Vakuutukset

Yhteenveto

Sivulla Vakuutukset - Yhteenveto näet Aktiassa voimassaolevat vakuutuksesi. Ainoastaan vakuutuksenottajaksi merkitty henkilö (tai henkilöt) näkee vakuutukset verkkopankissaan. Jos sinulla on yritys, yrityksen vakuutukset eivät näy, kun olet kirjautunut verkkopankkiin yksityisasiakkaana. 

 

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on henkilö (tai ne henkilöt), joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajat omistavat vakuutuksen. Jos vakuutuksenottaja haluaa lisätä jonkun henkilön koti- tai venevakuutuksen vakuutuksenottajaksi, jotta myös tämä henkilö näkisi vakuutuksen verkkopankissaan, hän voi tehdä sen esimerkiksi lähettämällä asiasta viestin omasta verkkopankistaan. 
 
 

Perustiedot

Sivulla perustiedot näet valitsemasi vakuutuksen tiedot. Valitse alasvetovalikosta se vakuutus, jonka tietoja haluat tarkastella. 

 

Yleiset perustiedot

Eläkeaika 

Aika, jona vakuutetulle maksetaan eläkettä.

Eläkearvio 

Tämänhetkisen vakuutussäästön perusteella arvioitu eläke.

Edunsaaja

Edunsaaja on se, jolle vakuutuksenottaja on määrännyt vakuutussumman tai korvauksen maksettavaksi.

Henkivakuutusturva vakuutussäästöstä

Vakuutussopimuksessa sovittu henkivakuutusturva.

Henkivakuutusturva säästöaikana

Vakuutussopimuksessa sovittu henkivakuutusturva ennen eläkeaikaa.

Henkivakuutusturva eläkeaikana

Vakuutussopimuksessa sovittu henkivakuutusturva eläkeaikana.

Korvauskattoa jäljellä

Jäljellä oleva korvassumma.

Korvausaikaa jäljellä 

Jäljellä oleva korvausaika.

Kuolemantapaussumma

Summa, joka maksetaan edunsaajalle vakuutetun kuollessa.

Laskuperustekorko

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama sopimuksen kiinteä korkokanta, jolla säästöä hyvitetään laskuperusteissa määrätyllä tavalla. Korko hyvitetään päivittäin korkoa korolle -periaattella.

Laskutusosoite

Laskutusosoite on se osoite, johon vakuutuslasku lähetetään.

Leskeneläke

Eläke, joka maksetaan leskelle edesmenneen puolison jälkeen.

Maksaja

Maksaja on se henkilö tai yritys, jota laskutetaan.

Maksusuunnitelma

Maksusuunnitelma kertoo, kuinka monessa erässä vakuutuksen vuosimaksu maksetaan.

Maksetut maksut yhteensä

Vakuutusaikana maksetut vakuutusmaksut yhteensä.

Omavastuu

Omavastuu on se osa kustannuksista, jonka vakuutuksenottaja joutuu itse maksamaan korvauksen yhteydessä. Omavastuu vähennetään vakuutuskorvauksesta.

Omavastuuaika

Aika, jonka ylittävältä ajalta korvausta maksetaan.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäisille lapsille.

Rajoitusehdot

Henkilökohtaiset rajoitukset koskien korvauksia.

Säästösumma

Vakuutuksen säästösumma vakuutusajan päättyessä olettaen, että vakuutusmaksut maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti. Säästössä on huomioitu annetut asiakashyvitykset sekä laskuperustekorko vakuutusajan loppun asti. 

Tapaturmalisä kuoleman varalta 

Lisäkorvaus tapaturmaisen kuoleman varalta.

Turvan päättymispäivämäärä

Päivä, jona vakuutusturva vakutuussopimuksen mukaan päättyy.

Turvaan on liitetty Huoltajan maksuvapautusvakuutus 

Huoltajan työkyvyttömyydestä johtuva vapautus maksuista.

Turvaan on liitetty Maksuvapautusvakuutus

Vakuutetun työkyvyttömyydestä johtuva vapautus maksuista.

