Försäkra att banktjänsterna fungerar tryggt och smidigt genom att uppdatera uppgifterna om kundkännedom

Enligt lagen* ska bankerna både identifiera och känna sina kunder gällande saker som påverkar deras bankärenden. Skyldigheten att känna sina kunder tillräckligt förutsätter att banken samlar in uppgifter om kundkännedom alltid när ett nytt kundförhållande öppnas och även att uppgifterna uppdateras regelbundet. Banken är enligt lagen berättigad att vägra öppna eller upprätthålla ett kundförhållande, och även begränsa tjänster, om den inte får tillräckliga uppgifter om kundkännedom av kunden. Du kan läsa mer om den lagstadgade kundkännedomen och kundidentifieringen på Finansinspektionens nätsida.

Kundens identifiering sker med hjälp av officiella identitetsbevis som vi godkänner eller med nätbankskoder på nätet.

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Vi frågar för er skull

Bankförhållandet grundar sig på förtroende mellan banken och kunden. För att kunna erbjuda de produkter och tjänster som ditt företag behöver, vill vi känna till ditt företag och dess verksamhet. Syftet med frågorna om kundkännedom är att bistå i att bekämpa penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet. I sista hand handlar det alltså också om er säkerhet.

Uppdatera uppgifterna om kundkännedom för företaget eller sammanslutningen som du representerar

Genom att trycka på nedanstående "Uppdatera uppgifterna"-länk, kan du fylla i den elektroniska blanketten om kundkännedom för företag/sammanslutningar. Observera särskilt följande:

  • Uppgifterna på den elektroniska blanketten bekräftas (undertecknas) av en person som har officiell namnteckningsätt i företaget/sammanslutningen. Blanketten ska bekräftas med personliga nätbankskoder. Blanketten kan inte bekräftas med företagsnätbankskoder.
  • Namntecknings- och representationsrätten kontrolleras från aktuella myndighetsregister. Bifoga ett dokument som bestyrker namntäckningsrätten (t.ex. ett uppdaterat registerutdrag, ett mötesprotokoll eller fullmakt) om registret inte är uppdaterat.
  • Bifoga en kopia på varje representants, även blankettens undertecknares, giltiga identitetshandling. Bilagorna bifogas på elektroniska blankettens sista sida.
  • Bifoga en beskrivning av koncernstrukturen, om företaget du representerar tillhör en koncern. Bilagorna bifogas på elektroniska blankettens sista sida.

Noggrannare instruktioner hittar du genom att trycka på "Ifyllningsinstruktioner"-länken.

 


Ni kan också skriva ut blanketten, fylla i och posta den till adressen Aktia Bank Abp, INFO 2493, PB 207, 00101 Helsingfors.

I frågor gällande kunduppgifter kan ni ringa till följande nummer:

  • Privatkunder: 010 247 010 (vardagar kl 8-20)
  • Företag och sammanslutningar: 010 247 6700 (vardagar kl 8-18).

Nummer som börjar på 0102 från fast linje och mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.