Siirry sisältöön Siirry chattiin
Siirtymäsäännösten käyttö ja raportti vakavaraisuudesta

Vakuutukset

Siirtymäsäännösten käyttö ja raportti vakavaraisuudesta

Aktia Henkivakuutus Oy:llä on Finanssivalvonnan lupa käyttää siirtymäsäännöksiä vakavaraisuuslaskelmissa 1.1.2032 asti.

Vakuutusyhtiölain 8a luvun 1 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus on julkaistu vuodelta 2022. Lue kertomus alla.

 

Yhteenveto 2022

Aktia Henkivakuutus Oy (jatkossa ”yhtiö”, ”henkiyhtiö” tai Aktia Henkivakuutus) on vakavarainen suomalainen henkivakuutusyhtiö, jolla on pitkä ja vankka kokemus henkivakuuttamisesta Suomessa. Vakuutuskannassa on noin 100 000 yksityis- ja yritysasiakkaiden ottamaa vakuutusta ja yhtiöllä on useita yhteistyökumppaneita finanssialalla. Yhtiön palveluksessa on noin 70 henkilöä. Aktia Henkivakuutus on Aktia Pankki Oyj:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö ja osa Aktia-konsernia.

Vuonna 2022 yhtiön markkinaympäristö muuttui merkittävästi. Alkuvuonna syttynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan oli osasyy tilanteeseen, jossa inflaatiota suitsiakseen keskuspankit kiristivät rahapolitiikkaansa. Korot lähtivät monen vuoden tauon jälkeen nousuun ja vaikuttivat yhtiön korkopainotteisen sijoitussalkun markkina-arvoon negatiivisesti. Korkomuutoksesta johtuen kuitenkin yhtiön vakavaraisuusasema vahvistui merkittävästi. Sijoitusmarkkinoilla vallinnut epävarmuus vaikutti asiakkaiden sijoitushalukkuuteen, joka näkyi edellistä vuotta alhaisempana maksutulona sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin. Riskivakuutusliiketoiminta jatkui vakaana johtuen hyvästä uusmyynnin kehityksestä.

Liiketoiminnan kehittäminen jatkui strategian mukaisesti. Vuoden aikana yhtiö toi markkinoille muun muassa ensimmäisen täysin digitaalisesti tarjottavan vakavan sairauden turvan. Riskihenkivakuutusten jakeluyhteistyötä kehitettiin edelleen. Sijoitussidonnaista tarjoamaa laajennettiin uusilla sijoituskohteilla. Muut merkittävät liiketoiminnan kehittämisen projektit liittyivät IFRS 17 -kirjanpitostandardiin sekä yhtiön vakuutusten hoitojärjestelmän uudistamiseen. Lisäksi yhtiössä panostettiin merkittävästi asiakas-, jakelija- ja henkilöstökokemuksen kehittämiseen. Yhtiö päätti luopua sairaskuluvakuutusliiketoiminnasta, jonka uusmyynti on lopetettu jo joitakin vuosia sitten. Tämän ja muuttuneen toimintaympäristön johdosta yhtiössä käytiin loppuvuodesta yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut hyvässä hengessä. Uusi organisaatio tuli voimaan 1.1.2023.

Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös (FAS) osoittaa 6,7 miljoonan euron tappiollisen tuloksen (2021: 9,3 miljoonan euron voitto). Tappio johtuu pääosin yhtiön tekemästä korkosuojasta. Yhtiön operatiivinen kannattavuus oli kuitenkin hyvällä tasolla, ja sen liikekustannussuhde oli 106,8 % (98,9 %). Liikekustannussuhde nousi kasvaneen vakuutusmyynnin myötä, sekä palkkiokustannukset että henkilöstökustannukset nousivat. Riskivakuutusten vahinkosuhde oli hyvällä tasolla, 56 % (49 %). Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin laskettuna -10,2 % (1,3 %) vuonna 2022.

Yhtiön johtoryhmän kokoonpanoa täydennettiin loppuvuodesta 2021. Yhtiön hallintojärjestelmää, sisältäen muun muassa johtoryhmän jäsenten tehtävät, vastuut ja kokouskäytännöt, on tarkennettu raportointikauden aikana.

Yhtiön hallitukseen valittiin neljäs jäsen, Karri Varis, joka aloitti tehtävässä 17.3.2022.

Yhtiön riskinottohalukkuus määritellään osittain yhtiön, osittain konsernin kokonaisedun mukaisesti, erityisesti siten, että konsernin tulee selviytyä tiukemmista pääoma- ja viranomaisvaateista kiristyvässä markkinatilanteessa. Konsernin tavoite henkiyhtiölle on pääomapuskurin pitäminen riittävän suurena, jotta se täyttää vakavaraisuusmääräysten asettamat vaatimukset.

Konsernin strategisten tavoitteiden perusteella tiettyjä riskienhallinnan toimia on tehostettu siltä osin, kun strategian muutokset voivat altistaa yhtiön riskeille, joita ei aiemmin ole esiintynyt. Syynä tähän on se, että sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden sijoitusskohdevalikoimaa on laajennettu ei-likvideihin ja vaikeaselkoisiin sijoituskohteisiin. Yhtiöön kohdistuvien riskien ei tältä osin odoteta kasvavan, mutta asia on otettava huomioon riskien hallinnassa.

