Effektiv kassahantering för företag

För företag är det viktigt att likviditeten är säkrad i alla lägen. Men det är lika viktigt att kunna placera extra pengar på ett lönsamt sätt. Pengarna som behövs för dagliga utgifter kan företaget ha på sitt betalningsrörelsekonto, men ett eventuellt kassaöverskott lönar det sig att placera effektivt, med god avkastning och så att medlen vid behov finns snabbt till hands på kontot igen. Spardepositionen, korträntefonden Aktia Likvida+ och blandfonden Aktia Solida är ypperliga hjälpmedel för effektiv kassahantering.


Spardeposition för företag

Läs mera

Fonder som en del av kassahanteringen

  • I placeringsfonderna förvaltas kassaöverskottet på ett sakkunnigt sätt
  • Placeringarnas värde kan stiga både på kort sikt och under längre tid
  • Placeringen är inte tidsbestämd, vilket betyder att fonderna lämpar sig för medel som du inte exakt vet när du behöver använda
  • Vid behov kan du vanligen överföra medel från fonderna till ditt konto inom två bankdagar


Aktia Likvida+

Aktia Likvida är en korträntefond som huvudsakligen placerar i skuldinstrument i euro med kort löptid emitterade av stater, kommuner och företag. Fonden eftersträvar en avkastning som överstiger 3 månaders Eur Liborränta och den har ingen valutarisk. Läs mera


Aktia Solida

Aktia Solida är en blandfond med tyngdpunkt på ränteinstrument. Fonden placerar sina medel under normala omständigheter 45 % i korta ränteinstrument, 45 % i långa ränteinstrument och 10 % i aktier. Tyngdpunkterna inom tillgångs-klasserna ändras aktivt beroende på marknads-läget. Den högsta tillåtna aktievikten är 20 %. I aktievalet analyseras betydande globala teman och trender som vi tror att även på längre sikt har stor betydelse för flera bolags tillväxtutsikter. Solidas mål är att under en granskningsperiod på ett år uppnå en positiv avkastning oberoende av marknadsläget. Läs mera