Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Betalningsrörelse

Betalningsrörelse, terminologi

ABA-nummer
se FW-nummer

Avgående betalningar
Avtal om avgående betalningar krävs för att skicka C2B-betalningsmaterial i XML-format. Avtalet ersätter de gamla standarderna LMP, TS och LUM.

Bankdag
Bankdag är en vanlig veckodag då banken är öppen och betalningsförmedling utförs, inte en nationell helgdag. Nationella helgdagar kan inträffa under olika veckodagar beroende på land och område, betalningen blir alltid försenad om det inte är bankdag i den bank där betalningen behandlas.

Beneficiary
Beneficiary betyder mottagare.

Beneficiary bank
Beneficiary bank betyder mottagarens bank.

BIC
BIC står för Bank Identifier Code och kallas även för SWIFT-kod eller SWIFT-adress. Det är en kod som är 8 eller 11 tecken lång och identifierar mottagarens bank. De fyra första tecknen identifierar banken, de två följande landet där banken är verksam och de två följande den stad där banken är verksam. De tre sista tecknen (om de finns) identifierar den mottagande bankens kontor eller avdelning. Aktias BIC-kod är HELSFIHH.

Correspondent bank/korrespondentbank
På en faktura kan det ibland finnas, förutom bankuppgifterna till mottagaren, uppgifter om en korrespondentbank. Korrespondentbanken berättar för avsändande bank via vilken bank betalningen ska skickas för att komma till den slutliga mottagaren. Korrespondentbankens uppgifter ska inte användas i betalningen, endast mottagarens bankuppgifter behövs.

Details of payment
Details of payment betyder betalningsgrund.

EMV
EMV är en betalkortstandard som är skapad av de internationella kortbolagen MasterCard och Visa. EMV-chipkort skall ersätta magnetbandskort inom några år. Nuvarande EMV-kortsystem är tryggt. Automatisk uppdatering av varningsuppgifter minskar kortmissbruk. Med ett chipkort kan kortmissbruk med försvunnet eller stulet kort effektivt minska. Användning av chipkort förutsätter att säljaren har EMV-certifierad chipkortsterminal och att kassasystemet fyller EMV-kraven.

FW-nummer
En del länder använder, parallellt med BIC-koder, även andra clearing- och routingkoder. I USA används ABA-nummer (även kallad routing- eller Fedwire/FW-nummer) som består av 9 tecken. Om du sänder en betalning till USA ska du skriva in mottagande bankens ABA-nummer i mottagarbankens adressfält tillsammans med mottagarbankens namn- och adressuppgifter.

IBAN
International Bank Account Number är ett internationellt kontonummer som vanligen bygger på kundens nationella kontonummer. Används närmast för SEPA-betalningar. IBAN-kontonummrets längd varierar från land till land. Finländska IBAN-kontonummer är 18 tecken långa.

Ilgiro/Ilremissa
Ett ilgiro (även kallad ilremissa) är ett snabbare sätt att sända en betalning. En utlandsbetalning är till exempel framme hos mottagaren en till två dagar snabbare om den skickas som ett ilgiro.

KM
Betalterminal är en apparat med vilken affären läser kortets uppgifter i samband med en kortbetalning. Med betalterminaltjänsten skickar affärens betalterminal korttransaktionerna till banken eller till kreditkortbolaget samt tar emot kortens spärrlistor.

Kostnader för utlandsbetalningar
För en utlandsbetalning finns tre olika kostnadstyper; SHA, OUR och BEN. Beroende på vilken kostnadstyp man väljer betalar endera avsändaren eller mottagaren betalningens serviceavgift. Serviceavgifterna finns angivna i bankens gällande prislista.

  • SHA (shared) betyder delade kostnader. Det innebär att avsändaren och mottagaren betalar sina respektive bankers serviceavgift i enlighet med respektive banks prislista. Inom SEPA-området används delade kostnader (= SHA) i betalningarna.
  • OUR betyder att avsändaren även betalar mottagarbankens avgift. I det här fallet är betalningen avgiftsfri för mottagaren. Avsändaren erlägger däremot till sin bank, utöver den normala serviceavgiften, en extra kostnad som ska täcka den mottagande bankens avgift som banken normalt skulle debitera mottagaren. Om avgiften som den mottagande banken begär är större än det belopp som avsändaren på förhand har betalat, har den avsändande banken rätt att i efterskott debitera avsändarens konto med de kostnader den mottagande banken begär. Obs! Aktia Bank kan inte garantera att alla banker i en överföringskedja alltid följer gällande regler. Om exempelvis en OUR-betalning överförs via en tredje bank debiterar den möjligtvis sina kostnader från beloppet, trots att det är en OUR-betalning.
  • BEN (beneficiary) betyder att mottagaren betalar alla kostnader. I det här fallet betalar mottagaren både sina egna och avsändarens avgifter. Avsändaren ställer en totalsumma till den avsändande bankens förfogande. Från denna summa avdrar den avsändande banken sin egen serviceavgift i enlighet med normal tariff. Den resterande summan sänds till mottagarens bank som från denna summa har rätt att dra av sina egna kostnader innan det resterande beloppet krediteras mottagaren. Från en BEN-betalning har alltså minst två bankers kostnader dragits av.

KTO
Termen används då man talar om filöverföringstjänster för att företagen ska kunna ta ut satsöverföringskontoutdrag. Man talar också om kontoutdrag på maskinspråk.

Ordering customer/Remitter
Ordering customer eller remitter betyder betalare eller avsändare.

Routing-nummer
se FW-nummer

SEPA
Single Euro Payments Area. Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) infördes 28.1.2008 och hade en övergångsperiod till slutet av 2010. Till det gemensamma eurobetalningsområdet hör förutom alla EU-länder även Monaco, Norge, Liechtenstein, Island och Schweiz.

Målet är att kunderna ska kunna utnyttja samma betalningstjänster på samma sätt inom hela SEPA-området. De SEPA-enliga betalningstjänsterna är gireringar, direktdebiteringar och kort. Företagens och privatpersonernas möjligheter att enkelt köpa och sälja tjänster och varor har utvidgats och den europeiska marknaden har blivit mer tillgänglig. Alla betalningar inom SEPA-området ska fungera som inhemska betalningar.

SVM
Termen används då man talar om företagens inkommande referensbetalningar i filöverföringstjänsten.

SWIFT
Se BIC

SWIFT-check
SWIFT-check är en mellanform mellan utlandsbetalning och valutacheck. Avsändaren beställer av banken en utlandsbetalning som SWIFT-check varvid den avsändande banken sänder uppdraget som en utlandsbetalning till en bank i det land som checken skall till eller en bank i det land som har checkens valutaslag som hemvaluta. En SWIFT-check i US-dollar till USA sänds till en bank i USA och en check i US-dollar till Japan sänds också till en bank i USA. Den mottagande banken skriver ut den fysiska checken och postar den till mottagaren.

Value date/Valuteringsdag
Valuteringsdagen är den dag då mottagarens bank får pengarna till sitt förfogande. Den avsändande banken specificerar valuteringsdagen för betalningen.

Web Services
Betalningsrörelsen blir internationell och därmed förnyas också kontakterna till banken. Web Services är en ny kanal för företag att sköta sin betalningsrörelse. Det baserar sig på internationella standarder. Web Services stöder internationella betalningsmeddelande och det är ett dynamiskt och tryggt verktyg för att sända ut och ta emot material från banken. Web Services kommer att ersätta filöverföringstjänsten i framtiden.

XML (eXtensible Markup Language)
XML är en standard som används både för dataöverföring och för att spara dokument.