Korkosidonnaisen sijoitussalkun osalta riskejä ei ole tarkoitus aktiivisesti kasvattaa, joskin aiemmin tehdyt sijoitukset tulevat pääomakutsujen myötä kasvattamaan esimerkiksi osake- ja kiinteistöriskiä vuoden aikana. Samanaikaisesti yhtiö on kuitenkin aktiivisesti alkanut tutkia mahdollisuuksia irtautua suurista yksittäissijoituksista hallitusti korkosidonnaisen vastuuvelan ja sitä vastaavan sijoitussalkun pienentyessä.

Vakuutustuotteiden osalta yhtiö keskittyy edelleen – sijoitussidonnaisten lisäksi – kannattaviin riskivakuutustuotteisiin. Yhtiö parantaa riskienhallintaansa näiden tuotteiden tarjoamisessa, esimerkiksi kohderyhmäkeskittymien osalta. Tämän perusteella yhtiölle on laadittu uusi vakuutuspolitiikka.

Yhtiön virallinen tilinpäätös tehdään FAS-säännösten mukaan. Aktia-konsernin tilinpäätös tehdään IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaan, ja IFRS-korjattuja arvoja käytetään lähtökohtana vakavaraisuustarkoitusta varten tehtävässä arvostuksessa.

Salkuissa olevat varat arvioidaan vakavaraisuustarkoitusta varten best effort -periaatteen mukaan mahdollisimman lähellä olevaan markkina-arvoon, joka saadaan aktiivisilta ja likvideiltä markkinoilta. Tiettyjen omaisuusluokkien osalta tämä ei ole mahdollista, joten esim. pääomasijoitukset, kiinteistörahastot ja suoraan omistetut kiinteistöt arvostetaan vaihtoehtoisten menetelmien avulla.

Vakuutustekninen vastuuvelka arvostetaan vakavaraisuustarkoitusta varten markkina-arvoon, jonka mukaan voidaan olettaa, että velvoitteet ovat siirrettävissä toiselle vakuutusyhtiölle. Määrä lasketaan parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana. Paras estimaatti vastaa vakuutussitoumuksista syntyvien arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattua nykyarvoa ottaen huomioon sopimusrajat sääntelyn edellyttämällä tavalla. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osalta yhtiö muutti vuoden 2022 lopussa sopimusrajatulkintaansa niin, että tulevia maksuja ja niistä johtuvia kassavirtoja ei enää huomioida tässä laskennassa. Diskonttaukseen käytetään EIOPA:n (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen) julkaisemia korkoja. Korkosidonnaisten vakuutusten parhaan estimaatin osalta sovelletaan korkoa, johon on tehty ns. volatiliteettikorjaus, ja osaan kannasta sovelletaan lisäksi vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäsäännöstä.

Yhtiön oma varallisuus oli 194,6 miljoonaa euroa 31.12.2022 (31.12.2021: 245,8), ja se muodostui kokonaisuudessaan perusvarallisuudesta. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen (SCR) täyttämiseksi hyväksyttävä oma perusvarallisuus oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 183,2 (244,7) miljoonaa euroa, SCR-vaatimus oli 75,2 (108,9) miljoonaa euroa, eli niiden suhde oli 243 % (225 %). Vähimmäispääomavaatimuksen (MCR) täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 149,9 (195,8) miljoonaa euroa, MCR-vaatimus oli 21,8 (27,5) miljoonaa euroa, eli niiden suhde oli 688 % (711 %). Pääomavaatimusten (sekä SCR että MCR) täyttämiseksi hyväksyttävän varallisuuden osalta 145,6 (190,2) miljoonaa euroa oli luokan 1 varallisuutta, ja loput luokan 2 varallisuutta.

Yhtiöllä on Finanssivalvonnan lupa tehdä vähennyksiä vakuutusteknisestä vastuuvelasta siirtymäkauden ajan. Vuoden 2022 lopussa siirtymäsäännöksen soveltaminen lisäsi yhtiön omaa varallisuutta 35,5 (39,0) miljoonaa euroa. Vaikutus pienenee vuosittain lineaarisesti, ja vuoden 2032 alusta se on nolla. Ellei siirtymäsäännöstä sovellettaisi, hyväksyttävän oman varallisuuden ja SCR-vaatimuksen suhde olisi vuodenvaihteessa ollut 181 % (174 %) ja hyväksyttävän oman varallisuuden ja MCR-vaatimuksen suhde olisi ollut 496 % (530 %). Siirtymäsäännöksen vaikutusta yhtiön vakavaraisuuteen kuvataan tarkemmin luvussa E.

Oman varallisuuden pienenemisen syynä on ensisijaisesti osinkojen jako, mikä monen vuoden tauon jälkeen on taas mahdollista pääomatilanteen niin salliessa. SCR-vaateen pienenemisen syyt ovat moninaiset, ja niitä avataan tarkemmin osioissa C ja E.

Raportointiajankohdan jälkeen yhtiön hallitus on helmikuussa 2023 ehdottanut yhtiökokoukselle 6,3 miljoonan euron suuruista osingonmaksua, mikä vähentää omaa varallisuutta saman verran. Osingonmaksun odotetaan tapahtuvan vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Yhtiön strategian mukaisesti tavoitteena on maksaa vuosittain 60–80 % IFRS-tuloksesta osinkona, kuitenkin niin, että pääomavaateet täyttyvät. Sisäiset tavoitetasot pääoman turvaavalle kattavuudelle ovat 150–200 % ilman siirtymäsääntöjä sekä 175–200 % siirtymäsäännöt huomioiden.