Räntestödslån och investeringsbidrag

Många av dina investeringar i lantbruket kan du finansiera med räntestödslån och/eller investeringsbidrag. Du kan till exempel få stöd för byggande av produktionsbyggnader, köp av skördemaskiner för gemensam användning och för täckdikning.

Stödprocenten varierar enligt investeringsändamål, dessutom kan unga jordbrukare få förhöjt stöd vid vissa investeringar. För att få det förhöjda stödet ska du vara under 40 år och ha etablerat dig som jordbrukare för mindre än 5 år sedan. Kravet på yrkesskicklighet bör också beaktas. Både räntestödslån och investeringsbidrag beviljas av ELY-centralerna.

En ny programperiod vad gäller strukturstöden inleds 2014. Kriterierna för erhållande av stöd under nämnda period är under arbete vid jord- och skogsbruksministeriet.

Investeringsstöd

För att erhålla investeringsstöd krävs att din gårdsbruksenhet är livskraftig, att du har nödvändig yrkesskicklighet samt att du är mellan 18 och 62 år. Sökandens företagarinkomst från jordbruket ska utgöra minst 25 % av det sammanlagda beloppet av sökandens samtliga inkomster. Dessutom måste företagarinkomsten från gården uppgå till minst 17 000 euro senast det femte året från det att stödet beviljades.   Detta gäller för de flesta stödobjekt. När det gäller vissa stödobjekt ska man i stället kunna påvisa en kassarest på 17 000 euro redan då stödet beviljas.

Tänk på: När du ansöker om investeringsstöd för produktionsbyggnader ställs det i vissa fall krav på bland annat djurantal, växthusyta m.m.

Räntestödslån

På räntestödslånet betalar du som låntagare en tröskelränta på minst 1 %, det statliga räntestödet uppgår till högst 3 procentenheter. Räntestödslånet beviljas av banken. Ansökan om investeringsstöd måste därför kompletteras med bankens kreditlöfte innan den lämnas in till ELY-centralen.

Ansök om investeringsstöd

Börja planera i god tid! Landsbygdsverket fastställer tre till fyra ansökningsperioder per år. Information om dem hittar du bland annat i yrkespressen och på nätet.

Ansökan

Du måste komplettera din ansökan med alla de bilagor som nämns i ansökningsblanketten och lämna in dem till ELY-centralen inom ansökningsperioden. En av de viktigaste bilagorna är lantbruksföretagets affärsplan samt den tillhörande ekonomiska kalkylen. För uppgörandet av denna affärsplan kan du bland annat kontakta de regionala lantbrukssällskapen. Dem hittar du på www.proagria.fi.
 

Viktigt 

Du får inte påbörja det projekt du ansöker om stöd för och slutliga köpebrev får inte undertecknas innan ELY-centralen gett sitt stödbeslut, vilket torde ske inom två månader efter att ansökningsperioden tagit slut. Om din ansökan avslås på grund av att medel inte finns för finansiering av alla ansökningar, kan du söka på nytt nästa ansökningsperiod, men projektet får fortfarande inte vara påbörjat. Se också ELY-centralernas hemsidor www.ely-keskus.fi/swe

Mera information om investeringsstöden som till exempel stödprocenter, stödbara objekt och ansökningstider hittar du på landsbygdsverkets hemsida www.mavi.fi/sv under rubriken Finansiering av landsbygden/Jordbruksinvesteringsstöd.

Kontakta mig, jag vill veta mera