Siirry sisältöön Siirry chattiin
Vihreän siirtymän mahdollistajat – transitioyhtiöt osana vastuullisen sijoittamisen kokonaisuutta

Vihreän siirtymän mahdollistajat – transitioyhtiöt osana vastuullisen sijoittamisen kokonaisuutta

Maanantai 29. elokuuta 2022 Blogit ja artikkelit

Ympäristön kannalta ongelmallisillakin toimialoilla toimii ympäristöneutraaliutta tavoittelevia yrityksiä, jotka ovat samalla osa vihreään talouteen siirtymistä. Keskeistä salkunhoidon näkökulmasta on tällaisten transitiokohteiden tunnistaminen dataan perustuvalla, systemaattisella tavalla.

Mistä saataisiin esimerkiksi kaivosteollisuuden tuottamaa litiumia – akkujen valmistuksessa käytettävää keskeistä komponenttia – mikäli kaivosalan yritykset eivät pystyisi keräämään tarvittavia pääomia rahoitusmarkkinoilta? Entäpä millä raskasajoneuvot kulkisivat nykytilanteessa, jossa varteenotettavia teknologioita on vielä niukasti? Keskeistä vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta on tunnistaa ympäristön kannalta kyseenalaisilta toimialoilta niin kutsuttuja transitioyhtiöitä, jotka ovat sekä osana tekemässä vihreää siirtymää että muokkaamassa omasta toiminnastaan ympäristöneutraalimpaa.

Keskeistä vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta on tunnistaa ympäristön kannalta kyseenalaisilta toimialoilta niin kutsuttuja transitioyhtiöitä, jotka ovat sekä osana tekemässä vihreää siirtymää että muokkaamassa omasta toiminnastaan ympäristöneutraalimpaa.

Mikä on transitioyhtiö?

Transitioyhtiöksi voidaan luokitella ympäristön kannalta vaikealla toimialalla operoiva yhtiö, jolla on riittävän kunnianhimoinen, sertifioitu sekä tarkkaan määritetty päästövähennystavoite, sekä dataan perustuvaa näyttöä tavoitteen saavuttamiseksi. Nykyään sijoittajat ovat siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että eri palveluntarjoajien tai järjestöjen sertifioimaa dataa on saatavilla siten, että sijoituspäätöksiä tekevät eivät joudu luottamaan pelkästään subjektiivisiin arvioihin, kuten vielä joitakin vuosia sitten oli pakko. 

Otetaan esimerkiksi suomalaisille tuttu metsäteollisuusyhtiö UPM. UPM toimii ympäristön näkökulmasta ristiriitaisella sektorilla, mutta yhtiön raportoimista päästöistä 99 % on sertifioitu*, ja yhtiön ilmastostrategian kunnianhimoiseksi luokittelee useampi arvioita suorittava instituutio**. Tämän lisäksi UPM on selvästi toimialansa parhaimmistoa kasvihuonekaasupäästömielessä. Yhtiön keskimääräiset kasvihuonekaasupäästöt vastaavat 86 % toimialan keskiarvosta. Lisäksi UPM:n transitioyhtiöstatusta vahvistaa edelleen se, että yhtiö on laskenut liikkeelle niin kutsuttuja vihreitä joukkovelkakirjalainoja, joilla kerättävät varat on korvamerkitty vihreisiin hankkeisiin.

Keskeistä transitioyhtiön tunnistamisessa on siis dataan perustuva näyttö – kuten nykyisten päästöjen raportointi sertifioidusti tai nykyiset kasvihuonekaasupäästöt suhteessa toimialan keskiarvoon – yhdistettynä kunnianhimoiseen ja sertifioituun** päästövähennystavoitteeseen. Päästöjen sertifioitu raportointi on esimerkiksi keskeinen edellytys onnistuneelle päästövähennystavoitteelle. Kunnianhimoinen tavoite ei olekaan enää uskottava, mikäli osa päästöistä on raportoitu epäluotettavasti.

Mitä transitioajattelu tarkoittaa varainhoidon näkökulmasta?

Varainhoidon kannalta transitioyhtiöiden tunnistaminen edellyttää systemaattista lähestymistapaa, jossa subjektiivisen arvion rooli on minimaalinen. Aktian varainhoidossa on otettu käyttöön strukturoitu dataan perustuva tapa mallintaa ja analysoida potentiaalisia transitioyhtiöitä tai transition mahdollistavia instrumentteja, kuten vihreitä joukkovelkakirjalainoja. Näin tekemällä varmistetaan, että sijoitusprosessi myös monitulkintaisempiin kohteisiin on aina yhdenmukainen ja linjassa Aktian vastuullisen sijoittamisen strategian kanssa.

Strukturoitu lähestymistapa edesauttaa myös viherpesun tunnistamista. Transitioyhtiöiden tunnistamisessa, kuten sijoituskohteiden vastuullisuutta arvioitaessa yleisestikin, keskeistä on käyttää luotettavia ulkopuolisia datalähteitä luotettavuuden varmistamiseksi. Aktia hyödyntää lähestymistavassaan esimerkiksi alalla laajasti käytetyn Institutional Shareholder Servicen (ISS) dataa sekä transitioyhtiöihin erikoistuneen riippumattoman Transition Pathway Initiativen metodeja transitioyhtiöiden tunnistamisessa. 

Transitioyhtiöihin ja transitiota tukeviin instrumentteihin sijoittamalla Aktia on mukana edistämässä siirtymää vihreään talouteen. Sijoittajan näkökulmasta transitioajattelu laajentaa vastuullisten sijoituskohteiden universumia – vastuullisuudesta tai tuotto-odotuksesta tinkimättä.

Transitioyhtiöihin ja transitiota tukeviin instrumentteihin sijoittamalla Aktia on mukana edistämässä siirtymää vihreään talouteen. Sijoittajan näkökulmasta transitioajattelu laajentaa vastuullisten sijoituskohteiden universumia – vastuullisuudesta tai tuotto-odotuksesta tinkimättä.

*Lähde: Institutional Share Holder Service (ISS). Päivitetty Q2/2022.
** Lähteet: Transition Pathway Initiative, Institutional Share Holder Service (ISS), Science-Based Targets.