Työkyvyttömyyseläke

Eläke, joka maksetaan henkilölle, joka on sairauden, vian tai vamman vuoksi pysyvästi työkyvytön.

Vakuutettu

Vakuutettu voi olla henkilö, ajoneuvo tai muu vakuutuksen kohteena oleva omaisuus.

Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on henkilö, joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuksenottaja omistaa vakuutuksen. 

Vakuutuksen voimaantulo / Voimaantulopäivämäärä

Päivämäärä, jolloin vakuutussopimus on tullut voimaan ja yhtiön vastuu on alkanut. 

Vakuutukseen sisältyy peruuttamaton edunsaajamääräys

Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen pitää edunsaajamääräys voimassa. 

Vakuutus on pantattu

Vakuutuksenottaja ei voi muuttaa, nostaa säästöä tai irtisanoa vakuutusta ilman pantinhaltijan suostumusta.

Vakuutusaika

Vakuutussopimuksen mukainen voimassaoloaika.

Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on se aika, jonka vakuutus vakuutuskirjan mukaan on voimassa. Vahinkovakuutuksessa vakuutuskausi on lähes aina vuosi vakuutuksen alkamispäivästä lähtien. Vakuutus on voimassa vakuutuskauden, ja se uudistetaan jatkuvasti, ellei vakuutuskirjassa muuta mainita.

Vakuutusmäärä

Se määrä, josta vakuutuksen kohde on vakuutettu. Vakuutusmäärä on samalla vakuutuksen kohteesta maksettavan korvauksen enimmäismäärä. Oikean vakuutusmäärän valinta on tärkeä. Jos se on liian korkea, maksat turhaan liian suurta vakuutusmaksua. Jos se on liian pieni, vaarana on, että olet alivakuutettu etkä saa sellaista korvausta, johon muuten olisit oikeutettu.

Vakuutusnumero

Tässä kentässä näkyy vakuutuksen vakuutusnumero.

Vakuutussäästön määrä yhteensä

Vakuutuksen säästö viimeisimmän laskennan mukaisesti.

Verotus

Verotus määräytyy sen mukaan milloin vakuutusmaksu on maksettu.

Viimeisin vahvistettu asiakashyvitysprosentti

Yhtiön johdon vuosittain määrittämä asiakashyvitysprosentti, jolla säästöä on hyvitetty. 

Viimeisin vahvistettu indeksi- ja asiakashyvitysprosentti

Yhtiön johdon vuosittain määrittämä asiakashyvitysprosentti, jolla säästöä on hyvitetty ja/tai vakuutusehdoissa vahvistettu indeksi jolla vakuutusturvan eri osia, korvausten enimmäismääriä, euromääräisiä omavastuita sekä vakuutusmaksua tarkistetaan vuosittain. 

Viimeisin vahvistettu indeksihyvitysprosentti

Vakuutusehdoissa vahvistettu indeksi jolla vakuutusturvan eri osia, korvausten enimmäismääriä, euromääräisiä omavastuita sekä vakuutusmaksua tarkistetaan vuosittain.

Voimassaoloaika 

Sovittu aika, jonka vakuutus on voimassa.

Vuosimaksu

Vakuutusmaksu on vakuutusyhtiön kohteen vakuuttamisesta tietyksi ajaksi, vakuutuskaudeksi, perimä maksu. Vakuutuksen vuosimaksu on siis se maksu, jonka yhteensä maksat vuosittain vakuutuksesi voimassaolosta.

 

Kotivakuutus

Omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutus turvaa vakuutuksenottajan fyysistä omaisuutta, esim. koti-irtaimistoa. Kentässä näkyy, mikä omaisuus on vakuutettu ja missä se sijaitsee sekä mikä turva vakuutukseen sisältyy. 

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja omaisuusvahingot, joista vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa. 

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikulut riita- ja rikostapauksissa. 

Eläinvakuutus

Kentässä näkyy mikä eläin kuuluu vakuutuksen piiriin ja mikä turva vakuutukseen sisältyy. Eläinvakuutukseen kuuluu henkivakuutus. Erillisellä sopimuksella siihen voidaan sisällyttää myös eläinlääkärin kulut kattava vakuutus.

