Siirry sisältöön Siirry chattiin
Siirtymäsäännösten käyttö ja raportti vakavaraisuudesta

Vakuutukset

Siirtymäsäännösten käyttö ja raportti vakavaraisuudesta

Aktia Henkivakuutus Oy:llä on Finanssivalvonnan lupa käyttää siirtymäsäännöksiä vakavaraisuuslaskelmissa 1.1.2032 asti.

Vakuutusyhtiölain 8a luvun 1 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus on julkaistu vuodelta 2021. Lue kertomus alla.

 

Yhteenveto 2021

Aktia Henkivakuutus Oy:n (jatkossa ”yhtiö”, ”henkiyhtiö” tai Aktia Henkivakuutus) liikeidea on henkivakuutustoiminnan harjoittaminen, ja yhtiöllä on toimilupa henkivakuutusluokkiin 1 (henkivakuutus), 3 (sijoitussidonnainen vakuutus) ja 6 (kapitalisaatiosopimustoiminta) sekä vahinkovakuutusluokkiin 1 (tapaturmat) ja 2 (sairaus) kuuluvaan vakuutustoimintaan.

Tässä raportissa kuvataan yksityiskohtaisesti yhtiön vakavaraisuus ja taloudellinen tilanne. Raportissa kuvataan myös yhtiön hallintojärjestelmät, riskiprofiili, sekä miten yhtiö hallitsee olennaisia riskejä.

Yhtiön vuoden 2021 tilinpäätös (FAS) osoittaa 9,3 (2020: 8,7) miljoonan euron voitollisen tuloksen. Yhtiön operatiivinen kannattavuus oli hyvällä tasolla, ja sen liikekustannussuhde oli 98,9 % (88,0 %). Liikekustannussuhteen kasvu johtuu osittain Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandiasta 31.5.2020 siirretystä vakuutuskannasta, sekä osittain henkilöstökustannusten noususta lisääntyneeseen myyntiin liittyvien panostusten takia. Riskivakuutusten vahinkosuhde oli hyvällä tasolla, 49 % (57 %). Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin laskettuna 1,3 % (3,8 %) vuonna 2021.

Yhtiön strategia on kasvaa kannattavasti keskittämällä uusmyynti tuottaviin ja vähemmän pääomaa vaativiin vakuutustuotteisiin. Riskivakuutusten suhteen yhtiö on uusmyynnin osalta keskittynyt henkivakuutusten sekä ohimenevän työkyvyttömyyden, pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden vakuutusten myyntiin. Päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö aikoo jatkossa keskittyä yhä enemmän monipuolisten säästövakuutusratkaisujen sekä joustavien riski- ja ryhmäeläkevakuutuksien kehittämiseen. Run-off-vakuutuskannassa on myös esimerkiksi vapaaehtoisia korkosidonnaisia eläkevakuutuksia ja sairauskuluvakuutuksia. Tilinpäätöksen korkosidonnainen vastuuvelka vakuutuksille, jotka antavat kiinteän tuoton säästöille, oli vuoden lopussa yhteensä 405,9 (427,3) miljoonaa euroa. Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli vuoden lopussa 1 153,8 (969,8) miljoonaa euroa.

Yhtiö kuuluu Aktia-konserniin (jatkossa ”konserni” tai Aktia-konserni) kokonaan omistettuna tytäryhtiönä, ja noudattaa näin ollen konsernin sisäisiä, toimintaa säänteleviä ja lainsäädännön edellyttämiä periaatteita, asiakirjoja ja hallinnon kuvauksia. Yhtiö on laatinut erilliset säännöllisesti tai tarvittaessa päivitettävät ohjausdokumentit niille yrityssääntelyn alueille, jotka koskevat erityisesti vakuutustoimintaa.

Konsernin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistua siitä, että toiminta noudattaa niitä vaatimuksia, joita sääntely sekä konsernin itselleen asettamat suuntaviivat edellyttävät. Sisäistä valvontaa toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla. Konsernin hallitus päättää periaatteista, ohjeista, riskistrategioista sekä konsernin riskinottohalukkuudesta, sekä vastaa siitä että riskienhallinta toteutetaan asianmukaisesti ja että Aktia-konsernin työskentelytavat takaavat liiketoiminnan laillisuuden.

