Siirtymäsäännösten käyttö ja raportti vakavaraisuudesta

Aktia Henkivakuutus Oy:llä on Finanssivalvonnan lupa käyttää siirtymäsäännöksiä vakavaraisuuslaskelmissa 1.1.2032 asti.
 
Vakuutusyhtiölain 8a luvun 1 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus on julkaistu vuodelta 2016. Kertomus on ruotsiksi ja sisältää suomenkielisen yhteenvedon. Lue kertomus alla.
 
 

Yhteenveto

Liiketoiminta ja tulos

Aktia Henkivakuutus Oy:n liikeidea on henkivakuutustoiminnan harjoittaminen, ja yhtiöllä on toimilupa henkivakuutusluokkiin 1 (henkivakuutus), 3 (sijoitussidonnainen vakuutus) ja 6 (kapitalisaatiosopimustoiminta) sekä vahinkovakuutusluokkiin 1 (tapaturmat) ja 2 (sairaus) kuuluvaan vakuutustoimintaan.

SFCR-raportissa kuvataan yksityiskohtaisesti yhtiön vakavaraisuus ja taloudellinen tilanne. Raportissa kuvataan myös yhtiön hallintojärjestelmät, riskiprofiili sekä se, millä tavalla yhtiö hallitsee olennaiset riskit.

Yhtiön vuoden 2016 tilinpäätös (FAS) osoittaa 10,7 miljoonan euron voitollisen tuloksen. Yhtiön operatiivinen kannattavuus oli hyvällä tasolla, ja sen liikekustannussuhde oli 81,9 prosenttia. Riskivakuutusten vahinkosuhde oli hyvällä tasolla, 65 prosenttia. Yhtiön korkotuottoinen, asiakkaille kiinteän tuoton takaava, vakuutuskanta on edelleen suhteellisen suuri. Yhtiön suurimpia haasteita on saada sijoitussalkusta riittävän korkea tuotto maltillisella riskillä. Yhtiön sijoitusten tuotto oli markkina-arvoin laskettuna 3,6 prosenttia vuonna 2016.

Yhtiön strategia on ohjata myyntiä kannattaviin ja vähemmän pääomaa vaativiin vakuutustuotteisiin. Uusmyynnin keskiössä ovat yhtiön sijoitussidonnaiset säästövakuutukset ja riskivakuuttamisessa perinteiset henkivakuutukset sekä vakuutukset ohimenevän ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Run-off -vakuutuskannassa on myös eläkevakuutuksia ja sairauskuluvakuutuksia. Suurin osa eläkevakuutuksista on korkotuottoisia vakuutuksia.

Hallintojärjestelmä

Yhtiö on viime vuosina panostanut hallintojärjestelmän dokumentoimiseen ja organisoimiseen uuden sääntelyn, etenkin Solvenssi II:n, vaatimusten mukaisesti. Koska Aktia Henkivakuutus Oy kuuluu Aktia-konserniin kokonaan omistettuna tytäryhtiönä, suuri osa vaadittavista politiikoista, asiakirjoista ja hallinnon kuvauksista on jo jossain muodossa valmiina koko konsernia koskevina. Henkivakuutusyhtiön riskienhallinta ja sisäinen tarkastus on ulkoistettu konsernille.

Riskinottohalu ja riskiprofiili

Aktia Henkivakuutus Oy:n riskinottohalu määritellään yhtiön ja koko konsernin edun mukaisesti, erityisesti sen mukaan, että konsernin tulee selviytyä tiukemmista pääoma- ja viranomaisvaateista kiristyvässä markkinatilanteessa.

Konsernin linja on ollut, että mahdollista pääoman ylijäämää hallinnoidaan pikemmin emoyhtiö Aktia Pankki Oyj:ssä. Tavoitteena on pitää henkivakuutusyhtiön pääomapuskuri riittävänä, jotta se täyttää vakavaraisuusmääräykset, ja vuoden 2014 jälkeen yhtiöstä ei ole nostettu osinkoa. Yhtiö keskittyy lähivuosina vahvistamaan omia varojaan, jotta vakavaraisuus olisi pitkällä tähtäimellä riittävän korkealla tasolla myös ilman yhtiön nyt noudattamia siirtymäsäännöksiä.

Sijoitusriskin osalta yhtiö noudattaa konsernin yleistä konservatiivisen riskinoton politiikkaa, vaikka riskinottohalu on lisääntynyt jonkin verran vuoden 2016 aikana tuottojen kasvattamiseksi yhä tiukemmassa sijoitusympäristössä. Markkinariski on selkeästi yhtiön suurin riski, ja korkoriski on edelleen markkinariskien osariskeistä merkittävin. Alhaisesta korkotasosta johtuen korkoriski ei ole suurin euroissa mitattuna, mutta koska se vaikuttaa sekä salkkuihin että vakuutustekniseen vastuuvelkaan, se on vaikein hallita. Muut merkittävät markkinariskit ovat luottospreadriski ja kiinteistöriski, jotka ovat myös suurimmat euroissa mitattuna.