Tapaturmavakuutus

Kentässä näkyy ketkä henkilöt kuuluvat tapaturmavakuutuksen piiriin ja mikä turva vakuutukseen sisältyy. Tapaturmavakuutus korvaa vapaa-ajalla sattuneista tapaturmista johtuvat kustannukset. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturma- ja sairaskuluvakuutus, Nalle

Kentässä näkyy kuka lapsista kuuluu tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen piiriin ja mikä turva vakuutukseen sisältyy. Lasten ja nuorten tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen voi ottaa, kun lapsi on vähintään kuukauden ikäinen. Nalle-vakuutuksen ottamisen yläikäraja on 17 vuotta. Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus korvaa tapaturmasta tai sairaudesta johtuvat hoitokulut, pysyvän haitan ja kuolemantapauksen.

Tapaturma- ja sairaskuluvakuutus, Aikuinen

Kentässä näkyy kuka tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen piiriin kuuluu ja mikä turva vakuutukseen sisältyy. Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus korvaa tapaturmasta tai sairaudesta johtuvat hoitokulut, pysyvän haitan ja kuolemantapauksen. Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus ei ole voimassa sen vakuutuskauden jälkeen, jonka aikana vakuutettu täyttä 65 vuotta. 

Matkustajavakuutus

Kentässä näkyy ketkä henkilöt kuuluvat matkustajavakuutuksen piiriin ja mikä turva vakuutukseen sisältyy. Matkustajavakuutus kattaa Suomessa ja ulkomailla tehtävät, enintään 45 vuorokautta tai 3 kuukautta kestävät matkat. Suomessa vakuutus kattaa asunnosta, vapaa-ajan asunnosta, työ- tai opiskelupaikasta vähintään 50 km päässä sijaitsevalle paikkakunnalle tehtävät matkat. Matkustajavakuutus korvaa esim. matkalla sattuneesta äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneet kustannukset.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus kattaa koko perheen Suomessa ja ulkomailla tekemät, enintään 45 vuorokautta tai 3 kuukautta kestävät matkat. Se korvaa esim. kuljetuksen aikana varastetut, rikkoutuneet, vahingoittuneet tai kadonnet matkatavarat. 

Perusmaksu

Vakuutusyhtiön vakuutuksen ylläpitämisestä perimä maksu.

 

Ajoneuvovakuutus

Vakuutuksen kohde

Kentässä näkyy vakuutettu ajoneuvo.

Rekisteritunnus

Kentässä näkyy vakuutetun ajoneuvon rekisteritunnus.

Ajoneuvolaji

Kentässä näkyy mikä lajin ajoneuvo on vakuutettu, esim. henkilöauto, moottoripyörä ja mopo.

Kunta

Kentässä näkyy, missä kunnassa ajoneuvo on rekisteröity.

Bonus

Saat jokaisesta vahingottomasta vuodesta bonusta liikennevakuutukseen ja bonukseen oikeuttaviin Kasko- ja Superkaskovakuutuksiin. Mitä korkeampi bonus, sitä alempi vakuutusmaksu. Bonus nousee 10 % jokaisesta vahingottomasta vuodesta, Superkaskon bonus voi nousta 70 %:iin ja Kaskon 60 %:iin. Liikennevakuutuksen bonus voi nousta 75 %:iin asti, jos olet ajanut ilman vahinkoja 23 vuotta.

 

Venevakuutus

Bonus

Bonukseen oikeutetun Kaskovakuutuksen bonus nousee 10 % jokaisesta vahingottomasta vakuutusvuodesta aina 60 %:iin asti. Kun joudut nostamaan vakuutuksesta vakuutuskorvausta, bonus pienenee 20 prosenttiyksiköllä jokaista bonukseen vaikuttavaa vahinkotapahtumaa kohti. 

Kaskovakuutus

Kaskovakuutus on laajin vakuutus ja se korvaa ennalta arvaamattoman, äkillisen ulkoisen tapahtuman, esim. pohjakosketuksen, myrskyn ja salamaniskun, aiheuttamat vahingot. Lisäksi vakuutus korvaa palon, varkauden ja vahingonteon aiheuttaman vahingon. Kaskovakuutukseen voi liittää monipuolisia lisävakuutuksia kuten esimerkiksi konerikkovakuutuksen, masto- ja takilavakuutuksen ja keskeytysvakuutuksen. 

