Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Uppdrag till företagskundservice

Företagskundservice

Uppdrag till företagskundservice

Här kan du göra begäran om ändring i din sammanslutnings eller ditt företags nuvarande tjänster och öppna nya tjänster. På den här sidan ser du alla uppdrag i anslutning till ett företagskundförhållande.

Kundförhållande

Meddela om förändringar i adressuppgifter och/eller om en ny kontaktperson.

Ändringen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Företagets nya adressuppgifter och/eller den nya kontaktpersonens kontaktuppgifter

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia uppdaterar uppgifterna

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och uppdaterar uppgifterna. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247.

Uppdatera adress- och kontaktuppgifter

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Uppdatera kundkännedomsuppgifter.

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt bra förutsätter att banken samlar in uppgifter om kundkännedom alltid när ett nytt kundförhållande inleds och även regelbunden uppdatering av dessa uppgifter. Uppdateringen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. 

1. Vilka uppgifter behöver jag?

Bankerna bör bland annat fastställa följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

 • Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande samt fastställande av deras identitet och rätt att representera
 • Företagets eller sammanslutningens verkliga förmånstagare
 • Koncernstruktur
 • Uppskattad betalningstrafik i banken
 • Skatteuppgifter
 • Företagets eller sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia uppdaterar uppgifterna

Tack för uppgifterna! Vi uppdaterar uppgifterna och ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247.

Uppdatera kännedomsuppgifterna

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Beställ ett saldointyg.

Saldointyget innehåller uppgifter om företagets/föreningens gällande avtal, ansvar och säkerheter för den valda dagen. För saldointyget debiterar vi en serviceavgift enligt gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonumret, från vilket serviceavgiften debiteras

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skickar saldointyget

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar saldointyget per post till den adress vi har i kunduppgifterna. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Beställ saldointyg

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Med denna blankett kan du sända bilagor eller kompletterande uppgifter som behövs för att sköta en uppgift som är på hälft.

Skicka begäran

Bli företagskund i Aktia.

För att vi ska kunna behandla din ansökan om att öppna ett kundförhållande i Aktia ber vi dig att fylla i och skicka det elektroniska formuläret ”Uppgifter om kundkännedom” med tillhörande bilagor som du hittar nedan. Vi kontaktar dig då vi mottagit formuläret. Kundkännedomsuppgifterna kan fyllas i av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med företagstjänsternas gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

Börja med att kontrollera vilka dokument du ska bifoga till ansökan. Till alla ansökningar bifogas en kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor) gällande företagets representanter och de personer, som ska få användarrätt till konton samt behövliga dokument enligt bolagsform. Kontrollera vilka handlingar som behövs för olika bolagsformer: Handlingar för olika bolagsformer

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt bra förutsätter att banken samlar in uppgifter om kundkännedom alltid när ett nytt kundförhållande inleds och även regelbunden uppdatering av dessa uppgifter.

Bankerna bör bland annat fastställa följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

 • Representanter som är berättigade att upprätthålla företagets eller sammanslutningens bankförhållande samt fastställande av deras identitet och rätt att representera
 • Företagets eller sammanslutningens verkliga förmånstagare
 • Koncernstruktur
 • Uppskattad betalningstrafik i banken
 • Skatteuppgifter
 • Företagets eller sammanslutningens (affärs)verksamhet och finansiella situation

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppgifterna här: Uppgifter om kundkännedom. Reservera cirka 15 minuter för att fylla i uppgifterna. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia är i kontakt med dig

Tack för uppgifterna! Vi behandlar din begäran så snart som möjligt och kontaktar dig. Efter att ansökan om att öppna kundförhållande har blivit godkänd gör vi upp avtalen och skickar dem för elektronisk underskrift. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Företagets/föreningens namneckningsberättigade samt de som använder tjänsterna skriver under avtalen med personliga nätbankskoder.

