Generationsväxling

Det finns många frågor att ta ställning till vid en generationsväxling. Börja planera ägobytet i god tid så får du fler alternativ för överlåtelsen och du kan påverka mer.

Genom att planera ägobytet i god tid kan du bland annat utnyttja möjligheter till skatteplanering. Förutsättningarna är också goda för att uppnå ett resultat som både du som överlåtare och övertagaren är nöjda med. Du kan överlåta egendomen genom köp, gåvoartat köp eller gåva.

Som lantbruksföretagare kan förvärvaren på begäran erhålla en betydande skattelättnad som medför att arvs- eller gåvoskatten inte behöver bli en så tung börda att den försvårar företagets fortsatta existens. Lättnaden innebär att skatten fastställs enligt ett belopp som utgör 40 % av värdet enligt värderingslagen som oftast är betydligt lägre än gängse värdet. Förvärvaren bör anhålla om skattelättnaden i samband med att arvs-/gåvoskattedeklarationen lämnas in. Som jordbrukare får förvärvaren, i de flesta fall, fem års betalningstid av skatten. För att få dessa lättnader förutsätts att förvärvaren förbinder sig att bruka gården i minst fem år.

Om du som överlåter gården själv brukat din gård och har ägt den i minst tio år behöver du inte betala skatt på eventuell försäljningsvinst om köparen är nära släkt (ditt barn, barnbarn, syskon).

Om du inte vill överlåta ditt lantbruk under din levnadstid så kan du skriva ett testamente och bestämma hur din egendom ska skiftas efter din bortgång.

Kontakta oss

När det gäller ett generationsskifte finns det många juridiska aspekter och infallsvinklar att beakta. Det lönar sig att låta en sakkunnig göra upp överlåtelsehandlingar som t.ex. köpe- och gåvobrev. Aktia hjälper dig gärna med olika notariatuppdrag som lagfarts- och inteckningsansökningar. Kontakta våra experter – det sparar dig både bekymmer och pengar!
 

Kontakta mig, jag vill veta mera
Rättvisa vid generationsskifte? Ge bort skattefria gåvor. Läs mera om sparförsäkringen.
Är du under 41 år och ska ta över ett lantbruk? Läs mera om startstöd för unga jordbrukare.