Osakaskovakuutus 

Osakaskovakuutus korvaa tahallisen vahingonteon, varkaus- ja palovahingot, mutta ei ennalta arvaamattomista, ulkoisista tekijöistä johtuvia vahinkoja. Nämä korvataan Kaskovakuutuksesta.

Vastuuvakuutus

Se korvaa henkilö- ja esinevahingot, joista olet voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Vakuutettuja ovat vakuutetun veneen omistaja, haltija sekä omistajan tai haltijan luvalla venettä käyttävät. 
 
 

Maksusuunnitelma

Vakuutuksesta ei enää eräänny maksuja. 

Vakuutus on joko loppuunmaksettu tai vapaakirjalla.

 

Tällä hetkellä laskutetut maksut 

Maksut jotka on laskutettu, mutta ovat vielä maksamatta.

 

Eräpäivä

Eräpäivä on viimeinen maksupäivä.

 

Maksutapa 

Kuinka monessa erässä vakuutusmaksut laskutetaan.

 

Maksutapakorotus

Vakuutusmaksun korotusprosentti mikäli maksut maksetaan useammassa erässä.

 

Suoraveloitus 

Vakuutusmaksut veloitetaan asiakkaan tililtä suoraveloituksena.

 

Maksussa huomioidut alennukset

Kohdassa kerrotaan minkä tyyppinen alennus maksussa on huomioitu.
 
 

Maksu- ja sijoitussuunnitelma

Maksu

Maksusuunnitelman mukainen vakuutusmaksu.

 

Maksutapa

Kuinka monessa erässä vakuutusmaksut laskutetaan.

 

Eräpäivä

Maksusuunnitelman mukainen maksupäivä. 

 

Maksujen indeksikorotus

Asiakkaan valitsema prosentti jolla vakuutusmaksuja korotetaan vuosittain.

 

Henkivakuutusosuus maksusta

Vakuutusmaksusta perittävä prosentuaalinen henkivakuutusosuus.

 

Maksu

Maksusuunnitelman mukainen vakuutusmaksu.

 

Eräpäivä

Maksusuunnitelman mukainen maksupäivä. 

 

Viitenumero

Vakuutuksen viitenumero, jota tulee käyttää vakuutusmaksuja maksettaessa.

 

Suoraveloitus 

Vakuutusmaksut veloitetaan asiakkaan tililtä suoraveloituksena.

 

Sijoitussuunnitelma 

Tulevien maksujen jakautuminen eri sijoituskohteisiin.

 

Alkaen

Sijoitusssuunnitelman alkupäivämäärä.

 

Sijoituskohde

Asiakkaan valitsema sijoituskohde.

 

Osuus

Asiakkaan valitsema prosentuaalinen osuus vakuutusmaksusta joka kohdistuu valittuun sijoituskohteeseen.
 
 

Vakuutussäästö

Sijoituskohde

Asiakkaan valitsema sijoituskohde.

 

Osuudet 

Sijoituskohteen osuuksien lukumäärä viimeksi suoritetun hoitolaskennan mukaisesti.

 

Kurssi

Sijoituskohteen markkina-arvo per osuus.

 

Kurssin arvopäivä

Se päivä jonka vahvistettua arvoa on säästön laskennassa käytetty.

 

Säästön määrä EUR

Säästö sijoituskohteessa. Säästössä on huomioitu tähän asti annetut hyvitykset sekä tehdyt veloitukset.

 

Jakauma 

Säästön prosentuaalinen jakauma sijoituskohteiden välillä.

 

Säästöt yhteensä

Kaikkien sijoituskohteiden yhteenlaskettu säästön määrä.

 

Maksetut maksut yhteensä

Vakuutusaikana maksetut vakuutusmaksut yhteensä.

 

Nostot vakuutussäästöstä

Vakuutuksesta nostetut säästöt yhteensä.