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Konton

Öppna ett nytt företagskonto. Om företaget/föreningen inte är kund i Aktia, läs instruktionerna här: Hur öppna ett företagskundförhållande i Aktia? För öppnandet av företagskontot debiterar vi enligt gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om nya kontoanvändare: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt
 • Följande uppgifter för öppnande av konto till registrerad förening: föreningsregisterutdrag, föreningens stadgar samt ett utdrag ur styrelseprotokoll där det framkommer vem som får öppna kontot, vem som har användningsrätt till kontot samt vilka tjänster kontoöppnaren får koppla till kontot

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift via e-post till namnteckningsberättigade och det nya kontots användare om nätbank beställs samtidigt. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Nätbanken kan tas i bruk när alla har skrivit under avtalen och nyckeltalskortet anlänt till användaren per post.

Öppna företagskonto

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Avsluta enskilda företagskonton eller hela företagskundförhållandet i Aktia. Begäran om avslutande av konto eller kundförhållandet kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonumret för kontot som ska avslutas
 • Kontonumret för kontot som saldot överförs till
 • Kontrollera eventuell kontolimit före begäran om avslutande av konto och flytta vid behov medel till kontot

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia avslutar kontot

Tack för uppgifterna! Vi avslutar kontot samt tillhörande tjänster enligt din begäran och förmedlar saldot till det konto du angivit. Vi skickar det sista kontoutdraget per post. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Avsluta konto

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ ändringar till företagskontots användarrättigheter. Genom att göra en beställning kan du lägga till nya kontoanvändare och/eller radera befintliga användarrättigheter till kontot. Du kan definiera vilka rättigheter som ges/borttages per användare. Beställningen görs av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder

Om ändringen gäller byte av styrelse och/eller kassör i föreningen, se noggrannare instruktioner här.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonummer som ändringen av användarrättigheterna berör
 • Följande uppgifter om nya kontoanvändare: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skapar de avtal som behövs. Vi skickar därefter avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vid borttagande av användarrättigheter krävs inte underskrift av avtal.

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift via e-post till namnteckningsberättigade och den nya kontoanvändaren om nätbank beställs samtidigt. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem. 

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Nätbanken kan tas i bruk när alla har skrivit under avtalen och nyckeltalskortet anlänt till användaren per post.

Uppdatera kontots användarrättigheter

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ kontoutdrag. Du kan i uppdraget välja att återbeställa papperskontoutdrag, nätkontoutdrag eller elektroniskt material. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade, kontoanvändaren eller en enligt avtal befullmäktigad bokförings-/redovisningsbyrå med personliga nätbankskoder.

 

För kontoutdraget debiterar vi en serviceavgift enligt gällande prislista.

 

Ifall du behöver en omfattande lista på företagets tjänster beställ ett saldointyg

 

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Kontonumret som kontoutdraget genereras om
 • Leveransuppgifter för kontoutdraget, t.ex. företagets adress eller WS-kanalens användarkod eller avtalsnummer  

 

2. Hur skickar jag uppgifterna?

 

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

 

 

3. Aktia levererar kontoutdraget

 

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och levererar kontoutdraget enligt begäran. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

 

 

Beställ kontoutdrag

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700. 

Betalningsrörelse

Beställ en ny bankförbindelse. Företaget eller föreningen kan befullmäktiga en bokförings- eller disponentbyrå att sända och motta betalningsrörelsematerial i Aktia Bank. 

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade, bokföringsbyrå eller disponent med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret och kontonumret för det företag som beviljar fullmakt
 • Följande uppgifter om bokföringsbyrå eller disponentbyrå: FO-nummer, Web Services –avtalsnummer och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs uppgifterna för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. 

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Befogenheten träder i kraft efter att alla parter skrivit under avtalen.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Öppna en ny företagsnätbank. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller den nya användaren med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om nya nätbanksanvändare: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade och den nya nätbanksanvändaren via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Nätbanken kan tas i bruk när alla har skrivit under avtalen och nyckeltalskortet anlänt till användaren per post.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ en ny Web Services –kanal och tillhörande betalningsrörelsetjänster för företagets eget bruk. Web Services-förbindelsen är avsedd för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan företaget och banken.