Juha Hammarén on toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuoden aikana. Muut hallituksen jäsenet ovat Outi Henriksson ja Anssi Huhta, joka korvasi Juha Volotisen 22.3.2021. Riikka Luukko on toiminut yhtiön toimitusjohtajana. Vuoden aikana Anu Koskenvuo (25.10.2021 lähtien), Ville Niiranen (8.11.2021 lähtien) ja Ville Hemmilä (16.12.2021 lähtien) nostettiin mukaan yhtiön operatiiviseen johtoryhmään.

Henkiyhtiön riskienhallinta, sisäinen tarkastus ja compliance on ulkoistettu konsernille.

Henkiyhtiön riskinottohalukkuus määritellään osittain yhtiön, osittain konsernin kokonaisedun mukaisesti, erityisesti sen mukaan, että konsernin tulee selviytyä tiukemmista pääoma- ja viranomaisvaateista kiristyvässä markkinatilanteessa.

Konsernin tavoite henkiyhtiölle on pääomapuskurin pitäminen riittävän suurena, jotta se täyttää vakavaraisuusmääräysten asettamat vaatimukset. Osinkoa ei maksettu vuoden 2021 aikana, ja tilikauden tulos vahvisti näin ollen yhtiön omaa varallisuutta. Yhtiön oma varallisuus vahvistui lisäksi huomattavasti siitä, että yhtiö laski liikkeelle 56 miljoonan euron suuruisen Tier 2 -pääomalainan lokakuussa 2021.

Riittävän tuoton takaamiseksi ja viranomaisvaateiden täyttämiseksi, yhtiön limiittirakennetta on muokattu siten, että aiempaa riskillisempiä sijoituksia voidaan sisällyttää salkkuun. Samanaikaisesti sijoitussuunnittelua on painotettu entistä enemmän, ja salkunhoitajien sekä riskienhallinnan ohella nykyisin myös konsernin ALM-yksikkö osallistuu suunnittelutyöhön. Vaikka yhtiö onkin sallinut korkeamman riskin instrumenttien käytön, tarkoituksena on kuitenkin edelleen kokonaisuutena rajoittaa markkinariskiä, joka on yhtiön suurin riski. Korkoriski on markkinariskien osariskeistä merkittävin ja se on pienentynyt huomattavasti vuoden aikana johdannaisilla tehtyjen suojatoimien avulla.

Sairausvakuutusten vakuutustekniset riskit pienentyivät selvästi, kun niiden suhteen otettiin 31.12.2021 käyttöön uusi tulkinta sopimusrajoista.

Yhtiön virallinen tilinpäätös tehdään FAS-säännösten mukaan. Aktia-konsernin tilinpäätös tehdään IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaan, ja sitä varten henkiyhtiön osalta tehdään tiettyjen erien korjauksia. Salkuissa olevat varat ja vastuuvelka pois lukien nämä kaksi tilinpäätösperiaatetta ovat yhtenevät useimpien erien osalta, mutta IFRS-korjattuja arvoja käytetään lähtökohtana vakavaraisuustarkoitusta varten tehtävässä arvostuksessa.

Salkuissa olevat varat arvioidaan best effort -periaatteen mukaan mahdollisimman lähellä olevaan markkina-arvoon, joka saadaan aktiivisilta ja likvideiltä markkinoilta. Tiettyjen omaisuusluokkien osalta tämä ei ole mahdollista, joten esim. pääomasijoitukset, kiinteistörahastot ja suoraan omistetut kiinteistöt arvostetaan vaihtoehtoisten menetelmien avulla.

Vakuutustekninen vastuuvelka arvostetaan vakavaraisuustarkoitusta varten markkina-arvoon, jonka mukaan voidaan olettaa, että velvoitteet ovat siirrettävissä toiselle vakuutusyhtiölle. Määrä lasketaan parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana. Paras estimaatti vastaa vakuutussitoumuksista syntyvien, arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattua nykyarvoa, ottaen huomioon sopimusrajat sääntelyn edellyttämällä tavalla Diskonttaukseen käytetään EIOPA:n (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen) julkaisemia korkoja. Korkosidonnaisten vakuutusten parhaan estimaatin osalta sovelletaan korkoa, johon on tehty ns. volatiliteettikorjaus, ja osaan kannasta sovelletaan lisäksi vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäsäännöstä.