Syksyllä 2016 yhtiö päätti laskea korkotuottoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksujen laskuperustekorkoa vuodesta 2017 lukien. Aikaisemmin maksetuista vakuutusmaksuista syntynyt säästö hyvitetään jatkossakin saman koron mukaan kuin tähän asti. Päätöksen odotetaan vaikuttavan positiivisesti yhtiön vakavaraisuuteen. Lähiomaisille maksettavien henkivakuutuskorvausten verotus muuttuu vuoden 2018 alusta, mikä voi vaikuttaa henkivakuutuksen suosioon. Muita suuria vakuutusteknisen riskin riskitasojen muutoksia ei ole odotettavissa.

Arvostus vakavaraisuustarkoitusta varten

Yhtiön virallinen tilinpäätös tehdään FAS-säännösten mukaan. Aktia-konsernin tilinpäätös tehdään IFRS-tilinpäätösperiaatteiden mukaan, ja sitä varten henkivakuutusyhtiön osalta tehdään tiettyjen erien korjauksia. Nämä tilinpäätösperiaatteet ovat kuitenkin yhteneväiset useimpien erien, paitsi salkuissa olevien varojen ja vastuuvelan osalta. IFRS-korjattuja eriä käytetään arvostuksen pohjana vakavaraisuustarkoitusta varten.

Salkuissa olevat varat arvostetaan best effort -periaatteen mukaan mahdollisimman lähellä olevaan markkina-arvoon, joka saadaan aktiivisilta ja likvideiltä markkinoilta. Joidenkin omaisuusluokkien osalta tämä ei ole mahdollista, joten esim. Private Equity -luokan sijoitukset, kiinteistörahastot ja suoraan omistetut kiinteistöt arvioidaan vaihtoehtoisten menetelmien avulla.

Vakuutustekninen vastuuvelka arvostetaan vakavaraisuustarkoitusta varten markkina-arvoon, jonka mukaan voidaan olettaa että velvoitteet ovat siirrettävissä toiselle vakuutusyhtiölle. Määrä lasketaan parhaan estimaatin ja riskimarginaalin summana. Paras estimaatti vastaa vakuutussitoumuksista syntyvien, arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattua nykyarvoa. Diskonttaukseen käytetään EIOPAn (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen) julkaisemia korkoja. Korkotuottoisten vakuutusten parhaan estimaatin osalta sovelletaan korkoa, johon on tehty ns. volatiliteettikorjaus, ja osaan kannasta sovelletaan lisäksi vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevaa siirtymäsäännöstä.

Rahoitus ja omat varat

Yhtiön oma varallisuus oli 144,7 miljoonaa euroa 31.12.2016, ja se muodostui kokonaisuudessaan luokkaan 1 kuuluvastaa omasta perusvarallisuudesta, jota voidaan käyttää täyttämään sekä vakavaraisuuspääoma- (SCR) että vähimmäispääomavaatimusta (MCR).

Vakavaraisuuspääomavaatimus oli 80,6 miljoonaa euroa ja vähimmäispääomavaatimus 24,4 miljoonaa euroa 31.12.2016. Yhtiön oma varallisuus ylitti siis SCR-vaatimuksen 64,0 miljoonalla eurolla ja MCR-vaatimuksen 120,3 miljoonalla eurolla. Oman varallisuuden ja SCR-vaatimuksen suhde oli 179 % ja oman varallisuuden ja MCR-vaatimuksen suhde 593 %.

Aktia Henkivakuutus Oy:lla on Finanssivalvonnan lupa tehdä vähennyksiä vakuutusteknisestä vastuuvelasta siirtymäkauden ajan. Lisäksi yhtiö soveltaa spreadriskin siirtymäsäännöksiä. Vakuutusteknisen vastuuvelan siirtymäsäännöksen soveltaminen lisää yhtiön omaa varallisuutta huomattavasti. Vuonna 2016 sen yhtiön omaa varallisuutta lisäävä vaikutus oli 56,8 miljoonaa euroa. Vaikutus pienenee vuosittain, ja vuoden 2032 alusta se on nolla.

Ellei siirtymäsäännöksiä sovellettaisi SCR-vaatimus olisi ollut 80,8 miljoonaa euroa ja MCR-vaatimus 26,7 miljoonaa euroa 31.12.2016. Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus oli 87,9 miljoonaa euroa, josta syntyisi SCR-vaatimukseen verrattuna 7,0 miljoonan euron ylijäämä ja MCR-vaatimukseen verrattuna 61,2 miljoonan euron ylijäämä. Ilman siirtymäsäännöksiä oman varallisuuden ja SCR-vaatimuksen suhde olisi ollut 109 % ja oman varallisuuden ja MCR-vaatimuksen suhde 329 %.