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller kanalens användare med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om Web Services –kanalens användare: namn och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Kanalen kan tas i bruk efter att alla parter har skrivit under avtalet.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Den allmänna intressebevakaren kan med detta uppdrag koppla den intressebevakades konto till intressebevakarens Web Services –kanal. Du kan tillägga tjänster eller ta bort tjänster. Uppgiften om intressebevakning ska vara registrerad hos Aktia före Web Services -kontakten kan aktiveras. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • Den intressebevakades personuppgifter (namn och personbeteckning) samt kontonummer
 • Web Services -kanalens avtalsnummer eller användarkod samt vilka avtal som ska kopplas till Web Services –kanalen
 • Intressebevakarens kontaktuppgifter

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till intressebevakaren via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. Efter att avtalet skrivits under får intressebevakaren en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Vi öppnar förbindelsen efter att avtalen blivit undertecknade.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

För det nya nyckeltalskortet debiterar vi en serviceavgift enligt gällande prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Nätbankens användarkod

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. 

3. Aktia levererar nyckeltalskortet

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och levererar nyckeltalskortet till den adress som är definierad i avtalet. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

 

 

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700.

Skicka en förfrågan gällande nätfakturering. Genom att fylla i uppdraget kan du lämna en fritt formulerad utredningsbegäran eller en ändringsbegäran gällande nätfakturering samt skicka frågor och begäran gällande fakturerarmeddelanden.

 

Begäran kan göras av företagets/föreningens representant eller av en enligt avtal befullmäktigad bokförings-/redovisningsbyrå med personliga nätbankskoder.

 

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • En noggrann beskrivning av problemet och/eller begäran, t.ex. felkod eller nätfaktura-adress och datum

 

2. Hur skickar jag uppgifterna?


Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter. 

 

 

3. Aktia behandlar uppdraget

 

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

 

 

Fyll i uppdraget


Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Kort

Beställ ett Aktia Business Debit -kort. Kortinnehavaren kan betala från kontot samt deponera kontanter till kontot via Automatias insättningsautomater. Du kan kontrollera var närmaste automat finns här: https://otto.fi/sv/var-finns-talletus/ I TalletusOtto -automaten kan du deponera sedlar och mynti i euro och i OttoPlus -automaten kan du deponera sedlar i euro.

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller kortets kommande användare med personliga nätbankskoder. Du kan beställa kort åt flera kortinnehavare på samma gång. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Följande uppgifter om den nya kortinnehavaren: personbeteckning, kontaktuppgifter (hemadress, telefonnummer och e-postadress) och bild eller kopia av identitetshandling (pass eller identitetskortets båda sidor)
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till den blivande kortinnehavaren och till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Efter att alla parter har skrivit under avtalen skickar vi kort och pin-kod till kortinnehavarens adress.

Beställ kort

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Eurocard Corporate Gold-företagskortet är ett kort utan köpgräns upp till 20 000€ i månaden (20 000€/30 dagar).

Ansökan består av tre delar: Företagets uppgifter, den egentliga förmånstagaren, avtalet och kortinnehavarens uppgifter. Det är enbart företagets VD eller en person som har firmateckningsrätt som kan underteckna ansökan. Nätfakturering kan beställas genom att skicka information om EDI-signumet och nätfaktureringsoperatören till [email protected]

"Fyll i ansökan" -knappen leder vidare till Eurocard:s egen webbplats, direkt till kortansökan.

Skicka ansökan

Avsluta Aktia Business Debit –kort. Kortet kan avslutas av företagets/föreningens namnteckningsberättigade eller av kortinnehavaren med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Uppgifter om kortet som skall avslutas

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia avslutar kortet

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och avslutar kortet. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247.

