimilla Chrome, Firefox, Edge sekä Safari (MacOS, iOS). Tiettyjen osien/ohjelmien/sovellusten käyttö ja ominaisuuksien hyödyntäminen edellyttää Java-scriptin ja cookien käytön hyväksymistä.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

2.1 Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämien laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjän tulee huolehtia käyttämänsä päätelaitteen käyttöjärjestelmän ajantasaisuudesta ja säännöllisistä tietoturvapäivityksistä. Käyttäjän tulee lisäksi varmistaa, että päätelaitteen ohjelmistot saavat säännöllisesti tietoturvapäivityksiä.

2.2 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua lain, hyvän tavan sekä kohdassa 1.3 mainittujen ehtojen ja sopimusten mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Aktialle, Yhteistyökumppanille, muulle Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

2.3 Käyttäjä vastaa täysimääräisesti Aktialle, Yhteistyökumppanille, muulle Käyttäjälle ja kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta, jonka hän on aiheuttanut lain, hyvän tavan tai kohdassa 1.3 mainittujen ehtojen tai sopimusten vastaisella Palvelun käyttämisellä.

Aktian vastuun rajoitukset

3.1 Aktia ei vastaa Palvelun kautta saavutettavien palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista siitä riippumatta onko palvelu Aktian itsensä taikka Yhteistyökumppanin tuottamaa. Palvelussa julkaistut tekstit, kuvat, laskurit, äänitiedostot, animaatiot tai muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä. Aktia ei vastaa Palvelun kautta saavutettavien tietojen/tiedostojen soveltuvuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Aktia ei takaa, että Palvelu toimii virheettömästi ja keskeytyksettömästi.

3.2 Rajoittamatta miltään osin mitä edellisessä kohdassa on lausuttu ei Aktia vastaa Palvelun kautta saavutettavien palveluiden virheellisen sisällön, tietoliikenteessä olevan häiriön taikka tietojärjestelmissä olevien virheiden tai haitallisten ohjelmien (virus, madot jne.) aiheuttamista välittömistä taikka välillisistä vahingoista. Aktia ei vastaa vahingosta siinäkään tapauksessa, että Aktialla taikka sen edustajalla olisi ollut tieto Palvelussa olevasta virheestä. Tätä ehtoa sovelletaan riippumatta siitä, perustuuko vahingon korvaamista koskeva vaatimus sopimussuhteeseen, huolimattomuuteen tai mahdolliseen muuhun vahingonkorvausperusteeseen.

3.3 Aktia korostaa erikseen, että myös Palvelun kautta saavutettavat sijoitustietoa sisältävät osiot (esim. analyysit, pörssikurssit) ovat informaatioltaan yleisluontoisia, eikä saatua tietoa ole miltään osin pidettävä sijoitusneuvontana, arvopaperien osto- tai myyntitarjouksena taikka muuna kehotuksena sijoitustoimenpiteisiin. Aktia tai Yhteistyökumppani ei vastaa Palvelun kautta saavutettavien tietojen/tiedostojen soveltuvuudesta Käyttäjän sijoitustarkoituksiin eikä myöskään niiden perusteella tehtyjen sijoituspäätösten tuloksista.

Copyright

Näiden WWW-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Aktia Oyj:lle (jäljempänä Aktia) tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Sivujen käyttäjällä ei ole, yksityistä käyttöä lukuunottamatta, oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten hyödyntää sivuilla olevaa suojattua materiaalia ilman Aktian taikka ilmoitetun muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on käyttäjän aina mainittava tekijän tai muun oikeudenhaltijan nimi.

Aktia ID käyttöehdot

Aktia ID käyttöehdot, pdf