Yhtiön oma varallisuus oli 245,8 miljoonaa euroa 31.12.2021 (31.12.2020: 159,1), ja se muodostui kokonaisuudessaan perusvarallisuudesta. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen (SCR) täyttämiseksi hyväksyttävä oma perusvarallisuus oli yhteensä 244,7 (159,1) miljoonaa euroa ja koostui 190,2 (159,1) miljoonasta eurosta luokan 1 varallisuutta ja 54,4 (0,0) miljoonasta eurosta luokan 2 varallisuutta. Vähimmäispääomavaatimuksen (MCR) täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus oli yhteensä 195,8 (159,1) miljoonaa euroa ja koostui 190,2 (159,1) miljoonasta eurosta luokan 1 varallisuutta ja 5,5 (0,0) miljoonasta eurosta luokan 2 varallisuutta.

Vakavaraisuuspääomavaatimus oli 108,9 (109,0) miljoonaa euroa ja vähimmäispääomavaatimus 27,5 (28,2) miljoonaa euroa 31.12.2021. Hyväksyttävä oma varallisuus ylitti siis SCR-vaatimuksen 135,8 (50,1) miljoonalla eurolla ja MCR-vaatimuksen 168,2 (130,9) miljoonalla eurolla. Hyväksyttävän oman varallisuuden ja SCR-vaatimuksen suhde oli 225 % (146 %) ja hyväksyttävän oman varallisuuden ja MCR-vaatimuksen suhde 711 % (564 %).

Yhtiöllä on Finanssivalvonnan lupa tehdä vähennyksiä vakuutusteknisestä vastuuvelasta siirtymäkauden ajan. Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymäsäännöksen soveltaminen lisää yhtiön omaa varallisuutta huomattavasti. Vuoden 2021 lopussa sen yhtiön omaa varallisuutta lisäävä vaikutus oli 39,0 (42,9) miljoonaa euroa. Vaikutus pienenee vuosittain lineaarisesti, ja vuoden 2032 alusta se on nolla.

Ellei siirtymäsäännöksiä sovellettaisi, SCR-vaatimus olisi ollut 118,6 (119,3) miljoonaa euroa ja MCR-vaatimus 29,7 (29,8) miljoonaa euroa 31.12.2021. Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus oli 206,8 (116,2) miljoonaa euroa. SCR-vaatimuksen täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus ilman siirtymäsäännöksiä oli yhteensä 206,8 (116,2) miljoonaa euroa, ja koostui 151,2 (116,2) miljoonasta eurosta luokan 1 varallisuutta ja 55,6 (0,0) miljoonasta eurosta luokan 2 varallisuutta, joka merkitsi SCR-vaatimukseen verrattuna 88,1 (-3,2) miljoonan euron ylijäämää. MCR-vaatimuksen täyttämiseksi hyväksyttävä oma varallisuus ilman siirtymäsäännöksiä oli yhteensä 157,1 (116,2) miljoonaa euroa, ja koostui 151,2 (116,2) miljoonasta eurosta luokan 1 varallisuutta ja 5,9 (0,0) miljoonasta eurosta luokan 2 varallisuutta, joka merkitsi MCR-vaatimukseen verrattuna 127,5 (86,4) miljoonan euron ylijäämää. Ilman siirtymäsäännöksiä hyväksyttävän oman varallisuuden ja SCR-vaatimuksen suhde olisi ollut 174 % (97 %) ja hyväksyttävän oman varallisuuden ja MCR-vaatimuksen suhde 530 % (389 %).

Vakavaraisuuden vahvistuminen vuoden aikana johtuu pääasiassa liikkeelle lasketusta pääomalainasta mutta myös korkotason nousulla on ollut selvä myönteinen vaikutus omaan varallisuuteen.

Raportointiajankohdan jälkeen yhtiön hallitus on helmikuussa 2022 ehdottanut yhtiökokoukselle 20 miljoonan euron suuruista osingonmaksua. Tämä vähentää omaa varallisuutta saman verran, ja yhdessä siirtymäsäännöksen vuotuisen vähenemisen kanssa SCR-taso laskee arviolta n. 23 prosenttiyksikköä 200 %:in tuntumaan. Ilman siirtymäsäännöksiä SCR-tason arvioidaan laskevan n. 16 prosenttiyksikköä, vajaaseen 160 %:iin. Osingonmaksun odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.