Avsluta kort

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Finansiering

Ansök om finansiering genom att fylla i ansökan nedan. I ansökan kan man välja följande finansieringsformer: företagslån, företagskonto med kredit, bankgaranti, factoring-, avbetalnings- och leasingfinansiering. Man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

Uppgifter om företaget:

 • Det senaste bekräftade bokslutet
 • Innevarande räkenskapsperiods bokföringskörning (resultat och balans), om det gått mer än 6 månader sedan det föregående bokslutet
 • Eventuell mera detaljerad beskrivning av företagets affärsverksamhet

Uppgifter om finansieringen:

 • Investerings- eller projektplan
 • Eventuellt avtal, t.ex. hyres-, entreprenads-, leverans-, beställnings- eller köpeavtal
 • Budget- och kassaflödesanalys för tre år

Uppgifter om säkerheten:

 • Uppgifter om säkerheter som erbjuds, t.ex. disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i ansökan. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i ansökan. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia behandlar ansökan

Tack för ansökan! Vi är i kontakt med dig, ifall vi behöver tilläggsuppgifter.

4. Beslut om finansiering

Vi är i kontakt med dig då vi gjort beslutet om finansieringen.

5. Underskrifter och lånelyft

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. Krediten lyfts enligt överenskommelse när dokumenten är underskrivna.

Fyll i ansökan

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Ansök om ändring i gällande kreditavtal. Du kan till exempel ansöka om amorteringsfritt, begära om förtida bortbetalning av lånet eller göra en extra amortering. För förändringen debiterar vi enligt gällande prislista. Ansökan kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Lånenumret
 • Dokument som beskriver företagets ekonomiska situation som t.ex. färska bokslutsuppgifter eller bokföringskörning för innevarande räkenskapsperiod
 • Specificerad beskrivning över ändringarna, som till exempel:
 • Amorteringsfrihet till lånet: den ansökta längden för amorteringsfriheten i månader samt ett skilt omnämnande, ifall lånetiden skall förlängas med samma tidsperiod
 • Förtida bortbetalning av lånet: tidpunkten för när lånet önskas betalas bort, anledningen till begäran (t.ex. försäljning av säkerhet) samt information vart säkerheten skall överföras
 • Frigörande av säkerhet: uppdaterade uppgifter om de säkerheter som kvarstår, t.ex. disponentintyg eller fastighetens värderingsdokument samt information vart säkerheten skall överföras
 • Extra amortering på lånet: mängden på amorteringen samt den önskade tidpunkten. Se instruktionerna ovan, ifall säkerheter önskas samtidigt frigöras.

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia gör ändringarna

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget inom cirka en vecka och gör ändringarna enligt ansökan. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247.

Vi skickar eventuella avtalsändringar för elektronisk underskrift.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Begär en offert om husbolagslån genom att fylla i ansökan nedan. Man behöver inte vara kund i Aktia från tidigare för att skicka ansökan. Vi behandlar din offertförfrågan genast när vi har alla behövliga uppgifter.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • Det senaste bekräftade bokslutet samt bokslutet för året innan
 • Ekonomiplan för pågående/nästa år
 • Färskt disponentintyg
 • Delägarförteckning

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i ansökan. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i ansökan. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

Vänligen bifoga dokumenten ovan i första hand till ansökan. Vid behov kan du skicka dokumenten till adressen [email protected] eller via meddelandefunktionen i Aktias nätbank

3. Behandling av offertförfrågan

Vi är i kontakt med dig, ifall vi behöver tilläggsuppgifter.

4. Offerten

Vi skickar offerten cirka en vecka från det att offertförfågan skickats.

5. Underskrifter och lånelyft

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. Krediten lyfts enligt överenskommelse när dokumenten är underskrivna.

