Koncernkonto

Koncernkonto är ett system för likviditetsstyrning och ränteberäkning. Det är avsett för skötseln av penningrörelsen i företag eller organisationer såsom kommuner och städer. 

Koncernkontot består av ett huvudkonto och underkonton. Huvudkontot samlar medlen från alla konton som är anslutna till koncernkontot. Myndighetsrapportering angående koncernkontot utgår från huvudkontot. Innehavare för huvudkontot är i regel koncernens moderbolag.

Fördelar med koncernkonto

  • Effektivare likviditetshantering
  • Minskad extern finansiering
  • Övergripande bild av koncernens likviditet
  • Moderbolaget kan betala intern ränta till sina dotterbolag

Ett flexibelt konto

  • Driftskapital med interna limiter kan frigöras för enheterna. Aktia kan bevilja kontolimit till moderbolaget som kan dela den vidare till sina dotterbolag.
  • Dotterbolagens konton kan i slutet av dagen tömmas till moderbolagets konto.
  • Moderbolaget får ett koncernkontoutdrag med hjälp av bankförbindelseprogrammet.
     

Kontovillkor för koncernkonto