Bankgaranti - säkerhet för lyckade affärer

Du kan lämna en bankgaranti som säkerhet för lån, entreprenader, hyresavtal och varukrediter. Bankgarantin är en säker och lättskött trygghet för företag, framför allt när avtalsparten är okänd eller avlägsen.

Begränsa riskerna med bankgaranti

Bankgarantier är en vanlig del av företagets riskkontroll. Den vanligaste formen av garanti är hyresgaranti som oftast motsvarar tre månaders hyra. Du kan behöva en bankgaranti för att till exempel bevisa företagets betalningsförmåga för en handelspartner eller för att klara av en varuleverans eller arbetsprestation. Det kan också vara du som vill ha en bankgaranti från någon av dina handelspartners för att försäkra dig om att denna kan prestera enligt överenskommelse.

Andra typer av garantier

Teckna en entreprenadgaranti för att garantera att arbetet eller anskaffningen sker som avtalat mellan entreprenören och byggherren. I entreprenad- och byggprojekt kallas garantin oftast entreprenadgaranti. Garantisumman är i allmänhet ca 10 % av entreprenadsumman eller anskaffningspriset. Garantin gäller till entreprenadtidens slut.

RS-garantier änvands vid byggnadsprojekt. De säkerställer bostadsaktiebolags eller aktieköparens fördel.

Kostnad för bankgaranti

För bankgaranti betalar du en årlig garantiprovision och därtill en expeditionsavgift i samband med att garantidokumenten utställs.

Flexibiltet med bankgarantilimit

Om du ofta har behov av bankgaranti kan du avtala med oss om en garantilimit. Inom den kan Aktia ge garantier flexibelt enligt just ditt företags behov. Med en garantilimit får du din bankgaranti enklare och snabbare.

Kontakta oss om du behöver bankgaranti eller garantilimit.