Begär om offert

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Begär om extra amortering på husbolagslånet. Husbolagets namnteckningsberättigade kan göra begäran med personliga nätbankskoder. Du kan samtidigt begära om extra amortering för flera lån. Begäran ska skickas in 5 bankdagar före tilläggsamorteringen ska betalas in.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Lånenumret
 • Beloppet för extra amorteringen och debiteringsdagen

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia gör extra amorteringen

Tack för informationen! Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Vi skickar eventuella ändringar i betalplanen för elektronisk underskrift.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ lånets ränteuppgifter och/eller betalplanen. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Lånenumret

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia levererar informationen gällande lånet

Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och levererar den begärda informationen per skyddad e-post till företagets kontaktperson som angivits i beställningen. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Depositionsgaranti

Beställ en ny depositionsgaranti under arbets- eller garantitiden. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Uppgifter om entreprenaden, säkerhetens belopp och en kopia på entreprenadavtalet
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Efter att alla parter har skrivit under avtalen grundar vi säkerheten och skickar bankens bekräftelse om pantsättningen per post till den i uppdraget specifierade mottagaren.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ en ny hyresgaranti. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Undertecknat hyresavtal som bilaga
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Efter att alla parter har skrivit under avtalen grundar vi säkerheten och skickar bankens bekräftelse om pantsättningen per post till den i uppdraget specifierade mottagaren.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Beställ en ny depositionsgaranti som inte är en hyresgaranti eller en säkerhet för entreprenad/anskaffning. Depositionssäkerheten kan gälla exempelvis trafiktillstånd, punktbeskattning, förpliktelser gentemot tullen eller tillhandahållande av kombinerade resetjänster. Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Uppgifter om kontraktet som säkerheten hänvisar till samt säkerhetens belopp
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 10 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Efter att alla parter har skrivit under avtalen grundar vi säkerheten och skickar bankens bekräftelse om pantsättningen per post till den i uppdraget specifierade mottagaren.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700

Spara och placera

Lägg till företagets/föreningens aktier och fonder i nätbanken samt möjliggör placeringsuppdrag.

Beställningen kan göras av företagets/föreningens namnteckningsberättigade med personliga nätbankskoder. Bekanta dig med vår prislista.

1. Vilka uppgifter behöver jag?

 • FO-numret
 • Användarkoden till den företagsnätbank som investeringssektionen läggs till samt nätbanksanvändarens namn och personbeteckning
 • Följande uppgifter om namnteckningsberättigade: personbeteckning och kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress). Om företagets namnteckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har namnteckningsrätt
 • LEI-nummer för aktiehandel, ansöks om av företaget hos Patent- och registerstyrelsen
 • Ifall det i företagshandelsregistret/föreningsreglerna inte anges att företaget/föreningen kan bedriva värdepappershandel behöver du bifoga styrelseprotokoll för företaget/föreningen där beslutet om handel med värdepapper har fattats

2. Hur skickar jag uppgifterna?

Då du har samlat alla behövliga uppgifter kan du fylla i uppdraget. Reservera cirka 5 minuter för att fylla i uppdraget. Det är inte möjligt att spara ofullständiga uppgifter.

3. Aktia skapar avtalen

Tack för uppgifterna! Vi behandlar uppdraget så snart som möjligt och skickar avtalen för elektronisk underskrift till behövliga parter. Ifall vi behöver tilläggsuppgifter kontaktar vi dig per telefon från ett nummer som börjar på 010 247. Den uppskattade behandlingstiden är cirka en vecka.

4. Hur skriver jag under avtalen?

Vi skickar en kallelse till elektronisk underskrift till namnteckningsberättigade via e-post. Avtalen skrivs under med personliga nätbankskoder. När alla parter har skrivit under avtalen får de som skrivit under avtalen en länk till avtalsdokumenten för att kunna spara dem.

5. Hur tar jag i bruk tjänsterna?

Investeringssektionen läggs till i nätbanken efter att namnteckningsberättigade har skrivit under avtalen.

Skicka uppdrag

Har du frågor? Ring Aktias företagskundtjänst, tfn 010 247 6700