Effektiv kassahantering för företag

För företag är det viktigt att likviditeten är säkrad i alla lägen. Men det är lika viktigt att kunna placera extra pengar på ett lönsamt sätt. Pengarna som behövs för dagliga utgifter kan företaget ha på sitt betalningsrörelsekonto, men ett eventuellt kassaöverskott lönar det sig att placera effektivt, med god avkastning och så att medlen vid behov finns snabbt till hands på kontot igen. Korträntefonden Aktia Likvida+ är ett ypperligt hjälpmedel för effektiv kassahantering.

Fonder som en del av kassahanteringen

  • I placeringsfonderna förvaltas kassaöverskottet på ett sakkunnigt sätt
  • Placeringarnas värde kan stiga både på kort sikt och under längre tid
  • Placeringen är inte tidsbestämd, vilket betyder att fonderna lämpar sig för medel som du inte exakt vet när du behöver använda
  • Vid behov kan du vanligen överföra medel från fonderna till ditt konto inom två bankdagar

Aktia Likvida+

Aktia Likvida är en korträntefond som huvudsakligen placerar i skuldinstrument i euro med kort löptid emitterade av stater, kommuner och företag. Fonden eftersträvar en avkastning som överstiger 3 månaders Eur Liborränta och den har ingen valutarisk. Läs mera