God skogsvård är en investering

För att din skogsegendom ska vara en bra investering ska du förvalta den väl. Följ de förslag på skötselåtgärder och avverkningar som står i skogsbruksplanen även om du inte direkt har behov av virkesinkomster.

När konkurrensen om näringsämnen och ljus blir för hård så avtar skogens tillväxt. Då är det dags för gallring, att glesa ut beståndet och ta bort de sämsta stammarna. För vissa skogsvårdsåtgärder kan du söka statligt understöd, så kallade Kemera-pengar. Din lokala skogsfackman hjälper dig att utreda förutsättningarna för stöd samt att skriva ansökan.

Så småningom blir det även dags för förnyelseavverkning och anläggande av ett nytt trädbestånd. Under skogsbeståndets omloppstid kan du göra två till fyra avverkningar som ger dig virkesinkomster. Hur och när du får avverka bestäms i skogslagen.

Skogen är inte en bra bank i längden

Med stigande ålder kan skogens tillväxt bli negativ. Risken för angrepp av rotröta ökar, speciellt i gamla granbestånd i södra Finland. En gran vars rotblock är angripen av rotröta duger inte till sågvirke, i värsta fall inte heller till cellulosaframställning. I sådana här fall är den ekonomiska förlusten betydande. Det här kan du motverka genom att förnya i tid.

Tänk på att placera pengarna från virkesförsäljningar. Då kan de ge dig bättre avkastning än en gammal skog angripen av rotröta.

Placera virkesinkomsterna på bästa sätt

Kontakta oss för att diskutera hur du ska ta vara på dina virkesinkomster. Våra placeringsspecialister kartlägger din placerarprofil och ger dig förslag till olika placeringsalternativ.