Siirry sisältöön Siirry chattiin

Verovelvollisuus

Verovelvollisuus ulkomailla

Kansainväliset sopimukset säätelevät sitä, mitä verotukseen liittyviä tietoja pankkien ja muiden finanssilaitosten on kerättävä ja raportoitava Verohallinnolle asiakkaistaan. Verohallinto raportoi puolestaan saadut tiedot eteenpäin niille valtioille, joiden kanssa Suomella on sopimuksia. Tästä syystä kysymme asiakkailtamme tietoja muun muassa verotusmaata ja ulkomaista verotunnistenumeroa koskien. Mikäli olet epävarma siitä, missä maissa olet verovelvollinen, pyydämme kääntymään veroviranomaisen puoleen. Emme saa toimia neuvonantajana verolainsäädäntöön tai esim. verotusmaan määräytymiseen liittyen.

Suomella on Yhdysvaltojen kanssa nk. FATCA -sopimus, jonka lisäksi Suomi kuuluu OECD -maiden yhteisen raportointistandardin, CRS:n, ja sitä vastaavan Euroopan unionin direktiivin, DAC2:n piiriin.

CRS, DAC2

OECD:n yhteinen raportointistandardi CRS ja sitä vastaava EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskeva direktiivi DAC2 sitouttavat Suomea. Siten suomalaisten pankkien ja muiden finanssilaitosten on tunnistettava muualle verovelvolliset asiakkaansa ja raportoitava Verohallinnolle tiedot näiden asiakkaiden tuloista ja varoista. Nämä velvoitteet vastaavat pääosin FATCA -velvoitteita.

Raportointistandardi ja direktiivi koskevat kaikkia yksityishenkilöitä ja yrityksiä, joiden verotuksellinen asuinvaltio/verotusmaa on jokin muu kuin pankin tai muun finanssilaitoksen taikka Yhdysvallat.

FATCA

Suomi on sopinut tietojenvaihdosta liittyen Yhdysvaltain ulkomaisten tilien verotusta koskevaan lakiin (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act). Sopimuksen mukaan pankkien ja muiden finanssilaitosten on tunnistettava yhdysvaltalaisten henkilöiden suoraan tai epäsuorasti omistamat tilit ja sijoitusvarallisuus, ja raportoitava niistä paikallisille veroviranomaisille, jotka raportoivat tiedot edelleen Yhdysvaltain verovirastolle (IRS).

FATCA koskee yhdysvaltalaisia henkilöitä, koska he ovat verovelvollisia Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaisilla henkilöillä tarkoitetaan muun muassa Yhdysvalloissa asuvia henkilöitä, Yhdysvaltain kansalaisia, kaksoiskansalaisia, pysyvän oleskeluluvan, Green Cardin, haltijoita ja Yhdysvaltoihin rekisteröityjä yrityksiä. FATCA:n raportoinnin piirissä ovat myös yhteistilit.

Henkilöasiakkaan itse annettu todistus FATCA ja CRSDAC2 -tietojen selvittämiseksi